497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

Schválený:
497/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky
ze dne 2. října 1992
o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky stanoví podle § 29 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:
 
§ 1
Zásady evidence zásob výhradních ložisek
(1) Zásoby výhradních ložisek se vymezují v členění upraveném zvláštními předpisy.1) Vymezené zásoby všech vyhodnocených druhů nerostů výhradního ložiska se evidují a vykazují.
(2) V případech určených ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky (dále jen "ministerstvo") se zásoby výhradních ložisek evidují a vykazují podle technologických typů,2) popřípadě též podle užitkových složek.3)
 
§ 2
Vedení evidence zásob právnickými a fyzickými osobami
(1) Právnická a fyzická osoba, která má povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů,4) popřípadě oprávnění k dobývání výhradního ložiska5) (dále jen "organizace"), je povinna evidovat stav a změny jeho zásob.
(2) Východiskem evidence je stav zásob výhradního ložiska podle posledního schváleného výpočtu zásob. Změny stavu zásob výhradního ložiska se evidují a dokumentují podle příčin jejich vzniku, a to
a) doplněním a zpřesněním dosavadních znalostí o výhradním ložisku a jeho zásobách průzkumem a novými poznatky zjištěnými otvírkou, přípravou a dobýváním; prokazují se geologickou dokumentací,
b) vydobytím zásob; prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,
c) těžebními ztrátami zahrnujícími zásoby, které zůstaly nevydobyty v dobývané části ložiska a nejsou odepsány, popřípadě byly vyvezeny s hlušinou na odval 6) nebo výsypku;6) prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,
d) přehodnocením zásob podle nových podmínek využitelnosti zásob, nového schváleného výpočtu zásob nebo vázáním, popřípadě uvolněním zásob; prokazují se stanovením nových podmínek využitelnosti zásob s příslušným přehodnocením zásob nebo schválením nového výpočtu zásob, popřípadě rozhodnutím o vázání nebo uvolnění zásob,
e) smluvním převodem části dobývacího prostoru na jinou právnickou nebo fyzickou osobu;7) prokazují se dokladem o převodu,
f) odpisem zásob;8) prokazují se rozhodnutím o odpisu zásob výhradního ložiska.
 
§ 3
Vykazování zásob organizací
(1) Organizace je povinna vykazovat zásoby výhradního ložiska, které eviduje, a to na statistickém výkaze vydávaném ministerstvem. Statistický výkaz obsahuje i seznam evidovaných druhů nerostů, jejich technologických typů a užitkových složek. Vyplněný statistický výkaz o stavu zásob výhradního ložiska k 1 lednu kalendářního roku a o změnách zásob v uplynulém roce zasílá organizace do 1. března kalendářního roku ministerstvu. Výkazy jsou součástí geologické dokumentace výhradního ložiska.
(2) Výkazy o stavu a změnách zásob výhradních ložisek přezkoumává ministerstvo v součinnosti s Českým báňským úřadem z hlediska jejich úplnosti, spolehlivosti a návaznosti na předcházející výkazy. Podle výsledku přezkoumání výkazů zabezpečí uvedené ústřední orgány odstranění zjištěných nedostatků.
 
§ 4
Souhrnná evidence stavu a změn zásob výhradních ložisek
(1) Evidence stavu a změn zásob výhradních ložisek obsahuje úplné a každoročně aktualizované údaje o ověřené nerostné základně v České republice z hlediska její nerostné skladby, územního rozmístění, množství a jakosti zásob výhradních ložisek a stavu jejich využívání.
(2) Souhrnná evidence zásob výhradních ložisek nerostů zahrnuje
a) rejstřík zásob výhradních ložisek,
b) výkazy organizací o stavu a změnách zásob výhradních ložisek (§ 4 odst. 1),
c) soubor dokladů, zejména osvědčení o výhradním ložisku, podmínky využitelnosti zásob, doklad o schválení výpočtu zásob, smlouva o převodu dobývacího prostoru na jinou organizaci, předchozí souhlas s návrhem na stanovení dobývacího prostoru a další listiny dokládající hospodaření s výhradním ložiskem.
 
§ 5
Vedení bilance zásob výhradních ložisek
(1) Ministerstvo vede podle souhrnné evidence zásob výhradních ložisek bilanci zásob výhradních ložisek České republiky,9) která obsahuje zejména
a) přehled využívaných zásob jednotlivých výhradních ložisek uspořádaný podle druhů nerostů, popřípadě jejich technologických typů a užitkových složek a podle územního členění (okres, popřípadě pánev) s názvem organizace a údajem o stanovení dobývacího prostoru a o využívání ložiska,
b) změny stavu zásob výhradních ložisek za uplynulý rok s údaji jejich příčin [§ 2 odst. 2 písm. a) až f)],
c) přehled využívaných zásob výhradních ložisek podle druhů nerostů, popřípadě podle jejich technologických typů a užitkových složek členěný podle jejich využívání, a to
1. stavy zásob k 1. lednu uplynulého roku,
2. stavy zásob k 1. lednu kalendářního roku.
(2) V bilanci zásob výhradních ložisek se uvádějí geologické zásoby v členění na bilanční zásoby vyhledané, bilanční zásoby prozkoumané a souhrnně zásoby nebilanční, a zásoby vytěžitelné.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Dyba CSc. v.r.
1) Vyhláška Českého geologického úřadu č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu.
2) Např. u kaolinu: kaolin pro výrobu porcelánu, kaolin pro keramický průmysl, kaolin pro papírenský průmysl, kaolin titaničitý a kaolin živcový.
3) Např. zásoby neželezných kovů obsažených v evidovaných zásobách rudy.
4) § 4 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
5) § 24 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
6) Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu č.j. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace, registrovaná v částce 42/1962 Sb.
7) § 27 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
8) § 14a až 14c zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
9) § 29 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

Související dokumenty