282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu

Schválený:
282/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2006,
kterou se stanoví vzor služebního průkazu
Ministerstvo financí stanoví podle § 23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.:
 
§ 1
Vzor služebního průkazu, kterým se prokazují zaměstnanci Ministerstva financí, pověření k výkonu činností podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, je uveden v příloze této vyhlášky.
 
§ 2
Přechodné ustanovení
Platnost služebních průkazů, vydaných před účinností této vyhlášky, se ukončí jejich výměnou za služební průkazy upravené podle této vyhlášky, nejpozději dnem 1. září 2006.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příl.
Vzor služebního průkazu
I. Popis
Služební průkaz je oboustranná karta rozměrů 99 x 69 mm, zatavená do průhledné laminační fólie. Ochrannými prvky jsou ceninový papír s vodoznakem, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující pořízení kopií na elektronických kopírovacích zařízeních, číslování pořadovým číslem barvou viditelnou pod UV zářením a kruhová hologramová přelepka o průměru 20 mm s nápisem po obvodu "Ministerstvo financí" a uprostřed s vyobrazením malého státního znaku, viditelným v jednom úhlu pohledu, a nápisu "FAÚ" viditelným ve druhém úhlu pohledu.
a) Na lícové straně je v řádcích pod sebou natištěn text "Ministerstvo financí", "České republiky", "Finanční analytický útvar", "služební průkaz", "číslo průkazu ..." a "platnost do ...". V levé části je barevné vyobrazení držitele průkazu rozměru 35 x 45 mm, opatřené v místě označeném L. S. hologramovou přelepkou; požadavky na technické provedení vyobrazení odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu, stanoveným zvláštním právním předpisem.1) V pravé části je natištěn velký státní znak.
b) Na rubové straně je natištěn text:
"Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem Ministerstva financí zařazeným do Finančního analytického útvaru a má oprávnění vykonávat úkony, k nimž je podle zvláštních právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o provádění mezinárodních sankcí oprávněno Ministerstvo financí.
Ministerstvo žádá nálezce o vrácení služebního průkazu na adresu Letenská 15, 118 10 Praha 1.
Zneužití služebního průkazu je trestné."
Pod tímto textem je uvedeno datum vydání služebního průkazu a vlastnoruční podpis ministra.
II. Vyobrazení1) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty