426/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Schválený:
426/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. září 2002,
kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
V § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se v odstavci 3 za slova "nařízením stanoví" vkládají slova "od 1. ledna 2004".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl.II
V čl. CXX zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "a čl. XXV bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty