68/1991 Sb., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov

Schválený:
68/1991 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. januára 1991,
ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve ustanovuje:
 
§ 1
Rozsah platnosti
Táto vyhláška upravuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov vytváraných poisťovňou a zaisťovňou založenou ako štátny podnik alebo akciová spoločnosť (ďalej len "poisťovňa"). 1)
Základný rezervný fond
 
§ 2
Základný rezervný fond je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z výsledkov poisťovacej a zaisťovacej činnosti poisťovne.
 
§ 3
Základný rezervný fond sa tvorí
a) zo zdrojov zverených zakladateľom pri založení poisťovne ako štátneho podniku 2) alebo z peňažného vkladu základného kapitálu poisťovne založenej ako akciová spoločnosť, 3)
b) z rozdielu medzi kalkulovanými a skutočnými výplatami poistných plnení z poistných udalostí z jednotlivých druhov poistenia s výnimkou poistenia pre prípad smrti alebo dožitia, ak sú skutočné výplaty nižšie ako kalkulované,
c) z úrokových výnosov prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,
d) z použiteľného zisku.
 
§ 4
(1) Základný rezervný fond sa používa na
a) krytie rozdielu medzi skutočným a kalkulovaným poistným plnením z jednotlivých druhov poistenia s výnimkou poistenia pre prípad smrti alebo dožitia, ak sú skutočné výplaty vyššie ako kalkulované,
b) zúčtovanie zliav na poistnom za priaznivý škodový priebeh poskytovaných poisťovňou podľa poistných podmienok zmluvne dohodnutých,
c) nákup cenných papierov, poskytovanie pôžičiek a úverov v rozsahu povolenia udeleného podľa osobitného predpisu, 4) do výšky 30% priemerného stavu prostriedkov fondu.
(2) Najmenej 70% finančných prostriedkov priemerného stavu základného rezervného fondu musí byť uložené v česko-slovenskom peňažnom ústave.
Fond zábrany škôd
 
§ 5
Fond zábrany škôd je určený na krytie nákladov na predchádzanie škodám a na propagáciu tejto činnosti.
 
§ 6
Fond zábrany škôd sa tvorí
a) vo výške normatívu z prijatého poistného z jednotlivých druhov poistenia ustanoveného poisťovňou v kalkulácii výšky poistného,
b) z vrátených príspevkov poskytnutých poisťovňou na zábranné opatrenia,
c) z úrokových výnosov prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,
d) z finančných prostriedkov poskytnutých poisťovni inými subjektami na úhradu nákladov realizácie zábranných opatrení,
e) z použiteľného zisku.
 
§ 7
Fond zábrany škôd sa používa na
a) poskytovanie finančných príspevkov subjektom realizujúcim zábranné opatrenia,
b) akcie zamerané na znižovanie škôd a ochranu životného prostredia,
c) krytie osvetovo-výchovných, vzdelávacích a propagačných akcií zameraných na znižovanie škôd,
d) poskytovanie úverov v rozsahu povolenia udeleného podľa osobitného predpisu 4) na účely realizácie zábranných opatrení.
Fond rezerv poistného
 
§ 8
Fond rezerv poistného je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia splatných v budúcom období.
 
§ 9
Fond rezerv poistného sa tvorí
a) z prijatého poistného z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia vo výške ustanovenej poisťovňou v kalkulácii výšky poistného,
b) z úrokových výnosov prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,
c) z výnosov nehnuteľností nadobudnutých z prostriedkov fondu,
d) z výnosov pôžičiek a úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,
e) z použiteľného zisku.
 
§ 10
(1) Fond rezerv poistného sa používa na
a) úhradu záväzkov vyplývajúcich zo spravovaných poistení pre prípad smrti alebo dožitia,
b) úhradu osobitných prémií poskytovaných poisťovňou v poistení pre prípad smrti alebo dožitia podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve,
c) zúčtovanie poistného v prípadoch, v ktorých poisťovňa na zmluvnom podklade poskytuje poistnú ochranu bez platenia poistného,
d) nákup nehnuteľností, štátnych dlhopisov a ostatných cenných papierov s tým, že nákupy iných cenných papierov ako štátnych dlhopisov nesmú prevýšiť 30% priemerného stavu fondu,
e) poskytovanie pôžičiek a úverov v rozsahu povolenia udeleného podľa osobitného predpisu. 4)
(2) Najmenej 40% finančných prostriedkov priemerného stavu fondu rezerv poistného musí byť uložené v česko-slovenskom peňažnom ústave.
Devízový rezervný fond
 
§ 11
Devízový rezervný fond je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, z ktorej vyplýva povinnosť poskytovať poistné plnenie v zahraničnej mene.
 
§ 12
Devízový rezervný fond sa tvorí na základe devízového povolenia príslušného devízového orgánu 5) z realizovaných devízových príjmov.
 
§ 13
Devízový rezervný fond sa používa na krytie rozdielu medzi devízovými príjmami a výdavkami bežného roka.
 
§ 14
Záverečné ustanovenie
Pri likvidácii poisťovne iné záväzky poisťovne môžu byť uhradené z prostriedkov účelových poistných fondov až po splnení pohľadávok poistených subjektov.
 
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.
Minister:
Ing. Kováč CSc. v.r.
1) § 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve.
2) § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
3) § 16 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
4) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
5) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.

Související dokumenty