10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Schválený:
10/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 1998,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy
Změna: 114/1999 Sb.
Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:
 
§ 1
(1) Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
2. Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
3. Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.
4. Nařízení vlády č. 278/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády č. 33/1992 Sb.
(2) Na fyzické a právnické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podléhaly režimu nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují dosavadní právní předpisy, a to do dne, kdy tyto osoby splní ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem1) povinnosti, které jsou v tomto zvláštním právním předpise stanoveny.
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. David, CSc. v. r.
 
Příl.1
zrušena
 
Příl.2
zrušena
1) § 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Související dokumenty