92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Schválený:
92/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Změna: 463/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Základní ustanovení
(1) Organizační strukturu služebního úřadu tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo“) zařazená v organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar.
(2) Organizačním útvarem je oddělení, odbor a sekce. V Ministerstvu zahraničních věcí je organizačním útvarem také zastupitelský úřad.
(3) Systemizovaným místem zařazeným mimo organizační útvar je zejména místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 2
Systemizovaná místa
(1) Systemizovaná místa zařazená v organizačním útvaru zpravidla obsahují související správní činnosti nebo práce.
(2) Systemizované místo, které je
a) služebním místem, obsahuje správní činnosti, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost,
b) pracovním místem, obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
c) služebním místem představeného, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se vykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele představený stojí,
d) pracovním místem vedoucího zaměstnance, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se nevykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele vedoucí zaměstnanec stojí.
Organizační útvary
 
§ 3
(1) Oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 6 systemizovanými místy.
(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících oddělení po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 6, oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících oddělení se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v oddělení podle § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li oddělením.
(3) Vedoucí oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen řediteli odboru, vedoucímu zastupitelského úřadu, vrchnímu řediteli sekce, státnímu tajemníkovi, nejvyššímu státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády. Vedoucí oddělení v jiném služebním úřadu je bezprostředně podřízen řediteli odboru, řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 4
(1) Odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 13 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení.
(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících odbor po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 13, odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 9 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících odbor se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v odboru podle odstavce 3, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li odborem.
(3) Odbor, který je
a) pracovištěm plnícím úkoly v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b) součástí služebního úřadu s jinou než celostátní působností, nebo
c) součástí služebního úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele,
lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 9 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru.
(4) Ředitel odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen vrchnímu řediteli sekce, státnímu tajemníkovi, nejvyššímu státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády. Ředitel odboru v jiném služebním úřadu je bezprostředně podřízen řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 5
(1) Sekci lze zřídit, bude-li tvořena alespoň 40 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru a alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně podřízeného vrchnímu řediteli sekce nebo řediteli sekce. Do minimálního počtu systemizovaných míst ředitelů odborů nebo vedoucích oddělení se nezahrnuje systemizované místo toho, kdo stojí v čele kanceláře vrchního ředitele sekce nebo kanceláře ředitele sekce, je-li kancelář vrchního ředitele sekce nebo kancelář ředitele sekce oddělením.
(2) Sekci, v jejímž čele je nejvyšší státní tajemník nebo státní tajemník, lze zřídit i tehdy, bude-li tvořena nižším počtem systemizovaných míst, než jaký je stanoven v odstavci 1.
(3) Vrchní ředitel sekce je bezprostředně podřízen členovi vlády nebo vedoucímu Úřadu vlády. Ředitel sekce je bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 6
(1) Zastupitelský úřad má postavení odboru. Ustanovení § 4 o minimálním počtu systemizovaných míst se na zastupitelský úřad nepoužije.
(2) Zastupitelský úřad lze členit na oddělení. Ustanovení § 3 o minimálním počtu systemizovaných míst se na oddělení zastupitelského úřadu nepoužije.
(3) Vedoucí zastupitelského úřadu je bezprostředně podřízen vrchnímu řediteli sekce.
 
§ 7
(1) Kabinet člena vlády má postavení odboru. Ustanovení § 4 o minimálním počtu systemizovaných míst se na kabinet člena vlády nepoužije.
(2) Kabinet člena vlády lze členit na oddělení. Ustanovení § 3 o minimálním počtu systemizovaných míst se na oddělení kabinetu člena vlády nepoužije.
(3) Ředitel kabinetu člena vlády je v ministerstvu a v Úřadu vlády bezprostředně podřízen členovi vlády.
(4) Součástí kabinetu člena vlády jsou pracovní místa poradců a zaměstnanců, kteří vykonávají další činnosti náležící do působnosti kabinetu člena vlády.
(5) Počet pracovních míst zařazených v kabinetu člena vlády se stanoví proporcionálně ve vztahu k celkovému počtu systemizovaných míst ve služebním úřadu a s přihlédnutím k rozsahu působnosti služebního úřadu.
 
§ 8
(1) V ministerstvu a v Úřadu vlády se zpravidla zřizuje kancelář člena vlády, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu člena vlády při výkonu jeho řídící činnosti a při výkonu jeho funkce člena vlády. Ten, kdo je v čele kanceláře člena vlády, je zpravidla bezprostředně podřízen členovi vlády.
(2) Ve služebním úřadu, v jehož čele není člen vlády, se zpravidla zřizuje kancelář vedoucího služebního úřadu, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu vedoucího služebního úřadu při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře vedoucího služebního úřadu, je zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu.
(3) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné zřídit kancelář vrchního ředitele sekce, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu vrchního ředitele sekce při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře vrchního ředitele sekce, je bezprostředně podřízen vrchnímu řediteli sekce.
(4) V sekci pro státní službu je možné zřídit kancelář nejvyššího státního tajemníka, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu nejvyššího státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře nejvyššího státního tajemníka, je bezprostředně podřízen nejvyššímu státnímu tajemníkovi.
(5) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné zřídit kancelář státního tajemníka, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře státního tajemníka, je bezprostředně podřízen státnímu tajemníkovi.
(6) V jiném služebním úřadu je možné zřídit kancelář ředitele sekce, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu ředitele sekce při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře ředitele sekce, je bezprostředně podřízen řediteli sekce.
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
Název organizačního útvaru obsahuje označení „oddělení“, „odbor“ nebo „sekce“. Není-li možné nebo vhodné toto označení v názvu organizačního útvaru uvést, v organizační struktuře služebního úřadu se u takového organizačního útvaru uvede, jakému organizačnímu útvaru služebního úřadu odpovídá.
 
§ 11
(1) Státnímu tajemníkovi je podřízen organizační útvar, který zajišťuje organizační věci státní služby, správu služebních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, jejichž předmětem je práce, a odměňování.
(2) Státnímu tajemníkovi může být dále podřízen organizační útvar, který plní průřezové úkoly pro všechny oblasti působnosti služebního úřadu nebo úkoly související s organizačním, majetkovým, ekonomickým, technickým nebo jiným obdobným zabezpečením činnosti služebního úřadu.
 
§ 12
Přechodné ustanovení
Služební úřad uvede svou organizační strukturu do souladu s tímto nařízením do dne 30. června 2015.
 
§ 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
v z. Mgr. Herman v. r.
ministr kultury
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 463/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Sekci zřízenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení s nižším počtem systemizovaných míst, než jaký je stanoven v § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uvede služební úřad do souladu s tímto nařízením spolu s první podstatnou změnou její působnosti.

Související dokumenty