424/2017 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Schválený:
424/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Změna: 327/2019 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s definovanými datovými strukturami,
c) vykazující osobou
1. obchodník s cennými papíry, který je bankou,
2. zahraniční banka s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky (dále jen "pobočka zahraniční banky"),
3. obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
4. zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
5. investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele2), která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3),
6. investiční společnost z jiného členského státu Evropské unie, která v České republice prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3),
7. organizátor regulovaného trhu,
8. provozovatel mnohostranného obchodního systému,
9. provozovatel organizovaného obchodního systému,
10. provozovatel vypořádacího systému,
11. poskytovatel služeb hlášení údajů.
 
§ 3
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících oblast kapitálových trhů nebo obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie je provádějících1) se sestavují a předkládají způsobem podle § 9 odst. 1.
 
§ 4
Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů
(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1, 3, 5 a 6 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládají tyto výkazy:
a) FIM (ČNB) 20-97 "Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech",
b) FIM (ČNB) 30-97 "Informace o všech přijatých pokynech",
c) FIM (ČNB) 11-97 "Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech",
d) REF (ČNB) 10-97 "Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody" a
e) REF (ČNB) 30-97 "Informace o osobách".
(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 2 a 4 za každý obchodní den sestavují výkazy podle odstavce 1 a předkládají je nejpozději do 7 dnů následujících po tomto obchodním dni.
(3) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 9 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládají tyto výkazy:
a) FIM (ČNB) 12-97 "Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní systémy",
b) FIM (ČNB) 40-97 "Informace o objednávkách v obchodním systému",
c) FIM (ČNB) 60-97 "Informace o cenách a objemech obchodů",
d) FIM (ČNB) 70-97 "Informace o indexech" a
e) REF (ČNB) 40-97 "Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání".
(4) Provozovatel vypořádacího systému sestavuje a předkládá
a) nejpozději do konce pracovního dne následujícího po každém provozním dni tyto výkazy:
1. FIM (ČNB) 50-97 "Informace o vypořádání obchodů a převodů" a
2. REF (ČNB) 40-97 "Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání" a
b) nejpozději do konce pracovního dne, jenž předchází dni, ke kterému se údaje nebo jejich změna vztahují, výkaz REF (ČNB) 20-97 "Informace o nástrojích přijatých k vypořádání".
(5) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 5
Výkazy o majetku zákazníků, finanční a ekonomické situaci, organizační struktuře a o osobách s kvalifikovanou účastí
(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1 až 6, pokud jsou oprávněny přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, k poslednímu dni kalendářního měsíce sestavují a do 20 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládají tyto výkazy:
a) MKT (ČNB) 51-12 "Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků",
b) MKT (ČNB) 52-12 "Přehled o jiných investičních nástrojích v majetku zákazníků",
c) MKT (ČNB) 53-12 "Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků",
d) MKT (ČNB) 54-12 "Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků" a
e) MKT (ČNB) 55-12 "Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků".
(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 3 a 4 k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí sestavují a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, předkládají tyto výkazy:
a) FIN (IND) 01-12 "Finanční informace (FINREP) na individuálním základě" a
b) OCP (ČNB) 48-04 "Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí".
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 5a
neplatil
 
§ 5b
neplatil
 
§ 6
Hlášení o struktuře konsolidačního celku a operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby
(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je odpovědnou osobou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou osobou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou osobou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto vykazující osobu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu sestavuje a do 31. ledna předkládá výkaz OCP (ČNB) 80-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku".
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále předkládá výkaz OCP (ČNB) 80-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku" bez zbytečného odkladu poté, co se stane odpovědnou osobou nebo přestane být odpovědnou osobou.
(3) K výkazu podle odstavce 1 předkládá vykazující osoba doplňkové informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tyto informace zašle vykazující osoba České národní bance ve lhůtě shodné s lhůtou pro předložení tohoto výkazu.
(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby, k poslednímu dni kalendářního pololetí sestavuje a do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, předkládá výkaz OCP (ČNB) 72-02 "Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby". Obsah výkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 6a
neplatil
 
§ 6b
neplatil
 
§ 7
Předkládání ostatních informací
(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7, 10 a 11 předkládají České národní bance nejpozději do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí informace v rozsahu a struktuře podle právního předpisu upravujícího účetnictví o výsledcích svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí a dále, s výjimkou organizátora regulovaného trhu, o své finanční situaci k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí.
(2) Pokud je vykazující osoba povinna předkládat České národní bance výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, předkládá ji způsobem podle § 9 odst. 3 a 4.
(3) Provozovatel vypořádacího systému předkládá informace podle odstavce 2 do 6 měsíců po skončení účetního období.
(4) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 10 informují Českou národní banku o
a) obchodních nebo provozních dnech a jejich změnách nejpozději 2 pracovní dny před prvním dnem období, ke kterému se údaje a změny vztahují,
b) číselnících a jejich změnách používaných ve výkazech podle § 4 odst. 3 a 4 nejpozději 2 pracovní dny před obchodním nebo provozním dnem, ke kterému se údaje a změny vztahují, a
c) osobách, které na nich měly v době konání valné hromady kvalifikovanou účast, do 30 dnů od konání valné hromady.
(5) Má-li provozovatel vypořádacího systému jen jediného akcionáře, předává informace o tomto akcionáři podle odstavce 4 písm. c) do 30 dnů po rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
(6) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 9 informují Českou národní banku o parametrech obchodování a jejich změnách v rozsahu a struktuře podle bodu 23 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejpozději do konce pracovního dne před obchodním dnem, ke kterému se parametry a jejich změny vztahují. O změně v parametrech, jejíž účinnost nastává v průběhu obchodního dne, informují bez zbytečného odkladu a uvedou čas účinnosti této změny.
(7) Poskytovatel služeb hlášení údajů informuje Českou národní banku o druzích a rozsahu poskytnutých služeb tak, že jí umožní vzdálený přístup k systému pro uveřejňování údajů o obchodech.
 
§ 8
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle zákona o účetnictví a předpisů jej provádějících4) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie5).
(2) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpisy upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právních předpisů upravujících účetnictví.
 
§ 9
Způsob a forma předkládání informací
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 5 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Informace podle § 6 a 7 předkládá vykazující osoba v elektronické podobě ve formě datové zprávy prostřednictvím datové schránky České národní banky nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva zasílaná na elektronickou adresu podatelny České národní banky musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(5) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje předložení informace podle § 7 odst. 2 způsobem podle odstavce 4, zašle ji vykazující osoba na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.
(6) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance způsobem podle odstavce 1, sdělí České národní bance jména a příjmení, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
 
§ 10
Opravy a změny v předložených informacích
(1) Je-li po předložení informací České národní bance zjištěna chyba nebo byla-li provedena změna v údajích či doplnění údajů, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené, změněné či doplněné informace. Pokud oprava, změna či doplnění údajů ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, upraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 30 dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 9 odst. 1 a 2 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.
 
§ 11
Uveřejňování informací
Organizátor regulovaného trhu uveřejní údaje o osobách, které na něm měly v době konání valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady kvalifikovanou účast, a o osobách jej ovládajících, a velikost jejich účasti v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání nebo rozhodnutí.
 
§ 12
Přechodné ustanovení
Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
a) vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b) vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
c) vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů.
2. Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.
3. Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.
Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
Příl.1
Obsah výkazů předkládaných vykazujícími osobami České národní bance
1. FIM (ČNB) 20-97 "Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech"
Výkaz obsahuje údaje o obchodech a převodech investičních nástrojů evidovaných v deníku obchodníka, které byly ve sledovaném období provedeny nebo zrušeny. Vykazují se obchody a převody, které nejsou součástí výkazu o obchodech předkládaných České národní bance podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů. Uvádí se všechny skutečnosti týkající se identifikace zúčastněných osob a klasifikace investičních nástrojů a údaje charakterizující obchod nebo převod.
2. FIM (ČNB) 30-97 "Informace o všech přijatých pokynech"
Výkaz obsahuje údaje o pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů evidovaných v deníku obchodníka. Vykazují se všechny přijaté pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí přijatého pokynu souvisejících s identifikací a klasifikací pokynu, zákazníka, zadavatele, osob provádějících odborné obchodní činnosti s pokynem a investičním nástrojem, času a způsobu přijetí pokynu a dalších dispozic s ním, specifikací požadovaného obchodu, úplat za provedení pokynu.
3. FIM (ČNB) 11-97 "Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech"
Výkaz obsahuje doplňkové údaje k evidenci obchodů a převodů s investičními nástroji uskutečněných na základě přijatých pokynů, které se týkají obchodů a převodů s investičními nástroji, které byly ve sledovaném období provedeny nebo zrušeny a jsou součástí výkazu FIM (ČNB) 20-97 nebo výkazu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů. Vykazují se údaje, které jsou součástí deníku obchodníka, ale nevykazují se v rámci výkazu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů.
4. REF (ČNB) 10-97 "Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody"
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech FIM (ČNB) 20-97, FIM (ČNB) 30-97, FIM (ČNB) 11-97 nebo výkazu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů. Vykazují se údaje o investičních nástrojích, které nebyly do dne sestavení výkazu České národní bance vykázány. Dále se vykazují změny v údajích o všech investičních nástrojích vykázaných do dne sestavení výkazu. Výkaz obsahuje údaje týkající se identifikace a klasifikace nástroje, jeho základních parametrů a charakteristik.
5. REF (ČNB) 30-97 "Informace o osobách"
Výkaz obsahuje údaje o osobách, které jsou zadavateli pokynu, zákazníky, protistranami obchodu, třetími osobami, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem, nebo vázanými zástupci a vyskytují se ve výkazech FIM (ČNB) 20-97, FIM (ČNB) 30-97, FIM (ČNB) 11-97 nebo výkazu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů. Vykazují se údaje, které nebyly do dne sestavení výkazu České národní bance vykázány, a změny v údajích o všech do toho dne vykázaných osobách. Výkaz obsahuje údaje týkající se identifikace a klasifikace osoby.
6. FIM (ČNB) 12-97 "Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní systémy"
Výkaz obsahuje údaje o obchodech s investičními nástroji uzavřených v obchodním systému a jejich změnách a údaj o tom, zda vykazující osoba současně poskytuje České národní bance výkazy podle § 3 i za jiné vykazující osoby.
7. FIM (ČNB) 40-97 "Informace o objednávkách v obchodním systému"
Výkaz obsahuje údaje o podmínkách a průběhu obchodování se všemi investičními nástroji přijatými k obchodování na trhu organizovaném vykazující osobou.
8. FIM (ČNB) 60-97 "Informace o cenách a objemech obchodů"
Výkaz obsahuje údaje o cenách a objemech obchodů ke konci obchodního dne za každý jednotlivý typ obchodního systému a trh jako celek, identifikaci a název investičního nástroje, údaje o periodických aukcích, otevřených pozicích s deriváty a stavu obchodování podle číselníku provozovatele obchodního systému.
9. REF (ČNB) 40-97 "Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání"
Výkaz obsahuje údaje o osobách, které se staly nebo přestaly být účastníkem obchodního nebo vypořádacího systému nebo se vykazující osoba dozvěděla o změně údajů poskytovaných o účastnících vypořádacího či obchodního systému.
10. FIM (ČNB) 70-97 "Informace o indexech"
Výkaz obsahuje údaje o indexech počítaných provozovatelem obchodního systému, jako je název a identifikace indexu, název a identifikace investičního nástroje, množství investičního nástroje v indexu, cenová notace, datum poslední aktualizace složení, datum a čas výpočtu a hodnota indexu.
11. FIM (ČNB) 50-97 "Informace o vypořádání obchodů a převodů"
Výkaz obsahuje údaje o obchodech a převodech přijatých k vypořádání v provozní den, ke kterému se výkaz vztahuje, o způsobu a stavu vypořádání, o změnách všech transakcí přijatých k vypořádání a o změnách způsobu a stavu vypořádání.
12. REF (ČNB) 20-97 "Informace o nástrojích přijatých k vypořádání"
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích přijatých k vypořádání v provozní den, ke kterému se výkaz vztahuje. Vykazují se údaje o investičních nástrojích, které nebyly do dne sestavení výkazu České národní bance vykázány. Dále se vykazují změny v údajích všech investičních nástrojů vykázaných do dne sestavení výkazu.
13. MKT (ČNB) 51-12 "Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje údaje o jednotlivých cenných papírech, které jsou majetkem zákazníka, a to všechny cenné papíry podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se cenného papíru, emitenta a zákazníka, údaje o cenném papíru a údaje o splatnosti.
14. MKT (ČNB) 52-12 "Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje údaje o jednotlivých investičních nástrojích jiných než cenné papíry, evidovaných v obchodním systému vykazující osoby jako majetek zákazníka k poslednímu dni vykazovaného období podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se investičního nástroje, emitenta, zákazníka a údaje o investičním nástroji.
15. MKT (ČNB) 53-12 "Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje přehled peněžních prostředků, které jsou evidovány u vykazující osoby jako majetek zákazníka v členění podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Dále obsahuje doplňkové údaje o poskytnutých úvěrech ve smyslu poskytování doplňkové investiční služby za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel půjčky podílí. Vykazují se identifikační a klasifikační údaje týkající se zákazníka a údaje o peněžních prostředcích a úvěru.
16. MKT (ČNB) 54-12 "Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje údaje o všech změnách v množství investičních nástrojů v majetku zákazníka, které nejsou zachyceny ve výkazech hlášení obchodů. Výkaz obsahuje záznamy o jednotlivých změnách v průběhu sledovaného období. Vykazované změny nesmí být vzájemně kompenzovány na žádné úrovni (například transakce, osoby zákazníka, času, měny), každá změna je vykázána zvlášť. V případě, kdy v dané operaci dochází na jedné straně ke snížení v jednom nástroji a zvýšení ve druhém, uvede se každá ze změn samostatně. Vykazují se investiční nástroje v rozsahu daném pro tento výkaz.
17. MKT (ČNB) 55-12 "Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků"
Výkaz obsahuje údaje o všech změnách v množství peněžních prostředků v majetku zákazníka, které nejsou zachyceny ve výkazech hlášení obchodů, v průběhu sledovaného období. Změny v peněžních prostředcích nesmí být vzájemně kompenzovány na žádné úrovni (objemu, osoby zákazníka, času, měny), každá změna se vykáže zvlášť.
18. OCP (ČNB) 48-04 "Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí"
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o vykazující osobě, zřizovateli pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, pobočkách v zahraničí, o členech vedoucích orgánů, kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek. Výkaz obsahuje také základní identifikační a klasifikační údaje o společnících s podílem na základním kapitálu resp. hlasovacích právech vyšším než 5 % včetně strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu, základní identifikační a klasifikační údaje o všech osobách s kvalifikovanou účastí na vykazující osobě včetně strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu a kvalifikované účasti vykazující osoby v jiných právnických osobách.
19. OCP (ČNB) 80-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku"
Výkaz obsahuje základní údaje o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých (údaje o osobě, údaje o základním kapitálu, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, údaje o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků).
20. FIN (IND) 01-12 "Finanční informace (FINREP) na individuálním základě"
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici vykazující osoby a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.
Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby, a to o aktivech, závazcích a o vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů a poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách.
21. Informace o parametrech obchodování
obsahuje údaje o cenových, množstevních, časových a dalších požadavcích na uzavírání obchodů a vkládání objednávek nebo kotací stanovených organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného či organizovaného obchodního systému na základě pravidel obchodování, jako je standardní velikost lotu, cenové pásmo nebo kroky změny kotace podle jednotlivých investičních nástrojů nebo obchodních skupin.
Příl.2
Doplňkové informace předkládané k výkazu OCP (ČNB) 80-01
K výkazu OCP (ČNB) 80-01 předkládanému za konsolidační celky předloží vykazující osoba následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.
Příl.3
Obsah výkazu OCP (ČNB) 72-02
1. Výkaz OCP (ČNB) 72-02 "Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby" obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, a to obchodů, služeb a jiných ujednání mezi vykazující osobou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen "protistrana"), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.
2. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v českých korunách a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž vykazující osoba provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou, která přesahuje 5 % z 8 % celkového objemu rizikové expozice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazující osoby na individuálním základě.
3. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.
4. Současně v příloze k hlášení uvede vykazující osoba podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace uvnitř skupiny sjednala, a to v členění na:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů a podřízené pohledávky,
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
Typ 3 obchody s finančními nástroji, tj. obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
Typ 4 podrozvahové operace, tj. úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
Typ 5 služby, tj. služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně,
Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
1) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
2) § 481 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.
3) § 11 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.
4) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Související dokumenty