436/2002 Sb., kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Schválený:
436/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2002,
kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Vláda nařizuje podle čl. 78 Ústavy České republiky:
 
§ 1
Lékaři, kteří provádějí vyšetření za účelem potvrzení nevratnosti klinických známek smrti mozku, uvedou do protokolu o zjištění smrti1) náležitosti, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. Závěrečnou diagnózu o zjištění smrti možného dárce tkání nebo orgánů potvrdí v tomto protokolu lékaři zjišťující smrt.2)
 
§ 2
(1) Pokud lékař, který provedl pitvu,3) na základě výsledků této pitvy zjistí, že zemřelý trpěl nemocí nebo stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce,4) oznámí tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, které provedlo odběr tkáně nebo orgánu. Pokud již transplantace tkáně nebo orgánu byla příjemci provedena, zdravotnické zařízení uvedené ve větě první v případě dodatečného závěru o zdravotní nezpůsobilosti zemřelého dárce učiní neprodleně preventivní opatření k zabránění ohrožení života nebo zdraví příjemce, popřípadě zajistí příjemci poskytnutí potřebné zdravotní péče.
(2) Zdravotnická zařízení, která odebrala zemřelému dárci tkáně nebo orgány, se vzájemně informují o dodatečném závěru o zdravotní nezpůsobilosti zemřelého dárce.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Součková v. r.
 
Příl.
+---------------------------------------------------------------+
|Potvrzení nevratnosti klinických známek smrti mozku      |
|3.1. angiografie mozkových tepen                |
|zjištěna absence náplně cerebrálních úseků mozkových tepen:  |
|                                |
|.............  ..............  ............................ |
|datum      hodina      jméno a podpis vyšetřujícího |
|                 lékaře            |
|                                |
|3.2. mozková perfuzní scintigrafie               |
|zjištěna absence záchytu radiofarmaka v mozkové tkáni:     |
|                                |
|.............  ..............  ............................ |
|datum      hodina      jméno a podpis vyšetřujícího |
|                 lékaře            |
|                                |
|3.3. vyšetření sluchových kmenových evokovaných potenciálů   |
|časně akusticky evokovaná potencionála mozkového kmene vlny  |
|II - V vyhaslé oboustranně (ano/ne)              |
|                                |
|.............  ..............  ............................ |
|datum      hodina      jméno a podpis vyšetřujícího |
|                 lékaře            |
|                                |
|3.4. transkraniální dopplerovská sonografie (u dětí do 1 roku) |
|zjištěna zástava toku v mozkových tepnách:           |
|                                |
|.............  ..............  ............................ |
|datum      hodina      jméno a podpis vyšetřujícího |
|                 lékaře            |
|                                |
|Závěrečná diagnóza:                      |
|na základě výše uvedených vyšetření byla zjištěna smrt mozku: |
|                                |
|lékař A(C):                          |
|                                |
| .............  ..............  ............................|
| datum      čas (hod:min)   podpis           |
|                                |
|                                |
|lékař B(D):                          |
|                                |
| .............  ..............  ............................|
| datum      čas (hod:min)   podpis           |
|                                |
|                                |
|                                |
+---------------------------------------------------------------+
1) § 10 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
2) § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 285/2002 Sb.
3) § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona č. 285/2002 Sb.
4) § 17 zákona č. 285/2002 Sb.

Související dokumenty