452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

Schválený:
452/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2012
o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen „autorizace“), včetně vzorů žádostí, a podmínky pro posuzování těchto žádostí.
 
§ 2
Žádost o udělení, prodloužení a zrušení autorizace
(1) Žádost o udělení autorizace se podává pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť.
(2) Žádost o udělení autorizace se podává na všechna nová vybraná plynová zařízení, a také v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení jejich kapacity, s výjimkou přeložky vybraných plynových zařízení.
(3) Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu, produkující plyn1) a biometan2) je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4) Žádost o prodloužení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace, požadovanou dobu prodloužení platnosti autorizace a důvod jejího prodloužení.
(5) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace a důvod jejího zrušení.
 
§ 3
Posuzování žádostí
Při rozhodování o žádosti o udělení autorizace podle § 2 ministerstvo posuzuje
a) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu se státní energetickou koncepcí,
b) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s územní energetickou koncepcí,
c) účelnost, efektivnost a hospodárnost navržené výstavby vybraného plynového zařízení,
d) finanční předpoklady žadatele k výstavbě vybraného plynového zařízení,
e) význam výstavby vybraného plynového zařízení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenské soustavy a zásobování zákazníků,
f) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s ochranou životního prostředí, pokud tak stanoví jiný právní předpis3),
g) u výroben biometanu, zda jejich výstavba je v souladu s národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů.
 
§ 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení.
2. Vyhláška č. 118/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení.
3. Vyhláška č. 52/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu
Část A - údaje o žadateli
I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou:
1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.
4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání.
5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).
6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*.
II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou:
1. Název nebo obchodní firma.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa sídla.
4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*.
III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak,
že
1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I.,
2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II.
V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena.
Část B - údaje o přímém plynovodu
1. Předpokládané umístění plynovodu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude přímý plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000.
2. Účel výstavby přímého plynovodu.
3. Termín předpokládaného zahájení a ukončení výstavby a termín předpokládaného uvedení přímého plynovodu do provozu.
4. Požadovaná doba platnosti autorizace.
5. Základní údaje o přímém plynovodu
- délka (km),
- jmenovitá světlost plynovodu (v mm),
- max. a min. provozní tlak v místě připojení (v MPa),
- projektovaný max. výkon (v tis. m
3
/hod.),
- přepravní kapacita (v mil. m
3
/rok),
- předpokládané roční využití projektované kapacity (v %),
- místo připojení k přepravní soustavě na území České republiky nebo k zahraniční plynárenské soustavě,
- předpokládané investiční náklady přímého plynovodu včetně nákladů na připojení,
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
 
 V   ..........   dne   ........

             .........................
               podpis žadatele
Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:
1) Doklad prokazující odmítnutí přístupu k distribuční soustavě.
2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě přímého plynovodu podle jiného právního předpisu3), pokud tak tento předpis stanoví.
3) Smlouva o připojení přímého plynovodu k přepravní soustavě.
4) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě přímého plynovodu.
Vysvětlivka:
* Nepovinný údaj
 
Příloha 2
VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu
Část A - údaje o žadateli
I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou:
1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.
4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání.
5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).
6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*.
II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou:
1. Název nebo obchodní firma.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa sídla.
4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*.
III. V případě, že zásobník plynu nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že
1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I.,
2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II.
V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu zásobníku plynu, je-li uzavřena.
Část B - údaje o zásobníku plynu
1. Název zásobníku plynu.
2. Předpokládané umístění zásobníku plynu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude zásobník plynu situován a situační zákres zásobníku plynu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000.
3. Skupenství skladovaného plynu (plynná nebo kapalná fáze).
4. Způsob uskladnění (v nádrži nebo v geologických strukturách).
5. Geologická charakteristika s vypořádáním zbytkových evidovaných zásob (pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách).
6. Účel výstavby zásobníku plynu a jeho funkce v plynárenském systému České republiky, případně jeho funkce pro zahraniční plynárenské společnosti.
7. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení zásobníku plynu do provozu včetně přípojných plynovodů.
8. Požadovaná doba platnosti autorizace.
9. Základní údaje o plynovodech spojujících zásobník plynu s přepravní soustavou nebo distribuční soustavou anebo jinými plynárenskými zařízeními, s možností odebírat ze zásobníku plyn
- délka (km),
- jmenovitá světlost (v mm),
- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),
- místo připojení k přepravní nebo distribuční soustavě anebo k jiným plynárenským zařízením, odebírajícím plyn ze zásobníku s příslušnými mapovými podklady,
- předpokládané investiční náklady.
10. Základní údaje o zásobníku plynu
- projektovaná skladovací kapacita (v mil. m
3
plynu),
- údaje o podušce (v mil. m
3
plynu, uvádět pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách).
- projektovaný max. denní vtláčecí a těžební výkon (v mil. m
3
plynu, uvádět pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách).
- předpokládané využití projektované roční skladovací kapacity (v % projektované kapacity),
- předpokládané investiční náklady na výstavbu zásobníku a způsob financování,
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
 
 V   ..........   dne   ........

             .........................
               podpis žadatele
Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:
1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, k výstavbě zásobníku plynu podle jiného právního předpisu3).
2) Smlouva o připojení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě.
3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě zásobníku plynu včetně připojovacích plynovodů.
Vysvětlivka:
* Nepovinný údaj
 
Příloha 3
VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
Část A - údaje o žadateli
I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou:
1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.
4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání.
5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).
6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*.
II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou:
1. Název nebo obchodní firma.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa sídla.
4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*.
III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že
1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I.,
2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II.
V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynovodu, je-li uzavřena.
Část B - údaje o plynovodu spojujícím plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000.
2. Charakteristika plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí s podrobným zdůvodněním účelu stavby a její přepravní funkce.
3. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení plynovodu do provozu.
4. Požadovaná doba platnosti autorizace.
5. Základní údaje o plynovodu
- délka (km),
- jmenovitá světlost (v mm),
- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),
- projektovaná přepravní roční kapacita (v mil. m
3)
,
- místo připojení k přepravní soustavě nebo k příslušné distribuční soustavě,
- předpokládané využití roční přepravní nebo distribuční projektované kapacity (%),
- způsob obchodního měření plynu v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, umožňující přeshraniční měření toku plynu.
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
 
 V   ..........   dne   ........

             .........................
               podpis žadatele
Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:
1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě plynovodu podle jiného právního předpisu3), pokud tak tento předpis stanoví.
2) Smlouva o připojení k zahraniční přepravní soustavě nebo k zahraniční distribuční soustavě, ke které bude plynovod připojen. V případě, že provozovatel a žadatel je jedna a táž fyzická nebo právnická osoba, nahrazuje tato smlouva vyjádření provozovatele se zdůvodněním propojení a posouzením vlivu na stávající plynárenskou soustavu České republiky.
3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě plynovodu.
4) V případě propojení přepravních soustav, doklady prokazující zajištění obousměrné kapacity nebo odůvodněnou žádost o udělení výjimky z tohoto požadavku, a to v souladu se stanoveným postupem v přímo účinném předpisu Evropské unie4).
Vysvětlivka:
* Nepovinný údaj
 
Příloha 4
VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
Část A - údaje o žadateli
I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou:
1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.
4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání.
5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).
6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*.
II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou:
1. Název nebo obchodní firma.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa sídla.
4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*.
III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že
1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I.,
2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II.
V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynovodu, je-li uzavřena.
Část B - údaje o plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky, kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000.
2. Účel výstavby plynovodu, včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí, ve vztahu k současnému stavu přepravní nebo distribuční soustavy se zdůvodněním jeho funkce v soustavách.
3. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení plynovodu do provozu.
4. Požadovaná doba platnosti autorizace.
5. Základní údaje o plynovodu
- délka (km),
- jmenovitá světlost (v mm),
- projektovaný max. tlak (MPa)
- provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa),
- projektovaná roční přepravní nebo distribuční kapacita,
- místo připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení,
- předpokládané využití projektované ročním přepravní nebo distribuční kapacity (v %),
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
 
 V   ..........   dne   ........

             .........................
               podpis žadatele
Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:
1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě plynovodu podle jiného právního předpisu3), pokud tak tento předpis stanoví.
2) Smlouva o připojení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu není totožný s provozovatelem příslušné soustavy.
3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě plynovodu.
Vysvětlivka:
* Nepovinný údaj
 
Příloha 5
VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu
Část A - údaje o žadateli
I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou:
1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.
4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání.
5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno).
6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*.
II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou:
1. Název nebo obchodní firma.
2. Identifikační číslo osoby.
3. Adresa sídla.
4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*.
III. V případě, že výrobnu nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že
1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I.,
2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II.
V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena.
Část B - údaje o výrobně plynu
1. Předpokládané umístění výrobny - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude výrobna plynu situována.
2. Účel výstavby výrobny.
3. Termín předpokládaného zahájení a ukončení výstavby a termín předpokládaného uvedení výrobny do provozu včetně těžebního plynovodu.
4. Požadovaná doba platnosti autorizace.
5. Základní údaje o výrobně plynu
- druh vyráběného plynu,
- základní popis a charakter provozu výrobny (u výrobny biometanu pak ještě dále popis druhu biomasy, z níž se bude vyrábět biometan a jejich kategorizace podle jiného právního předpisu upravujícího stanocení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu, a o stanovení a uchovávání dokumentů, popis technologie úpravy bioplynu na biometan),
- nominální, maximální a minimální provozní tlak v místě připojení (v MPa) na přepravní soustavu, distribuční soustavu, zásobník plynu nebo plynové zařízení,
- projektovaný max. výkon výrobny plynu v m
3
/hod. (při 150 C, 0,101325 MPa, suchý plyn, uvádět jen v případě výrobny produkující zemní plyn, degazační plyn a biometan),
- předpokládané roční dodávané množství plynu v členění dle jednotlivých měsíců v mil. m
3
/rok (při 150 C, 0,101325 MPa, suchý plyn, uvádět jen v případě výrobny produkující zemní plyn, degazační plyn a biometan),
- předpokládané roční dodávané množství plynu v mil. m
3
/rok,
- předpokládané investiční náklady na výstavbu výrobny a způsob financování, přičemž, jde-li o výrobnu biometanu, pak se předpokládané náklady uvádějí v členění:
- vlastní bioplynová stanice
- úprava bioplynu na biometan
- vtláčecí technologie.
6. Základní údaje o těžebním plynovodu spojujícího výrobnu plynu s přepravní soustavou, distribuční soustavou, zásobníkem plynu nebo plynovým zařízením
- délka (km),
- jmenovitá světlost (v mm),
- projektovaný max. tlak (v MPa),
- místo připojení k přepravní, distribuční soustavě, zásobníku plynu nebo plynovému zařízení se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení,
- předpokládané investiční náklady.
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
 
 V   ..........   dne   ........

             .........................
               podpis žadatele
Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je:
1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě výrobny podle jiného právního předpisu3).
2) Smlouva o připojení výrobny k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě nebo zásobníku plynu v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu výrobny není totožný s provozovatelem příslušné soustavy nebo zásobníku plynu. Součástí smlouvy o připojení je garance na připojení výrobny plynu v plné výši jejího projektovaného maximálního výkonu.
3) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě výrobny.
Vysvětlivka:
* Nepovinný údaj
1) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.
2) Zákon č. 165/2012 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.
3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

Související dokumenty