70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

Schválený:
70/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2002
o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2, 4 a 8 zákona:
 
§ 1
(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána2) a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, stanoví technické požadavky na některá zařízení pro dopravu osob.
(2) Zařízením pro dopravu osob se pro účely tohoto nařízení rozumí systém zřízený na určeném místě, sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení tvořených více prvky, navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za účelem dopravy osob (dále jen "zařízení").
(3) Za zařízení se pro účely tohoto nařízení považují
a) pozemní lanové dráhy a jiná zařízení, jejichž vozy jsou neseny koly nebo závěsy a jejich pohyb je zajištěn jedním nebo více lany,
b) visuté lanové dráhy, jejichž vozy jsou neseny a taženy jedním nebo více lany; do této kategorie patří také kabinové a sedačkové lanové dráhy,
c) lyžařské vleky, u nichž jsou uživatelé s vhodným vybavením taženi lanem.
(4) Infrastruktura je zvlášť navrhovaná pro každé zařízení a postavená na daném místě a tvořena vedením trasy, konstrukcí stanic a traťových konstrukcí potřebných pro provoz zařízení včetně základů.
(5) Bezpečnostním prvkem je každý prvek nebo skupina prvků nebo přístroje v zařízení nebo kompletní sestava pro zajištění bezpečné funkce, který je určen v rozboru bezpečnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, jestliže jeho porucha by ohrožovala bezpečnost nebo zdraví uživatelů, provozní obsluhy nebo jiných osob nebo životní prostředí.
(6) Toto nařízení se nevztahuje na
a) lanem vlečené tramvaje,
b) lanové dopravníky pro zemědělské účely,
c) stabilní nebo pojízdná zábavná zařízení podobná lanové dráze,
d) výtahy podle zvláštního právního předpisu,3)
e) důlní těžní zařízení nebo stabilní zařízení pro průmyslové účely,
f) lanem vlečené převozní lodě,
g) ozubnicové dráhy,
h) řetězové dopravníky.
(7) Za dodavatele zařízení se pro účely tohoto nařízení považuje jeho výrobce nebo jeho dovozce.4)
 
§ 2
(1) Před uvedením bezpečnostních prvků na trh zajišťuje dodavatel posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) některým z následujících postupů podle své volby
a) přezkoušením typu podle části I přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
b) zabezpečováním jakosti výroby podle části II přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
c) ověřováním výrobku podle části III přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
d) ověřováním celku podle části IV přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
e) komplexním zabezpečováním jakosti podle části V přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Dodavatel zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že bezpečnostní prvek je určen pro jeho vlastní potřebu.
 
§ 3
(1) Před uvedením dílčích systémů na trh zajišťuje dodavatel posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) přezkoušením podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.
(2) Přezkoušení každého dílčího systému se provádí
a) po dokončení jeho výroby,
b) po dokončení jeho montáže a dokončení přejímacích zkoušek.
(3) Dodavatel zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že dílčí systémy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu.
 
§ 4
(1) Podklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 8 zákona obsahují
a) technickou dokumentaci uvedenou v jednotlivých přílohách k tomuto nařízení bez ohledu na to, zda konstrukční nebo jiné doklady zpracovala jiná osoba než dodavatel,
b) dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou,
c) návod k používání zařízení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Dodavatel předkládá orgánu dozoru podklady podle odstavce 1 v jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne. Návod k použití zařízení dovozce předkládá v českém jazyce.
(3) Dozor nad tím, zda pro dílčí systémy a bezpečnostní prvky uváděné na trh bylo vydáno prohlášení o shodě a v případě bezpečnostních prvků byly tyto označeny stanoveným způsobem, provádí u zařízení uvedeného v § 1 odst. 3 písm. a) a b) drážní správní úřad5) a u zařízení uvedeného v § 1 odst. 3 písm. c) Česká obchodní inspekce.6)
 
§ 5
(1) Prohlášení o shodě bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) popis bezpečnostního prvku (například název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),
c) seznam technických předpisů a harmonizovaných technických norem použitých při posuzování shody, které musí prvek splňovat, a podmínky jeho používání,
d) podrobnosti o použitém postupu posuzování shody,
e) údaje o autorizované osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum certifikátu o přezkoušení, popřípadě s podrobnostmi o době platnosti a podmínkách platnosti certifikátu,
f) potvrzení dodavatele o tom, že vlastnosti bezpečnostního prvku splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a že bezpečnostní prvek je za podmínek obvyklého, popřípadě dodavatelem určeného použití bezpečný,
g) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby oprávněné se podepsat za dodavatele a její podpis.
(2) Prohlášení o shodě dílčích systémů podle § 13 odst. 2 zákona se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o dodavateli, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) popis dílčího systému (například název, typ, série, výrobní číslo, místo montáže, rok montáže, účel použití),
c) seznam technických předpisů a harmonizovaných technických norem použitých při posuzování shody, které musí dílčí systém splňovat, a především podmínky používání,
d) pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu, odkaz na certifikát o přezkoušení typu vydaný autorizovanou osobou,
e) potvrzení dodavatele o tom, že dílčí systémy splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že dílčí systémy jsou za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné,
f) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby dodavatele a její podpis.
 
§ 6
(1) Bezpečnostní prvky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropských společenství a splňují požadavky tohoto nařízení, musí být dodávány s označením CE a příslušným prohlášením o shodě.
(2) Bezpečnostní prvky, které nemají původ v členských státech Evropských společenství, musí být přezkoušeny a dodavatel po vydání prohlášení o shodě podle tohoto nařízení na ně umístí označení CE podle zvláštního právního předpisu.7)
(3) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně na bezpečnostním prvku, nebo není-li to možné, na štítku neoddělitelně upevněném na bezpečnostním prvku.
(4) Minimální požadavky, které musí být vzaty v úvahu při autorizaci k činnostem při posuzování shody dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 11 odst. 2 zákona, jsou stanoveny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
 
§ 7
(1) Dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastruktura musí být v souladu se základními požadavky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Pokud jsou základní požadavky na dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastrukturu konkretizovány technickými předpisy a jejich vlastnosti jsou s nimi v souladu,8) má se za to, že tyto základní požadavky jsou splněny. Stejný právní význam jako české technické předpisy a české technické normy mají i zahraniční technické předpisy a technické normy odpovídající právu Evropských společenství.1) Odpovídá-li česká technická norma přebírající harmonizovanou evropskou normu, na kterou byl uveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, základním požadavkům podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, předpokládá se, že dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastruktura, zhotovené v souladu s touto normou, vyhovují příslušným základním požadavkům.
(3) Pro každé plánované zařízení výrobce provede rozbor bezpečnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, který zahrnuje všechna bezpečnostní hlediska systému a jeho okolí v souvislosti s navrhováním, realizací a uvedením do provozu a který na základě získaných zkušeností umožňuje stanovit všechna rizika, která se mohou během provozu vyskytnout.
(4) Vystavování nebo předvádění zařízení, jejich dílčích systémů a bezpečnostních prvků na veletrzích a výstavách se nepovažuje za jejich uvádění na trh,3) pokud jsou označeny údajem o tom, že nesplňují základní požadavky tohoto nařízení, že nejsou určeny k prodeji, a pokud jsou učiněna odpovídající opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení osob.
 
§ 8
V případě přistoupení České republiky do Evropské unie před 3. květnem 20049) bude uvedení zařízení do provozu, jakož i dílčích systémů a bezpečnostních prvků na trh prováděno do 3. května 2004 podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v. r.
 
Příl.1
Dílčí systémy
Dílčími systémy jsou:
1. Lana a spoje lan
2. Pohony a brzdy
3. Mechanická zařízení
a) Napínací zařízení lan
b) Zařízení stanice
c) Zařízení trati
4. Vozy
a) Kabiny, sedačky a unášecí zařízení
b) Závěs
c) Pojezd nebo běhoun
d) Uchycení
5. Elektrotechnické zařízení
a) Dálkové sledování, řídící systémy a bezpečnostní zařízení
b) Sdělovací a informační zařízení
c) Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
6. Záchranná zařízení
a) Pevné záchranné zařízení
b) Mobilní záchranné zařízení
 
Příl.2
Základní požadavky
1. Rozsah
Tato příloha stanoví základní požadavky na zařízení, včetně požadavků na servis a požadavků na provoz, použitelné pro navrhování, konstrukci a uvádění zařízení do provozu.
2. Všeobecné požadavky
2.a Bezpečnost osob
Bezpečnost uživatelů, provozních pracovníků a jiných osob je základním požadavkem pro navrhování, konstrukci a provoz zařízení.
2.b Zásady bezpečnosti
Všechna zařízení musí být navržena, provozována a udržována podle následujících zásad, které je třeba použít, aby
1. se již při konstrukci a výstavbě vyloučila nebo snížila rizika ohrožení bezpečnosti,
2. se stanovila a uskutečnila všechna potřebná opatření k ochraně před riziky, která nemohla být odstraněna při konstrukci a výstavbě,
3. se stanovila a provedla bezpečnostní opatření, která by odstranila rizika, která nemohla být úplně odstraněna opatřeními a prostředky podle první a druhé odrážky.
2.c Vnější vlivy
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby ho bylo možné provozovat bezpečně s ohledem na typ zařízení, přírodu a fyzické vlastnosti terénu, na kterém je zařízení postaveno, jeho okolí, atmosférické a meteorologické vlivy a také možné stavby a překážky umístěné v okolí buď na zemi, nebo ve vzduchu.
2.d Rozměry
Dílčí systémy a všechny jeho bezpečnostní prvky musí být dimenzovány, navrženy a konstruovány tak, aby odolávaly s postačujícím stupněm bezpečnosti všem zatížením, které se vyskytnou ze všech předvídatelných podmínek, včetně těch, které se vyskytnou, když zařízení není v provozu, a s uvážením zvláště vnějších vlivů, dynamických účinků a únavových jevů odpovídajících uznávaným pravidlům techniky, zvláště pak při volbě materiálu.
2.e Montáž
2.ea Dílčí systémy a všechny bezpečnostní prvky musí být navrženy a konstruovány tak, aby mohly být bezpečně smontovány a instalovány.
2.eb Bezpečnostní prvky musí být navrženy tak, aby znemožňovaly chybnou montáž buď provedením konstrukce, nebo vhodným označením na vlastních prvcích.
2.f Provozní způsobilost zařízení
2.fa Bezpečnostní prvky musí být navrženy, konstruovány a používány tak, aby v každém případě byla zajištěna jejich vlastní provozní způsobilost a aby bezpečnost zařízení byla zabezpečena tak, jak je stanoveno v rozboru bezpečnosti v příloze č. 3 tak, aby jejich porucha byla vysoce nepravděpodobná a odpovídala přiměřené bezpečnosti.
2.fb Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bylo při provozu zajištěno, že každá porucha prvku, která by mohla mít vliv na bezpečnost, třebas nepřímo, byla zjištěna včas vhodným opatřením.
2.fc Ochranná opatření podle bodů 2.fa a 2.fb se musí použít po celé období mezi dvěma plánovanými inspekcemi příslušných prvků. Časové období mezi plánovanými inspekcemi bezpečnostních prvků musí být jasně uvedeno v návodu k používání.
2.fd Bezpečnostní prvky, které jsou zabudovány do zařízení jako náhradní díly, musí splňovat základní požadavky tohoto nařízení a podmínky pro hladké vzájemné působení s ostatními díly zařízení.
2.fe Musí se přijmout opatření, aby požár na zařízení neohrozil bezpečnost dopravovaných osob a obsluhy.
2.ff Musí se přijmout zvláštní opatření k ochraně zařízení a osob před účinky blesku.
2.g Bezpečnostní zařízení
2.ga Každá závada na zařízení, která by mohla způsobit poruchu ohrožující bezpečnost, musí být, kde je to proveditelné, zjištěna, ohlášena a zpracována bezpečnostním zařízením. Totéž platí pro běžně předvídatelné vnější případy, které mohou ohrozit bezpečnost.
2.gb Zařízení musí být kdykoliv možné vypnout ručně.
2.gc Po zastavení zařízení bezpečnostním zařízením nesmí být možné obnovení jeho provozu, aniž byla zjištěna příčina zastavení.
2.h Údržba a opravy
Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bylo možno bezpečně provádět údržbu a opravářské práce.
2.i Emise
Zařízení musí být navrženo a konstruováno, tak aby jakékoliv vnitřní nebo vnější emise škodlivých plynů, hlukové emise nebo vibrace byly pod předepsanými limity.
3. Požadavky na infrastrukturu
3.a Vedení tratě, rychlost, vzdálenost mezi vozy
3.aa Zařízení musí být navrženo tak, aby mohlo být provozováno bezpečně s ohledem na vlastnosti terénu a jeho okolí, atmosférické a meteorologické podmínky a všechny eventuální stavby a překážky v okolí buď na zemi, nebo ve vzduchu, a tak, aby nezpůsobovalo emise nebo nevytvářelo nebezpečí za žádných provozních podmínek, údržbě nebo v případě vyprošťování osob.
3.ab Mezi vozy, vlečnými zařízeními, jízdními dráhami a lany apod. a eventuálními budovami a překážkami v okolí na terénu nebo ve vzduchu musí být udržovány dostatečné boční a svislé vzdálenosti s uvážením svislého, podélného a příčného pohybu lan a vozů nebo vlečných zařízení za nejvíce nepříznivých předvídatelných provozních podmínek.
3.ac Mezi vozy a terénem se musí uvažovat maximální vzdálenost podle provedení zařízení, typů vozů a evakuačního postupu. U otevřených vozů se také musí vzít v úvahu riziko pádu, stejně jako psychologické hledisko související se vzdáleností mezi vozem a zemí.
3.ad Maximální rychlost vozů nebo vlečných zařízení, minimální vzdálenost mezi nimi, jejich zrychlení a zpomalení musí být zvoleny tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a bezpečný provoz zařízení.
3.b Stanice a traťové konstrukce
3.ba Stanice a traťové konstrukce musí být navrženy, instalovány a vybaveny tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Musí dovolit bezpečné vedení lan, vozů a vlečných zařízení a umožňovat provádění bezpečné údržby za všech provozních podmínek.
3.bb Vstupní a výstupní prostory zařízení musí být navrženy tak, aby zajistily bezpečnost jízdy vozů, vlečných zařízení a osob. Pohyb vozů a vlečných zařízení ve stanicích musí být bez nebezpečí pro osoby s uvážením jejich eventuální spolupráce při jejich pohybu.
4. Požadavky na lana, pohony a brzdy a na mechanická a elektrická zařízení
4.a Lana a jejich podpěry
4.aa Na trati musí být provedena všechna opatření odpovídající poslední úrovni technického vývoje, aby
1. se zabránilo přetržení nebo poškození lan nebo přetržení jejich uchycení či spojení,
2. byly dodrženy hodnoty jejich minimálních a maximálních zatížení,
3. bylo zajištěno, že lana jsou bezpečně položena na svoje podpěry a zabránilo se jejich vypadnutí,
4. bylo umožněno jejich sledování.
4.ab Není-li možno zabránit všem rizikům vypadnutí lana, musí být provedena opatření, aby zařízení bylo vypnuto a lana mohla být vrácena, aniž by došlo k ohrožení osob v případě vypadnutí lana.
4.b Mechanická zařízení
4.ba Pohony
Poháněcí zařízení musí mít přiměřený výkon a schopnost přizpůsobit se různým provozním stavům a režimům.
4.bb Nouzový pohon
Zařízení musí být vybaveno nouzovým pohonem s dodávkou energie, která je nezávislá na hlavním poháněcím systému. Nouzový pohon však není nutný, ukáže-li rozbor bezpečnosti, že osoby mohou opustit vozy snadno, rychle a bezpečně.
4.bc Brzdy
1. V případě nebezpečí musí být možno zastavit zařízení a vozy v kterékoliv době při jmenovité nosnosti a třecích poměrech, které jsou dovoleny během provozu za nejnepříznivějších podmínek. Brzdná dráha musí být volena tak, jak to vyžaduje bezpečnost osob a zařízení.
2. Hodnoty zpoždění musí být v přiměřených mezích tak, aby zajišťovaly jak bezpečnost osob, tak bezpečné chování vozů, lan a ostatních částí zařízení.
3. Každé zařízení musí mít dva nebo více brzdových systémů, každý z nich musí být schopen zařízení zastavit a musí být seřízen tak, že samočinně nahradí činný systém, když jeho účinek už nedostačuje. Brzdový systém tažných lan, který působí jako poslední, musí působit přímo na hnací kotouč. Toto ustanovení neplatí pro lyžařské vleky.
4. Zařízení musí být vybaveno účinným vypínacím a blokovacím mechanismem, aby se zabránilo jeho nežádoucímu spuštění.
4.c Ovládací zařízení
Ovládací zařízení musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo bezpečné a spolehlivé, aby odolávalo běžnému provoznímu namáhání a vnějším vlivům, jako jsou vlhkost, extrémní teploty a elektromagnetické rušení, a nesmí způsobovat nebezpečné situace ani v případě chyby obsluhy.
4.d Dorozumívací zařízení
Provozní pracovníci musí mít možnost použít vhodné zařízení dovolující v každé době vzájemnou komunikaci a v případě stavu nouze informovat uživatele.
5. Vozy a vlečná zařízení
5.a Vozy a vlečná zařízení musí být navrženy a vybaveny tak, aby za předvídatelných provozních podmínek žádná osoba nemohla vypadnout nebo být jinak ohrožena.
5.b Uchycení vozů a vlečných zařízení k lanu musí být navrženo a provedeno tak, aby i za nejnepříznivějších podmínek nezpůsobovalo
1. poškození lana, nebo
2. prokluz, mimo prokluzování, které je pro bezpečnost, vozu, vlečného zařízení nebo vlastního zařízení nevýznamné.
5.c Dveře vozů (na vozech, kabinách) musí být navrženy a konstruovány tak, aby je bylo možno zavřít a zajistit. Podlaha a stěny vozů musí být navržena a konstruovány tak, aby za všech okolností odolávaly tlakům a zatížení způsobených uživateli.
5.d Je-li k zajištění bezpečnosti provozu ve voze nutná přítomnost obsluhy, musí být vůz vybaven potřebným zařízením dovolujícím jí plnit její úkoly.
5.e Vozy, vlečná zařízení a zvláště jejich závěsné mechanismy musí být navržena a vybaveny tak, aby zajistily bezpečnost pracovníkům provádějícím údržbu v souladu s příslušnými pravidly a návody.
5.f U vozů s odpojitelným uchycením musí být učiněna všechna opatření, aby vozy chybně připojené k lanu před odjezdem a vozy při dojezdu neodpojené od lana byly zastaveny bez ohrožení uživatelů a aby se zabránilo pádu vozu.
5.g Vozy pozemních lanovek, a pokud to uspořádání zařízení dovoluje, vozy dvoulanových lanových drah musí být vybaveny samočinnou vozovou brzdou působící na jízdní dráhu, jestliže nemůže být rozumně vyloučeno přetržení nosného lana.
5.h Pokud nebezpečí vykolejení vozu nemůže být vyloučeno jinými způsobem, vůz musí být vybaven zařízeními pro vykolejení, které umožní zastavit vůz bez ohrožení osob.
6. Zařízení pro uživatele
Přístup k prostoru pro nástup a odchod v prostoru pro výstup, nastupování a vystupování uživatelů musí být organizovány s ohledem na pohyb a zastavování vozů tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zvláště pak v prostorech, kde je nebezpečí pádu.
Dětem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněno bezpečně používat zařízení, je-li toto zařízení navrženo pro dopravu takových osob.
7. Požadavky na provoz
7.a Bezpečnost
7.aa Musí být provedena všechna technická zajištění a opatření, aby zařízení bylo užíváno pro zamýšlený účel a podle jeho technických specifikací a stanovených provozních podmínek a aby mohly být dodrženy návody k bezpečnému provozu a údržbě.
7.ab Osoby odpovědné za provoz zařízení musí být vybaveny příslušnými materiálními prostředky a musí být způsobilé k provádění úkonů.
7.b Bezpečnost při přerušení provozu zařízení
Musí být přijata všechna technická zajištění a opatření, aby bylo zajištěno, že uživatelé mohou být dopraveni do bezpečí ve stanovené době odpovídající typu zařízení a jeho okolí, když se zařízení zastaví a nemůže být rychle znovu obnoven provoz.
7.c Ostatní zvláštní bezpečnostní opatření
7.ca Stanoviště obsluhy
Pohyblivé části, které jsou ve stanicích běžně přístupné, musí být navrženy, konstruovány a instalovány tak, aby se vyloučila všechna nebezpečí, nebo tam, kde taková nebezpečí existují, aby byly tyto části vybaveny ochranným zařízením tak, aby se zabránilo jakémukoliv dotyku s těmi částmi zařízení, které by mohly způsobit úraz. Tato zařízení musí být provedena tak, aby nemohla být snadno odstraněna nebo aby se nemohla stát neúčinnými.
7.cb Nebezpečí pádu
Pracoviště a ostatní pracovní prostory, včetně těch, které se používají jen příležitostně, a přístupy k nim musí být navrženy a konstruovány tak, aby se zabránilo pádu osob, které tam pracují nebo se tam zdržují. Pokud by tato opatření nebyla dostatečná, musí být vybaveny kotevními místy pro upevnění osobních ochranných prostředků k zabránění pádu.
8. Návod k používání zařízení
Zařízení musí být opatřeno návodem vypracovaným tak, aby
a) montáž,
b) připojení,
c) seřizování,
d) obsluha,
e) evakuace osob,
f) údržba,
g) zkoušky,
mohly být prováděny správně a bez ohrožení zúčastněných osob.
 
Příl.3
Rozbor bezpečnosti
Rozbor bezpečnosti požadovaný pro každé zařízení podle § 7 odst. 3 tohoto nařízení, musí brát v úvahu všechny způsoby zamýšleného provozu. Rozbor bezpečnosti musí být proveden uznávanou nebo zavedenou metodou a musí brát v úvahu současný stav techniky a komplexnost příslušného zařízení. Účelem rozboru bezpečnosti je rovněž zajistit, aby navrhování a instalace zařízení braly ohled na okolí a nejnepříznivější situace, aby byly zajištěny uspokojivé bezpečnostní podmínky.
1. jsou způsobilá reagovat na vznikající poruchu nebo zjištěnou závadu, tak aby zůstaly buď ve stavu, který zajišťuje bezpečnost nebo ve stavu zajištěném proti poruše,
2. jsou nadbytečná a sledována, nebo
3. jsou taková, aby pravděpodobnost jejich poruchy mohla být vyhodnocena a vykazovaly normální stav, který je rovnocenný bezpečnostním zařízením, která splňují kritéria uvedená pod bodem 1. a 2.
 
Příl.4
Posuzování shody bezpečnostních prvků
 
I.
ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
1. Toto je postup, kdy autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek zamyšlené výroby splňuje ustanovení tohoto nařízení.
2. Výrobce nebo dovozce se sídlem v Evropském společenství (dále jen "Společenství") je povinen předložit autorizované osobě, kterou si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.
Žádost musí obsahovat
a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost předkládá dovozce, také jeho jméno a adresu,
b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla předložena jiné autorizované osobě,
c) technickou dokumentaci podle bodu 3.
Žadatel je povinen dát autorizované osobě k dispozici vzorek zamýšlené výroby, dále jen "typ". Autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, jestliže je to třeba k provedení programu zkoušek.
3. Technická dokumentace musí umožnit posouzení shody prvku s požadavky tohoto nařízení. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci prvku.
Dokumentace musí obsahovat, pokud je to důležité pro posouzení
a) všeobecný popis typu,
b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata prvků, montážních dílů, obvodů apod.,
c) popisy a vysvětlení potřebné pro pochopení zmíněných výkresů a schémat a funkce výrobku,
d) seznam technických předpisů, které byly zcela nebo zčásti použity, a popisy přijatých řešení pro splnění základních požadavků, pokud nejsou upraveny technickými předpisy,
e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek atd.,
f) protokoly o zkouškách.
Dokumentace musí také specifikovat oblast použití prvků.
4. Autorizovaná osoba je povinna
4.a přezkoumat technickou dokumentaci, ověřit, zda typ byl vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a identifikovat prvky, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními technických předpisů, jakož i prvky, které byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení technických předpisů,
4.b provést nebo dát provést příslušná přezkoušení a nezbytné zkoušky, aby zjistila, zda tam, kde nebyly použity technické předpisy, splňují řešení přijatá výrobcem základní požadavky tohoto nařízení,
4.c provést nebo dát provést příslušná přezkoušení a nezbytné zkoušky, aby zjistila, zda tam, kde výrobce zvolil použití příslušných technických předpisů, byly tyto skutečně použity,
4.d dohodnout se žadatelem místo, kde se provedou tato přezkoušení a nezbytné zkoušky.
5. Odpovídá-li typ ustanovení tohoto nařízení, je autorizovaná osoba povinna vystavit žadateli certifikát o ES přezkoušení typu. V tomto certifikátu musí být uvedeno jméno a adresa výrobce, závěry přezkoušení, podmínky jeho platnosti, jeho trvání a potřebné údaje pro identifikaci schváleného typu.
K tomuto certifikátu musí být přiložen seznam příslušných částí technické dokumentace, jehož jednu kopii uchovává autorizovaná osoba. Odmítne-li autorizovaná osoba vystavit výrobci certifikát o ES přezkoušení typu, je povinna to podrobně zdůvodnit. Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.
6. Žadatel je povinen informovat autorizovanou osobou, která má k dispozici technickou dokumentaci týkající se certifikátu o ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného prvku, který musí být znovu schválen, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu prvků se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu o ES přezkoušení typu.
7. Každá autorizovaná osoba je povinna sdělit ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení typu a dodatků, které vystavila a které odňala.
8. Ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopie certifikátů o ES přezkoušení typu a jejich dodatků. Přílohy k těmto certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním autorizovaným osobám.
9. Výrobce nebo dovozce je povinen spolu s technickou dokumentací uchovávat kopie certifikátů o ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 30 let po vyrobení posledního prvku.
Nemá-li výrobce sídlo v České republice, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici připadá dovozci, který uvádí prvek na trh České republiky.
 
