478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Schválený:
478/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
b) způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
c) způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
d) způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
e) způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla,
f) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
g) způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,
h) způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,
i) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,
b) elektřinou ze společného spalování elektřina vyrobená společným spalováním obnovitelného a druhotného nebo neobnovitelného zdroje naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,
c) podporovanou elektřinou část elektřiny ze společného spalování pocházející z obnovitelného nebo druhotného zdroje,
d) podporovaným teplem teplo pocházející z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného a druhotného zdroje.
 
§ 3
Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečně nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů
(1) Při výrobě elektřiny společným spalováním, při výrobě tepla společným spalováním nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla společným spalováním se za účelem poskytnutí podpory podle § 4, 5 nebo 24 zákona vykazují
a) údaje o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie využitých pro společné spalování,
b) údaje o množství a kvalitě zdrojů energie skutečně využitých pro společné spalování.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se vykazují za celou výrobnu elektřiny, za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko- ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů nebo za výrobnu tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny, vykazují se údaje podle odstavce 1 písm. a) za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Údaje podle odstavce 1 písm. b) se vykazují ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Údaje ve výkazu se vyplňují zvlášť pro každé spalovací zařízení nebo skupinu spalovacích zařízení napojených na společnou sběrnici umožňující přenos teplonosné látky (dále jen „sběrnice“), ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.
(4) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitelných, ale ve vykazovaném období oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují spalovací zařízení spalující zdroje energie s nárokem na podporu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.
(5) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitelných, ale ve vykazovaném období oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky jen po část vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samostatně za období s propojenými parními sběrnicemi a za období s oddělenými parními sběrnicemi, pokud je možné doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic a hodnoty sledovaných údajů v průběhu těchto období. Jinak se údaje vykazují za celou skupinu spalovacích zařízení a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice.
(6) Výkazy podle odstavců 2 a 3 se zpracovávají měsíčně.
(7) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce spalovací zařízení spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj začne částečně nebo úplně využívat jako palivo neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj nebo v případě druhotného zdroje obnovitelný zdroj, výrobce zpracuje výkazy podle odstavců 2 a 3 samostatně za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení spalovalo pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj, a za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení společně spalovalo obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj.
 
§ 4
Předávání a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny
(1) Výrobce elektřiny, který uplatňuje nárok na podporu podle § 4, 5, 6 nebo 39 zákona, eviduje hodnoty vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů a z decentrální výrobny elektřiny.
(2) Měsíční hodnoty se pro každý výrobní zdroj elektřiny evidují ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny a každý jednotlivý výrobní zdroj elektřiny nemá samostatné měření vyrobené elektřiny, evidují se měsíční hodnoty za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Výrobci elektřiny, s výjimkou výrobců elektřiny uvedených v odstavcích 4 a 5, předávají údaje z výkazu operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce.
(4) Výrobce elektřiny využívající společné spalování předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány, a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.
(5) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie. Výrobce dále eviduje údaje ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to pro každou kogenerační jednotku v termínech podle zvoleného období vykazování úspory primární energie, a předává je na vyžádání elektronicky operátorovi trhu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo Energetickému regulačnímu úřadu.
(6) Výrobce se zvolenou podporou elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu do desátého kalendářního dne po skončení měsíce měsíční údaje podle odstavce 2 a za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Pokud se výrobna elektřiny skládá z výrobních zdrojů elektřiny s různou výší hodinového zeleného bonusu, předává výrobce operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny na jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
(7) Údaje o množství elektřiny zaslané podle odstavců 3, 4, 5 a 6 může výrobce opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 3.
(8) V případě zaslání opravných údajů podle odstavce 7 může operátor trhu tyto údaje ověřit u provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy (dále jen „příslušný provozovatel“). Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle odstavců 3, 4, 5 a 6. V případě povinného výkupu operátor trhu informuje povinně vykupujícího o změně zadaných hodnot v informačním systému operátora trhu.
 
§ 5
Předávání a evidence naměřených hodnot tepla
(1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu podle § 24 zákona, eviduje pro každou výrobnu tepla měsíční hodnoty o výrobě tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Údaje z výkazu předává výrobce tepla operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.
 
§ 6
Předávání a evidence naměřených hodnot biometanu
(1) Výrobce biometanu, který uplatňuje nárok na podporu podle § 30 zákona, eviduje pro každou výrobnu biometanu měsíční hodnoty o výrobě biometanu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) Údaje z výkazu předává výrobce biometanu za jednotlivé plynárenské dny1) předcházejícího plynárenského měsíce operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce1), za který jsou hodnoty předávány.
(3) Údaj o množství biometanu předaný podle odstavce 2 může výrobce biometanu opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.
(4) V případě zaslání opravných údajů podle odstavce 3 operátor trhu tyto údaje ověřuje u provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele zásobníku plynu. Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci biometanu rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle odstavce 2.
(5) Operátor trhu zpřístupní provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, ke kterým je výrobna biometanu připojena, informaci o druhu biomasy použité k výrobě biometanu z výkazu uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 7
Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie
(1) Množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Množství podporovaného tepla při výrobě tepla z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(3) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 1 se použije množství energie obsažené v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(4) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 2 se použije množství energie v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu tepla nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 8
Způsob měření množství elektřiny a tepla
(1) V případě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společným spalováním zajišťuje výrobce celkové měření takto vyrobené elektřiny.
(2) Při zajištění měření podle odstavce 1 výrobce postupuje podle jiného právního předpisu2).
(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a vyrobeného pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a druhotného zdroje jsou stanovenými měřidly podle jiného právního předpisu3).
(4) Měřicí zařízení instaluje výrobce tepla tak, aby zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a druhotného zdroje v místě jeho předání do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. V případě výrobny tepla, ve které se spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, umísťuje výrobce tepla měřicí zařízení tak, aby bylo samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do soustavy zásobování tepelnou energií.
 
§ 9
Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu
(1) Výrobna elektřiny se považuje za uvedenou do provozu, pokud jsou pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky
a) rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,
b) příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě a
c) příslušným provozovatelem bylo instalováno měřicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu2).
(2) První paralelní připojení výrobny elektřiny provede příslušný provozovatel na základě žádosti podané výrobcem elektřiny, která obsahuje
a) potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny elektřiny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení,
b) příslušným provozovatelem odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skutečného stavu provedení výrobny elektřiny,
c) zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou elektřiny do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení, a další doklady stanovené jiným právním předpisem4), v případě zařazení zařízení výrobny elektřiny nebo její části do třídy 1,
d) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi, a
e) místní provozní předpisy pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše a pro výrobny elektřiny do 30 kW, jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení.
(3) Příslušný provozovatel ověří úplnost žádosti. Ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost výrobce elektřiny doručena a výrobce elektřiny splnil podmínky sjednané ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení, provede za nezbytné součinnosti výrobce elektřiny první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.
(4) O provedení prvního paralelního připojení vyhotoví příslušný provozovatel protokol o prvním paralelním připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě s uvedením skutečného instalovaného výkonu a předá jej výrobci elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení prvního paralelního připojení. Zároveň do stejného termínu instaluje příslušné měřicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny.
(5) Pokud se v průběhu prvního paralelního připojování zjistí na straně výrobce elektřiny nedostatky bránící úspěšnému připojení uvedené v protokolu o průběhu prvního paralelního připojení, podává výrobce elektřiny novou žádost o první paralelní připojení.
(6) Při rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí obdobně.
 
§ 10
Způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení
Výrobce tepla registruje v informačním systému operátora trhu místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1
. Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
2. Vyhláška č. 303/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.
 
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
Vzor Výkaz o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie
    
 
Příloha 2
Vzor Výkaz o množství a kvalitě skutečně využitých zdrojů energie
    
 
Příloha 3
Vzor Výkaz o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů
    


 
Příloha 4
Vzor Výkaz o výrobě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
    
 
Příloha 5
Vzor Výkaz o výrobě tepla z obnovitelných zdrojů
    
 
Příloha 6
Vzor Výkaz o výrobě biometanu
    
 
Příloha 7
Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie
a) Výpočet množství elektřiny
(1) Při výrobě elektřiny společným spalováním různých zdrojů energie, případně různých druhů biomasy, se množství elektřiny vyrobené z jednotlivých zdrojů energie vypočte pomocí vztahu(2) V případě stanovení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pocházejícího z různých zdrojů energie se použije vzorec obdobným způsobem. Pouze za celkové množství vyrobené elektřiny se dosadí celkové množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a technologická vlastní spotřeba elektřiny se v tomto případě neodečítá.
b) Výpočet množství podporovaného tepla
(1) Při výrobě tepla společným spalováním různých zdrojů energie se množství podporovaného tepla vyrobené z jednotlivých zdrojů energie vypočte pomocí vztahuc) Množství energie obsažené ve spalovaných zdrojích energie
(1) Množství energie obsažené ve spalovaném zdroji energie se pro sledované období stanoví pomocí vztahu(2) Pokud je kromě zdrojů energie (paliv) ve spalovacím zařízení využito i „odpadní teplo“ (například z výstupu spalovací turbíny nebo spalovacího motoru), vypočte se množství tohoto tepla s pomocí vztahud) Způsob stanovení výhřevnosti zdroje energie
(1) Pro tuhou pevnou biomasu s hmotnostním podílem organických látek v sušině vyšším než 50% a s obsahem vody nižším než 20% se použije hodnota výhřevnosti paliva 5 KJ/kg.
(2) Pokud se skutečné parametry tuhé pevné biomasy podstatným způsobem odlišují od hodnot stanovených v předchozím odstavci, výhřevnost pevné biomasy se stanoví výpočtem pomocí vztahu(3) Při výpočtu se použije hodnota obsahu vody v biomase zjištěná na základě měření. Při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením se používá takové vzorkování biomasy, výběr a množství reprezentativních vzorků biomasy, sledování spotřeby biomasy a množství energie ve zdrojích energie spotřebovaných v jednotlivých spalovacích zařízeních při společném spalování zdrojů energie, aby výsledkem měření bylo zjištění hodnot, o jejichž správnosti nejsou důvodné pochybnosti.
(4) O provedeném měření se zpracuje protokol, ve kterém se zaznamenají všechny kroky, které byly při stanovení obsahu vody v biomase měřením provedeny, a označí se doklady, ze kterých bylo vycházeno.
(5) Pro kapalné a plynné zdroje energie se výhřevnost stanovuje v souladu s technickou normou1). Nelze-li stanovit pro kapalná nebo plynná paliva výhřevnost podle technické normy, může být stanovena jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.
_______________
1) ČSN 38 5521 - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů, ČSN 65 6169 - Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhřevnosti
1) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších přepisů.
2) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Související dokumenty