477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Schválený:
477/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,
b) způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,
c) způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,
d) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
e) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a
f) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.
 
§ 2
Předmět podpory
(1) Předmětem podpory je
a) elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
c) biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3
Způsoby využití biomasy
(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen „společné spalování“), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje
1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen „spoluspalování“); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo
2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen „paralelní spalování“),
c) anaerobní fermentace, nebo
d) spalování biokapalin.
(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) společného spalování s druhotným zdrojem, nebo
c) spalování biokapalin.
(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.
 
§ 4
Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny
(1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti pro biopaliva.
(2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle zákona o ochraně ovzduší.
 
§ 5
Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu
Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část.
 
§ 6
Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva
(1) Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kopii těchto dokumentů a záznamů v listinné podobě uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu.
(2) Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou dodávku paliva v listinné podobě.
(3) Je-li výrobce biomasy současně výrobcem elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy, uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce k jím vyrobené a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebované biomase souhrnně za kalendářní měsíc.
 
§ 7
Cíleně pěstovaná biomasa
(1) Druh biomasy uvedený v kategorii 1 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označuje za cíleně pěstovanou biomasu.
(2) Cíleně pěstovaná biomasa je biomasa, která
a) nepochází z definovaných plodin a energetických dřevin uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a
b) je vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(3) V „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v deklaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v příslušném roce pěstována. Tato deklarace se podává současně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.
(4) Biokapalina, která je vyrobena z cíleně pěstované biomasy, musí v případě spalování splňovat kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.
 
§ 8
Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan
(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních surovin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kategorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Primární energií biomasy použité pro anaerobní fermentaci se rozumí energetická výtěžnost biomasy v původním stavu, v jakém vstupuje do procesu anaerobní fermentace, a to ve vyjádření výhřevností vzniklého bioplynu v objemových jednotkách metanu na tunu původní hmoty a následně přepočteného na výhřevnost čistého metanu, která činí 9,9 MWh/m
3
. Naměřené objemové množství je přepočteno na standardní technické podmínky v plynárenství, které jsou teplota 15 °C a tlak 101,325 kPa.
 
§ 9
Přechodná ustanovení
(1) Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.
(2) V případě biomasy označované v dosavadním právním předpisu jako „hroubí do délky 1 m“ se ustanovení uvedené v bodu 1 uplatní pro tuto biomasu do 31. prosince 2014.
(3) Ustanovení bodů 1 a 2 se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky.
 
§ 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.
2. Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.
3. Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení
a) § 7 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a
b) § 8, které nabývá účinnosti dnem 30. května 2014.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií
Tabulka č. 1: Procesy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 3 odst. 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpora elektřiny Podpora tepla ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Popis druh biomasy Proces Proces ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Cíleně pěstované plodiny, které jsou primárně určeny k energetickému využití, jejichž O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedená pod písmenem a) O, S, P O, DS, DP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmenem b). - O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) ostatní rostlinná pletiva, celé rostliny a části rostlin včetně sena, včetně O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) rostliny uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, avšak pouze v případě, pokud se O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod. a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, včetně jejich úprav pro přepravu O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B oleje a jedlé tuky, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produkty z rostlin, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B předpisu Evropské unie3) včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ k) alkoholy vyráběné z biomasy, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l) kompost nevyhovující jakostí nebo určený k energetickému využití a vyplozené substráty O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B z pěstování hub v podobě energetického kompostu včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, zbytkový digestát z bioplynových stanic, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ m) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n) biologicky rozložitelná část komunálního odpadu včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ o) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové O, P, S, DS, DP O produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ q) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné O, P O obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ r) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmeny c), O, S, P, DS, DP O, DS, DP nesplňující podmínky § 7 odst. 2 písm. b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ s) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 2 uvedené pod písmeny a) až e), O, P, S, DS, DP O, DS, DP l) až n) a p). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) deinkingové kaly, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu, včetně vedlejších a O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zbytkových produktů jejího zpracování a včetně její úpravy pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) druhotně nevyužitý papír a lepenka, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výměnová vlákna, včetně vedlejších O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších O, S, P, B, DS, DP O, DS, DP, B produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) odřezky ze dřeva určené pro materiálové využití, včetně vedlejších a zbytkových O, S, P, DS, DP O, DS, DP, B produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva, O, P O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 3 uvedené pod písmeny a) a c) až h). O, P, DP O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky k tabulce č. 1: 1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy. 2) Ušlechtilým palivem se rozumí pelety a brikety z cíleně pěstované biomasy, zbytkové biomasy ze zemědělské a lesní produkce a zbytkové biomasy ze zpracovatelského průmyslu. 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). Poznámky k tabulce č. 1: O1, O2 a O3 - kategorie v procesu spalování nebo zplynování čisté biomasy S1, S2 a S3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje P1, P2 a P3 - pro kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a neobnovitelného zdroje DS1, DS2 a DS3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a druhotného zdroje DP1, DP2 a DP3 - kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a druhotného zdroje B1, B2 a B3 - kategorie v procesu spalování biokapalin
Tabulka č. 2: Proces uvedený v § 3 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpora elektřiny Podpora biometanu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Popis druhu biomasy Proces Proces ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, AF AF včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně AF AF údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod., ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně jejich úprav pro AF AF přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, AF AF včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby - kejda, hnůj, močůvka, trus, nedožerky, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), AF AF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské AF AF unie2), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských výrob, zbytkové biomasy ze zpracování AF AF ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly pouze mechanickou úpravou nebo úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, zbytkové AF AF biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly technologickou úpravou (jinou než mechanickou) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h) alkoholy vyráběné z biomasy, zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky z lihovarů AF AF vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného AF AF předpisu Evropské unie2,) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo AF AF použitelného předpisu Evropské unie2), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ k) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, biologicky rozložitelná část AF AF vytříděného komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l) kaly z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové AF - biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, a další obdobná biomasa, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ m) nestabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při AF - biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze AF - jedlé oleje a jedlé tuky. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky k tabulce č. 2: 1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 3) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992m kterým se vydává celní kodex Společenství. Poznámky k tabulce č. 2: AF1, AF2 - kategorie v procesu anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn nebo biometan. Za biomasu v kategorii 1 se považuje biomasa v případě, že zahrnuje pouze plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než 50% hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa zařazená do kategorie č. 2.
 
Příloha 2
Stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu biokapalin
(1) Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané použitím biokapalin se vypočítají takto:
 
      ÚSPORA = (E
F
- E
B
)/E
F
kde: E
B
= celkové emise skleníkových plynů z biokapaliny a E
F
= celkové emise skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty.
Hodnota E
F
referenční fosilní pohonné hmoty činí:
V případě použití biokapaliny k výrobě elektřiny 91 gCO
2ekv
/MJ.
V případě použití biokapaliny k výrobě tepla 77 gCO
2ekv
/MJ.
V případě použití biokapaliny ke kombinované výrobě 85 gCO
2ekv
/MJ.
(2) Ostatní záležitosti, týkající se způsobu stanovení emisí skleníkových plynů u biokapalin jsou stejné jako u biopaliv a jsou uvedeny v nařízení vlády upravujícím kritéria udržitelnosti pro biopaliva.
 
Příloha 3
Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva
    
Příloha 4
Nepodporované druhy biomasy
 
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| Latinský název               | Český název                |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| Acer negundo L.              | javor jasnolistý              |
| Ailanthus altissima (Mill.) Single     | pajasan žlaznatý              |
| Amaranthus sp. div. (s výjimkou druhů   |                      |
| pěstovaných pro potravinářské účely)   | rod laskavec                |
| Amorpha fruticosa L.            | netvařec křovitý              |
| Aster sp. div. (severoamerické druhy)   | hvězdnice (severoamerické druhy)      |
| Bunias orientalis L.            | rukevník východní             |
| Calamagrosits arundinacea L.        | třtina rákosovitá             |
| Calamagrostis epigeos           | třtina křovištní              |
| Fraxinus pennsylvanica Marshall      | jasan pensylvánský             |
| Helianthus tuberosus L.          | slunečnice topinambur           |
| Heracleum montegazzianum Sommier      |                      |     
| et Levier                 | bolševník velkolepý            |
| Impatiens glandulifera Royle        | netýkavka žlaznatá             |
| Inula helenium               | oman pravý                 |
| Lupinus polyphyllus Lindl.         | lupina mnoholistá             |
| Lycium barbarum L.             | kustovnice cizí              |
| Oenothera sp. div.             | (geograficky                |
| nepůvodní druhy)             | pupalka (geograficky nepůvodní druhy)   |
| Pinus strobus L.              | borovice vejmutovka            |
| Quercus rubra L.              | dub červený                |
| Reynoutria japonica Houtt.         | křídlatka japonská             |
| Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt) |                      |
| Nakai                   | křídlatka sachalinská           |
| Reynoutria x bohemica Chrtek        |                      | 
| et Chrtková                | křídlatka česká              |
| Rhus hirta (L.) Sudw.           | škumpa orobincová             |
| Robinia pseudoacacia L.          | trnovník akát               |
| Rudbeckia laciniata L.           | třapatka dřípatá              |
| Solidago canadensis L.           | zlatobýl kanadský             |
| Silodago gigantea Ait.           | zlatobýl obrovský             |
| Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch | janovec metlatý              |
| Telekia speciosa (Schreber) Baumg.    | kolotočník ozdobný             |
| Tanacetum vulgare L.           | vratič obecný               |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+

 
Příloha 5
Minimální hodnoty sušiny
(1) Minimální hodnoty sušiny pro výpočet a stanovení původní hmoty cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu jsou následující:
 
+---------------------------------+----------+--------------------------+
|                 | Jednotky | Minimální hodnoty sušiny |
+---------------------------------+----------+--------------------------+
| AF 1 (siláže nebo senáže)    |  (%)  |      26       | 
| AF 2 (kejda skotu)       |  (%)  |      7       | 
| AF 2 (kejda prasat + syrovátka) |  (%)  |      4       | 
| AF 2 (hnůj - chlévská mrva)   |  (%)  |      18       | 
| AF 2 (ostatní)         |  (%)  |      15       | 
+---------------------------------+----------+--------------------------+
(2) V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce:
 
Hv = (Sa/Sm)xHm

kde je
Sm   sušina minimální
Sa   sušina aktuální naměřená
Hm   hmotnost naměřená
Hv   hmotnost výsledná

Související dokumenty