43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Schválený:
43/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 21. února 1997,
kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
Změna: 136/1999 Sb.
Změna: 244/2001 Sb.
Změna: 298/2001 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 32 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Kontrolovaným zbožím podle § 2 odst. 3 zákona jsou:
a) nové i použité zboží uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky včetně zboží, které je vyjímatelnou součástí celku, jenž jinak nepodléhá kontrolním režimům;
b) technologie uvedené v příloze č. 1 v kategoriích 1 až 9, i když je lze uplatnit u zboží, jež nepodléhá kontrolnímu režimu.
 
§ 2
Vzory žádosti o udělení individuální licence podle § 6 odst. 5 zákona na vývoz kontrolovaného zboží jsou uvedeny v příloze č. 2A této vyhlášky a na dovoz kontrolovaného zboží v příloze č. 2B této vyhlášky.
 
§ 3
Vzory žádosti o udělení otevřené individuální licence podle § 12 odst. 5 zákona na vývoz kontrolovaného zboží jsou uvedeny v příloze č. 3A této vyhlášky a na dovoz kontrolovaného zboží v příloze č. 3B této vyhlášky.
 
§ 4
Případy, ve kterých je vývozce kontrolovaného zboží povinen požádat ministerstvo o předběžný souhlas k jednání se zahraničním partnerem před uzavřením smlouvy podle § 15 odst. 3 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.
 
Příl.1
SEZNAM KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ
podle § 2 odst. 3 zákona
------------------------------------------------------------------
*) Nové znění přílohy č. 1 viz vyhláška 298/2001 Sb.  
 
Příl.2A 
Příl.2B 
Příl.3A 
Příl.3B 
Příl.4
Seznam případů
nutného předběžného souhlasu k jednání
a) Jaderné materiály a zařízení - vývoz
0A001*) Jaderné reaktory a součásti speciálně konstruované nebo připravené pro použití ve spojení s jaderným reaktorem
0C001*) Přírodní nebo ochuzený uran nebo thorium
0C002*) Zvláštní štěpné materiály a ostatní štěpné materiály
0C003*) Deuterium a těžká voda
0C004*) Grafit nukleární čistoty
Předběžný souhlas není nutný k jednání o vývozu položek uvedených v bodě a) s těmito zeměmi:
Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Korejská republika, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie.
b) Chemické a biologické položky - vývoz
1C350 Kyanid sodný nad 500 tun
1C350 Fluorovodík nad 300 tun
2B350*) Zařízení a příslušenství pro chemickou výrobu
2B351*) Monitorovací systémy toxických plynů včetně odpovídajících detektorů
2B352*) Biotechnologická zařízení
Předběžný souhlas není nutný k jednání o vývozu položek uvedených v bodě b) s těmito zeměmi:
Argentina, Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené státy americké, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.
c) Chemické látky dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní - vývoz
1C990*) Vysoce nebezpečné látky
d) Vývoz všech položek seznamu kontrolovaného zboží v části I. a II. do Iráku.
*) Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v seznamu kontrolovaného zboží v části I.

Související dokumenty