443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
443/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2006,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 37/2007 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
Čl.I
V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) k převodu 2 mld. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.".
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty