518/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Schválený:
518/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí,".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
2. V § 14 odst. 3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.
3. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
4. V § 15 odst. 1 větě první se slova "obec povinna" nahrazují slovy "obecní úřad povinen".
5. V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".
6. V § 21 odst. 5 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se".
7. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
8. V § 24c odst. 3 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
9. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
10. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zařazenému" a za slova "obecního úřadu" se vkládají slova "obce s rozšířenou působností".
12. V § 29 odst. 6 písm. b) se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
13. V § 29 odst. 6 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
14. V § 29 odst. 6 písm. f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
15. V § 29 odst. 6 písm. g) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
16. V § 30 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
17. V § 30 odst. 2 se text "[§ 61 odst. 3 písm. d)]" nahrazuje textem "[§ 61 odst. 3 písm. c)]".
18. V § 32 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".
19. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "školské" nahrazuje slovem "krajské".
20. V § 32 odst. 3 se v úvodní části textu za slova "a zaměstnanci obce" vkládají slova "zařazení do obecního úřadu".
21. V § 34 odst. 4 větě první se slovo "zařazeného" nahrazuje slovem "zařazenému".
22. V § 37 odst. 2 větě první se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".
23. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),".
24. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
25. V § 48 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 1" zrušují.
26. V § 49 odstavec 1 zní:
"(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a).".
27. V § 49 odst. 7 se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".
28. V § 49 odst. 8 se v úvodní části textu slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".
29. V § 49 odst. 9 větě první se slova "Orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgány", ve větě druhé se slova "orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgány, které vydaly pověření," a ve větě čtvrté se slova "orgánům sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které pověření vydávají,".
30. V § 49 odst. 10 větě první se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán" a ve větě druhé se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které vydávají pověření,".
31. V § 50 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".
32. V § 50 odst. 4 se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".
33. V § 51 odst. 1 se za slova "Orgány sociálně-právní ochrany" vkládají slova "a komise".
34. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
35. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
36. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.".
37. V § 61 odst. 1 se slova "a obce" nahrazují slovy "a obecního úřadu".
38. V § 61 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
39. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.".
40. Na konci § 63 se doplňuje věta "Jde-li o řízení podle písmena c), ve kterém je k rozhodnutí příslušná komise, řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl.IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 89 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.". Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
2. V § 89 odst. 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".
3. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:
 
"§ 126a
Ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního se ve věcech důchodového pojištění nepoužije.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Čl.V
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., se mění takto:
1. V čl. CXVII bodu 14 se za slovo "upraveno" vkládají slova "tímto zákonem nebo".
2. V čl. CXVII se doplňuje bod 22, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace.1)
1) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty