60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

Schválený:
60/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl.III
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se mění takto:
V § 6 odst. 1 písm. c) zní:
"c) přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl.IV
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
v z. Buzková v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty