6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Schválený:
6/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Změna: 304/2022 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 1 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností1) staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání,2) vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,3) staveb pro obchod4) a staveb pro shromažďování většího počtu osob.5)
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) biologickými ukazateli ovlivňujícími lidské zdraví ve vnitřním prostředí staveb - mikroorganismy a alergeny roztočů,
b) alergenem roztočů - trávicí enzymy roztočů z čeledi Pyroglyphidae, obsažené v jejich zažívacím traktu a vylučované společně s exkrementy do prostředí,
c) guaninem - látka obsažená v exkrementech roztočů, jejíž přítomnost v prostředí detekuje výskyt roztočů,
d) mikroklimatickými podmínkami - podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí staveb,
e) mikroorganismy - jen bakterie a plísně (mikroskopické vláknité houby) vyrostlé za podmínek zkoušení stanovených českými technickými normami,
f) teplotními podmínkami - teplota vzduchu ti (st. C) a výsledná teplota kulového teploměru tg (st. C),
g) vnitřní průměrnou teplotou - aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po dobu pobytu,
h) klimatizací - větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do místnosti,
i) standardními podmínkami - teplota vzduchu 20 st. C a tlak vzduchu 101,32 kPa,
j) potenciální expozicí - délka předpokládaného pobytu osob daná účelem využití prostoru,
k) variabilitou koncentrací zjišťované látky - změny koncentrace v závislosti na čase a prostoru.
 
§ 3
Mikroklimatické podmínky
(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 st. C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 st. C.
(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 st. C se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1.
(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2.
(4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání.
(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu.
(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru.
(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.
(8) Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace.
 
§ 4
Chemické faktory a prach
(1) Limitní koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb jsou stanoveny jako jednohodinové a jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za splněné, nepřekročí-li střední hodnota hodinové koncentrace zjišťované látky v měřeném intervalu za standardních podmínek limitní koncentrace uvedené v příloze č. 2. Měřeným intervalem se postihuje potenciální expozice a variabilita koncentrací zjišťované látky.
 
§ 5
Limity výskytu mikroorganismů
(1) Nepřípustný je viditelný nárůst plísní na zdech a povrchu pobytových místností. Ve sporných případech se za prokázaný růst plísní na povrchu považuje nález potvrzený odběrem a kultivací na živné půdě provedeným v souladu s "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 st. C."
(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb s výjimkou prostorů vyžadujících zvýšené nároky na jeho čistotu se pokládají za splněné, nepřekročí-li koncentrace bakterií 500 kolonie tvořících jednotek na 1 m3 vzduchu (dále jen "KTJ.m-3 vzduchu") a koncentrace plísní vyšší než 500 KTJ.m-3 vzduchu při stanovení koncentrace mikroorganismů aktivním nasáváním vzduchu aeroskopem standardním operačním postupem podle přílohy č. 3 a kultivací na živné půdě provedené v souladu s "ČSN ISO 4833 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 st C." a "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 st. C."
 
§ 6
Limity výskytu roztočů
Horní limitní hodnotou pro jeden gram prachu vysátého z lůžek, čalouněného nábytku a koberců ve vnitřním prostředí staveb jsou 2 mg alergenů roztočů nebo 0,6 mg guaninu.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s tou výjimkou, že pro stavby zřízené přede dnem 1. července 2003 nabudou ustanovení § 1 až 4 účinnosti 1. ledna 2005.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
 
Příl.1
Mikroklimatické podmínky
Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru
 
I----------------------------------I-------------------------I
I Typ pobytové místnosti 1)    I  Minimální teplota  I
I                 I    tg (st. C)    I
I----------------------------------I-------------------------I
I Učebny 2)            I      19      I  
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče      I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče - pokoj  I             I
I klienta             I      20      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zařízení sociální péče -     I             I
I prostory sloužící k pobytu    I             I
I klienta             I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky            I      19      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky - zdravotnická     I             I 
I zařízení             I      19      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Objekty Vězeňské služby České  I             I
I republiky - pokoj pacienta v   I             I 
I nemocnici            I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení 3)     I      20      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - pokoj  I             I 
I pacienta             I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I         
I sloužící k pobytu pacienta    I      20      I 
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I
I sloužící pro neonatologické   I             I 
I pacienty             I      22      I
I----------------------------------I-------------------------I
I Zdravotnická zařízení - prostory I             I 
I sloužící pro pacienti      I             I 
I s onkologickým onemocněním   I      22      I  
I----------------------------------I-------------------------I
Tabulka č. 2: Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech3)

+----------------------------+-------------------------+
| teplé období roku     |   0,16 - 0,25 m.s-1  |
+----------------------------+-------------------------+
| chladné období roku    |   0,13 - 0,20 m.s-1  |
+----------------------------+-------------------------+

Tabulka č. 3: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech3)

+----------------------------+-------------------+
| teplé období roku     |   nejvýše 65 % |
+----------------------------+-------------------+
| chladné období roku    |   nejméně 30 % |
+----------------------------+-------------------+
Tabulka č. 4: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení 
u pobytových místností
 
I-----------I------------------I----------------------------I
I      I   Minimální  I   Množství odváděného  I
I      I teplota vzduchu I   vzduchu za hodinu   I 
I      I  ti (st. C)  I              I
I-----------I------------------I----------------------------I
I Umývárny I    19    I 30 m
3
na 1 umyvadlo I I-----------I------------------I----------------------------I I Sprchy I 19 I 35 - 110 m
3
na 1 sprchu I I-----------I------------------I----------------------------I I WC I 15 I 50 m
3
na 1 mísu I I I I 25 m
3
na 1 pisoár I I-----------I------------------I----------------------------I
 
Vysvětlivky:
1) Není-li typ prostoru uveden v tab. č. 1, vychází se z požadavku
  typu prostoru s obdobným charakterem činnosti.
2) Učebny ve  stavbách, které nejsou  zařízením pro výchovu
  a vzdělávání.
3) Nejsou-li  jiné  požadavky  na  pobytové  místnosti  ve
  zdravotnických zařízeních dané prováděným výkonem nebo léčebným
  procesem.
 
Příl.2
Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb
Tabulka č. 5: Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a
prachu

+---------------------------------+-----------------+--------+
| Ukazatelé            | jednotka    |limit4) |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| oxid dusičitý          | mikrog.m-3   | 100  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| frakce prachu PM101)      | mikrog.m-3   | 150  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| frakce prachu PM2,52)      | mikrog.m-3   |  80  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| oxid uhelnatý          | mikrog.m-3   | 5000  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| ozón              | mikrog.m-3   | 100  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| azbestová a minerální vlákna3) | počet vláken.m3 | 1000  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| amoniak             | mikrog.m-3   | 200  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| benzen             | mikrog.m-3   |  7  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| toluen             | mikrog.m-3   | 300  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| suma xylenů           | mikrog.m-3   | 200  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| styren             | mikrog.m-3   |  40  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| etylbenzen           | mikrog.m-3   | 200  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| formaldehyd           | mikrog.m-3   |  60  |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| trichloretylen         | mikrog.m-3   |  150 |
+---------------------------------+-----------------+--------+
| tetrachloretylen        | mikrog.m-3   |  150 |
+---------------------------------+-----------------+--------+

Vysvětlivky:
    1) Frakce prachu PM10 - prachové částice s převládající velikostí
  částic  o průměru  10 mikrom,  které projdou  speciálním
  selektivním filtrem s 50% účinností.
2) Frakce prachu PM2,5 - prachové částice s převládající velikostí
  částic  o průměru  2,5 mikrom,  které projdou speciálním
  selektivním filtrem s 50% účinností.
3) Průměr vlákna <3mikrom, délka vlákna >/=5mikrom, poměr délky
  a průměru vlákna je >3:1.
4) Limity jsou stanoveny pro  koncentrace látek vztažené na
  standardní podmínky.
 
Příl.3
Standardní operační postup nasávání vzduchu aeroskopem
   Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního
prostředí se provádí ve  vnitřním prostředí po 20 minutách
důkladného vyvětrání a po další jedné hodině uzavření oken.
V případě prostorů s klimatizací bez možnosti větrání jsou nutné
odběry v prostředí bez provozu, nejdříve za 20 minut od ukončení
činnosti. Odběr provádí pověřená osoba, přítomnost a pohyb dalších
osob ve sledovaném interiéru je vyloučen, pokud není stanovení
koncentrace bakterií a plísní prováděno v souvislosti s určitou
činností nebo  nelze přítomnost lidí  z uvedeného prostředí
vyloučit.

   Ve středu místnosti v inhalační zóně ve výšce 160 cm nad zemí
se provedou dva odběry ovzduší. Doba mezi jednotlivými odběry je
minimálně 10, maximálně 30 minut. Pro odběry je možno zvolit
i jiné místo (umístění přístroje, nadzemní výška) podle účelu
vyšetření. Tuto skutečnost je nutné zaznamenat do protokolu
o měření.    
  
   Mezi jednotlivými odběry je odběrová horní část přístroje
očištěna  ubrouskem napuštěným  dezinfekčním přípravkem  nebo
tamponem smočeným v roztoku dezinfekčního přípravku. Mezi odběry
vzduchu v odlišných interiérech je odběrová hlava přístroje
sterilizována autoklávováním (15 minut při 121 st. C). 
     
   Řádně označené Petriho misky jsou uloženy v co nejkratší době
do termostatu, ve kterém se inkubují dnem vzhůru. Pro přenos misek
mezi odběrovým místem a laboratoří se užívají chladící přenosné
kabely.
1) § 3 písm. n) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
2) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
3) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
4) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
5) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

Související dokumenty