287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Schválený:
287/1998 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 1968 byla v Londýně přijata Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 4. listopadu 1997.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval.
Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 24. června 1998.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dnem 14. srpna 1970 a pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s odstavcem 3 téhož článku dnem 25. září 1998.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
EVROPSKÁ ÚMLUVA
o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
Členské státy Rady Evropy, signatáři této Úmluvy,
berouce na zřetel, že cílem Rady Evropy je vytvořit těsnější unii mezi jejími členy,
berouce na zřetel, že vztahy mezi členskými státy, stejně jako mezi jejich diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, jsou stále více založeny na vzájemné důvěře,
berouce na zřetel, že zrušení ověřování směřuje k posílení vztahů mezi členskými státy, jelikož umožní používání cizích listin stejným způsobem jako listin, které vydaly národní orgány,
přesvědčeny o nezbytnosti zrušit požadavek ověřování listin vystavených jejich diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky,
se dohodly takto:
Čl.1
Pro účely této Úmluvy se ověřováním rozumí pouze formální akt potvrzující pravost podpisu na listině, oprávněnost osoby listinu podepsat a, jestliže je to třeba, pravost pečeti nebo razítka, jimiž je tato listina opatřena.
Čl.2
1. Tato Úmluva se vztahuje na listiny vyhotovené diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky smluvní strany, kteří jednají z úředního pověření a vykonávají své funkce na území kteréhokoliv státu, a které musí být předloženy:
(a) na území jiné smluvní strany, nebo
(b) diplomatickým zástupcům nebo konzulárním úředníkům jiné smluvní strany, kteří vykonávají své funkce na území státu, který není stranou této Úmluvy.
2. Tato Úmluva se rovněž vztahuje na úřední potvrzení, jako jsou záznamy o registraci určité listiny nebo potvrzení skutečnosti, ke které došlo v určitém čase, a na ověření pravosti podpisů připojená diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky k jiným listinám, než které jsou uvedeny v odstavci 1.
Čl.3
Každá ze smluvních stran zruší požadavek ověřování listin, na které se vztahuje tato Úmluva.
Čl.4
1. Každá smluvní strana přijme opatření nezbytná k tomu, aby její orgány neprováděly ověřování v případech, v nichž tato Úmluva požadavek ověřování ruší.
2. V nezbytných případech potvrdí každá smluvní strana pravost listin, na něž se vztahuje tato Úmluva. Toto potvrzení nebude podléhat žádnému poplatku či úhradě jakýchkoli nákladů a bude provedeno co možná nejrychleji.
Čl.5
Tato Úmluva bude ve vztazích mezi smluvními stranami postavena nad ustanovení jakýchkoliv smluv, úmluv nebo dohod, které požadují nebo budou požadovat ověřování pravosti podpisu diplomatických nebo konzulárních úředníků, postavení, v jakém signatář listiny jednal, a případně pravosti pečeti nebo razítka, jimiž je tato listina opatřena.
Čl.6
1. Tato Úmluva bude otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy. Bude podléhat ratifikaci nebo schválení. Ratifikační listiny nebo listiny o schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.
2. Tato Úmluva vstoupí v platnost tři měsíce po datu uložení třetí ratifikační listiny nebo listiny o schválení.
3. Pro každý signatářský stát, který ji následně ratifikuje nebo schválí, vstoupí Úmluva v platnost tři měsíce po datu uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o schválení.
Čl.7
1. Po vstupu v platnost této Úmluvy může Výbor ministrů Rady Evropy přizvat kterýkoliv jiný stát, který není členem Rady Evropy, k přístupu k této Úmluvě.
2. Přístup bude uskutečněn uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy a nabude účinnosti tři měsíce po datu jejího uložení.
Čl.8
1. Každá smluvní strana může v okamžiku podpisu nebo v okamžiku ukládání své ratifikační listiny, listiny o schválení nebo o přístupu určit jedno nebo více území, na něž se bude Úmluva vztahovat.
2. Každá smluvní strana může při ukládání své ratifikační listiny, listiny o schválení nebo o přístupu nebo kdykoliv později rozšířit prohlášením zaslaným generálnímu tajemníku Rady Evropy působnost této Úmluvy na kterékoliv jiné území nebo jiná území určená v prohlášení, za jejichž mezinárodní vztahy je odpovědna nebo jejichž jménem je oprávněna přijímat závazky.
3. Každé prohlášení učiněné podle předchozího odstavce může být ve vztahu ke kterémukoliv území uvedenému v tomto prohlášení odvoláno postupem stanoveným článkem 9 této Úmluvy.
Čl.9
1. Tato Úmluva zůstane v platnosti bez časového omezení.
2. Každá smluvní strana může sama za sebe vypovědět tuto Úmluvu oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.
3. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po datu obdržení takového oznámení generálním tajemníkem.
Čl.10
Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady a všem státům, které přistoupily k této Úmluvě:
(a) každý podpis,
(b) uložení každé ratifikační listiny, listiny o schválení nebo o přístupu,
(c) každé datum vstupu v platnost této Úmluvy,
(d) každé prohlášení obdržené v souladu s ustanoveními článku 8,
(e) každé oznámení obdržené v souladu s ustanoveními článku 9 a datum, k němuž výpověď nabude účinnosti.
Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Úmluvu.
Dáno v Londýně dne 7. června 1968 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřené kopie každému signatářskému a přistoupivšímu státu.

Související dokumenty