6/1995 Sb., o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů

Schválený:
6/1995 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 1994 byly v Bonnu podepsány:
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
a
Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů ze dne 3. listopadu 1994.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem 1. ledna 1995. Ujednání v souladu se zněním svého článku 7 vstoupilo v platnost současně s Dohodou.
České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do českého znění Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen "smluvní strany")
- ve snaze konstruktivního spolupůsobení v duchu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,
- v přesvědčení, že začlenění České republiky do Evropské unie, včetně její účasti na spolupráci členských států v oblasti azylového práva, je v zájmu obou států a evropské spolupráce,
- vědomy si svých závazků z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,
- ve snaze o vytvoření regionálního a v budoucnu celoevropského systému readmisních dohod,
- vědomy si následků vyplývajících z opatření učiněných členskými státy Evropské unie a změny azylového práva ve Spolkové republice Německo a dále toho, že Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 způsobí zvýšení počtu navracených osob ze Spolkové republiky Německo do České republiky,
se dohodly takto:
Čl.1
V této dohodě smluvní strany vycházejí ze svých vzájemných závazků vyplývajících z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen "readmisní dohoda").
Čl.2
(1) Vláda Spolkové republiky Německo se bude v rámci spolupráce podílet na nákladech, které České republice vzniknou při:
- rozšiřování technického systému zabezpečení státních hranic České republiky,
- zvýšeném finančním zatížení vlády České republiky spojeném s odesíláním cizinců převzatých ze Spolkové republiky Německo,
- rozšiřování azylové infrastruktury včetně oblasti uprchlíků a ostatních cizinců hledajících ochranu,
- vytváření a modernizaci centrálního systému evidence údajů o cizincích,
- vzdělávání příslušníků cizinecké a pohraniční policie,
- získávání a výměně informací o zemích původu žadatelů o azyl, uprchlíků a jiných cizinců hledajících ochranu.
(2) Druh a rozsah pomoci uvedené v odstavci 1, jakož i další podrobnosti o programu této pomoci a jeho realizaci stanoví na tříleté období ministerstva vnitra smluvních stran v samostatném ujednání.
Čl.3
(1) Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o tendencích a událostech, které mohou vést k hromadným imigračním pohybům na výsostných územích jejich států.
(2) Povedou-li mimořádné události k hromadnému přílivu uprchlíků nebo ilegálních přistěhovalců na výsostné území České republiky, který již nebude možno zastavit běžnými prostředky pohraniční policie, povolí vláda Spolkové republiky Německo vstup určitému počtu těchto osob na výsostné území svého státu.
(3) Smluvní strany po vzájemné dohodě stanoví, že byly splněny předpoklady uvedené v odstavci 2, a upraví počet a postup při přijímání těchto osob.
(4) V případech uvedených v odstavci 2 mohou smluvní strany dohodnout i jiné formy pomoci.
Čl.4
Výbor expertů vytvořený na základě článku 9 readmisní dohody bude rovněž
a) sledovat provádění této dohody,
b) předkládat návrhy na řešení otázek souvisejících s prováděním této dohody,
c) zpracovávat návrhy změn a doplňků k této dohodě,
d) prověřovat zprávy o využití finančních prostředků poskytovaných podle této dohody.
Čl.5
Tato dohoda vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce po jejím podpisu.
Čl.6
(1) Tato dohoda se s výjimkou článku 2 uzavírá na dobu neurčitou. Platnost článku 2 zanikne splněním v něm uvedených závazků.
(2) Každá smluvní strana může po vyrozumění druhé smluvní strany notifikovat pozastavení provádění této dohody, jestliže to vyžadují závažné důvody, zejména ochrana bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O zrušení takového opatření se smluvní strany neprodleně informují diplomatickou cestou.
(3) Každá smluvní strana může tuto dohodu po vyrozumění druhé smluvní strany diplomatickou nótou vypovědět ze závažných důvodů, zejména z důvodů uvedených v odstavci 2.
(4) Pozastavení provádění této dohody nebo její výpověď nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla nóta doručena druhé smluvní straně.
Dáno v Bonnu dne 3. listopadu 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu
České republiky:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra
Spolkové republiky Německo:
Dieter Kastrup v. r.
státní tajemník
Spolkového ministerstva
zahraničních věcí
Manfred Kanther v. r.
spolkový ministr vnitra
Manfred KANTHER spolkový ministr vnitra
Spolkové republiky Německo
Bonn, 3. listopadu 1994
Vážený pane kolego,
v souvislosti s dnešním podepsáním Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích (readmisní dohoda) a Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů (dohoda o spolupráci) mám tu čest sdělit Vám, že během jednání byla učiněna tato prohlášení:
1. Vláda Spolkové republiky Německo prohlašuje, že se readmisní dohoda nevztahuje na osoby, které protiprávně přicestovaly na výsostné území Spolkové republiky Německo prokazatelně před vstupem Dohody v platnost.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční pomoc poskytovaná v souvislosti s readmisní dohodou má být využita i pro účely dosavadního končícího programu pomoci pro zajišťování materiálního vybavení pro útvary policie a protidrogové jednotky sjednaného na období od roku 1992 do roku 1994. V rámci tohoto záměru bude plánovaná pomoc zaměřená na materiální vybavení policejních útvarů započítána do prvních dvou splátek finanční pomoci poskytnuté podle dohody o spolupráci.
3. Výbor expertů, jehož zřízení stanoví článek 9 readmisní dohody, bude vypracovávat i návrhy řešení těch problémů, které České republice vzniknou všeobecně jakožto zemi tranzitní, kterou ilegální migrační proudy do Německa procházejí. Do této oblasti patří zejména:
- úprava vízové praxe a návštěv cizinců,
- zamezení ilegálním vstupům přes letiště Praha,
- sankce vůči leteckým společnostem.
Prosím, aby mi byl sdělen souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. Naše výměna dopisů tak bude představovat další doplnění readmisní dohody a dohody o spolupráci.
Dovolte mi, vážený kolego, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.
Manfred Kanther v. r.
Ministrovi vnitra České republiky
panu Janu Rumlovi
Praha
Ministr vnitra České republiky
Jan RUML
V Bonnu dne 3. listopadu 1994
Vážený pane ministře,
v souvislosti s dnešním podepsáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích (readmisní dohoda) a Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů (dohoda o spolupráci) mám tu čest sdělit Vám, že během jednání byla učiněna tato prohlášení:
1. Vláda Spolkové republiky Německo prohlašuje, že se readmisní dohoda nevztahuje na osoby, které protiprávně přicestovaly na výsostné území Spolkové republiky Německo prokazatelně před vstupem Dohody v platnost.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční pomoc poskytovaná v souvislosti s readmisní dohodou má být využita i pro účely dosavadního končícího programu pomoci pro zajišťování materiálního vybavení pro útvary policie a protidrogové jednotky sjednaného na období od roku 1992 do roku 1994. V rámci tohoto záměru bude plánovaná pomoc zaměřená na materiální vybavení policejních útvarů započítána do prvních dvou splátek finanční pomoci poskytnuté podle dohody o spolupráci.
3. Výbor expertů, jehož zřízení stanoví článek 9 readmisní dohody, bude vypracovávat i návrhy řešení těch problémů, které České republice vzniknou všeobecně jakožto zemi tranzitní, kterou ilegální migrační proudy do Německa procházejí. Do této oblasti patří zejména:
- úprava vízové praxe a návštěv cizinců,
- zamezení ilegálním vstupům přes letiště Praha,
- sankce vůči leteckým společnostem.
Prosím, aby mi byl sdělen souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. Naše výměna dopisů tak bude představovat další doplnění readmisní dohody a dohody o spolupráci.
Dovolte mi, pane ministře, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.
Jan Ruml v. r.
Vážený pan
Manfred Kanther
spolkový ministr vnitra
Spolkové republiky Německo
Bonn
Manfred KANTHER spolkový ministr vnitra
Spolkové republiky Německo
Bonn, 3. listopadu 1994
Vážený pane kolego,
mám tu čest potvrdit Vám obdržení Vašeho dopisu označeného dnešním datem, který jste mi předal jako doplněk k dohodám (readmisní dohodě a dohodě o spolupráci) uzavřeným dnes mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky.
Současně si dovoluji sdělit Vám jménem vlády Spolkové republiky Německo, že s obsahem Vašeho dopisu souhlasím.
Dovolte mi, vážený kolego, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.
Manfred Kanther v. r.
Ministrovi vnitra České republiky
panu Janu Rumlovi
Praha
Ministr vnitra České republiky
Jan RUML
V Bonnu dne 3. listopadu 1994
Vážený pane ministře,
mám tu čest potvrdit Vám obdržení Vašeho dopisu označeného dnešním datem, který jste mi předal jako doplněk k dohodám (readmisní dohodě a dohodě o spolupráci) uzavřeným dnes mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo.
Současně si dovoluji sdělit Vám jménem vlády České republiky, že s obsahem Vašeho dopisu souhlasím.
Dovolte mi, pane ministře, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou.
Jan Ruml v. r.
Vážený pan
Manfred Kanther
spolkový ministr vnitra
Spolkové republiky Německo
Bonn

Související dokumenty