259/1991 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů

Schválený:
259/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 3. června 1991,
kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů
Ministerstvo financí České republiky podle § 14 odst. 5 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, stanoví:
 
ČÁST PRVNÍ
Rozsah platnosti
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů 1) vytvářených pojišťovnou. 2)
 
ČÁST DRUHÁ
Tvorba a použití účelových pojistných fondů
Základní rezervní fond
 
§ 2
Základní rezervní fond je dlouhodobým zdrojem krytí výkyvů v rizikových neživotních pojištěních a v zajišťovací činnosti. 3)
 
§ 3
Základní rezervní fond se tvoří:
a) vkladem přesahujícím výši vytvořeného kmenového jmění, majetku nebo upsaného základního kapitálu pojišťovny, a to nejméně ve výši 60 % přijatého ročního pojistného;
b) z aktivního rozdílu mezi kalkulovaným a skutečným pojistným plněním z jednotlivých druhů rizikových neživotních pojištění a z aktivních výsledků zajišťovací činnosti;
c) z úrokových výnosů prostředků fondu;
d) z výnosů cenných papírů pořízených z prostředků fondu;
e) z výnosů půjček a úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;
f) z rozdělení zisku.
 
§ 4
(1) Základní rezervní fond se používá na:
a) krytí pasívního rozdílu mezi kalkulovaným a skutečným pojistným plněním z jednotlivých druhů rizikových neživotních pojištění a na krytí pasívních výsledků zajišťovací činnosti;
b) pořízení cenných papírů a poskytování půjček a úvěrů v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního předpisu, 4) a to maximálně do výše 30 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců;
c) na výplaty mimořádných plnění nad rámec závazků vyplývajících z pojistné smlouvy.
(2) Nejméně 70 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců musí být uloženo u tuzemské banky nebo spořitelny.
Fond zábrany škod
 
§ 5
Fond zábrany škod je zdrojem krytí nákladů na předcházení škodám a jejich minimalizaci a na propagaci těchto činností.
 
§ 6
Fond zábrany škod se tvoří:
a) z přijatého pojistného z jednotlivých druhů pojištění ve výši procentního podílu stanoveného pojišťovnou v kalkulaci sazby pojistného;
b) z vrácených příspěvků poskytnutých pojišťovnou na zábranná opatření;
c) z úrokových výnosů prostředků fondu;
d) z výnosů úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;
e) z finančních prostředků poskytnutých pojišťovně jinými subjekty na úhradu nákladů realizace zábranných opatření;
f) z rozdělení zisku;
g) z výnosů plynoucích z přímého investování prostředků fondu;
h) z podílu na zisku vytvořeném realizací zábranných opatření.
 
§ 7
Fond zábrany škod se používá na:
a) financování zábranných opatření, která působí na odstraňování příčin vzniku pojistných událostí nebo zmírnění jejich následků;
b) poskytování úvěrů na opatření zábranného charakteru;
c) přímé investování do akcí zábranného charakteru.
Fond rezerv pojistného
 
§ 8
Fond rezerv pojistného je dlouhodobým zdrojem krytí závazků vyplývajících z životních pojištění splatných v budoucím období.
 
§ 9
Fond rezerv pojistného se tvoří:
a) z přijatého pojistného ze životních pojištění ve výši procentního podílu stanoveného pojišťovnou v kalkulaci sazby pojistného;
b) z úrokových výnosů prostředků fondu;
c) z výnosů nemovitostí, státních dluhopisů a jiných cenných papírů pořízených z prostředků fondu;
d) z výnosů půjček a úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;
e) z rozdělení zisku.
 
§ 10
(1) Fond rezerv pojistného se používá na:
a) krytí závazků vyplývajících ze životních pojištění;
b) účetní vypořádání nákladů souvisejících se správou pojištění, jehož pojistné bylo zaplaceno jednorázově;
c) vyplácení mimořádných prémií pojištěným z pojistně technických přebytků fondu;
d) pořízení nemovitostí, státních dluhopisů a jiných cenných papírů. Nákupy jiných cenných papírů než státních dluhopisů nesmí převýšit 30 % průměrného stavu fondu za posledních 12 měsíců;
e) poskytování půjček a úvěrů v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního předpisu. 4)
(2) Nejméně 40 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců musí být uloženo u tuzemské banky nebo spořitelny.
Devizový rezervní fond
 
§ 11
Devizový rezervní fond se vytváří podle zvláštního předpisu. 5) Je dlouhodobým zdrojem krytí závazků vyplývajících z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, z níž vyplývá povinnost poskytovat pojistná plnění v zahraniční měně.
 
§ 12
Devizový rezervní fond se tvoří z devizových příjmů z pojišťovací a zajišťovací činnosti.
 
§ 13
(1) Devizový rezervní fond se používá na krytí devizových výdajů souvisejících s pojišťovací a zajišťovací činností.
(2) Prostředky devizového rezervního fondu musí být uloženy u tuzemské banky nebo spořitelny.
 
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
 
§ 14
Výjimku z ustanovení § 3 písm. a), pokud jde o minimální výši základního rezervního fondu, může povolit ministerstvo financí České republiky.
 
§ 15
Při likvidaci pojišťovny se z prostředků účelových pojistných fondů nejprve uhradí závazky pojišťovny vůči pojištěným subjektům.
 
§ 16
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Špaček v.r.
1) § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.
2) § 2 a 5 zákona č. 185/1991 Sb.
3) § 7 odst. 2 zákona č. 185/1991 Sb.
4) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.
5) § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 185/1991 Sb.

Související dokumenty