92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Schválený:
92/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Základní ustanovení
(1) Organizační strukturu služebního úřadu tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo“) zařazená v organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar.
(2) Organizačním útvarem je oddělení, odbor a sekce. V Ministerstvu zahraničních věcí je organizačním útvarem také zastupitelský úřad.
(3) Systemizovaným místem zařazeným mimo organizační útvar je zejména místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 2
Systemizovaná místa
(1) Systemizovaná místa zařazená v organizačním útvaru zpravidla obsahují související správní činnosti nebo práce.
(2) Systemizované místo, které je
a) služebním místem, obsahuje správní činnosti, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost,
b) pracovním místem, obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
c) služebním místem představeného, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se vykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele představený stojí,
d) pracovním místem vedoucího zaměstnance, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se nevykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele vedoucí zaměstnanec stojí.
Organizační útvary
 
§ 3
(1) Oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy.
(2) Oddělení, které je
a) pracovištěm plnícím úkoly v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b) kabinetem člena vlády, nebo
c) kanceláří člena vlády, kanceláří vedoucího služebního úřadu, kanceláří náměstka pro řízení sekce, kanceláří státního tajemníka nebo kanceláří ředitele sekce,
lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 3 systemizovanými místy.
(3) Ve služebním úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, ve služebním úřadu s jinou než celostátní působností a v zastupitelském úřadu lze oddělení zřídit za stejných podmínek jako oddělení podle odstavce 2.
(4) Vedoucí oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen řediteli odboru, vedoucímu zastupitelského úřadu, náměstkovi pro řízení sekce, státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády. Vedoucí oddělení v jiném služebním úřadu je bezprostředně podřízen řediteli odboru, řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 4
(1) Odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 10 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení.
(2) Odbor, který je
a) pracovištěm plnícím úkoly v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b) kabinetem člena vlády, nebo
c) kanceláří člena vlády, kanceláří vedoucího služebního úřadu, kanceláří náměstka pro řízení sekce, kanceláří státního tajemníka nebo kanceláří ředitele sekce,
lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 7 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení.
(3) V Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu kultury a ve služebním úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, lze odbor zřídit, bude-li tvořen alespoň 7 systemizovanými místy včetně alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 služebních míst nebo míst, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, bezprostředně podřízených řediteli odboru. Ustanovení odstavce 2 se na Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo kultury a služební úřad, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, nepoužije.
(4) Ve služebním úřadu s jinou než celostátní působností lze odbor zřídit za stejných podmínek jako odbor podle odstavce 2.
(5) Ředitel odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce, státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády. Ředitel odboru v jiném služebním úřadu je bezprostředně podřízen řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 5
(1) Sekci lze zřídit, bude-li tvořena alespoň 37 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru a alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení sekce nebo řediteli sekce.
(2) Sekci, v jejímž čele je státní tajemník, lze zřídit i tehdy, bude-li tvořena nižším počtem systemizovaných míst, než jaký je stanoven v odstavci 1.
(3) Sekci, která je pracovištěm plnícím úkoly v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, lze zřídit, bude-li tvořena alespoň 25 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru a alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení sekce nebo řediteli sekce.
(4) V Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu kultury a ve služebním úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, lze sekci zřídit za stejných podmínek jako sekci podle odstavce 3.
(5) Náměstek pro řízení sekce je bezprostředně podřízen členovi vlády nebo vedoucímu Úřadu vlády. Ředitel sekce je bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
 
§ 6
(1) Zastupitelský úřad má postavení odboru. Ustanovení § 4 o minimálním počtu systemizovaných míst se na zastupitelský úřad nepoužije.
(2) Zastupitelský úřad lze členit na oddělení.
(3) Vedoucí zastupitelského úřadu je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce.
 
§ 7
(1) Kabinet člena vlády je v ministerstvu a v Úřadu vlády bezprostředně podřízen členovi vlády.
(2) Součástí kabinetu člena vlády jsou pracovní místa poradců a zaměstnanců, kteří vykonávají další činnosti náležící do působnosti kabinetu člena vlády.
(3) Počet pracovních míst zařazených v kabinetu člena vlády se stanoví proporcionálně ve vztahu k celkovému počtu systemizovaných míst ve služebním úřadu a s přihlédnutím k rozsahu působnosti služebního úřadu.
 
§ 8
(1) V ministerstvu a v Úřadu vlády se zpravidla zřizuje kancelář člena vlády, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu člena vlády při výkonu jeho řídící činnosti a při výkonu jeho funkce člena vlády. Ten, kdo je v čele kanceláře člena vlády, je zpravidla bezprostředně podřízen členovi vlády.
(2) Ve služebním úřadu, v jehož čele není člen vlády, se zpravidla zřizuje kancelář vedoucího služebního úřadu, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu vedoucího služebního úřadu při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře vedoucího služebního úřadu, je zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu.
(3) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné zřídit kancelář náměstka pro řízení sekce, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu náměstka pro řízení sekce při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře náměstka pro řízení sekce, je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce.
(4) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné zřídit kancelář státního tajemníka, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře státního tajemníka, je bezprostředně podřízen státnímu tajemníkovi.
(5) V jiném služebním úřadu je možné zřídit kancelář ředitele sekce, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu ředitele sekce při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře ředitele sekce, je bezprostředně podřízen řediteli sekce.
 
§ 9
Organizační útvar je zpravidla tvořen nejvýše 25 systemizovanými místy bezprostředně podřízenými tomu, kdo je v jeho čele.
 
§ 10
Název organizačního útvaru obsahuje označení „oddělení“, „odbor“ nebo „sekce“. Není-li možné nebo vhodné toto označení v názvu organizačního útvaru uvést, v organizační struktuře služebního úřadu se u takového organizačního útvaru uvede, jakému organizačnímu útvaru služebního úřadu odpovídá.
 
§ 11
(1) Státnímu tajemníkovi je podřízen organizační útvar, který zajišťuje organizační věci služby, správu služebních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, jejichž předmětem je práce, a odměňování.
(2) Státnímu tajemníkovi může být dále podřízen organizační útvar, který plní průřezové úkoly pro všechny oblasti působnosti služebního úřadu nebo úkoly související s organizačním, technickým nebo jiným obdobným zabezpečením činnosti služebního úřadu.
 
§ 12
Přechodné ustanovení
Služební úřad uvede svou organizační strukturu do souladu s tímto nařízením do dne 30. června 2015.
 
§ 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
v z. Mgr. Herman v. r.
ministr kultury

Související dokumenty