II.
ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY
1. Toto je postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že dotyčné prvky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce je povinen opatřit každý prvek označením shody a vydat písemné prohlášení o shodě. Označení shody musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dozor podle bodu 4.
2. Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu prvků a zkoušení podle bodu 3 a podrobit je dozoru podle bodu 4.
3. Systém jakosti.
3.a Výrobce je povinen předložit autorizované osobě, kterou si zvolil,žádost o posouzení systému jakosti pro dotyčné prvky.
Žádost musí obsahovat
a) všechny důležité informace o zamýšlené kategorii prvku,
b) dokumentaci
c) popřípadě technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátů o ES přezkoušení typu.
3.b Systém jakosti musí zajišťovat shodu s typem, který je popsán v certifikátu o ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení.
Všechny prvky, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a návodů. Dokumentace systému jakosti musí umožnit jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.
Dokumentace musí obsahovat zejména přiměřený popis
a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí vedení, pokud jde o příslušnou jakost,
b) metod, postupů a systémových opatření, kterých bude použito při výrobě, při řízení a zabezpečování jakosti,
c) prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti prvků a účinným fungováním systému jakosti.
3.c Autorizovaná osoba je povinna posoudit systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.b. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti, u nichž byla použity příslušné harmonizované normy.
Nejméně jeden člen skupiny auditorů musí mít zkušenosti s posuzováním technologie dotyčného prvku. Součástí posouzení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.
Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoušení a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení.
3.d Výrobce je povinen se zavázat, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej dodržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce je povinen informovat autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o jakékoliv zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
Autorizovaná osoba je povinna posoudit navržené změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.b, nebo zda se požaduje nové posouzení.
Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoušení a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení.
4. Dozor, za který odpovídá autorizovaná osoba
4.a Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
4.b Výrobce je povinen umožnit autorizované osobě za účelem inspekce vstup do výrobních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytnout mu všechny potřebné informace, zejména
1. dokumentaci systému jakosti,
2. záznamy o jakosti, např. protokoly o inspekcích, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, protokoly o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
4.c Autorizovaná osoba je povinna pravidelně provádět audity, aby se ujistila, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předávat výrobci zprávu o auditu.
4.d Kromě toho může autorizovaná osoba provádět neočekávané inspekční návštěvy u výrobce. Při těchto inspekčních návštěvách může autorizovaná osoba v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřila, zda systém jakosti správně funguje. Autorizovaná osoba je povinna předat výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.
5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 30 let po vyrobení posledního prvku
a) dokumentaci podle bodu 3.a.a,
b) aktualizaci podle druhého odstavce bodu 3.d,
c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.d, 4.c a 4.d.
6. Každá autorizovaná osoba je povinna poskytnout ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.
 
III.
OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKU
1. Toto je postup, kterým výrobce nebo dovozce zabezpečuje a prohlašuje, že prvky podle ustanovení bodu 3 jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení.
2. Výrobce je povinen učinit veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu prvků s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení. Výrobce opatří každý prvek označením shody a vydá prohlášení o shodě.
3. Autorizovaná osoba je povinna provést příslušné přezkoušení a zkoušky pro ověření shody prvků s požadavky tohoto nařízení, podle volby výrobce buď kontrolou a zkouškami každého prvku podle bodu 4, nebo přezkoušením a zkouškami prvků na základě statistických metod podle bodu 5.
Výrobce nebo dovozce je povinen uchovávat kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 30 let po vyrobení posledního prvku.
4. Ověřování přezkoušením a zkoušením každého prvku
4.a Všechny prvky musí být jednotlivě přezkoušeny a musí být provedeny odpovídající zkoušky uvedené v technických předpisech nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení.
4.b Autorizovaná osoba je povinna opatřit nebo dát opatřit každý schválený prvek svým identifikačním číslem a vystavit písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.
4.c Výrobce nebo dovozce je povinen zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou.
5. Statistické ověřování
5.a Výrobce je povinen předkládat své prvky v podobě homogenních dávek a učinit veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval homogenitu každé výrobní dávky.
5.b K ověření musí být k dispozici veškeré prvky v podobě homogenních dávek. Z každé výrobní dávky se musí náhodným výběrem odebrat vzorek. Prvky ve vzorku se jednotlivě zkontroluji a provedou se odpovídající zkoušky uvedené v technických předpisech podle § 8 odst. 2 tohoto nařízení nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu těchto prvků s požadavky tohoto nařízení a rozhodnout, zda bude výrobní dávka přijata, nebo zamítnuta.
5.c Statistický postup se musí řídit těmito zásadami
a) statistickou metodou,
b) plánem odebírání vzorků s jeho provozními vlastnostmi.
5.d Jsou-li výrobní dávky přijaty, autorizovaná osoba musí opatřit nebo dát opatřit každý prvek svým identifikačním číslem a vystaví písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám. Všechny prvky z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh s výjimkou těch prvků ze vzorku, u nichž byla zjištěna neshoda.
Pokud je výrobní dávka odmítnuta, autorizovaná osoba nebo příslušný orgán přijme příslušná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. V případě častého odmítnutí výrobních dávek může autorizovaná osoba statistické ověřování pozastavit.
Výrobce může během výrobního procesu opatřit prvky na odpovědnost autorizované osoby jejím identifikačním číslem.
5.e Výrobce nebo dovozce je povinen zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou.
 
IV.
OVĚŘOVÁNÍ CELKU
1. Toto je postup, kterým výrobce zabezpečuje a prohlašuje, že dotyčný prvek, na nějž byl vystaven certifikát podle bodu 2, splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují. Výrobce nebo dovozce je povinen opatřit prvek označením shody a vydat prohlášení o shodě.
2. Autorizovaná osoba je povinna přezkoušet prvek a provést odpovídající zkoušky uvedené v příslušných technických předpisech podle § 8 odst. 2 tohoto nařízení nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu těchto prvků s požadavky tohoto nařízení.
Autorizovaná osoba je povinna opatřit nebo dát opatřit schválený prvek svým identifikačním číslem a vystavit certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.
3. Účelem technické dokumentace je umožnit posuzování shody s požadavky tohoto nařízení a pochopení návrhu, výroby a funkce prvku.
Pro účely posuzování musí dokumentace obsahovat
a) všeobecný popis typu,
b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata prvků, podsestav, obvodů atd.
c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení zmíněných výkresů a schémat a funkce výrobku,
d) seznam příslušných technických předpisů podle § 7 odst. 2 tohoto nařízení, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení přijatých výrobcem pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, jestliže tyto technické předpisy nebyly použity,
e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.,
f) zkušební protokoly,
g) oblast použití prvků.
 
V.
KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI
1. Toto je postup, kterým výrobce, který splňuje povinnosti odstavce 2, zabezpečuje a prohlašuje, že dotyčné prvky splňují příslušné požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce nebo dovozce je povinen každý prvek opatřit označením shody a vydat písemné prohlášení o shodě. Označení shody musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dozor podle bodu 4.
2. Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu prvků a zkoušení podle bodu 3 a podrobit je dozoru podle bodu 4.
3. Systém jakosti
3.a Výrobce je povinen předložit autorizované osobě žádost o posouzení jakosti
Žádost musí obsahovat
a) všechny příslušné informace o zamýšleném prvku,
b) dokumentaci systému jakosti.
3.b Systém jakosti musí zabezpečovat shodu prvků s příslušnými požadavky tohoto nařízení.
Všechny základní principy, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných opatření, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožnit jednoznačný výklad politiky jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.
Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis
a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení, pokud jde o jakost návrhu a prvků,
b) technických specifikací návrhu, včetně technických předpisů podle § 7 odst. 2 tohoto nařízení, které budou použity, a tam, kde se technické předpisy plně nepoužívají, prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků tohoto nařízení, které se na výrobky vztahuje.
c) metod kontroly a ověřování návrhů, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při navrhování prvků spadajících do příslušné kategorie prvků,
d) odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,
e) přezkoušení a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě s uvedením jejich četnosti,
f) záznamů o jakosti, např. protokolů o inspekcích, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, protokolů o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.,
g) prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a prvků a účinným fungováním systému jakosti.
3.c Autorizovaná osoba je povinna posoudit systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.a. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti, u nichž byla použita příslušná harmonizovaná norma.
Nejméně jeden člen skupiny auditorů musí mít zkušenosti s posuzováním technologie dotyčného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.
Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoušení a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení.
3.d Výrobce je povinen se zavázat, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce je povinen informovat autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
Autorizovaná osoba je povinna posoudit navržené změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.b, nebo zda se požaduje nové posouzení.
Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry přezkoušení a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení.
4. Dozor, za který odpovídá autorizovaná osoba
4.a Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
4.b Výrobce je povinen umožnit autorizované osobě za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, inspekci a zkoušení a skladování a poskytnout ji všechny potřebné informace, zejména
a) dokumentaci systému jakosti,
b) záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledků analýz, výpočtů, zkoušek apod.,
c) záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o inspekcích, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, protokoly o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.
4.c Autorizovaná osoba je povinna pravidelně provádět audity, aby se ujistila, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předávat výrobci zprávu o auditu.
4.d Kromě toho může autorizovaná osoba provádět neočekávané inspekční návštěvy u výrobce. Při těchto inspekčních návštěvách může autorizovaná osoba v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřila, zda systém jakosti správně funguje. Autorizovaná osoba je povinna předat výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.
5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 30 let po vyrobení posledního výrobku
a) dokumentaci podle bodu 3.a.b,
b) aktualizaci podle druhého pododstavce bodu 3.d,
c) rozhodnutí a zprávy autorizované osoby podle bodů 3.d, 4.c a 4.d.
6. Každá autorizovaná osoba je povinna poskytnout ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systémů jakosti.
7. Doplňkové požadavky přezkoušení návrhu
7.a Výrobce je povinen předložit žádost o přezkoušení návrhu jediné autorizované osobě
7.b Žádost musí umožnit pochopení návrhu, výroby, a fungování prvku a posouzení shody s požadavky tohoto nařízení. Žádost musí obsahovat
a) technické specifikace návrhu, včetně technických předpisů podle § 7 odst. 2 tohoto nařízení, které se používají,
b) potřebný podpůrný důkaz jejich přiměřenosti, zejména tam, kde nebyly použity technické předpisy podle § 7 odst. 2 tohoto nařízení. Tento podpůrný důkaz musí zahrnovat výsledky přezkoušení provedených příslušnou laboratoří výrobce nebo na jeho objednávku.
7.c Autorizovaná osoba je povinna žádost přezkoumat, a pokud návrh splňuje ustanovení tohoto nařízení, která se na něj vztahují, vystavit žadateli certifikát o ES přezkoušení návrhu. Certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, podmínky jeho platnosti, nezbytné údaje pro identifikaci schváleného návrhu, popřípadě popis funkce prvků.
7.d Žadatel je povinen informovat autorizovanou osobu, která vystavila certifikát o ES přezkoušení návrhu, o jakékoliv změně schváleného návrhu. Změny schváleného návrhu musí být dodatečně schváleny autorizovanou osobou, která vystavila certifikát o ES přezkoušení návrhu, jestliže mohou ovlivnit shodu se základními požadavky podle přílohy č. 2 tohoto nařízení nebo s předepsanými podmínkami používání prvku. Toto dodatečné schválení má formu dodatku k původnímu certifikátu o ES přezkoušení návrhu.
7.e Autorizovaná osoba je povinna sdělit ostatním autorizovaným osobám příslušné informace týkající se
a) vystavených certifikátů o ES přezkoušení návrhu a dodatků,
b) odňatých schválení o ES přezkoušení návrhu a dodatků,
c) odňatých certifikátů o ES přezkoušení návrhu a dodatků.
 
Příl.5
Posuzování shody dílčích systémů
1. ES přezkoušení je postup, jímž na žádost výrobce nebo dovozce autorizovaná osoba kontroluje a potvrzuje, že dílčí systém je
a) v souladu s ustanoveními tohoto nařízení,
b) v souladu s technickou dokumentací a
c) dokončený.
2. Technická dokumentace doprovázející certifikát o přezkoušení musí obsahovat
a) konstrukční výkresy a výpočty, elektrická a hydraulická schémata, schémata ovládacích obvodů, popis počítačových a samočinných systémů, návod k používání a návod na obsluhu, údržbu, kontrolu a zkoušky,
b) seznam bezpečnostních prvků, které byly použity v dílčích systémech podle přílohy č. 1 tohoto nařízení,
c) kopie prohlášení o shodě podle přílohy č. 4 pro bezpečnostní prvky spolu s příslušnými konstrukčními výkresy a kopie zpráv o provedených dalších zkouškách.
3. Dokumentace a korespondence spojené s postupem o ES přezkoušení musí být napsány v tomtéž jazyce nebo jazycích, jako je napsán provozní návod podle bodu 7.aa přílohy č. 2.
4. Dozor
4.a Prostřednictvím dozoru se zajišťuje, že závazky vyplývající z technické dokumentace jsou během stavby dílčího systému plněny.
4.b Autorizovaná osoba odpovědná za ES přezkoušení musí mít trvalý přístup do výrobních dílen, skladů, a když je to nutné, do předvýrobních prostorů, zkušebních dílen a zcela obecně na každé místo, jehož návštěva je potřebná pro splnění jejího úkolu. Výrobce nebo dovozce musí poskytnout, nebo zařídit poskytnutí všech dokumentů požadovaných k tomuto cíli, zvláště výkresů a technické dokumentace mající vztah k dílčí systému.
4.c Autorizovaná osoba odpovědná za ES přezkoušení je povinna pravidelně provádět audity k zajištění souladu s ustanoveními tohoto nařízení. O každé inspekční návštěvě je povinna poskytnout vedoucímu pracovníku pracoviště zprávu o auditu.
4.d Kromě toho může autorizovaná osoba provádět neočekávané inspekční návštěvy ve výrobních dílnách. Během takových návštěv může provést úplný nebo částečný audit. Autorizovaná osoba je povinna vypracovat zprávu o návštěvě, a pokud je to nutné, předat vedoucímu pracovníku pracoviště zprávu o auditu.
5. Každá autorizovaná osoba je povinna periodicky zveřejňovat informace týkající se
a) všech přijatých žádostí o ES přezkoušení,
b) všech vystavených certifikátů o ES přezkoušení,
c) všech odňatých certifikátů o ES přezkoušení.
 
Příl.6
Minimální požadavky, které musí být vzaty v úvahu při autorizaci (K provedení § 11 odst. 2 zákona)
1. Zaměstnanci autorizované osoby odpovědní za provádění ověřování nesmějí být ani konstruktérem, výrobcem, dodavatelem ani montérem bezpečnostních prvků nebo dílčích systémů, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněným zástupcem žádné z těchto stran, ani fyzickou nebo právnickou osobou, která uvádí bezpečnostní prvky nebo dílčí systémy na trh. Nesmějí být zainteresováni, ať přímo nebo jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, konstrukci, marketingu, údržbě nebo provozu těchto bezpečnostních prvků nebo dílčích systémů. Toto nevylučuje možnost výměn technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.
2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci jsou povinni provádět ověřování na nejvyšším stupni profesionální čestnosti a technické způsobilosti a nesmějí na ně působit žádné tlaky a pohnutky, zejména finanční, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování.
3. Autorizovaná osoba je povinna mít potřebné zaměstnance a vlastnit zařízení nezbytná k tomu, aby jí umožnila řádně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s ověřováním, musí mít také přístup k zařízení potřebnému pro mimořádné ověřování.
4. Zaměstnanci odpovědní za inspekční činnost musí mít
a) kvalifikovaný technický a odborný výcvik,
b) znalosti požadavků týkající se zkoušek, které provádějí, a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami,
c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokázání pravosti prováděných zkoušek.
U zařízení podle § 1 odst. 3 písm. a), b) musí zaměstnanci ještě splňovat odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu10).
5. Musí být zajištěna nezávislost zaměstnanců provádějících inspekci. Jejich plat nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.
6. Zaměstnanci autorizované osoby jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby11).
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.
2) Sdělení č. 56/2001 Sb. m. s., o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).
3) Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb.
4) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.
5) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
6) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/1997 Sb., zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.
7) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
8) § 7 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.
9) Čl. 21 bod 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES.
10) § 17 odst. 4 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.
11) § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Související dokumenty