172/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
172/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dluhopisech
Čl. I
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:
1. V části první se za označení části první vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.
2. § 1 včetně nadpisu zní:
 
㤠1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související.“.
3. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a emise dluhopisů“.
4. V § 2 odst. 1 se slova „ , s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit“ nahrazují slovy „vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“)“.
5. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad.“.
6. V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují.
7. § 3 včetně nadpisu zní:
 
㤠3
Zvláštní náležitost postupu při vydání dluhopisů
Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.“.
8. V § 4 odst. 1 větě první a druhé se slova „znějících na jméno“ zrušují.
9. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „je seznam vedený osobou“ nahrazují slovy „vede osoba“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.
10. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „znějícími na jméno“ zrušují a slova „ze zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nevyplývá něco jiného“ se nahrazují slovy „zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.
11. V § 4 odst. 2 větě první a druhé se slova „znějícího na jméno“ zrušují.
12. V § 4 odst. 2 větě první se slovo „neprodleně“ nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.
13. § 5 až 7 včetně nadpisů znějí:
 
㤠5
Rubopis listinného dluhopisu
V rubopisu listinného dluhopisu se uvedou údaje nutné k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu dluhopisu.
 
§ 6
Náležitosti dluhopisu
(1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň
a) údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta,
b) označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu,
c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis,
d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to neplatí v případě sběrného dluhopisu, pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci,
e) údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami,
f) výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše,
g) datum emise,
h) způsob a místo splacení dlužné částky (splacení dluhopisu) a vyplacení výnosu dluhopisu,
i) data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu, není-li výnos určen pouze rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,
j) číselné označení dluhopisu,
k) údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka a
l) podpis emitenta.
(2) Podpis emitenta může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání a pozměnění.
(3) Zaknihovaný dluhopis má alespoň náležitosti listinného dluhopisu uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a obsahuje vždy identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.
 
§ 7
Objem emise
(1) Emitent může vydat dluhopisy
a) v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem emise,
b) ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách, nebo
c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách.
(2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b) nebo c), určí dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení dluhopisu, a zpřístupní ji stejným způsobem jako emisní podmínky.
(3) V případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrných dluhopisů emitent bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování oznámí osobě oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1 a zpřístupní ji stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. V případě emise komunálních dluhopisů emitent oznámí skutečnost podle odstavce 1 písm. a) též Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“).
(4) V případě emise státních dluhopisů vydávaných jako zaknihované dluhopisy oznámí ministerstvo skutečnost podle odstavce 1 písm. b) a c) bez zbytečného odkladu osobě oprávněné k vedení jejich evidence a vyhlásí nebo uveřejní ji stejným způsobem, jakým vyhlásilo nebo uveřejnilo emisní podmínky.“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.
14. V části první se za § 7 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA II
EMISNÍ PODMÍNKY“.
15. Nadpis nad označením § 8 se zrušuje.
16. § 8 až 11 včetně nadpisů znějí:
 
㤠8
Základní ustanovení
Emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i odkazem na informace obsažené v prospektu těchto dluhopisů (dále jen „prospekt“).
 
§ 9
Náležitosti emisních podmínek
(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu
a) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j),
b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný dluhopis,
c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,
d) emisní kurz, případně způsob jeho určení, a pro případ, že emisní kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce,
e) předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisu,
f) způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu,
g) způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu,
h) údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,
i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci osob, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech,
j) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu,
k) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating, je-li tato informace emitentovi známa, a
l) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.
(2) Emisní podmínky podle záměrů emitenta dále obsahují alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu
a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude v rámci lhůty pro upisování vydávána postupně (v tranších),
b) právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) a možný rozsah zvětšení objemu emise, případně právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. c),
c) údaj o tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu je zajištěno třetí osobou, a údaj, kde je smlouva, kterou se sjednává zajištění, přístupná investorům,
d) údaje o zástavním právu u dluhopisu, u nějž je splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno zástavou, a způsob, jakým bude zástavní právo uplatněno,
e) způsob losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem, který je losován,
f) údaj o dalších právech, která jsou s dluhopisem spojena,
g) údaj o tom, že emitent rozhodl podle § 17,
h) údaj o tom, že informace podle tohoto zákona budou uveřejňovány a zpřístupňovány v jiném jazyce než českém,
i) údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných dluhopisů a sběrných dluhopisů,
j) údaj o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu,
k) oprávnění emitenta splatit dluhopis před datem jeho splatnosti včetně poměrného výnosu, s vymezením podmínek a způsobu předčasného splacení a též způsobu výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů podle § 19 odst. 4,
l) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu včetně poměrného výnosu před datem splatnosti a vymezení podmínek, za kterých je oprávněn tak učinit,
m) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem řešeny v rozhodčím řízení,
n) u vyměnitelného dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo akcii či akcie uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou vyměnitelné dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů,
o) u prioritního dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na přednostní úpis akcií uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou prioritní dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů,
p) u podřízeného dluhopisu ujednání, že pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě
1. vstupu emitenta do likvidace,
2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo
3. je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření.
 
§ 10
Změna emisních podmínek
(1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků.
(2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje
a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,
b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků dluhopisů, nebo
c) v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od emitenta.
(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny emisní podmínky, tuto změnu emisních podmínek a úplné znění emisních podmínek po provedené změně.
(4) Investor, který před zpřístupněním změny emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna emisních podmínek, neurčí-li emitent v emisních podmínkách lhůtu delší.
 
§ 11
Dluhopisový program
(1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů se označují jako dluhopisový program.
(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu se považuje dluhopisový program a doplněk dluhopisového programu pro danou emisi.
(3) Doplněk dluhopisového programu obsahuje alespoň
a) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 9, které nejsou obsaženy v dluhopisovém programu,
b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom, kde se s ním lze seznámit, a
c) specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se doplněk dluhopisového programu vztahuje.“.
17. § 12 až 14 se včetně nadpisů zrušují.
18. V části první se nad § 15 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA III
VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM“.
19. V § 15 odst. 1 se slova „je k této činnosti oprávněna podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a která“ zrušují.
20. V § 15 odst. 2 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“.
21. V § 15 odst. 3 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“ a slova „průměrné diskontní sazby“ se nahrazují slovy „váženého průměru repo sazeb“.
22. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠15a
Vlastní dluhopisy
(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.
(2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené s vlastními dluhopisy.
(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti nebo dnem určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází.
(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona upravujících schůzi vlastníků se k vlastním dluhopisům ve vlastnictví emitenta nepřihlíží.“.
23. V části první se za § 15a vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA IV
VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU“.
24. Nadpis nad označením § 16 se zrušuje.
25. Pod označení § 16 se vkládá nadpis „Výnos dluhopisu“.
26. V § 16 úvodní části ustanovení se slova „může být stanoven“ nahrazují slovy „se určí“.
27. V § 16 písm. d) se za slova „sazeb či“ vkládá slovo „úrokových“, slovo „devizových“ se nahrazuje slovem „měnových“ a za slovo „kurzů,“ se vkládá slovo „finančních“.
28. § 17 včetně nadpisu zní:
 
㤠17
Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu
(1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému dni, než je datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto určený den předcházet takovému datu splatnosti o více než 30 dnů ani následovat po tomto datu.
(2) Odstavec 1 se použije obdobně pro právo na vyplacení výnosu dluhopisu a právo na splacení jednotlivých splátek dluhopisu.“.
29. V § 18 odst. 1 se slovo „samostatným“ zrušuje.
30. V § 18 odst. 2 se slova „(§ 2 odst. 5)“ zrušují, za slova „zaknihovaného dluhopisu“ se vkládají slova „nebo sběrného dluhopisu“ a slova „evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se nahrazují slovy „příslušné evidenci“.
31. V § 18 odst. 3 se slova „u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den“ nahrazují slovy „den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva“.
32. V § 18 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
33. V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „rozhodný“ zrušuje a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného“.
34. Nadpis § 19 zní: „Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu“.
35. V § 19 odst. 2 se slova „přede dnem“ nahrazují slovy „před datem“.
36. V § 19 odst. 3 se slova „stanovenou dobou“ nahrazují slovy „stanoveným datem“.
37. V § 19 odst. 5 a 6 a v § 33 odst. 2 se slovo „z“ zrušuje.
38. V § 19 odst. 6 se slova „finanční instituce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ nahrazují slovy „banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, provozovatele poštovních služeb nebo osoby, která má oprávnění podle práva cizího státu, podle něhož byla založena, k výkonu obdobné činnosti jako tyto osoby a je oprávněna podnikat na území České republiky“.
39. V části první se za § 20 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA V
SCHŮZE VLASTNÍKŮ“.
40. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.
41. Nadpis nad označením § 21 se zrušuje.
42. Pod označení § 21 se vkládá nadpis „Základní ustanovení“.
43. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinen neprodleně svolat“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu svolá“.
44. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „nebo změn doplňku dluhopisového programu, s výjimkou změn v údajích podle § 12 odst. 6“ nahrazují slovy „ , pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje“.
45. V § 21 odst. 1 písm. b) a c) se odkazy na poznámky pod čarou č. 2 a 3 zrušují.
Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.
46. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části4)“ nahrazují slovy „ , na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí,“ a slova „pohledávek z dluhopisů“ se nahrazují slovy „dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu“.
47. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
48. V § 21 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), nebo“.
49. V § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „jiných“ zrušuje.
50. V § 21 odstavec 4 zní:
„(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám zásadní povahy, s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat schůzi vlastníků jako společnou schůzi vlastníků všech dosud vydaných a nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze vlastníků“). Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na společnou schůzi vlastníků.“.
51. V § 21 odstavec 6 zní:
„(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku emitenta, emitent nemusí schůzi vlastníků svolat.“.
52. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠21a
Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků
(1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro vlastníky podílů na sběrném dluhopisu den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30 dnů.
(2) Jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, je dnem, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, vždy sedmý den předcházející konání schůze vlastníků.“.
53. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „je povinen uveřejnit oznámení o“ nahrazují slovy „oznámí“, slova „ , jinak alespoň ve 2 celostátně šířených denících“ se zrušují a slova „musí obsahovat“ se nahrazují slovem „obsahuje“.
54. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „dluhopisového programu“ nahrazují slovy „společné schůze vlastníků“.
55. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a jejich zdůvodnění“.
56. V § 22 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.“.
57. V § 22 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka dluhopisu, poskytne mu emitent potřebnou součinnost.
(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů.“.
58. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.“.
59. Pod označení § 23 se vkládá nadpis, který zní: „Průběh schůze vlastníků“.
60. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků,“.
61. V § 23 odst. 1 větě třetí se slova „v rámci dluhopisového programu“ zrušují.
62. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
63. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
64. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.
65. V § 23 odst. 5 větě třetí se slovo „uveřejnění“ nahrazuje slovem „zpřístupnění“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.
66. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením společného zástupce do funkce schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení společného zástupce do funkce.“.
67. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠24a
Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku
(1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých podmínek se oprávněné osoby mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi schůzí vlastníků a oprávněnou osobou.
(2) Organizační a technické podmínky musí umožňovat ověření totožnosti osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků a určení podílů na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů; jinak se k hlasům projeveným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících vlastníků dluhopisů nepřihlíží.
(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle odstavce 1, se považuje za přítomného na schůzi vlastníků.“.
68. V části druhé se za označení části druhé vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA I
STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU“.
69. Nadpis nad označením § 25 se zrušuje.
70. V § 25 odstavec 1 zní:
„(1) Dluhopisy vydávané Českou republikou, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika vydává podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká republika může státní dluhopisy vydávat v České republice i v zahraničí.“.
71. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
72. V § 25 odst. 5 se slova „České národní banky vydávané podle zvláštního právního předpisu4a)“ nahrazují slovy „vydávané Českou národní bankou se splatností do 6 měsíců včetně“.
73. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.
74. V § 25 odstavec 7 zní:
„(7) Ustanovení § 3, § 7 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j) až l), § 10 a § 21 až 24a se nevztahují na státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou.“.
75. V § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „nebo podle práva cizího státu“ a ve větě čtvrté se slovo „k)“ nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „9“.
76. V § 26 odst. 2 větě první se za slova „banky a“ vkládají slova „jsou uveřejňovány“ a ve větě třetí se za slovo „zveřejňují“ vkládají slova „nebo uveřejňují“, slovo „k)“ se nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „9“.
77. V § 26 odst. 3 větě druhé se slova „České národní banky“ nahrazují slovy „vydávaných Českou národní bankou“.
78. V § 26 odstavec 4 zní:
„(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky, ministerstva, právnické osoby zřízené ministerstvem podle zvláštního zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna.“.
79. V části druhé se za § 26 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA II
KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY“.
80. § 27 zní:
 
㤠27
(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem. Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém názvu toto slovo obsahovat.
(2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání komunálních dluhopisů předchozí souhlas ministerstva.
(3) Ministerstvo udělí souhlas podle odstavce 2 územnímu samosprávnému celku, jestliže
a) ekonomická situace územního samosprávného celku umožňuje splnit závazky vyplývající z komunálních dluhopisů a tyto závazky nemají a nebudou mít výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a rozvoj,
b) územní samosprávný celek hodlá získat peněžní prostředky vydáním komunálních dluhopisů pouze za účelem použití takto získaných peněžních prostředků na
1. investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k výkonu působnosti územního samosprávného celku,
2. odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo
3. financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a
c) lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, které územní samosprávný celek hodlá vydat, není delší než 15 let od data emise.
(4) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Vzor žádosti a obsah jejích příloh, včetně příloh prokazujících účel použití peněžních prostředků v souladu s odstavcem 3 písm. b) body 1 až 3, stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním komunálních dluhopisů na samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich použití.
(6) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopisů nepoužije.
(7) Odstavce 2 až 5 se použijí i na komunální dluhopisy vydávané v zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané územním samosprávným celkem podle práva cizího státu.“.
81. V části druhé se za § 27 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA III
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY“.
82. Nadpis nad označením § 28 se zrušuje.
83. V § 28 odst. 1 větě první se za slovo „dluhopisy“ vkládají slova „ , jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu“.
84. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „dluhopisu“ nahrazuje slovy „cenného papíru“.
85. V § 28 odst. 4 se slova „České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „členského státu“.
86. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „nesmí“ vkládají slova „ve svém souhrnu“.
87. V § 30 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu,5)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího stavební spoření,“ a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovy „zákona o podpoře výstavby družstevních bytů“.
88. Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.
89. V § 30 odst. 4 se za slovo „spoření“ vkládají slova „podle zákona upravujícího stavební spoření“.
90. V § 31 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
91. V § 31 odst. 1 písm. b) se slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ zrušují.
92. V § 31 odst. 1 písm. c) se slova „cennými papíry“ nahrazují slovem „dluhopisy“ a slova „podle zvláštního právního předpisu“ se zrušují.
93. V § 31 odst. 1 písm. d) se slova „státními dluhopisy nebo“ a slova „Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor“ zrušují.
94. V části druhé se za § 32 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA IV
VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY“.
95. Nadpis pod označením § 33 se zrušuje.
96. Poznámka pod čarou č. 7 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.
97. V § 33 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných k propagaci“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a ve všech propagačních sděleních týkajících se“.
98. V § 33 odst. 3 se slovo „výplata“ nahrazuje slovem „vyplacení“.
99. V části druhé se za § 33 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:
  
„HLAVA V
PODŘÍZENÉ DLUHOPISY“.
100. Nadpis pod označením § 34 se zrušuje.
101. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Podřízené dluhopisy jsou dluhopisy“ nahrazují slovy „Podřízený dluhopis je dluhopis“.
102. V § 34 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené“ nahrazují slovy „bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena“.
103. V § 34 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných k propagaci takového“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a dále ve všech propagačních sděleních týkajících se podřízeného“.
104. V § 34 se odstavec 4 zrušuje.
105. V části druhé se za § 34 vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:
 
„HLAVA VI
SBĚRNÝ DLUHOPIS“.
106. Nadpis nad označením § 35 se zrušuje.
107. V § 35 odst. 1 se slovo „emisní“ zrušuje a za slovo „lhůty“ se vkládají slova „pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování,“.
108. V § 35 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem „7“.
109. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty „V případě zvýšení nebo snížení objemu emise se u opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace o rozhodné události, o změně celkové výše emise a případně doplňující informace o emisi. Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.“.
110. V § 36 odst. 1 se slovo „samostatné“ nahrazuje slovem „příslušné“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.
111. V § 36 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu.“.
112. V § 36 odst. 5 se slova „jednotlivých dluhopisů“ nahrazují slovy „podílu na sběrném dluhopisu“.
113. Část třetí včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST TŘETÍ
STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ
 
§ 37
Státní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž byl územnímu samosprávnému celku udělen souhlas podle § 27 odst. 2, vykonává ministerstvo.
 
§ 38
Správní delikty
(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír,
b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s
1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír, se lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo
2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 2 a 7, jde-li o obdobný cenný papír, bez souhlasu ministerstva, nebo
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání dluhopisu nebo v rozporu s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu na samostatném bankovním účtu, nebo o nich neúčtuje odděleně tak, aby byl schopen doložit účel jejich použití.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.
 
§ 39
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Územní samosprávný celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty územnímu samosprávnému celku se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost územního samosprávného celku za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.“.
114. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
115. Pod označení § 42 se vkládá nadpis „Promlčení“.
116. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.
117. § 44 včetně nadpisu zní:
 
㤠44
Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informací
Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování informací na území České republiky, pak se tyto informace uveřejňují, oznamují nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v jiném jazyce, je-li to v zájmu investorů a použití tohoto jazyka je upraveno v emisních podmínkách.“.
118. V § 45 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), lze u dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů.
3. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující se k dluhopisům vydaným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob oznamování konání schůze vlastníků, je svolavatel povinen uveřejnit oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených denících, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.
4. Řízení
a) pro porušení povinnosti stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí vydaném podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
c) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů, která Česká národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; body 5 a 6 tím nejsou dotčeny.
5. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem pro porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
6. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí České národní banky, kterým se ukládá územnímu samosprávnému celku pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadních právních předpisů. Pokud bankovní rada České národní banky takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.
7. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za jednání, které již není správním deliktem podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevybere.
8. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadních právních předpisů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 35b písm. c) se slova „všechny osoby“ nahrazují slovy „se písemně dohodli se všemi osobami“ a slova „v něm výslovně umožnily“ nahrazují slovem „na“.
2. V § 36a odst. 3 se za větu první vkládá věta „Konečné podmínky obsahují pouze údaje, které se vztahují k dokladu o cenném papíru, a nenahrazují dodatek prospektu.“.
3. § 83a se zrušuje.
4. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:
 
㤠87a
Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“.
5. V § 92 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v České republice“ nahrazují slovy „podle českého práva“.
6. V § 93 odst. 2 písm. c) a v § 93 odst. 3 písm. c) se slova „§ 93 odst. 1“ nahrazují slovy „odstavci 1“.
7. V § 104 odst. 5 se za slova „účastníci centrálního depozitáře“ vkládají slova „ , emitenti zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a“.
8. V § 145 odst. 8 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.
9. Za § 195 se vkládá nový § 195a, který zní:
 
㤠195a
Ustanovení § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50 000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nejpozději 31. prosince 2010. Pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu po 31. prosinci 2010, avšak nejpozději 14. července 2011, vztahují se na jejich emitenta tato ustanovení pouze do 30. června 2012.“.
10. V úvodní části § 202a se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „zabezpečí“.
11. V § 202a písmeno b) zní:
„b) vydání výpisu z evidence investičních nástrojů na žádost majitele účtu,“.
12. V § 202a se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) zápis změny na majetkovém účtu, jde-li o převod či přechod investičních nástrojů na majetkový účet vedený účastníkem centrálního depozitáře.“.
13. V § 202a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Centrální depozitář dále ve vztahu k účtům uvedeným v odstavci 1 zabezpečí tyto služby:
a) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,
b) zápis vzniku nebo zániku zástavního práva, které se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy,
c) zápis vzniku nebo zániku pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem, kdy příkaz k pozastavení dává osoba podle § 97 odst. 1 písm. a) až d).
(3) Služby podle odstavců 1 a 2 zabezpečí centrální depozitář za úplatu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými provozním řádem. Centrální depozitář má k zajištění svých splatných pohledávek vzniklých v souvislosti se zabezpečením těchto služeb zástavní právo k investičním nástrojům evidovaným na předmětném majetkovém účtu.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
V bodě 9 položky 66 části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., písmena a) a b) znějí:
„a) o schválení prospektu cenného papíru      Kč 10 000
b) o schválení dodatku prospektu
cenného papíru                   Kč 5 000.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. V
V § 11b zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany právo jiné; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Jde-li o cenný papír, který je nutno předložit za účelem vydání věci a nakládání s ní, použije se práva platného v místě, v němž je cenný papír v rozhodné době.
(3) Bez ohledu na odstavce 1 a 2 nakládání se zaknihovaným nebo imobilizovaným cenným papírem nebo jiným cenným papírem zapsaným v evidenci, nebo nakládání s právem zapsaným v evidenci, které se chová jako zaknihovaný cenný papír, se řídí právem státu, v němž je vedena evidence, ve které se provádí zápis; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Volba práva je přípustná, jen jde-li o právo státu, v němž má osoba vedoucí evidenci k okamžiku volby práva sídlo nebo pobočku, a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této osoby.“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé a čtvrté, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty