23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
23/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. ledna 2015,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.“.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.“.
3. V § 3 odst. 4 se slova „ , nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené“ zrušují.
4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „celek s budovou nebo“ nahrazují slovy „celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou“ a slova „ , dále s budovou nebo jednotkou“ se nahrazují slovem „nebo“.
5. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „s budovou nebo“ nahrazují slovy „se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou“.
6. V § 4 odst. 1 písm. g) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“ a na konci textu bodu 6 se doplňují slova „nebo v rozhodnutí o registraci“.
7. V § 4 odst. 1 písm. h) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“.
8. V § 4 odst. 1 písm. o) se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovy „kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem“.
9. V § 4 odst. 1 písm. v) se slova „území16d) nebo v zastavitelné ploše16d)“ nahrazují slovy „území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona“.
Poznámka pod čarou č. 16d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
10. V § 4 odst. 2 se za slova „stavbou nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“ a za slova „stavby nebo“ se vkládá slovo „zdanitelné“.
11. V § 4 odst. 3 se slovo „využívány“ nahrazuje slovem „užívány“.
12. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.“.
13. V § 6 odst. 3 větě první se za slovo „rozumí“ vkládají slova „zdanitelnou stavbou“ a slova „ ; rozhodná je výměra“ se nahrazují slovy „ , a to v rozsahu výměry“.
14. V § 6 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j).“.
15. V § 6 odst. 3 větě poslední se slova „jednotka stane“ nahrazují slovy „všechny jednotky v ní stanou“.
16. V § 6 odst. 5 se slova „nebo vlečkou“ nahrazují slovy „ , včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou“.
17. V § 7 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná“.
18. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.“.
19. V § 7 odst. 2 se slova „budova, v níž jsou“ nahrazují slovy „zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné“.
20. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.“.
21. V § 8 odst. 1 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
22. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“.
23. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „propachtované“ vkládá slovo „zdanitelné“.
24. V § 9 odst. 1 písm. a) až c) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
25. V § 9 odst. 1 písm. e) a f) se slova „budovy nebo“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné“.
26. V § 9 odst. 1 písm. j) se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovy „kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem“.
27. V § 9 odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
28. V § 9 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „nebo v rozhodnutí o registraci“.
29. V § 9 odst. 1 písm. l) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
30. V § 9 odst. 1 písm. m) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
31. V § 9 odst. 1 písm. m) se na konci textu bodu 11 doplňují slova „ , nejde-li o její přímé spalování“.
32. V § 9 odst. 1 písm. n) se slova „budovy obytných domů nebo“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné“.
33. V § 9 odst. 1 písm. o) úvodní části ustanovení se slova „budovy pro rodinnou rekreaci“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou“.
34. V § 9 odst. 1 písm. p) a r) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
35. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , nejde-li o její přímé spalování“.
36. V § 9 odst. 1 písm. t) až v) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelné“.
37. V § 9 odst. 2 se slovo „jednotky“ nahrazuje slovy „zdanitelné jednotky“.
38. V § 9 odst. 4 se slovo „jednotky“ nahrazuje slovy „zdanitelné jednotky“ a slovo „využívány“ se nahrazuje slovem „užívány“.
39. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.“.
40. V § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „plochy“ vkládá slovo „zdanitelné“.
41. V § 10 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) koeficientem 1,22, je-li
1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a
2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo“.
42. V § 10 odst. 4 se za slovo „plocha“ vkládá slovo „zdanitelné“ a slovo „domu“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.
43. V § 11 odst. 1 písm. b) se slovo „využívané“ nahrazuje slovem „užívané“.
44. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slova „a u“ vkládá slovo „zdanitelné“.
45. V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení zní: „u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k“.
46. V § 11 odst. 1 písm. f) se za slovo „ostatní“ vkládá slovo „zdanitelné“.
47. V § 11 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Za zastavěnou plochu nadzemního podlaží se považuje zastavěná plocha nadzemním podlažím ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí tohoto podlaží do vodorovné roviny.“.
48. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 2 a“ nahrazují slovy „odstavce 2, a zdanitelných“.
49. V § 11 odst. 5 větě první se za slovo „u“ vkládá slovo „zdanitelné“.
50. V § 11 odst. 6 se slova „v § 11 odst.“ nahrazují slovy „v odstavci“ a slova „podle § 11 odst.“ se nahrazují slovy „podle odstavce“.
51. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou budovy podle odstavce 1 písm. a), zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. c) a zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. f), která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, použije se u nich sazba podle odstavce 1 písm. d).“.
52. V § 11a odst. 2 se slovo „jednotku“ nahrazuje slovy „zdanitelnou jednotku“ a slovo „jednotky“ se nahrazuje slovy „zdanitelné jednotky“.
53. V § 12 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „jednotek“ se nahrazuje slovy „zdanitelných jednotek“.
54. V § 12a odst. 4 se slova „jednotky nebo souhrn“ nahrazují slovy „zdanitelné jednotky nebo souhrn zdanitelných“ a slovo „jednotce“ se nahrazuje slovy „zdanitelné jednotce“.
55. V § 13a odst. 1 se slova „vyměřena či doměřena“ nahrazují slovem „stanovena“ a slova „pro vyměření“ se nahrazují slovy „pro stanovení“.
56. V § 13a odst. 2 písm. d) se za slovo „lhůty“ vkládají slova „anebo uplynutím lhůty stanovené obecně závaznou vyhláškou podle § 17a“.
57. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „vyměří“ nahrazuje slovem „stanoví“.
58. V § 13a odst. 5 se slovo „vyměří“ nahrazuje slovem „stanoví“.
59. V § 13a odst. 6 větě první se slova „podání daňového přiznání“ nahrazují slovy „tvrzení daně“ a ve větě druhé se slovo „vyměřené“ nahrazuje slovem „stanovené“.
60. V § 13a odst. 7 se slova „přiznané nebo vyměřené“ nahrazují slovem „stanovené“.
61. V § 13a odst. 8 se slovo „vyměří“ nahrazuje slovem „stanoví“.
62. V § 13a odst. 11 se za slovo „třetího“ vkládá slovo „kalendářního“ a za slova „následujícího po“ se vkládá slovo „kalendářním“.
63. V § 13a se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Nepřešlo-li do 31. prosince zdaňovacího období vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, je poplatník za nemovitou věc povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
a) byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem, nebo
b) bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.“.
64. V § 13b odst. 1 se slovo „vyměřuje“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slovo „vyměřována“ se nahrazuje slovem „stanovována“.
65. V § 15 odst. 1 a 2 se slovo „běžného“ zrušuje.
66. V § 15 odst. 3 se slovo „vyměří“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slovo „vyměření“ se nahrazuje slovem „stanovení“.
67. V § 15 odst. 4 se slovo „vyměřena“ nahrazuje slovem „stanovena“.
68. V § 15 odst. 5 se za číslo „11“ vkládají slova „nebo odst. 12“.
69. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠15a
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.“.
70. V § 16 se slovo „po“ nahrazuje slovem „při“, slovo „vyměřená“ se nahrazuje slovy „poslední známá“, slovo „vyměřené“ se nahrazuje slovy „poslední známé“ a slovo „běžného“ se zrušuje.
71. Nad § 16a se vkládá označení části páté, která včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST PÁTÁ
OZNAMOVACÍ POVINNOST OBCE“.
Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.
72. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „příslušnému“ a slovo „kalendářních“ zrušuje a věta druhá se zrušuje.
73. V § 16a odstavec 2 zní:
„(2) Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku vydanou podle § 17a v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti.“.
74. V § 17a odst. 2 se věta poslední zrušuje.
75. V § 17a odst. 3 se slova „běžné zdaňovací období po termínu“ nahrazují slovy „zdaňovací období po lhůtě“.
76. Poznámky pod čarou č. 2, 11, 13, 16c, 16e, 18c a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. U zdanitelných staveb nebo jednotek, u nichž byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provedena změna spočívající ve změně systému vytápění podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije ustanovení § 9 odst. 4 věty poslední zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Dojde-li ke změně výše daně z nemovitých věcí pouze v důsledku § 2 odst. 2 písm. e) nebo § 10 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání nepodává a správce daně vyměří daň z moci úřední postupem podle § 13a odst. 8 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aniž by vyzval poplatníky ke zvolení si společného zmocněnce.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 69, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty