135/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Schválený:
135/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. května 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se slova "ministerstva financí České republiky (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstev".
2. V § 2 odst. 1 se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova "financí (dále jen "ministerstvo")" a za slova "(dále jen "zboží")," se vkládají slova "cen dalšího majetku a majetkových práv,".
3. § 2 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro
a) regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen,
b) oceňování zboží a oceňování majetku a majetkových práv k jiným účelům než pro sjednávání cen (dále jen "oceňování majetku").".
4. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které znějí:
 
"§ 2a
Ministerstvo hospodářství stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění v mezinárodním poštovním a mezinárodním komunikačním provozu.
 
§ 2b
Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.".
5. § 4 zní:
 
"§ 4
(1) Okresní úřad v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může obecně závaznou vyhláškou
a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.
(2) Okresní úřad provádí cenovou kontrolu, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole.
(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území okresu bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území okresu trvalý pobyt nebo sídlo.".
6. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které znějí:
 
"§ 4a
(1) Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může obecně závaznou vyhláškou
a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,
c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují,
d) stanovit pro účely oceňování pozemků a dalšího majetku nižší nebo vyšší ceny, než jsou ceny stanovené ministerstvem.
(2) Obec provádí cenovou kontrolu, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jí provedené kontrole.
(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
 
§ 4b
Stanoví-li maximální cenu téhož zboží okresní úřad i obec, platí na území obce maximální cena stanovená obcí.".
7. § 5 zní:
 
"§ 5
(1) Pokuta uložená za porušení cenových předpisů je příjmem
a) rozpočtu obce, jestliže pokutu uložila obec nebo došlo k porušení cenové regulace stanovené obcí,
b) rozpočtu okresního úřadu, jestliže pokutu uložil okresní úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obcí,
c) státního rozpočtu v ostatních případech.
(2) Pokutu uloží ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení cenových předpisů.".
Čl.II
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, se mění takto:
1. § 1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní:
"(2) Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům.1) Pro sjednávání cen platí ustanovení § 2 až 10 zákona. Pro oceňování k jiným účelům se cena vytvoří zejména nákladovou, výnosovou nebo porovnávací metodou podle zvláštních předpisů.
1) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.".
2. Ustanovení § 20 se vypouští.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty