517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Schválený:
517/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
Změna: 41/2004 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.
Změna: 110/2007 Sb.
Změna: 297/2016 Sb.
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 
§ 2
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 bodu 13 se slova "a spojů" zrušují.
2. V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:
"15. Ministerstvo informatiky.".
3. V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.
Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.
4. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.
------------------------------------------------------------------
1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.".
5. V § 17 se slova "a spojů" zrušují.
6. V § 17 se slova ", telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy "a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování".
7. § 18 zní:
 
"§ 18
Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
 
§ 3
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:
1. V § 1 se věta druhá zrušuje.
2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".
3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")".
5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".
6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem".
7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".
8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".
9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".
10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".
11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".
13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".
20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno".
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 4
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o veřejných dražbách
 
§ 5
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 62 odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".
2. V § 62 odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 6
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o poštovních službách
 
§ 7
V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 8
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
 
§ 9
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
§ 10
(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.
(2) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.
(3) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
 
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.
1) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Související dokumenty