274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

Schválený:
274/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2015
o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Diplomatické a konzulární hodnosti
(1) Pro státní zaměstnance v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba1)“ zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen „stanovený obor služby“) se užívají v souladu s mezinárodní praxí k výkonu služby v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické hodnosti
a) atašé,
b) III. tajemník,
c) II. tajemník,
d) I. tajemník,
e) rada,
f) rada-vyslanec,
g) velvyslanec.
(2) Pro státní zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti
a) konzulární jednatel pro hodnost atašé,
b) vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník,
c) konzul pro hodnost I. tajemník a rada,
d) generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec.
 
§ 2
Postup pro přiznávání diplomatických hodností
(1) Státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby může požádat služební orgán o přiznání diplomatické hodnosti.
(2) Splňuje-li státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby předpoklady a požadavky3) pro přiznání odpovídající diplomatické hodnosti, přizná mu služební orgán příslušnou hodnost.
 
§ 3
Postup při propůjčování diplomatických a konzulárních hodností
(1) V zájmu řádného plnění úkolů a ochrany státních zaměstnanců ve stanoveném oboru služby jim mohou být propůjčeny diplomatické a konzulární hodnosti na dobu vyslání k výkonu zahraniční služby.
(2) Diplomatická hodnost se propůjčuje i představenému, který vykonává službu v Ministerstvu zahraničních věcí, a to na dobu výkonu služby jako představený.
(3) Diplomatickou a konzulární hodnost propůjčuje služební orgán podle charakteristiky služebního místa.
(4) Dnem, kdy prezident republiky pověří státního zaměstnance ve stanoveném oboru služby funkcí mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky, se tomuto státnímu zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec, pokud mu již tato hodnost nebyla dříve přiznána.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.
Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.
1) Bod 9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.
2) Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
3) § 25 zákona o státní službě.

Související dokumenty