185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
185/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. června 2013,
kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. I
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.“.
2. V § 2 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:
„(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně10) vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.
(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.
10) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠2a
Citlivá činnost
Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.“.
4. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“).“.
5. V § 3 odst. 2 se za slova „zvláštního zákona3)“ vkládají slova „bez ohledu na způsob řešení úpadku tohoto dlužníka“ a slova „nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce“ se zrušují.
6. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.“.
7. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do obchodního rejstříku.“.
8. § 4 včetně nadpisů zní:
„Vydání povolení a zvláštního povolení
 
§ 4
Návrh fyzické osoby
(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat
a) její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,
b) označení adresy, která má být jejím sídlem, a
c) evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí
a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),
b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),
c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4),
d) doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e) a
e) doklad o zaplacení správního poplatku.
(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.
(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby.“.
9. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „povolení“ vkládají slova „nebo zvláštního povolení“.
10. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,“.
11. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.“.
12. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí
a) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen,
b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c) a
c) doklad o zaplacení správního poplatku.
(3) K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku.“.
13. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) vykonala zkoušku insolvenčního správce,“.
14. V § 6 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a“.
15. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „písm. a), b), d), e) a f),“.
16. V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.“.
17. V § 6 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu4).
(4) Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.“.
18. V § 6 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.
(6) Platnost zvláštního povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení. Vykonáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního povolení se doba platnosti zvláštního povolení prodlužuje o 5 let.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
 
㤠6a
(1) Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.
(2) Návrh na vydání povolení podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 1 a k návrhu se připojí doklad podle § 4 odst. 2 písm. b), c) a e).
(3) Platnost povolení podle odstavce 1 je omezena podle § 6 odst. 5.“.
20. § 7 včetně nadpisu zní:
 
㤠7
Bezúhonnost
(1) Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,
a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
b) které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,
c) o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,
d) která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,
e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem,
f) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34, nebo
g) která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.
(2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost,
a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
b) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.“.
21. § 8 včetně nadpisu zní:
 
㤠8
Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,
a) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,
b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,
c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a
d) která je bezúhonná.
(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,
a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až d) a
b) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splňuje rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost ministerstvu doložit.
(5) Povolení nebo zvláštní povolení podle odstavců 1 a 2 obsahuje také označení ohlášeného společníka nebo ohlášených společníků.“.
22. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:
 
㤠8b
Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti
(1) Ministerstvo vydá na návrh nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci v případě změny v osobě ohlášeného společníka nebo v počtu ohlášených společníků.
(2) Ustanovení tohoto zákona o náležitostech návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti týkající se ohlášeného společníka platí pro návrh podle odstavce 1 obdobně.
(3) Ministerstvo vydá nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, pokud některému z ohlášených společníků zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo některý z ohlášených přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti.“.
23. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence“.
24. V § 9 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl uložen trest zákazu činnosti, v jehož důsledku nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat,“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).
25. V § 9 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
26. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.
27. V § 10 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci,
a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,
b) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo
c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.“.
28. V § 12 úvodní části ustanovení se za slovo „správce“ vkládají slova „insolvenčnímu správci“.
29. V § 12 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
30. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.
(3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6.“.
31. § 13 včetně nadpisu zní:
 
㤠13
Zrušení povolení nebo zvláštního povolení
(1) Ministerstvo zruší
a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo
b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.
(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla
a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo
b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.“.
32. § 14 včetně nadpisu zní:
 
㤠14
Informační povinnost insolvenčního správce
(1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
(2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.“.
33. § 17 včetně nadpisu zní:
 
㤠17
Členění a obsah seznamu
(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní.
(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce.
(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.
(4) V jednotlivých částech seznamu se příslušné osoby zapisují v abecedním pořadí.“.
34. V § 19 odstavec 1 zní:
„(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,
a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,
b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka.“.
35. V § 24 odst. 1 písm. a) se za slovo „b)“ vkládají slova „a e),“.
36. V § 24 odst. 2 větě druhé se za slova „zkoušky insolvenčního správce“ vkládají slova „žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění opakování této zkoušky ve výši 7 000 Kč, a to“.
37. V § 24 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:
„(4) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal vážné důvody své neúčasti11) a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném termínu ve výši 7 000 Kč.
(5) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce v jiném termínu, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném náhradním termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném náhradním termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti12) a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném náhradním termínu ve výši 10 000 Kč.
11) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
38. § 25 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 zrušuje.
39. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.
40. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce“ zrušují.
41. V § 26 odst. 2 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 5“.
42. Hlava pátá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:
 
„HLAVA PÁTÁ
HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
 
§ 27
(1) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do obecné části seznamu.
(2) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do zvláštní části seznamu.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat také označení adresy pro doručování na území České republiky.
(4) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.
 
§ 28
(1) Pro zápis zahraniční společnosti do obecné části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 1 a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(2) Pro zápis zahraniční společnosti do zvláštní části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 2 a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(3) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.
 
§ 29
Zápis do seznamu
(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje
a) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,
b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13),
c) den zápisu do seznamu,
d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,
e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a
f) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d).
(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22 obdobně.
 
§ 30
Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce
V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede
a) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,
b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků, a
c) adresa pro doručování na území České republiky.
 
§ 31
V rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13), se uvede
a) členský stát a orgán, který doklad vydal, a
b) doba platnosti a den vydání dokladu.
 
§ 32
Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,
a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo
c) bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.
(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.
 
§ 33
Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
(1) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,
a) přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebo
b) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).
(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 
§ 34
Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže byla hostujícímu insolvenčnímu správci
a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo
b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.
 
§ 35
Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce
(1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
(2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu v případě opětovného oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.
13) § 36a odst. 5 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 52/2012 Sb.“.
43. Hlava šestá včetně nadpisu zní:
 
„HLAVA ŠESTÁ
DOHLED
 
§ 36
(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.
(2) Ministerstvo
a) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně vykonává činnost, a
c) prověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle § 13 odst. 2 písm. b) nebo § 34 písm. b).
 
§ 36a
(1) Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.
(2) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.
(3) Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.
 
§ 36b
Správní delikty
(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že
a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,
b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,
c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3, nebo
d) neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost podle § 19 odst. 2.
(2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že
a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,
b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 35 odst. 2, nebo
c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 35 odst. 3.
(3) Za správní delikt se uloží
a) napomenutí nebo pokuta do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),
b) napomenutí nebo pokuta do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo d) nebo odstavce 2 písm. a).
 
§ 36c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.
 
§ 37
(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Insolvenční správce, kterému bylo vydáno zvláštní povolení nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Fyzická osoba, která podala písemnou žádost o vykonání zkoušky do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá-li návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Fyzické osobě, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ministerstvo zruší zvláštní povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo umožní této osobě vykonat zvláštní zkoušku, pokud uplynuly ode dne vykonání zvláštní zkoušky více než 4 roky. Bylo-li insolvenčnímu správci zrušeno povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro účely výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, že mu právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniklo ze zákona.
6. Je-li v zákoně č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uveden pojem zkouška insolvenčního správce, rozumí se tím rovněž rozdílová zkouška insolvenčního správce vykonaná podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. III
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 2 se za slova „z jejích společníků“ vkládají slova „ , prostřednictvím kterých vykonává činnost insolvenčního správce60),“.
Poznámka pod čarou č. 60 zní:
„60) § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 25 odst. 1 se za slova „v § 21 až 24“ vkládají slova „a odstavci 3“.
3. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:
„(3) Pro insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek dlužníka, u kterého má právo vykonávat činnost insolvenčního správce osoba zapsaná do zvláštní části seznamu podle zákona o insolvenčních správcích9a), určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem tuto osobu bez ohledu na způsob řešení úpadku.
9a) Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 28 se za slova „§ 21 až 24“ vkládají slova „a § 25 odst. 3“.
5. V § 29 odst. 2 se za slova „§ 21 až 24“ vkládají slova „a § 25 odst. 3“.
6. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích9a), může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
(4) Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích9a), insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a) na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích9a).“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
7. V § 32 odst. 2 větě druhé se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „5 a 6“.
8. V § 313 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Dále je povinen předat dlužníkovi zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční a odbornou správu dokumentů61) vzniklých z činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti související se zrušením konkursu.“.
Poznámka pod čarou č. 61 zní:
„61) § 2 písm. k) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2001 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 274/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze v části I položce 10 písm. e) se slova „zápis do seznamu insolvenčních správců“ nahrazují slovy „vydání povolení nebo zvláštního povolení podle zákona o insolvenčních správcích“.
2. V příloze v části I položka 10 včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b zní:
„Položka 10
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu       Kč   100
z evidence Rejstříku trestů
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu     Kč  2 000
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné  Kč   200
listiny o identifikaci9a) 
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo   Kč  1 000
vydání osvědčení o uznání rovnocennosti 
dokladu o dosažení základního, středního 
nebo vyššího odborného vzdělání 
získaného v zahraniční škole
e) Zápis do seznamu insolvenčních správců   Kč  5 000
f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení   Kč  5 000
podle zákona o insolvenčních správcích
g) Zápis do seznamu rozhodců 9b)        Kč   5 000
 
h) Přijetí žádosti o zápis do seznamu     Kč   5 000 
mediátorů
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty