136/1995 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů

Schválený:
136/1995 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1995 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů.
Smlouva na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 26. června 1995.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),
vedeny snahou zachovat funkčnost, účelnost a hospodárnost využívání informačních fondů rejstříku trestů a v zájmu uskutečnění postupné výměny informačních fondů obsažených v rejstřících trestů obou států, se dohodly takto:
Čl.1
(1) Smluvní strany si poskytují informace o obsahu trestního listu o pravomocném odsouzení státního občana dožadující smluvní strany, které jsou ke dni nabytí platnosti této smlouvy v evidenci rejstříku trestů dožádané smluvní strany.
(2) Dožádání podává nebo vyřizuje za Českou republiku Rejstřík trestů se sídlem v Praze a za Slovenskou republiku Rejstřík trestů Generální prokuratury Slovenské republiky v Bratislavě.
Čl.2
Dožádání obsahuje údaj o státním občanství osoby, které se týkají požadované informace. Pro účely prokazování státního občanství je určující právní úprava dožadující smluvní strany.
Čl.3
Podle stejných zásad, které jsou uvedeny v článcích 1 a 2 této smlouvy, se postupuje při vyžádání informací o obsahu trestních listů a pravomocném odsouzení osoby, která nemá státní občanství žádné ze smluvních stran.
Čl.4
Dožádání podle této smlouvy a vyhotovené písemnosti není třeba překládat.
Čl.5
Vzájemné poskytování informací podle této smlouvy je bezplatné.
Čl.6
Smluvní strany zabezpečí poskytnutým informacím ochranu podle svých vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů v informačních systémech.
Čl.7
Ministerstvo spravedlnosti České republiky a generální prokurátor Slovenské republiky dohodnou v prováděcím protokolu k této smlouvě postup orgánů obou smluvních stran při předávání informací.
Čl.8
Tato smlouva se nedotýká závazků, které pro smluvní strany vyplývají z jiných mezinárodních smluv.
Čl.9
Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let a její platnost se automaticky prodlužuje vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.
Čl.10
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dáno v Bratislavě dne 26. června 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu České republiky:
JUDr. Cyril Svoboda v. r
I. náměstek ministra spravedlnosti České republiky
Za vládu Slovenské republiky:
JUDr. Michal Való CSc. v. r.
generální prokurátor Slovenské republiky

Související dokumenty