237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
237/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004,
kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 281/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 196/1993 Sb.
Čl.II
Zákon č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění takto:
1. Článek I se zrušuje.
2. V článku III se body 1 až 7 a 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 8.
3. Článek IV se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III
V části druhé hlavě třetí zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se § 50 včetně poznámky pod čarou č. 25c) zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.IV
V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Čl.V
V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se část devátá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a) zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 129/1999 Sb.
Čl.VI
V zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se článek II zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 17/2000 Sb.
Čl.VII
V zákoně č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 262/2001 Sb., se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 22/2000 Sb.
Čl.VIII
V zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 262/2001 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 100/2000 Sb.
Čl.IX
V zákoně č. 100/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Čl.X
V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se část sedmá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a) zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XI
V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48i) zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 141/2001 Sb.
Čl.XII
V zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 262/2001 Sb.
Čl.XIII
V zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se části druhá a třetí včetně nadpisů zrušují.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Čl.XIV
V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se část pátá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Čl.XV
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.".
2. V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 276/2002 Sb.
Čl.XVI
V zákoně č. 276/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XVII
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se část patnáctá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 575/2002 Sb.
Čl.XVIII
V zákoně č. 575/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 322/2003 Sb.
Čl.XIX
Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. Část první se zrušuje s výjimkou článku II bodu 9.
2. Článek II bod 9 se zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Čl.XX
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:
1. § 106 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:
 
"§ 106
Za činnost notáře náleží notáři odměna, náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "daň"), rovněž částka odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.5b)
5b) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".
2. V § 108 se za slova "Odměnu notáře" vkládají slova " , náhradu za promeškaný čas, náhradu hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně, rovněž částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu,5b)".
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXI
V zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb., se za § 23 vkládá nový § 23a, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
 
"§ 23a
Je-li advokát plátcem daně z přidané hodnoty, náleží advokátovi k odměně a k náhradám podle § 22 nebo 23 rovněž částka odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.10a)
10a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXII
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 137 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 57a) zní:
"(3) V případech uvedených v odstavci 2 patří k nákladům řízení rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty (dále jen "daň"), kterou je advokát, notář nebo patentový zástupce povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.57a)
57a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".
2. V § 140 odstavec 2 zní:
"(2) Byl-li ustanoven účastníku zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování stát; tento nárok advokáta, je-li plátcem daně, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.57a) V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.".
3. V § 140 odstavec 3 zní:
"(3) V řízení o dědictví platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo; je-li notář plátcem daně, platí v tomto případě dědic rovněž částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního předpisu.57a) Je-li dědiců několik, platí tyto náklady podle vzájemného poměru čisté hodnoty jejich dědických podílů. V ostatních případech platí tyto náklady stát.".
4. V § 151a se za slovo "výdaje" vkládají slova "a je-li plátcem daně, rovněž částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního předpisu,57a)".
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXIII
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 7 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:
"Byla-li navrhovateli ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v odstavci 2, která je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "daň"), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.6a)
6a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".
2. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Je-li zástupcem účastníka advokát, který je plátcem daně, patří k nákladům řízení rovněž částka odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.6a)".
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXIV
V § 151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se na konci věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:
"tento nárok obhájce, je-li plátcem daně z přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je obhájce povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.3)
3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 437/2003 Sb.
Čl.XXV
V zákoně č. 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 438/2003 Sb.
Čl.XXVI
V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXVII
V § 32 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se číslo "1,10" nahrazuje číslem "1,54".
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Jednorázový příspěvek dítěti
Čl.XXVIII
1. Příspěvek dítěti poskytne stát nezaopatřenému dítěti jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.
2. Nárok na příspěvek dítěti má dítě, kterému vznikne nárok na výplatu přídavku na dítě podle zákona o státní sociální podpoře za květen 2004.
3. Výše příspěvku dítěti činí 2 000 Kč.
4. Příspěvek dítěti se vyplatí bez žádosti v termínu výplaty přídavku na dítě v červnu 2004, popřípadě v tom termínu, ve kterém se vyplatí přídavek na dítě za květen 2004, pokud přídavek na dítě nebude v červnu 2004 vyplacen.
5. Příspěvek dítěti vyplatí úřad státní sociální podpory, který je příslušný k výplatě přídavku na dítě za květen 2004.
6. Příspěvek dítěti se vyplatí příjemci přídavku na dítě náležejícího za květen 2004, a to stejným způsobem, jakým se vyplatí tento přídavek na dítě.
7. O nároku na příspěvek dítěti se nevydává písemné rozhodnutí; o poskytnutí příspěvku dítěti zasílá úřad státní sociální podpory písemné oznámení. Proti postupu uvedenému ve větě první lze uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy byl vyplacen přídavek na dítě za květen 2004, písemné námitky u příslušného úřadu státní sociální podpory; v řízení o těchto námitkách se postupuje obdobně jako v řízení o námitkách ve věcech dávek státní sociální podpory.
8. Nárok na výplatu příspěvku dítěti zaniká dnem 31. května 2005.
9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku dítěti se nepřihlíží.
10. Příspěvek dítěti nelze postihnout výkonem rozhodnutí.
11. Náklady na výplatu příspěvku dítěti se hradí ze státního rozpočtu.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Jednorázový příspěvek důchodci
Čl.XXIX
1. Příspěvek důchodci poskytne stát poživatelům důchodů jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.
2. Nárok na příspěvek důchodci má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) z českého důchodového pojištění (dále jen "důchod") alespoň za část června 2004. Má-li poživatel důchodu v tomto měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek důchodci jen jednou.
3. Výše příspěvku důchodci činí 1 000 Kč.
4. Příspěvek důchodci se vyplatí bez žádosti v termínu splátky důchodu vyplacené v červnu 2004, popřípadě v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v červnu 2004 vyplacen. Zanikl-li nárok na výplatu důchodu v červnu 2004 přede dnem, v němž se důchod vyplácel, vyplatí se příspěvek důchodci na základě písemné žádosti do 60 dnů ode dne doručení žádosti.
5. Příspěvek důchodci vyplatí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu v červnu 2004.
6. Příspěvek důchodci se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplatí důchod v červnu 2004, popřípadě důchod vyplacený v nejblíže následujícím termínu. V případě uvedeném v bodu 4 větě druhé se příspěvek důchodci vyplatí v hotovosti.
7. O nároku na příspěvek důchodci vydá orgán uvedený v bodu 5 písemné rozhodnutí, jen požádá-li o to písemně poživatel důchodu do 60 dnů ode dne, kdy byl vyplacen důchod za červen 2004. V řízení o tomto rozhodnutí, včetně podání opravných prostředků ve správním řízení, se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech důchodového pojištění.
8. Nárok na výplatu příspěvku důchodci zaniká dnem 30. června 2005.
9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku důchodci se nepřihlíží.
10. Příspěvek důchodci nelze postihnout výkonem rozhodnutí.
11. Náklady na výplatu příspěvku důchodci se hradí ze státního rozpočtu.
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Čl.XXX
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text, který včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:
"tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s průvodními doklady podle § 26, které vystaví odesilatel, a s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství.17a)
17a) Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.".
2. V § 11 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) dopravené z území jiného členského státu osobám uvedeným v § 15 odst. 1 písm. a) až d); tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s průvodními doklady podle § 26, které vystaví odesilatel, a s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství.17a)".
3. V § 13 odst. 1 se slova "§ 53 odst. 3" nahrazují slovy "§ 53 odst. 3 až 5".
4. V § 13 odst. 5 větě první se zrušují slova "či vyrovnacím".
5. V § 13 odst. 14 se středník nahrazuje čárkou a text za středníkem se nahrazuje textem "pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 73)".
6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova "ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém byly uvedeny do volného daňového oběhu," zrušují.
7. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova "a osobě uvedené v odstavci 1 písm. d)" zrušují.
8. V § 15 odst. 3 se na začátek odstavce vkládá nová věta, která zní:
"Orgánům Evropských společenství se zaplacená daň vrací bez omezení.".
9. V § 15 odst. 11 se slova "až d)" nahrazují slovy "až c)".
10. V § 15 odst. 12 písm. a) se za slovy "zvláštní mise" čárka nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo orgán Evropských společenství," se zrušují.
11. V § 15 odst. 12 písm. e) se slova "nebo orgánu Evropských společenství" zrušují.
12. V § 19 odst. 4 se slova "(§ 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)" nahrazují slovy "(odstavec 5, § 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)".
13. V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) V případě založení nového daňového skladu mohou být společně s vybranými výrobky, které jsou v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky již uvedené do volného daňového oběhu, které byly umístěny ve stavebně a prostorově ohraničeném místě v den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k provozování nového daňového skladu právní moci, a to nejdéle po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém uvedené rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu nabylo právní moci. Tyto výrobky uvedené do volného daňového oběhu musí být skladovány a evidovány samostatně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 3).".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
14. V § 20 odst. 5 větě první se zrušují slova "či vyrovnacím".
15. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slova "celního ředitelství" vkládají slova "nebo celního úřadu; za takovou listinu se považuje i karnet TIR nebo karnet ATA".
16. V § 21 odstavec 4 zní:
"(4) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat
a) výši daně, které připadá na výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,
b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a),
c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a) nebo b).".
17. V § 22 odst. 5 větě první se zrušují slova "či vyrovnacím".
18. V § 24 odst. 1 se na konci věty do závorky před slova "§ 100" vkládají slova "odstavec 4 a".
19. V § 24 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje věta: "V případě dopravy mezi dvěma daňovými sklady téhož provozovatele v působnosti celního úřadu místně příslušného pro tyto daňové sklady může uvedený celní úřad povolit dopravu bez průvodního dokladu.".
20. V § 24 odst. 5 se za slovy "průvodního dokladu" v poslední větě slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
21. V § 25 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta "Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněnému příjemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 3 písm. h), musí provozovatel odesílajícího daňového skladu připojit k průvodnímu dokladu doklad o zajištění daně oprávněným příjemcem; tento doklad musí být potvrzen příslušným správcem daně.".
22. V § 25 odst. 3 se v poslední větě za slovy "celní úřad" slovo "musí" nahrazuje slovem "může".
23. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) Dá-li si fyzická osoba dopravit vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky, považují se tyto vybrané výrobky za vybrané výrobky nabyté pro účely podnikání s výjimkou drobných zásilek neobchodního charakteru zasílaných fyzickými osobami fyzickým osobám. Při posouzení, zda se jedná o drobnou zásilku neobchodního charakteru, se použije ustanovení odstavce 2 a § 4 odst. 3 obdobně. Vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru, jsou osvobozeny od daně a pro jejich přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13.".
24. V § 33 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.".
25. V § 36 odst. 6 se slova "či vyrovnacím řízení" zrušují.
26. V § 37 odst. 2 písm. b) se slova " ; vybrané výrobky mohou být přijímány pouze tehdy, jsou-li určeny jako materiál vstupující do výroby dalších vybraných výrobků" zrušují.
27. V § 44 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,".
28. V § 44 odst. 2 písm. c) se slova "a 5" zrušují.
29. V § 44 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno c) se vkládají písmena d) a e), která znějí:
"d) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 pro pohon motorů,
e) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 6 pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, nebo".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).
30. V § 45 odst. 1 písm. a) se slova "a technické" zrušují.
31. V § 45 odst. 1 písm. e) se za slova "pro pohon motorů" vkládají slova "nebo pro jiné účely" a slova "uvedených v písmenu g)" se nahrazují slovy "uvedených v písmenech f) a g)".
32. V § 45 odst. 1 písm. h) se za slova "pro pohon motorů" vkládají slova "nebo pro jiné účely" a slova "uvedených v písmenu j)" se nahrazují slovy "uvedených v písmenech i) a j)".
33. V § 45 odstavec 3 zní:
"(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
b) 2705 až 2707,
c) 2709,
d) 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 11 90,
e) 2710 19 71 až 2710 19 99,
f) 2711 29,
g) 2712,
h) 2714 a 2715,
i) 2901 a 2902,
j) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
k) 3403,
l) 3811,
m) 3817, nebo
n) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.".
34. V § 46 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,".
35. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova "a 5" zrušují.
36. V § 46 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno c) se vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
"d) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 pro pohon motorů,
e) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 6 pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, nebo".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).
37. V § 48 ve sloupci "text" se slova "a technické" zrušují.
38. V § 49 se doplňuje odstavec 15, který zní:
"(15) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. m), pokud se nejedná o směs obsahující minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) až d) nebo v § 45 odst. 2.".
39. V § 53 odstavec 3 zní:
"(3) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 2, 8, 10 a 12 se přijímají a užívají bez zvláštního povolení. Pokud jsou však přijímány za účelem dalšího prodeje, zvláštní povolení se vyžaduje.".
40. V § 53 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikatelské činnosti6) přijímá v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 výhradně za účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli, přijímá a prodává tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.
(5) Konečný spotřebitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která mimo rámec podnikatelské činnosti6) přijímá minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů, přijímá tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.".
41. V § 56 odst. 1 věta první zní: "Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 41 až 2710 19 49 (dále jen "topné oleje"), které jsou barveny a značkovány podle zvláštního právního předpisu,38) a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla").".
42. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 písm. d) (dále jen "topné oleje") a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.".
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
43. V § 56 odst. 4 se slova "ve výši 9 290 Kč/1000 l, tj." zrušují.
44. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 57a
Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit právnické nebo fyzické osobě, která vyrábí minerální oleje, které nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a které tedy nemohou být po vzniku daňové povinnosti podle § 8 okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, a daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 40 dnů po skončení tohoto zdaňovacího období.".
45. V § 59 odstavec 1 zní:
"(1) Podmíněné osvobození od daně musí být uplatněno pouze pro minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c) 2710 11 až 2710 19 69 s tím, že na minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 se podmíněné osvobození od daně uplatňuje jen při jejich hromadné obchodní přepravě,
d) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,
e) 2901 10,
f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
h) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
Pro ostatní minerální oleje nelze podmíněné osvobození od daně uplatnit.".
46. V § 59 odst. 2 se za slovo "ustanovení" vkládají slova "§ 18 odst. 6 a".
47. V § 59 odst. 3 se na konci textu vkládají slova "a minerální oleje již uvedené do volného daňového oběhu, které jsou v daňovém skladu umístěny za podmínek stanovených v § 19 odst. 5" a doplňuje se věta, která zní: "Tyto minerální oleje nemusí být odděleně skladovány, ale musí být odděleně evidovány.".
48. V § 59 odst. 4 se za slovo "navzájem" vkládá slovo "evidenčně".
49. V § 73 odst. 1 se slova "ve kterém" nahrazují slovy "pro který".
50. V § 76 se za slova "a to ve lhůtě 40 dnů" vkládají slova "po skončení zdaňovacího období".
51. V § 79 odst. 3 větě druhé se slova "ukončení dopravy" nahrazují slovy "ode dne, kdy byl předložen doklad o osvobození od daně (§ 6) potvrzený celním úřadem místně příslušným místu užívání vybraných výrobků" a poslední věta se zrušuje.
52. V § 82 odst. 4 písmeno c) zní:
"c) pivo vyráběné v licenci je vždy zdaněno základní sazbou daně.".
53. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:
 
"§ 98a
Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit právnické nebo fyzické osobě, která vyrábí tiché víno (§ 93 odst. 3) podle § 99 odst. 3, daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, a daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 40 dnů po skončení tohoto zdaňovacího období.".
54. § 99 zní:
 
"§ 99
Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty
(1) Daňovým skladem podle § 19 odst. 2 písm. b) může být jen sklad, jehož roční odbyt, případně předpokládaný roční odbyt vína je nejméně 100 hl nebo roční odbyt, případně předpokládaný roční odbyt meziproduktů je nejméně 100 hl. Toto omezení neplatí pro sklady, které víno a meziprodukty odesílají do jiného členského státu, popřípadě tyto výrobky z jiného členského státu přijímají.
(2) Ročním odbytem vína nebo meziproduktů se pro účely tohoto zákona rozumí množství vína nebo meziproduktů, které opustilo v kalendářním roce sklad podle odstavce 1.
(3) Právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí v jednom prostorově a stavebně ohraničeném místě tiché víno (§ 93 odst. 3) určené výhradně pro spotřebu na daňovém území České republiky, nemusí toto víno vyrábět v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)], pokud zároveň v tomto místě nevyrábí šumivé víno nebo meziprodukty, popřípadě tiché víno určené ke spotřebě v jiném členském státě nebo pokud do tohoto místa víno nebo meziprodukty z jiného členského státu nepřijímá.".
55. § 100 včetně poznámky pod čarou č. 60a) zní:
 
"§ 100
Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky
(1) Tiché víno podle § 93 odst. 3 lze v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky dopravovat bez průvodního dokladu (§ 26), pokud se nejedná o dopravu mezi členskými státy (§ 25).
(2) Při dopravě tichého vína (§ 93 odst. 3) v režimu podmíněného osvobození od daně bez průvodního dokladu podle odstavce 1 je právnická nebo fyzická osoba dopravující tiché víno povinna na vyžádání předložit celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství doklady provázející tiché víno při dopravě.60a)
60a) Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína.".
56. V § 104 odst. 5 se slova "u cigaret" nahrazují slovy "u tabákových výrobků" a slova "odstavce 1" se nahrazují slovy "odstavce 2".
57. V § 110 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Prodej tabákových výrobků na základě zjednodušeného daňového dokladu se považuje za prodej konečnému spotřebiteli.".
58. V § 119 odst. 3 písm. a) se číslice "30" nahrazuje číslicí "60".
59. V § 119 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Odběrateli tabákových nálepek, který předloží doklad o tom, že byla uhrazena hodnota tabákových nálepek odebraných pro tabákové výrobky na daňovém území České republiky, vzniká nárok na vrácení této hodnoty tabákových nálepek za podmínek, že
a) během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně (§ 28 odst. 1) v jiném členském státě a v tomto členském státě byla daň za tyto tabákové výrobky zaplacena; hodnota použitých tabákových nálepek se vrátí nejpozději do 60 kalendářních dnů po předložení dokladu o zaplacení daně v jiném členském státě, nebo
b) během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně došlo ke ztrátě nebo znehodnocení těchto tabákových výrobků prokazatelně v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události; hodnota použitých tabákových nálepek se vrátí nejpozději do 60 kalendářních dnů po zúčtování takové ztráty nebo takového znehodnocení tabákových výrobků a po prokázání, že ke ztrátě nebo znehodnocení tabákových výrobků došlo v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události.".
60. § 134 zní:
 
"§ 134
Kontrola
(1) Ke kontrole dodržování zákazu nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133 jsou oprávněny
a) celní úřady a celní ředitelství,
b) územní finanční orgány,
c) Česká obchodní inspekce,
d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
e) živnostenské úřady a
f) Policie České republiky
(dále jen "kontrolní orgány").
(2) Zjistí-li kontrolní orgán porušení zákazu nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků, sepíše o této skutečnosti protokol a současně lihoviny a tabákové výrobky zajistí. Propis kontrolního protokolu a propis rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků kontrolní orgán doručí osobě, která zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků porušila a v době kontroly byla kontrolním orgánům k dispozici nebo která nabídku a prodej lihovin a tabákových výrobků v rozporu s tímto zákonem zajišťovala (dále jen "kontrolovaná osoba").
(3) Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol o rozhodnutí zajištění lihovin a tabákových výrobků převzít, kontrolní orgán uvede na kontrolním protokolu a rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků místo, datum a hodinu odmítnutí převzetí kontrolního protokolu a rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků; tímto okamžikem se tyto písemnosti pokládají za doručené.
(4) Zajistit lihoviny a tabákové výrobky lze jejich přemístěním do prostor kontrolního orgánu. Za zajištění lihovin a tabákových výrobků se též pokládá jejich zajištění a ponechání kontrolované osobě, pokud je důvodné se domnívat, že kontrolovaná osoba do ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu (§ 135) nebude se zajištěnými lihovinami a tabákovými výrobky nijak nakládat.".
61. § 135 včetně poznámky pod čarou č. 66) zní:
 
"§ 135
Přestupky a jiné správní delikty
(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která poruší zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133. Za spáchání tohoto přestupku může kontrolní orgán uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
(2) Řízení o přestupku se provede podle zvláštního právního předpisu.64)
(3) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která poruší zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133. Právnické osobě může kontrolní orgán uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
(4) Za právnickou osobu se pro účely této části pokládá také fyzická osoba - podnikatel.
(5) Kromě sankcí uvedených v odstavcích 1 a 3 uloží kontrolní orgán pachateli přestupku nebo právnické osobě za spáchaný delikt propadnutí zajištěných lihovin a tabákových výrobků.
(6) Pokud zajištěné lihoviny a tabákové výrobky nejsou ve vlastnictví pachatele nebo pachatele přestupku nelze potrestat za přestupek nebo nejsou ve vlastnictví právnické osoby odpovědné za jiný správní delikt, kontrolní orgán uloží pachateli přestupku nebo právnické osobě odpovědné za jiný správní delikt ochranné opatření zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků.
(7) Pokud osoba odpovědná za zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků není známa, uloží kontrolní orgán rozhodnutím ochranné opatření zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků.
(8) Řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu provede kontrolní orgán, který porušení zákazu nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků zjistí jako první.
(9) Vlastníkem propadlých nebo zabraných lihovin a tabákových výrobků se stává stát.64)
(10) Hospodaření s propadlými nebo zabranými lihovinami nebo tabákovými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, přísluší celním úřadům.66)
(11) Celní úřad rozhodne o způsobu zničení a propadlé nebo zabrané výrobky zničí. Zároveň jmenuje tříčlennou komisi, která bude na zničení dohlížet.
(12) Osobě, která poruší zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133, kontrolní orgán rozhodnutím předepíše k náhradě náklady spojené s přemístěním, skladováním a zničením lihovin a tabákových výrobků. Rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(13) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Pokutu vymáhá celní úřad. K zajištění vymáhání pokuty uložené jiným orgánem než celním úřadem je tento jiný orgán povinen zaslat celnímu úřadu rozhodnutí o uložení pokuty s doložkou vykonatelnosti, nebyla-li pokuta zaplacena včas a ve správné výši. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení. Při vymáhání uložených pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní.65)
66) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.".
62. Za § 135 se vkládá nový § 135a, který zní:
 
"§ 135a
Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, na kontrolu (§ 134) i na řízení o přestupcích a jiných správních deliktech (§ 135) se vztahuje správní řád.".
63. V § 140 odst. 10 se slova "30. září 2004" nahrazují slovy "30. června 2005".
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXI
V § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb. a zákona č. 576/2002 Sb., se na konci odstavce doplňuje věta "Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud stavební povolení pozbude platnosti.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Zrušovací ustanovení
Čl.XXXII
Zrušuje se zákon č. 255/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Účinnost
Čl.XXXIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části devatenácté článku XIX bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a části třicáté první čl. XXXI, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty