88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Schválený:
88/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2011
o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
Změna: 194/2014 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 59 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 427/2010 Sb., a podle § 182 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů obsažených v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu cizince, kterému byl na území České republiky povolen trvalý anebo dlouhodobý pobyt, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany (dále jen „cizinec“), včetně postupu při pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro pořízení zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) technické podmínky a postup při pořizování podpisu cizince a způsob provedení tohoto podpisu,
b) podmínky zpracování protokolu o zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji2) (dále jen „protokol“) a jeho vzor.
 
§ 2
Pořizování biometrických údajů
Biometrické údaje cizince se pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji pořizují snímáním podoby obličeje a otisků prstů cizince digitální technologií.
 
§ 3
Pořízení údaje o zobrazení obličeje
(1) Při pořizování údaje o zobrazení obličeje je obličej cizince snímán v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a aby pohled cizince směřoval do objektivu digitálního fotoaparátu. Cizinci může být umožněno při snímání zobrazení obličeje mít brýle s tmavými skly pouze v případě, že je nevidomý, a pokrývku hlavy pouze v případě, že ji používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů, přičemž pokrývkou hlavy nesmí být zakryt obličej tak, aby byla znemožněna nebo znesnadněna identifikace cizince. Zobrazení obličeje musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3).
(2) Při pořizování údaje o zobrazení obličeje je obličej cizince snímán tak, aby byl zachycen neutrální výraz obličeje a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
(3) Údaj o zobrazení obličeje cizince se do nosiče dat průkazu o povolení k pobytu zpracuje i tehdy, neodpovídá-li z důvodu neobvyklých anatomických nebo fyziologických předpokladů cizince v plném rozsahu požadavkům podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 4
Pořízení údajů o otiscích prstů
(1) Z každé ruky cizince se pořídí plochý otisk (dále jen „otisk“) jednoho prstu; pořízené otisky prstů musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3). Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality otisku ukazováku, je-li tento prst zraněn nebo vykazuje následky zranění, snímá se postupně otisk prostředníku, prsteníku nebo palce pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadované kvalitě. V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu, který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší kvalitou. Obdobně se postupuje u levé ruky.
(2) Po pořízení otisků prstů podle odstavce 1 se provede ověření přesnosti jejich zpracování prostřednictvím technického zařízení, které porovná tyto pořízené otisky prstů s otisky týchž prstů cizince aktuálně zobrazenými snímacím zařízením a které vyhodnotí jejich shodu.
(3) Pokud anatomické nebo fyziologické předpoklady rukou cizince neumožní pořídit z jeho jedné ruky otisk žádného prstu, pořizuje se z druhé ruky otisk pouze jednoho prstu.
(4) Pokud z důvodů uvedených v odstavci 3 nelze pořídit žádný otisk prstu ani z jedné ruky cizince, otisky prstů se nepořizují.
(5) Záznam o tom, ze kterých prstů pravé a levé ruky byly otisky prstů pořízeny, popřípadě důvody nepořízení otisků prstů nebo pořízení otisků jiných prstů než ukazováku pravé a levé ruky, se provede do protokolu.
(6) V nosiči dat průkazu o povolení k pobytu se vede záznam o tom, ze kterého prstu cizince byl otisk zpracovaný v nosiči dat pořízen, včetně údaje o kvalitě otisku prstu. Pokud není možné pořídit otisk žádného prstu rukou cizince, vede se v nosiči dat záznam o této skutečnosti.
 
§ 5
Pořizování podpisu
(1) Podpis cizince určený pro vydání průkazu o povolení k pobytu se pořídí prostřednictvím snímacího zařízení umožňujícího jeho současné automatické digitální zpracování. Cizinec se vlastní rukou podepíše uvnitř vyznačeného pole protokolu v listinné podobě, které překrývá aktivní zónu snímacího zařízení.
(2) V případě, že pořízení podpisu brání těžko překonatelná překážka na straně cizince, provede se o této skutečnosti do protokolu záznam s uvedením konkrétního důvodu, který je příčinou nepořízení podpisu.
(3) Cizinec se podepisuje způsobem, který odpovídá obecným požadavkům na vlastnoruční podpis jako identifikační znak fyzické osoby a který opakovaně používá jako svůj autentizační znak; podpis je proveden písmeny latinské abecedy pouze v případech, že cizinec je tímto způsoben podepsán rovněž ve svém cestovním dokladu nebo jiném identifikačním dokladu, který předložil za účelem ověření své totožnosti.
 
§ 6
Protokol
(1) Protokol se zpracovává v elektronické a listinné podobě. Vzor protokolu je uveden v příloze této vyhlášky.
(2) Přesnost údajů, které byly o cizinci v protokolu zpracovány s využitím informačního systému cizinců nebo informačních systémů vedených podle zákona o azylu, se před pořízením biometrických údajů cizince ověří podle jím za účelem zjištění totožnosti předložených dokladů.
(3) Biometrické údaje pořízené podle § 3 a 4, záznam o tom, ze kterého prstu byl otisk pořízen, popřípadě záznam o tom, že otisk prstu nebyl pořízen, a digitální zpracování podpisu se použijí pro vytvoření datového souboru, který se uzavře ochranným kódem a připojí se k protokolu v elektronické podobě určeném pro výrobu průkazu o povolení k pobytu (dále jen „protokol určený pro výrobu“).
(4) Pořízený biometrický údaj o zobrazení obličeje se použije rovněž pro zpracování protokolu v listinné podobě, ve kterém se zobrazí jako kontrolní tisk zobrazení obličeje.
(5) Cizinec svým podpisem připojeným k protokolu v listinné podobě stvrdí správnost a úplnost jím ověřených údajů zpracovaných v protokolu a přesnost kontrolního tisku zobrazení obličeje a udělí souhlas s dalším využitím digitálního zpracování svého podpisu pro výrobu průkazu o povolení k pobytu; souhlas podle věty první cizinec udělí na základě jím provedené vizuální kontroly zobrazení digitálního zpracování podpisu na obrazovce technického zařízení. Pokud připojení podpisu ověřujícího správnost a úplnost zpracování protokolu brání těžko překonatelná překážka na straně cizince, provede se do protokolu záznam o vyjádřeném souhlasu cizince se správností a úplností zpracování protokolu.
(6) Protokol v listinné podobě se po ověření přesnosti v něm zpracovaných údajů cizincem a prohlášení cizince o poučení o podmínkách dalšího zpracovávání údajů obsažených v protokolu opatří podpisem osoby odpovědné za zpracování protokolu a otiskem úředního razítka.
(7) Poté, kdy cizinec svým podpisem připojeným k protokolu v listinné podobě potvrdí správnost a úplnost zpracování protokolu, popřípadě poté, kdy je v protokolu učiněn záznam podle odstavce 5, se protokol určený pro výrobu opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4) osoby odpovědné za zpracování protokolu.
 
§ 7
Technické podmínky zpracování protokolu
(1) Ochranný kód podle § 6 odst. 3 je automaticky vytvářen systémem pro zpracování protokolu v elektronické podobě způsobem zaručujícím bezpečnost, autentičnost a integritu pořízených biometrických údajů v průběhu jejich předání a dalšího zpracovávání při výrobě průkazu o povolení k pobytu. Systémem pro zpracování protokolu v elektronické podobě se rozumí zdrojová zpracovatelská část provozních informačních systémů, ve kterých jsou vedeny údaje pro vydávání průkazů o povolení k pobytu podle jiných právních předpisů5).
(2) Systém pro digitální zpracování protokolu v elektronické podobě nesmí komunikovat s žádnými informačními systémy, popřípadě s jinými elektronickými médii, s výjimkou informačního systému cizinců6) a provozních informačních systémů, ve kterých jsou vedeny údaje pro vydávání průkazů o povolení k pobytu podle jiných právních předpisů5); tím není dotčeno bezpečné předání protokolu určeného pro výrobu výrobci průkazu o povolení k pobytu.
 
§ 8
Podmínky ověřování biometrických údajů
Při ověřování přesnosti biometrických údajů v nosiči dat s biometrickými údaji pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu se postupuje způsobem vylučujícím jakékoli jiné, byť i nesystematické operace s těmito údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu nebo kombinování; obdobně se postupuje při ověřování přesnosti otisků prstů podle § 4 odst. 2.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2011.
Ministr:
Mgr. John v. r.
 
Příloha
VZOR PROTOKOLU
     


     


1) Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.
2) § 59 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
§ 117a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
3) Rozhodnutí Komise 2009/3770/ES, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění rozhodnutí Komise 2011/5478/EU a rozhodnutí Komise 2013/6178/EU.
4) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 101/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.
5) § 158a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
§ 71 odst. 11 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
6) § 158 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.

Související dokumenty