268/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.

Schválený:
268/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 6 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"d) vaječnými těstovinami těstoviny, k jejichž výrobě se kromě mlýnských obilných výrobků použijí vejce anebo vaječné výrobky1),
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
1) § 2 písm. b) vyhlášky č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, ve znění vyhlášky č. 638/2004 Sb.".
2. V § 6 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
3. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
5. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.
Členění na skupiny a podskupiny
---------------------------------------------------------------------------
Druh         Skupina        Podskupina
---------------------------------------------------------------------------
těstoviny       vaječné        sušené
           bezvaječné      nesušené
           semolinové      plněné
           celozrnné       zmrazené nebo hluboce zmrazené
           ostatní        balené vakuově nebo
                      v modifikované atmosféře
                      instantní"
---------------------------------------------------------------------------                        
Čl.II
Přechodné ustanovení
Obaly vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejdéle do 31. prosince 2006.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Související dokumenty