312/2007 Sb. o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Schválený:
312/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Změna: 2/2010 Sb.
Změna: 56/2011 Sb.
Změna: 197/2013 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce (dále jen "zkouška") a zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
 
§ 2
Ustanovení této vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušky se užije i pro zvláštní zkoušky insolvenčního správce, nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak.
 
§ 3
Obsah zkoušky
(1) Zkouška sestává z písemné a ústní části; zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.
(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti
a) občanského, obchodního a pracovního práva,
b) občanského práva procesního,
c) insolvenčního práva,
d) správního práva včetně správního řízení,
e) finančního práva včetně daňového řízení,
f) řízení podniku a
g) účetnictví a financování podniku.
(3) Při zkoušce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 2 písm. a), b), d) a e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení a znalosti z oblastí podle odstavce 2 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka neuvedeného v § 3 odst. 2 zákona.
(4) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona zjišťují znalosti z oblasti
a) principů a fungování finančního trhu,
b) organizace podniku a právní regulace dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
c) investičních nástrojů, obchodování a jiného nakládání s těmito nástroji,
d) právní úpravy povinností insolvenčního správce při úpadku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
e) insolvenčního práva, občanského a obchodního práva,
f) řízení podniku a
g) účetnictví a financování podniku.
(5) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 4 písm. e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení ohledně dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona a znalosti z oblastí podle odstavce 4 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona.
 
§ 4
Žádost o vykonání zkoušky, žádost o opakování zkoušky, žádost o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu
(1) V žádosti uchazeč uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
c) adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,
d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
e) požadovaný druh zkoušky,
f) v případě žádosti o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace insolvenčního správce,
g) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a
h) datum a podpis.
(2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí
a) doklad o dosaženém vzdělání,
b) doklady prokazující odbornou praxi podle § 4a a
c) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.
(3) K žádosti o opakování zkoušky uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.
(4) K žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu uchazeč připojí
a) doklad prokazující důvod neúčasti na zkoušce a
b) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.
(5) K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklad stanovený v odstavcích 2 až 4, se nepřihlíží.
 
§ 4a
Způsob prokazování odborné praxe
(1) Uchazeč o vykonání zkoušky prokazuje odbornou praxi vyžadovanou zákonem dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe.
(2) Odborná praxe ukončená před více než 10 lety přede dnem podání žádosti o vykonání zkoušky se do odborné praxe vyžadované zákonem nezapočítává.
 
§ 5
Zpětvzetí žádosti
(1) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce nebo zvláštní zkoušce insolvenčního správce se nevrací.
(2) Žádost o vykonání zkoušky může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením písemné části zkoušky; žádost o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
 
§ 6
(1) Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky uchazeče na svých internetových stránkách.
(2) Pozvánku na zvláštní zkoušku insolvenčního správce a pozvánku na ústní část zkoušky v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání ústní části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny přede dnem konání zkoušky.
 
§ 7
Zkušební komise pro zkoušky
(1) Zkušební komise pro zkoušky jsou pětičlenné. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.
(2) Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 3 její členové.
(3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(4) Předsedu zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti.
(5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.
 
§ 7a
Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců
(1) Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je osmičlenná a je stálá. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, z toho dva členy po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.
(2) Zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 jejích členů.
(3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(4) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.
(5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.
(6) Uchazeč může v průběhu zvláštní zkoušky insolvenčního správce nahlížet se souhlasem předsedy zkušební komise do pomůcek uvedených v § 9 odst. 4.
 
§ 7b
Podjatost členů zkušební komise
(1) Členové zkušební komise jsou povinni sdělit ministerstvu nejpozději před zahájením zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o nepodjatosti členů zkušební komise ve vztahu k uchazeči.
(2) Uchazeči mají právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zkušební komise nejpozději před zahájením zkoušky; o tom musí být předsedou zkušební komise poučeni. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky.
(3) Písemné odůvodnění námitky podjatosti podle odstavce 2 je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesené námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží.
(4) Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky. Je-li námitka podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu; členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána.
 
§ 8
Společná ustanovení pro písemnou a ústní část zkoušky
(1) Zkouška se koná v českém jazyce.
(2) Před zahájením každé části zkoušky prokazuje uchazeč svoji totožnost.
(3) Pokud uchazeč v průběhu písemné nebo ústní části zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.
(4) Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně. Uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.
 
§ 9
Písemná část zkoušky
(1) Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie.
(2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 6 hodin. Nejpozději po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.
(3) Písemná část zkoušky je neveřejná.
(4) V průběhu písemné části zkoušky může uchazeč použít jako pomůcky znění právních předpisů a kalkulátor.
(5) Případová studie bude hodnocena pouze v případě správného zodpovězení alespoň 80 % otázek testu.
(6) Uchazeč úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, pokud celkové hodnocení vypracované případové studie, určené jako aritmetický průměr procentuálních hodnocení případové studie obou členů komise pro hodnocení případových studií, dosáhlo alespoň 80 %. Pokud celkové hodnocení vypracované případové studie nedosáhlo alespoň 80 % a zároveň jeden člen komise pro hodnocení případových studií hodnotil vypracovanou případovou studii alespoň 80 %, bude vypracovaná případová studie předložena zkušební komisi pro zkoušky, která do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky posoudí podle § 7, zda uchazeč vykonal písemnou část zkoušky. Pokud uchazeč při písemné části zkoušky neuspěl, opakuje při jejím opakování vždy i její testovou část.
(7) O výsledku písemné části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče na svých internetových stránkách.
 
§ 9a
Komise pro hodnocení případových studií
(1) Komise pro hodnocení případových studií jsou dvoučlenné. Členy komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.
(2) Každý člen komise při hodnocení případové studie posuzuje úroveň řešení zadaného problému nebo modelové situace, schopnost aplikace základních zásad a ustanovení insolvenčního zákona a znalostí potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce uvedených v § 3 odst. 2 a způsob písemného projevu uchazeče.
(3) Členové komise provádí hodnocení případové studie samostatně.
(4) Členové komise vyhotoví k hodnocené případové studii posudek, který obsahuje identifikaci případové studie, zadané téma případové studie, stručné posouzení případové studie, procentuální hodnocení případové studie, datum vyhotovení posudku a jméno a příjmení člena komise. Vyhotovený posudek zašlou členové komise ministerstvu nejpozději do 1 týdne ode dne konání písemné části zkoušky.
 
§ 10
Ústní část zkoušky
(1) Ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky.
(2) Ústní část zkoušky se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky nebo do 5 týdnů ode dne posouzení podle § 9 odst. 6 věty druhé.
(3) Ústní část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny.
(4) Ústní část zkoušky je veřejná.
(5) Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní části zkoušky na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části zkoušky.
 
§ 11
Neúčast na zkoušce
(1) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.
(2) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu.
(3) Pokud se uchazeč nemůže z důvodů zvláštního zřetele hodných dostavit v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného náhradního termínu.
(4) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce včas neomluví, může vykonat zkoušku v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu, pokud k této žádosti připojí písemnou omluvu a prokáže, že svoji neúčast na zkoušce nemohl omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných.
 
§ 12
Hodnocení zkoušky
(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni uspěl(a) nebo neuspěl(a).
(2) Uchazeč při zkoušce uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při písemné i ústní části zkoušky.
(3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise uchazeči bezprostředně po poradě konané po ústní části zkoušky ústním vyhlášením.
(4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.
 
§ 13
Protokol o průběhu zkoušky
(1) O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení uchazeče,
b) datum narození uchazeče,
c) adresu trvalého pobytu uchazeče, a nemá-li ho, adresu jeho bydliště,
d) datum a místo konání písemné části zkoušky,
e) datum a místo konání ústní části zkoušky, pokud uchazeč tuto část zkoušky vykonal,
f) bodové ohodnocení písemné části zkoušky,
g) zkušební otázky ústní části zkoušky,
h) výsledek zkoušky,
i) jména, příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy,
j) popřípadě další důležité skutečnosti.
(2) Přílohami protokolu jsou písemný test, případová studie a posudky členů komise pro hodnocení případových studií.
 
§ 14
(1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 3 týdnů osvědčení, které je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky.
(2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.
 
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 56/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Při neúčasti uchazeče na zkoušce konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle § 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 197/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Na obsah a další náležitosti zkoušky konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty