504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Schválený:
504/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2012
o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
Změna: 258/2013 Sb.
Změna: 475/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2013 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 076 367 603 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 176 367 603 000. Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 99 932 924 000 Kč,
b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 1 630 276 000 Kč,
c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 563 200 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 99 074 304 000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 035 651 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 429 750 100 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 813 410 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 280 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1 500 000 000 Kč.
 
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2012, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2012, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2013 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2012. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění pozdějších předpisů, na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2012, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2013. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v roce 2012 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2013.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2012 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2012 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).
 
§ 3
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
 
§ 4
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.
 
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
 
Příloha 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
 I----------------------------------------------------I-------------------I
 I            Ukazatel           I    v Kč    I
 I----------------------------------------------------I-------------------I
 I Příjmy státního rozpočtu celkem *)         I 1 076 367 603 000 I
 I                          I          I
 I Výdaje státního rozpočtu celkem *)         I 1 176 367 603 000 I
 I                          I          I
 I  z toho: finanční vztahy k rozpočtům       I          I
 I      - krajů                 I   1 035 651 000 I
 I      - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích I   7 429 750 100 I
 I      - finanční vztah k rozpočtu hlavního   I    813 410 000 I
 I       města Prahy              I          I
 I----------------------------------------------------I-------------------I
 I Schodek                      I -100 000 000 000 I
 I----------------------------------------------------I-------------------I
 I Financování:                    I          I
 I Zvýšení stavu státních dluhopisů          I  99 932 924 000 I
 I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů     I   1 630 276 000 I
 I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *) I  -1 563 200 000 I
 I----------------------------------------------------I-------------------I
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I Číslo  I Kapitola               I daňové příjmy I  pojistné na  I   z toho   I   nedaňové  I   z toho    I
I kapitoly I                   I    *)    I   sociální  I         I   příjmy,  I          I
I     I                   I         I zabezpečení a I   povinné   I  kapitálové  I   z rozpočtu  I
I     I                   I         I příspěvek na  I  pojistné na  I   příjmy a  I  Evropské unie  I
I     I                   I         I státní politiku I  důchodové      I   přijaté  I     **)    I
I     I                   I         I zaměstnanosti I  pojištění  I   transfery  I          I
I     I                   I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky    I        0 I        0 I        0 I     60 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu    I        0 I        0 I        0 I   20 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu           I        0 I        0 I        0 I    3 500 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky      I        0 I        0 I        0 I   11 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba    I        0 I        0 I        0 I   136 300 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí    I   350 000 000 I        0 I        0 I   50 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany         I   10 044 000 I  2 924 102 000 I  2 608 077 000 I   228 463 000 I    26 407 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad      I     250 000 I        0 I        0 I     550 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv   I        0 I        0 I        0 I     350 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí         I   363 500 000 I   513 302 000 I   458 361 000 I  2 467 650 000 I    313 922 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí I   631 000 000 I 367 960 000 000 I 328 483 315 000 I  5 038 725 000 I   4 216 121 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra         I   13 000 000 I  5 608 927 000 I  5 008 052 000 I  1 140 618 000 I    540 618 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí   I     900 000 I        0 I        0 I 12 516 812 000 I  10 095 145 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj    I    1 000 000 I        0 I        0 I 11 319 900 000 I  11 303 900 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky  I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu   I   27 000 000 I        0 I        0 I  9 498 528 000 I   9 183 528 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy         I   80 000 000 I        0 I        0 I 17 090 893 000 I  17 016 902 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad      I   18 863 000 I        0 I        0 I  911 787 000 I      860 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství       I    6 200 000 I        0 I        0 I 35 599 860 000 I  26 603 710 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a   I     400 000 I        0 I        0 I 17 841 365 000 I  17 645 813 000 I
I     I tělovýchovy             I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury         I     10 000 I        0 I        0 I  1 772 010 000 I   1 507 254 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví      I    9 200 000 I        0 I        0 I   523 857 000 I    371 279 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti      I        0 I   722 796 000 I   645 000 000 I  2 319 649 000 I    112 733 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů   I        0 I        0 I        0 I     571 000 I      571 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví    I   75 000 000 I        0 I        0 I   111 520 000 I     1 520 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad        I        0 I        0 I        0 I   112 398 000 I    109 338 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální I   330 000 000 I        0 I        0 I   146 385 000 I    16 385 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad          I        0 I        0 I        0 I    2 600 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad      I   201 467 000 I        0 I        0 I    4 500 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže I    4 500 000 I        0 I        0 I    5 798 000 I     4 798 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů I        0 I        0 I        0 I    3 500 000 I     3 500 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  358  I Ústavní soud             I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky     I        0 I        0 I        0 I     300 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní   I    2 700 000 I        0 I        0 I    2     500 000 I         0 I
I     I vysílání               I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv   I        0 I        0 I        0 I   130 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost I   100 300 000 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních  I        0 I   42 912 000 I   38 321 000 I        0 I         0 I
I     I sborů                I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  377  I Technologická agentura České     I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I republiky              I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad       I        0 I        0 I        0 I     339 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  396  I Státní dluh             I        0 I        0 I        0 I  6 800 000 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv  I  1 400 000 000 I        0 I        0 I  1 861 000 000 I         0 I
I     I ***)                 I         I         I         I         I          I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa      I 550 602 080 000 I        0 I        0 I 16 694 462 000 I         0 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I     I CELKEM                I 554 227 414 000 I 377 772 039 000 I 337 241 126 000 I 144 368 150 000 I  99 074 304 000 I
I----------I--------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové  I 1 076 367 603 000 I
I        příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                           I          I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I

*) bez příjmu z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I Číslo  I          Kapitola          I  Výdaje celkem  I
I kapitoly I                       I          I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I    334 403 000 I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I   1 085 936 000 I
I  303  I Senát Parlamentu               I    511 818 000 I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I    709 025 000 I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I   1 111 104 000 I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   5 834 939 000 I
I  307  I Ministerstvo obrany             I  42 053 375 000 I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I    299 897 000 I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I    93 824 000 I
I  312  I Ministerstvo financí             I  15 795 925 000 I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I  510 708 754 000 I
I  314  I Ministerstvo     vnitra             I  52 292 118 000 I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I  15 418 434 000 I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I  14 071 331 000 I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I   3 309 429 000 I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  27 352 958 000 I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I  45 844 967 000 I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    614 599 000 I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I  44 334 753 000 I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I  140 411 693 000 I
I  334  I Ministerstvo kultury             I   8 889 694 000 I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I   6 455 837 000 I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I  21 349 417 000 I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    159 064 000 I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    158 422 000 I
I  345  I Český statistický úřad            I   1 012 920 000 I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   2 689 754 000 I
I  348  I Český báňský úřad              I    122 591 000 I
I  349  I Energetický regulační úřad          I    198 950 000 I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    230 187 000 I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I    152 205 000 I
I  358  I Ústavní soud                 I    155 356 000 I
I  361  I Akademie věd České republiky         I   4 449 192 000 I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    53 633 000 I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I   1 761 799 000 I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    353 920 000 I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I    277 267 000 I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I   2 556 487 000 I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I    507 321 000 I
I  396  I Státní dluh                 I  64 350 168 000 I
I  397  I Operace státních finančních aktiv *)     I   1 697 800 000 I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I  136 596 337 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
I     I CELKEM                    I 1 176 367 603 000 I
I----------I----------------------------------------------I-------------------I
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 4
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 60 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 334 403 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 60 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 97 998 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 203 905 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 32 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 54 046 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 17 616 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 495 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 49 441 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 58 360 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 20 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 1 085 936 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 20 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 20 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I 1 085 936 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 335 421 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 139 374 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 567 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 156 662 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 54 340 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 511 818 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 511 818 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 158 199 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 64 645 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 867 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 86 699 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 53 580 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 11 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 709 025 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 11 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 9 600 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 400 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 709 025 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 533 004 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 176 021 000 I I I vlády I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 247 595 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 84 184 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 107 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 210 691 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 34 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 34 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 34 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 80 912 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 37 959 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 11 294 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 694 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 9 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 38 405 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 136 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 1 111 104 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 136 300 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 136 300 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 1 111 104 000 I I I informační služby I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 87 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 5 834 939 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 350 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 50 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 50 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 5 834 939 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transformační spolupráce I 50 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I humanitární pomoc I 73 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 562 500 000 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora českého kulturního dědictví v I 15 000 000 I I I zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 25 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I vrcholné návštěvy I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 0 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR I 0 I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I provinční rekonstrukční tým - Afghánistán I 15 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 4 094 439 000 I I I zahraničních věcí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 640 341 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 217 716 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 351 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 635 110 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 561 166 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 500 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 299 650 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 162 609 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 42 053 375 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 10 044 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 2 924 102 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 2 608 077 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 316 025 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 228 463 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 26 407 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 202 056 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami I 23 034 237 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 7 801 082 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění výkonu státní správy v působnosti I 1 265 520 000 I I I Ministerstva obrany I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 2 200 258 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 480 400 000 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového pojištění I 4 189 122 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění ostatních sociálních dávek I 2 810 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 272 756 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 10 227 092 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 4 064 227 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 91 883 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 2 485 298 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 6 702 953 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 382 525 000 I I I programů spolufinancovaných I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 382 525 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 84 688 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 297 837 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 297 837 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 73 160 000 I I I zhodnocení jimi dosažených I I I I-------------------------------------------------------I I I I výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 5 441 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 431 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 900 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 28 325 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 918 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 26 407 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 653 465 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 299 897 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 550 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 550 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 299 897 000 I I I bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 61 464 000 I I I centra kybernetické bezpečnosti I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 238 433 000 I I I Národního bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 130 608 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 44 407 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 293 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 128 796 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 61 365 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 350 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 93 824 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 350 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 350 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře I 93 824 000 I I I veřejného ochránce práv I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 48 080 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 16 202 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 425 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 42 441 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 13 972 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 344 452 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 15 795 925 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 363 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 513 302 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 458 361 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 54 941 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 467 650 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 313 922 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 74 221 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 079 507 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná finančními orgány I 7 416 100 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 437 228 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňová správa zajišťovaná celními orgány I 4 430 298 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociální dávky I 754 553 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost celní správy I 3 675 745 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 496 334 000 I I I věcech majetkových I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 15 965 000 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 7 821 874 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 2 659 775 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 77 640 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 6 048 980 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 1 655 461 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 59 520 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 323 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 369 329 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 55 407 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 313 922 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 80 858 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 637 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 74 221 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 393 042 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 373 629 725 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 510 708 754 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 631 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 367 960 000 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 328 483 315 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 39 476 685 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 5 038 725 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 4 216 121 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 113 604 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příimy, kapitálové příimy a I 709 000 000 I I I přiiaté transfery celkem 6) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 382 568 094 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory I 36 910 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 20 135 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 7 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 2 326 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 9 800 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 20 490 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 5 435 869 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 210 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 3 713 000 000 I I I postižením I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje organizačních složek státu I 13 110 789 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 7 849 759 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 156 243 000 I I I subjektům v sociální oblasti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 5 356 374 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 1 889 201 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 52 633 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 5 262 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 150 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 5 516 225 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 300 104 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 4 216 121 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 116 992 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 388 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 113 604 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 793 867 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 6 762 545 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 52 292 118 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 13 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 5 608 927 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 5 008 052 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 600 875 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 140 618 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 540 618 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 600 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 27 143 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 6 593 111 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 6 559 414 000 I I I vnitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činností ostatních I 1 822 507 000 I I I organizačních složek státu v působnosti Ministerstva I I I I vnitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - I 397 935 000 I I I IOP a OPLZZ celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 48 127 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 5 024 888 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 702 586 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 22 120 690 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 7 454 390 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 218 298 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 922 975 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 17 906 650 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 622 233 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 622 233 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 57 088 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 565 145 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 565 145 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 52 457 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 56 256 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 0 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 945 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 654 849 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 114 231 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 540 618 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 202 942 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 12 517 712 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 15 418 434 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 516 812 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 10 095 145 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 243 750 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 177 917 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana přírody a krajiny I 1 684 024 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 5 946 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana klimatu a ovzduší I 3 991 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 3 797 410 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 589 397 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem I 200 169 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 5 786 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 578 813 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 000 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 10 369 093 577 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 273 948 577 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 10 095 145 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 259 250 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 15 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 243 750 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 12 841 913 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 11 320 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 14 071 331 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 1 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 11 319 900 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 11 303 900 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 16 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 12 629 273 685 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora bydlení I 460 090 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Územní plánování a stavební řád I 46 839 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti resortu I 935 128 315 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 314 686 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 106 937 218 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 993 250 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 300 283 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 11 800 843 685 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 496 943 685 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 11 303 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 152 067 900 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 3 309 429 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 110 276 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 3 199 153 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 44 174 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 11 361 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 118 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 11 795 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 3 309 429 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 3 309 429 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 110 276 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 3 199 153 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 9 525 528 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 27 352 958 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 27 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 9 498 528 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 9 183 528 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 67 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 248 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora podnikání I 13 668 383 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní I 1 686 900 000 I I I výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s další činností resortu I 2 297 675 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 9 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 674 743 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem I 226 845 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 485 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 649 005 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 507 383 333 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 524 050 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 504 011 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 020 039 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 1 983 333 333 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 020 039 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 146 377 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 11 314 153 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 130 625 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 9 183 528 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 67 000 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 67 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 288 988 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 17 170 893 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 45 844 967 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 17 090 893 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 17 016 902 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 73 991 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 8 984 973 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 33 692 947 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a I 21 021 947 000 I I I ČR I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I financování dálnice D47 podle zákona I 0 I I I č. 220/2003 Sb. I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 12 671 000 000 I I I infrastruktury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 3 167 047 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 356 544 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem I 121 306 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 498 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 349 662 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 5 100 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 23 030 659 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 013 757 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 17 016 902 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 193 189 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 930 650 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 614 599 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 18 863 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 911 787 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 860 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 910 927 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 614 599 000 I I I telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 125 000 000 I I I univerzální služby - zvláštní ceny I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 50 000 000 I I I univerzální služby - čisté náklady I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 439 599 000 I I I Českého telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 164 360 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 55 749 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 573 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 157 282 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 80 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 1 011 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 151 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 860 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 87 081 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 35 606 060 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 44 334 753 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 6 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 35 599 860 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 212 719 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 26 390 991 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 8 996 150 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora agropotravinářského komplexu I 33 384 282 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 31 686 532 000 I I I fondu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 1 697 750 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 1 600 000 000 I I I fondu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 400 000 000 I I I fondu na činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora lesního hospodářství I 250 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora vodního hospodářství I 2 254 649 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské I 1 630 276 000 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na vodní hospodářství I 624 373 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora neziskovým organizacím I 63 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po I 974 000 000 I I I zrušení Pozemkového fondu ČR I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 5 808 322 000 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 749 991 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 595 082 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 17 293 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 733 957 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 768 472 000 I I I programů spolufinancovaných I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 768 472 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 379 823 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 388 649 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 388 649 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 283 908 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vratký přeplatků splátek návratných finančních I 1 500 000 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 200 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 250 260 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 37 541 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 212 719 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 31 686 532 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 22 800 000 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 0 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 2 401 634 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 6 005 788 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - ze státního I 72 907 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 406 203 000 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 881 932 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 17 841 765 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 140 411 693 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 17 841 365 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 17 645 813 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 106 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 89 552 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Věda a vysoké školy I 43 561 056 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: vysoké školy I 21 803 802 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výzkum, vývoj a inovace I 21 757 254 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 85 232 526 000 I I I organizací I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 206 073 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 2 982 784 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 1 065 160 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I všeobecná sportovní činnost I 1 917 624 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu I 6 829 549 000 I I I Evropské unie a z prostředků I I I I-------------------------------------------------------I I I I finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 1 599 705 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 785 934 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1} I 261 232 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 039 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 603 616 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 21 757 254 000 I I I programů spolufinancovaných I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 9 779 203 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 6 939 161 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 840 042 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 11 978 051 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 875 102 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 4 992 754 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 651 999 000 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 120 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 134 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 12 196 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 873 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 19 890 886 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 245 073 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 17 645 813 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 123 270 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 17 270 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 106 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 102 130 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 1 772 020 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 8 889 694 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 10 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 772 010 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 507 254 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 142 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 122 756 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 470 992 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I 1 444 753 000 I I I náboženskými společnostmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I 1 444 753 000 I I I a náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 307 672 000 I I I kultury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny I 13 278 000 I I I systému řízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I neinvestiční výdaje na programy I 29 901 000 I I I spolufinancované z Evropské unie mimo I I I I Informační systém programového financování I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje spojené s činností úřadu I 264 493 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 5 948 134 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím I 3 068 229 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I Program péče o národní kulturní poklad I 539 127 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I Rozvoj a obnova materiálně technické základny I 2 308 778 000 I I I státních kulturních zařízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společné projekty spolufinancované z I 32 000 000 I I I prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko I I I I mimo Informační systém programového I I I I financování I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 280 410 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Program státní podpory profesionálních divadel I 37 130 000 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní aktivity I 194 481 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I Veřejné informační služby knihoven I 48 799 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek I 409 517 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního I 26 245 000 I I I dědictví I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní programy na záchranu a obnovu I 383 272 000 I I I kulturních památek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 21 216 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 010 000 I I I komunity I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní podpora kulturních aktivit I 20 206 000 I I I národnostních menšin I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické I 7 000 000 I I I základny regionálních kulturních zařízení a církví a I I I I náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora filmové produkce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 132 912 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 43 572 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 201 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 120 003 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 470 992 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 470 992 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 72 244 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 398 748 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 398 748 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 69 969 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 010 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 50 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 1 776 629 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 269 375 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 507 254 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 142 000 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 142 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 894 428 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 533 057 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 6 455 837 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 9 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 523 857 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 371 279 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 130 778 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 21 800 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na státní správu I 1 795 826 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví I 1 221 191 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ústavní péče I 973 566 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro I 1 000 508 000 I I I zdravotnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zdravotnické programy I 761 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví I 703 346 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 001 855 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 340 617 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 9 726 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 972 376 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 221 191 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 221 191 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 402 424 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 818 767 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 818 767 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 381 735 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 50 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 16 347 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 7 000 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I 20 000 000 I I I 7) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 404 423 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 33 144 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 371 279 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 149 202 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 18 424 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 130 778 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 279 134 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 042 445 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 21 349 417 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 722 796 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 645 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 77 796 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 319 649 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 112 733 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 77 074 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 129 842 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 13 118 772 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 2 996 144 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platy státních zástupců I 1 097 341 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 9 025 287 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 8 230 645 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 743 698 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní sociální dávky I 712 364 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 6 774 583 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 10 297 283 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 3 537 052 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 102 806 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 816 535 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 2 184 057 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 097 341 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 025 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 6 320 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 133 858 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 21 125 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 112 733 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 93 736 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 16 662 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 77 074 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 299 280 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 571 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 159 064 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 571 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 571 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 159 064 000 I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 44 464 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 15 118 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 424 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 34 244 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 165 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 672 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 101 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 571 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 18 836 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 186 520 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 158 422 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 4) I 75 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 111 520 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 520 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 110 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 158 422 000 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 75 615 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 25 637 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 749 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 74 832 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 1 900 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 380 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 520 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 34 570 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 112 398 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 1 012 920 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 112 398 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 109 338 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 060 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 1 012 920 000 I I I statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 1 012 920 000 I I I Českého statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 507 660 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 172 517 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 688 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 467 043 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 554 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 131 442 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 22 104 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 109 338 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 217 456 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 476 385 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 2 689 754 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 330 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 146 385 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 16 385 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 130 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 2 689 754 000 I I I zeměměřického a katastrálního I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 423 867 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 484 129 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 14 306 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 421 891 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 20 337 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 952 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 16 385 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 237 097 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 2 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 122 591 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 600 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 600 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 122 591 000 I I I úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 77 210 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 252 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 772 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 77 125 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 736 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 205 967 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 198 950 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 201 467 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 4 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 4 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 198 950 000 I I I regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 85 989 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 29 236 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 839 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 82 322 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 569 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 37 880 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 10 298 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 230 187 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 4 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 5 798 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 4 798 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 230 187 000 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 95 299 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 32 402 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 935 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 88 090 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 5 394 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 100 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 5 645 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 847 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 4 798 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 33 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 152 205 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 3 500 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu I 86 983 000 I I I pro studium totalitních režimů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 65 222 000 I I I bezpečnostních složek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 75 626 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 25 628 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 717 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 71 679 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 4 118 000 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 618 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 3 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 4 140 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 155 356 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 155 356 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 20 266 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I náhrady výdajů spojených s výkonem funkce I 2 888 000 I I I (zákon č. 236/1995 Sb.) I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 132 202 000 I I I soudu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 77 862 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 25 893 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 723 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 52 042 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 20 050 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 4 449 192 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 300 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 300 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Infrastruktura výzkumu I 4 411 841 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Programy výzkumu I 37 351 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 37 766 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 12 841 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 367 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 36 714 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 449 192 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 449 192 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 4 411 841 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 37 351 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 3 108 674 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů I I I I celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 5 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 53 633 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 6) I 2 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro I 53 633 000 I I I rozhlasové a televizní vysílání celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 23 910 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 8 130 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 135 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 13 492 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 450 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 130 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 1 761 799 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 130 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 130 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 1 742 009 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 19 790 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 119 651 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 40 388 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 184 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 118 421 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 742 309 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 75 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 100 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 353 920 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 5) I 100 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 353 920 000 I I I jadernou bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 322 590 000 I I I na výkon funkcí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 31 330 000 I I I na rozvojové programy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 99 675 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 33 890 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 996 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 99 485 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 300 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 111 948 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 42 912 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 277 267 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 42 912 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 38 321 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 4 591 000 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I 270 867 000 I I I bezpečnostních sborů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální dávky I 6 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 140 716 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 47 254 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 390 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 16 662 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 122 320 000 I I I služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 27 410 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 2 556 487 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 99 030 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 2 457 457 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 29 184 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 8 880 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 178 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 17 760 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 556 487 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 556 487 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 99 030 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 457 457 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 457 457 000 I I I vývoje a inovací 4) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 339 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 507 321 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 339 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 339 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 507 321 000 I I I kontrolního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 239 004 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 82 384 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 187 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 218 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 48 700 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 800 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 67 850 168 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Financování I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu státních dluhopisů I 99 932 924 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů I 1 630 276 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) I -1 563 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 800 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 6 800 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Obsluha státního dluhu I 64 350 168 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 3 261 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 1 697 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy 9) I 1 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 861 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 861 000 000 I I I přijaté transfery celkem 10) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kapitol I 1 160 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální I 0 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných I 100 000 000 I I I břemen na restituovaném majetku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I transfery na odstranění povodňových škod I 0 I I I vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová I I I I opatření I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 1 060 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na financování nakládání s radioaktivními I 232 800 000 I I I odpady I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 305 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové příjmy I 567 296 542 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje I 136 596 337 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy [7] I 550 602 080 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 694 462 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 16 694 462 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 3 570 141 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 100 000 000 I I I předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. I I I I 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. I 100 000 000 I I I 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Stavební spoření I 5 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; I 7 442 729 000 I I I investiční pobídky I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 8 592 590 000 I I I organizace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů I 1 035 651 000 I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 7 429 750 100 I I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I I I I města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 813 410 000 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 333 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 53 183 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 11 711 465 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 36 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 445 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 139 000 000 I I I následnou obnovu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 444 444 000 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 151 112 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 444 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 107 600 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 445 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
 
Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy
I--------------------I---------------------------I---------------I
I    KRAJ    I Příspěvek na výkon státní I   Úhrn   I
I          I    správy celkem   I        I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Středočeský    I        113 559 000 I  113 559 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Jihočeský     I        77 868 000 I  77 868 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Plzeňský      I        69 925 000 I  69 925 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Karlovarský    I        50 378 000 I  50 378 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Ústecký      I        87 329 000 I  87 329 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Liberecký     I        60 887 000 I  60 887 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Královéhradecký  I        72 303 000 I  72 303 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Pardubický     I        65 975 000 I  65 975 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Kraj Vysočina   I        65 975 000 I  65 975 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Jihomoravský    I        111 100 000 I  111 100 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Olomoucký     I        73 669 000 I  73 669 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
    I Zlínský      I        73 554 000 I  73 554 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Moravskoslezský  I        113 129 000 I  113 129 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
I Úhrn        I       1 035 651 000 I 1 035 651 000 I
I--------------------I---------------------------I---------------I
 
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
- Pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován.
- Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2013 byl objem příspěvku v roce 2012.
 
Příloha 6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy
I--------------------I---------------------------------------I---------------I
I          I  Účelové dotace na běžné výdaje a  I        I
I          I        příspěvky        I        I
I          I------------------I--------------------I        I
I          I   dotace na  I příspěvek na výkon I        I
I    KRAJ    I   vybraná   I  státní správy  I   Úhrn   I
I          I  zdravotnická  I          I        I
I          I   zařízení  I          I        I
I          I         I          I        I
I          I     *)    I     **)    I        I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Středočeský    I         I   1 053 806 400 I 1 053 806 400 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Jihočeský     I         I    510 684 100 I  510 684 100 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Plzeňský      I    9 307 000 I    482 776 700 I  492 083 700 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Karlovarský    I         I    234 956 800 I  234 956 800 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Ústecký      I         I    600 995 900 I  600 995 900 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Liberecký     I    4 653 000 I    328 972 900 I  333 625 900 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Královéhradecký  I         I    440 198 400 I  440 198 400 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Pardubický     I         I    418 486 600 I  418 486 600 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Kraj Vysočina   I         I    430 928 600 I  430 928 600 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Jihomoravský    I    5 584 000 I   1 009 924 100 I 1 015 508 100 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Olomoucký     I         I    476 989 900 I  476 989 900 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Zlínský      I         I    463 147 500 I  463 147 500 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Moravskoslezský  I    9 307 000 I    949 031 200 I  958 338 200 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I
I Úhrn        I    28 851 000 I   7 400 899 100 I 7 429 750 100 I
I--------------------I------------------I--------------------I---------------I

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2013
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 7
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 
I-----------------------------------------------------I-------------I
I Příspěvek na výkon státní správy         *) I 813 410 000 I
I-----------------------------------------------------I-------------I
I Úhrn                        I 813 410 000 I
I-----------------------------------------------------I-------------I
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3).
Vzorec:

         B
P = ---------------------------- x SO
     A + odmocnina SO

Výše příspěvku4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I Ř. I     Rozsah působnosti      I    A    I    B    I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 1 I Základní působnost          I  37,19298422 I  6849363,486 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 2 I Působnost matričního úřadu      I  156,5452076 I  15415649,93 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 3 I Působnost stavebního úřadu      I  79,64388323 I  13651966,35 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
I 4 I Působnost pověřeného obecního úřadu  I  294,0344543 I  30603755,44 I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).
Vzorec 1:                             Vzorec 2:

       B                              SC  
P1 = ------------------------- x SO            P2 = C x (1 - ----- ) x SO
     A + odmocnina SO                         SO

Výše příspěvku 8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I     Rozsah působnosti    I   A       I   B   I    C   I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I Základní působnost        I 51,61623651 I 1049236,45 I      0 I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I Působnost matričního úřadu    I 188,1550315 I 6129265,023 I 5139,847748 I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I Působnost stavebního úřadu    I 52,36425042 I 4782091,854 I 9503,536255 I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I Působnost pověřeného obecního  I 62,83943527 I 8737025,68 I 12115,63996 I
I úřadu              I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I
I Působnost obce s rozšířenou   I 3,256188813 I 3857031,565 I 29827,05584 I
I působností            I       I       I       I
I----------------------------------I-------------I-------------I--------------I

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I----------------------------------------I---------------------I
I Obec                  I Výše příspěvku v Kč I
I----------------------------------------I---------------------I
I Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 9) I      7 633 994 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Černošice 9)              I      7 633 994 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Nýřany 9)               I      7 633 994 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Šlapanice 9)              I      7 633 994 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Brno 10) 11)              I     177 188 063 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Ostrava 10)              I     128 003 357 I
I----------------------------------------I---------------------I
I Plzeň 10)               I     25 879 105 I
I----------------------------------------I---------------------I

Pro rok 2013 byl odstraněn mimořádný příspěvek pro obce s rozšířenou působností Jablunkov a Jeseník, který měl původně kompenzovat pokles příspěvku u těchto obcí v souvislosti s přechodem na novou metodiku v roce 2010. Tento krok vede k odstranění výjimky a jednotnému rozdělení příspěvku pro obce s rozšířenou působností.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)
A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2013 je výsledná částka příspěvku pro rok 2012.
B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2013 je stanovena, stejně jako v roce 2012, ve výši 61 063 Kč. Meziroční pokles příspěvku oproti roku 2012 je výsledkem poklesu počtu obyvatel hl. m. Prahy.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2013.
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel
3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají; u obcí s výjimkou obcí s rozšířenou působností došlo k návratu k principu kumulovaného výpočtu příspěvku, aby bylo možné identifikovat náklady na přenesenou působnost u jednotlivých kategorií obcí
4) pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován; meziroční změny ve výši příspěvku jsou především výsledkem změn postupu propočtu a uplatněných koeficientů, v případě základní působnosti příspěvek představuje cca 90 % loňské výše, tzn. i nadále činí minimálně několik desítek tisíc Kč; změnu výše příspěvku meziročně ovlivnily také změny v počtech obyvatel
5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2012 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel
7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy
8) pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počta obyvatel v ČR
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí spověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, pro rok 2013 došlo k navýšení příspěvku o 3 950 tis. Kč z důvodu nárůstu výdajů na provoz druhého pracoviště obecního úřadu
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
Příloha 9
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití
[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
1. Obecné podmínky
(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na
a) obnovu lesů poškozených imisemi,
b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr 1)
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e) (neobsazeno)
f) (neobsazeno)
g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 2),
h) zpracování lesního hospodářského plánu 3) (dále jen "plán"),
i) ostatní hospodaření v lesích,
j) (neobsazeno)
k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 2).
(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje
a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech 4),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu 5),
c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a o příspěvky podle odstavce 1 písm. d) na předmět příspěvku vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.
(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.
(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která
a) má většinový spoluvlastnický podíl 6), nebo
b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).
(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.
(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen "sazbové příspěvky") nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen "nákladové příspěvky"). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.
(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.
(9) Příspěvek se neposkytne v případě, že
a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,
b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.
(10) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí
a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,
b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,
c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází nej větší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,
d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.
(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.
(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků.
(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.
(16) Příspěvky j sou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:
a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,
b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.
(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
(18) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.
(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů 9).
(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu 10).
(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu 11).
(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,
d) předmět příspěvku,
e) výše poskytnutého příspěvku.
(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
(24) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.
2. Příspěvky
A.
Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.
Sazba příspěvku:
I------I-----------------------------------I-----------------I-----------I-----------------I
I   I                  I         I      I Sazba v pásmu I 
I Čís. I    Předmět příspěvku         I  Technické  I Indikace I   ohrožení  I
I řád. I                  I  jednotky   I      I--------I--------I  
I   I                  I         I      I  A  I  B  I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 1. I Přirozená obnova a umělá obnova  I         I  I  I  I    I    I
I   I šíjí               I         I  I  I  I    I    I
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny I         I  I  I  I    I    I
I   I  /12/              I   Kč/ha   I A I a I 1 I 15 000 I 15 000 I
I   I - ostatní dřeviny         I   Kč/ha   I A I a I 2 I 10 000 I 10 000 I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 2. I Umělá obnova sadbou - první    I         I  I  I  I    I    I
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny I  Kč/sazenici  I A I b I 1 I   12 I   12 I
I   I - ostatní dřeviny         I  Kč/sazenici  I A I b I 2 I   8 I   8 I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 3. I Umělá obnova sadbou - opakovaná  I         I  I  I  I    I    I
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny I  Kč/sazenici  I A I c I 1 I   9 I   9 I
I   I                  I Kč/poloodrostek I A I c I 2 I   30 I   30 I
I   I                  I  Kč/odrostek  I A I c I 3 I   40 I   40 I
I   I - ostatní dřeviny         I  Kč/sazenici  I A I c I 4 I   7 I   7 I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 4. I Ochrana mladých lesních porostů  I         I  I  I  I    I    I
I   I - ochrana kultur proti buřeni   I   Kč/ha   I A I d I 1 I 4 500 I 4 000 I
I   I - ochrana kultur proti zvěři   I   Kč/ha   I A I d I 2 I 3 500 I 2 500 I
I   I - ochrana kultur proti klikorohu I   Kč/ha   I A I d I 3 I 1 000 I  700 I
I   I - ochrana kultur proti myšovitým I   Kč/ha   I A I d I 4 I 2 500 I 2 000 I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 5. I Zřizování nových oplocenek o   I         I  I  I  I    I    I
I   I výšce minimálně 160 cm za účelem I         I  I  I  I    I    I
I   I zajištění lesních porostů nebo  I         I  I  I  I    I    I
I   I jejich částí se zastoupením    I   Kč/km   I A I e I 1 I 70 000 I 70 000 I
I   I melioračních a zpevňujících    I         I  I  I  I    I    I
I   I dřevin 30 % a vyšším       I         I  I  I  I    I    I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I
I 6. I Zlepšování kvality lesní půdy -  I         I  I  I  I    I    I
I   I hnojení k jednotlivým sazenicím  I   Kč/ha   I A I f I 1 I 2 000 I 2 000 I
I   I při výsadbě            I         I  I  I  I    I    I
I------I-----------------------------------I-----------------I---I---I---I--------I--------I

Kritéria příspěvku:
- pásmo ohrožení A 13),
- pásmo ohrožení B 13).
Způsob výpočtu příspěvku:
výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu 14),
- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu 15),
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu 16),
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu 16),
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- průvodní list použitého reprodukčního materiálu 18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 28. června 2013,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,
- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.
B.
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
- přirozená obnova a umělá obnova síjí,
- umělá obnova sadbou - první,
- umělá obnova sadbou - opakovaná,
- zajištění lesních porostů 19) v zákonné lhůtě 20),
- výchova lesních porostů:
- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Kritéria příspěvku:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky "Zařazení souborů lesních typů do skupin",
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné), - zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské) 24) lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23)
- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2011 (lesy restituční).
Zařazení souborů lesních typů do skupin:
I---------I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I Skupina I      1.      I    2.    I         3.         I
I---------I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 9Z, 9R, 9K, 9Y     I         I                  I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, I 8V, 80, 8F, 8A I                  I
I     I 8P, 8N, 8M, 8K, 8G   I         I                  I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 7Z, 7T, 7R, 7M     I 7K, 7N, 7Q, 7Y I 7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B     I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 6M           I 6L, 6Z, 6Y, 6T I 6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K,  I
I     I             I         I 61, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A     I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 5M, 5L         I 5T, 5Q, 5R, 5Z, I 5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K,  I
I Soubory I             I 5Y       I 5J, 51, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A I
I lesních I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I typů - I 4Z           I 4P, 4M, 4C, 4Q, I 4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 41,  I
I "SLT" I             I 4X, 4Y     I 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A       I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, I 3P, 3C, 3T, 3X I 3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 31,  I
I     I 3R           I         I 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A       I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, I 2A, 21, 2S, 2Q, I 2W, 2V, 20, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B   I
I     I 2C, 2Y         I 2P       I                  I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 1Z, IX, IQ, IN, 1M, 1K, I 1A, 1B, 1H, 11, I IV, 1U, IP, 10, 1L, ID       I
I     I 1C, 1G, 1T, 1W     I 1J, 1S     I                  I
I     I-------------------------I-----------------I------------------------------------I
I     I 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, I 00, 0G, ON, OP I                  I
I     I OK, 0C, 0T       I         I                  I
I---------I-------------------------I-----------------I------------------------------------I

Sazba příspěvku:

I----------------------I-----------------I-----------I----------------------------------------------------------------I------------I
I  Předmět příspěvku I  Technické  I Indikace I            Kategorie lesů              I  Lesy  I
I           I  jednotky   I      I----------I--------------------------I--------------------------I restituční I
I           I         I      I ochranné I zvláštního určení - "U" I   hospodářské - "H"  I  "R"   I
I           I         I      I  "0"  I--------------------------I--------------------------I      I
I           I         I      I     I    Skupina SLT    I    Skupina SLT    I      I
I           I         I      I     I--------I--------I--------I--------I--------I--------I      I
I           I         I      I     I  1.  I  2.  I  3.  I  1.  I  2.  I  3.  I      I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Přirozená obnova a  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I umělá obnova síjí  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a    I Kč/ha      I B I a I 1 I  12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I     - I
I  zpevňující dřeviny I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní      I Kč/ha      I B I a I 2 I  10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I   - I     - I
I  dřeviny /12/    I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Umělá obnova sadbou I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - první       I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a    I Kč/sazenici   I B I b I 1 I    9 I   9 I   9 I   9 I   9 I   9 I   9 I     - I
I  zpevňující dřeviny I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní dřeviny  I Kč/sazenici   I B I b I 2 I    6 I   6 I   5 I   4 I   6 I   5 I   - I     - I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Umělá obnova     I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I sadbou-opakovaná   I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a    I Kč/sazenici   I B I c I 1 I    - I   - I   - I   - I   - I   - I   - I     9 I
I  zpevňující dřeviny I Kč/poloodrostek I B I c I 2 I    30 I   30 I   30 I   30 I   30 I   30 I   30 I     - I
I           I Kč/odrostek   I B I c I 3 I    40 I   40 I   40 I   40 I   40 I   40 I   40 I     - I
I - základní dřeviny  I Kč/sazenici   I B I c I 4 I    - I   - I   - I   - I   - I   - I   - I     7 I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Zajištění lesních  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I porostů       I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a    I Kč/ha      I B I d I 1 I  34 000 I 34 000 I 26 500 I 20 000 I 34 000 I 26 500 I 20 000 I     - I
I  zpevňující dřeviny I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní dřeviny  I Kč/ha      I B I d I 2 I  20 000 I 20 000 I 16 000 I 8 000 I 20 000 I 16 000 I   - I     - I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Přeměna porostů,   I Kč/ha      I B I e I 1 I  10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I     - I
I rekonstrukce     I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Výchova lesních   I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I porostů do 40 let  I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I skutečného věku   I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - prořezávky     I Kč/ha      I B I f I 1 I  4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I     - I
I - předmýtní úmyslná I Kč/ha      I B I f I 2 I  3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I     - I
I  těžba       I         I  I  I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I----------------------I-----------------I---I---I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------IZpůsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,
- kvalita provedených prací a jejich soulad správními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),
- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,
- u předmětu příspěvku "Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě", bude procento melioračních a zpevňujících dřevin dodrženo ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění, u zajištěné kultury se vykazuje redukovaná plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění,
- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),
- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., - formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 28. června 2013,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,
- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.
C.
Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
Předmět příspěvku:
a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,
c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.
Kritéria příspěvku:
- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2013,
- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2013 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.
Sazba příspěvku:
   
I------I---------------------I-----------I-----------I-----------------------------------------------I
I Čís. I Velikost sdruženého I Technické I Indikace I Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků I
I řád. I majetku v hektarech I jednotky I      I----------I-----------I------------I-----------I
I   I           I      I      I do 5 ha I do 50 ha I do 150 ha I do 300 ha I
I------I---------------------I-----------I-----------I----------I-----------I------------I-----------I
I   I           I      I      I   A  I   B   I   C   I  D   I
I------I---------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 1. I od 150 do 500    I  Kč/ha  I C I a I 1 I  300  I  150  I  100   I  -   I
I------I---------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 2. I nad 500 a do 1000  I  Kč/ha  I C I b I 1 I  350  I  200  I  150   I  50   I
I------I---------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 3. I nad 1 000      I  Kč/ha  I C I c I 1 I  400  I  250  I  200   I  100   I
I------I---------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I

Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2013, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.
Podmínky přiznání příspěvku:
- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,
- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,
- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,
- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),
- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.
Žadatel:
- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
- sdružení s právní subjektivitou.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- smlouva o sdružení vlastníků lesa,
- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 29. března 2013.
D.
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,
d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.
Kritéria příspěvku:
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení).
Sazba příspěvku:


I------I--------------------------------I-----------I-----------I--------------------------------------I
I Čís. I    Předmět příspěvku    I Technické I Indikace I        Lesy         I
I řád. I                I jednotky I      I----------I-------------I-------------I
I   I                I      I      I ochranné I zvl. určení I hospodářské I
I   I                I      I      I----------I-------------I-------------I
I   I                I      I      I   0  I   U   I   H   I
I------I--------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I
I 1. I Vyklizování nebo přibližování I  Kč/m
3
I D I a I 1 I 80 I 80 I 50 I I I dříví lanovkou [viz písm. a)] I I I I I I I I I------I--------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 2. I Vyklizování nebo přibližování I Kč/m
3
I D I b I 1 I 30 I 30 I 20 I I I dříví koněm [viz písm. b)] I I I I I I I I I------I--------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 3. I Přibližování dříví strojem bez I Kč/m
3
I D I c I 1 I 30 I 30 I 20 I I I vlečení po zemi [viz písm. c)] I I I I I I I I I------I--------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 4. I Likvidace klestu štěpkováním I Kč/ha I D I d I 1 I 12000 I 12000 I 12000 I I I nebo drcením [viz písm. d)] I I I I I I I I I------I--------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m
3
, ha).
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,
- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,
- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.
E.
neobsazeno
F.
neobsazeno
G.
Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
Předmět příspěvku:
Příspěvky poskytované sazbou
a) zlepšování životního prostředí zvěře
- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,05 ha a maximální výměra lha,
- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.
b) podpora ohrožených druhů zvěře
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),
- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)
d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/ 100 ha,
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.
e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.
Nákladové příspěvky
- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.
Výše příspěvku a způsob výpočtu:

I------I--------------------------------------------------------I-----------I-------------I--------I
I Čís. I Předmět příspěvku                   I Technické I  Indikace I Sazba I
I řád. I                            I jednotky I           I    I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
I 1. I Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou  I  Kč/ha  I G I a I 1 I 5 000 I
I   I nebo drobnou zvěř                   I      I  I  I  I    I
I   I Zřizování napajedel pro zvěř              I  Kč/ks  I G I a I 2 I 1 000 I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové   I  Kč/ks  I G I a I 3 I 2 000 I
I   I betonové nory                     I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových  I  Kč/ks  I G I a I 4 I 1 000 I
I   I lapacích zařízení                   I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových  I  Kč/ks  I G I a I 5 I  500 I
I   I hnízdních budek pro vodní ptáky            I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových  I  Kč/ks  I G I a I 6 I 8 000 I
I   I odchytových zařízení na prasata divoká         I      I  I  I  I    I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
I 2. I Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců     I      I  I  I  I    I
I   I ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného I      I  I  I  I    I
I   I výskytu                        I      I  I  I  I    I
I   I - tetřev hlušec                    I  Kč/ks  I G I b I 1 I 7 000 I
I   I - tetřívek obecný                   I  Kč/ks  I G I b I 2 I 5 000 I
I   I - koroptev polní                    I  Kč/ks  I G I b I 3 I  100 I
I   I Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných   I  Kč/ks  I G I b I 4 I  200 I
I   I přístřešků pro koroptve                I      I  I  I  I    I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
I 3. I Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy   I      I  I  I  I    I
I   I - kozy bezoárové                    I  Kč/ks  I G I c I 1 I 1 500 I
I   I - bílého jelena                    I  Kč/ks  I G I c I 2 I 1 000 I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
I 4. I Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana       I      I  I  I  I    I
I   I zemědělských kultur proti hlodavcům          I      I  I  I  I    I
I   I - výroba a instalace hnízdních podložek a budek    I  Kč/ks  I G I d I 1 I  250 I
I   I - výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce  I  Kč/ks  I G I d I 2 I   40 I
I   I (berličky) na zemědělské půdě             I      I  I  I  I    I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
I 5. I Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu  I  Kč/kg  I G I e I 1 I  200 I
I   I parazitóz u spárkaté zvěře               I      I  I  I  I    I
I------I--------------------------------------------------------I-----------I----I----I---I--------I
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Nákladové příspěvky:
- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,
- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce vyjma příspěvku na laboratorního vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).
Příspěvky poskytnuté sazbou:
písm. a)
- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013 předložen podacímu místu.
písm. b)
- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,
- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,
- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.
písm. c)
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201311),
- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.
písm. d)
- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013 předložen podacímu místu.
písm. e)
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201328).
Nákladové příspěvky:
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201328).
Žadatel:
- uživatel honitby.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
Příspěvky poskytnuté sazbou:
písm. a)
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě zřízení napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),
- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace.
písm. b)
- koncepce podpory ohroženého druhu,
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku29),
- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).
písm. c)
- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2013.
písm. d)
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).
písm. e)
- protokol o laboratorním vyšetření,
- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu
- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 201328)
Termín podání žádosti o příspěvek:
- žadatel podává jednu žádost za každou honitbu do 31. května 2013.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2013.
H.
Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu
Předmět příspěvku:
- zpracování lesního hospodářského plánu.
Kritéria příspěvku:
- rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).
Výše příspěvku:
- skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených faktur, maximálně však do výše 300 Kč na 1 hektar
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem částky skutečných nákladů na 1 ha dle předložených kopií faktur, maximálně však 300 Kč na 1 ha, a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).
Podmínky přiznání příspěvku:
- platnost stávajícího plánu končí v roce 2012, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2012 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,
- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,
- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),
- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa,
- žadatelem nemůže být právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.,
- kopie faktur vztahujících se k vyhotovení LHP
- kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a zpracovatelem LHP
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.
I.
Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
Předmět příspěvku:
a) náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových základen dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále jen "zákon") a náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro uznávání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, porostů fenotypové třídy A (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona ) a porostů fenotypové třídy B (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona kromě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského),
b) náklady související se zakládáním semenných sadů dle zákona a náklady související s obhospodařováním semenných sadů uznaných dle zákona
Výše příspěvku:
- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v příslušném roce v souladu se schválenou kalkulací,
- výše příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví poskytovatel na začátku běžného roku,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,
- u žádostí podle písm. a) žádost o odborný posudek, nebo odborný posudek, nebo rozhodnutí o uznání zdroje nebo vyhlášení genové základy, podle stavu kdatu podání žádosti,
- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 31. května 2013.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací a v případě příspěvku dle písm. a) rozhodnutí o uznání zdroje či vyhlášení genové základy, pokud již nebylo přiloženo k žádosti, do 29. listopadu 2013.
J.
neobsazeno
K.
Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
Předmět příspěvku:
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce30) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Sazba příspěvku:

I------I-----------------------------------I------------I------------I-------I
I Čís. I Předmět příspěvku         I Technické I Indikace  I Sazba I
I řád. I                  I jednotky I      I    I
I------I-----------------------------------I------------I----I---I---I-------I
I 1. I Úspěšně vykonaná zkouška psa z  I      I  I  I  I    I
I   I výkonu u plemen psů        I      I  I  I  I    I
I   I - český teriér          I Kč/zkouška I K I a I 1 I 2 000 I
I   I - český fousek          I Kč/zkouška I K I a I 2 I 2 000 I
I------I-----------------------------------I------------I----I---I---I-------I
I 2. I Úspěšný odchov loveckého dravce  I      I  I  I  I    I
I   I vyvedeného z umělého chovu    I      I  I  I  I    I
I   I - jestřáb lesní          I  Kč/ks  I K I b I 1 I 7 000 I
I   I - sokol stěhovavý         I  Kč/ks  I K I b I 2 I 5 000 I
I   I - raroh velký           I  Kč/ks  I K I b I 3 I 5 000 I
I   I - orel skalní           I  Kč/ks  I K I b I 4 I 5 000 I
I------I-----------------------------------I------------I----I---I---I-------I

Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát za život psa,
- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,
- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.
Žadatel:
- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3. U příspěvků podle písm. a)
- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. U příspěvků podle písm. b)
- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů31),
- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2013.
3. Vzory formulářů
      
_______________
1) Finanční podpora je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
18) Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.
19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
23) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.
28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.
29) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
30) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.
31) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
 
Příloha 10
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití
[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
1. Obecné podmínky
(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen "závazná pravidla") se poskytují finanční prostředky (dále jen "podpora") k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2013, zejména na:
a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1).
(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).
(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.
(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "Rozhodnutí") dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.
(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).
(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.
(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).
(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,
b) identifikační číslo, je-li přiděleno,
c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),
d) předmět podpory,
e) výše poskytnuté podpory,
f) podmínky poskytnutí podpory.
(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.
(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.
(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, Ministerstvo zemědělství může vyzvat žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.
(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.
(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko- ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.
(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů1) a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.
(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.
(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.
(17) Podpory jsou poskytovány pro účastníky programů podle částí 2 A "Podpora prevence před povodněmi II" a "Podpora prevence před povodněmi III", 2 B "Podpora na odstraňování povodňových škod", 2 C "Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem" na základě zvláštních právních předpisů7).
(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.
(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.
(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.
(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.
(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 C povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).
(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.
(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.
(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle daňových předpisů v souladu s daňovým řádem v platném znění. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.
(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí7), nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.
(27) Nebude-li do 29. listopadu 2013 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2013, a na niž podal žádost dle části 2 A, 2 B a 2C, vydána registrace akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků; to se nevztahuje na akce případně nově zřízeného programu 129 270 podle části 2 B. I. opatření b) a na akce podprogramu 129 134 podle části 2 C. I. opatření b).
(28) V případě, že bude v průběhu roku 2013 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.
(29) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.
2. Podpory
2 A.
Podpora prevence před povodněmi
podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programů:
a) 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II"
b) 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III"
Podpora se v rámci programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu do roku 2012 včetně. Program je v roce 2013 určen na do financování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány. Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.
V rámci programu 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III" se podpora poskytuje na technická protipovodňová opatření, zaměřená především na vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů povodní.
I. Předmět podpory:
a) projektová dokumentace pro územní řízení (podprogram 129 262),
b) projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, projektová dokumentace pro stavební řízení (podprogram 129 263).
II. Forma podpory:
Podpora je poskytována na investiční výdaje.
III. Žadatel:
a) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. a): státní podniky Povodí11),
b) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. b): státní podniky Povodí11) a Lesy České republiky, státní podnik.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu se podávají průběžně do 30. 4. 2013.
Místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
Pro předmět podpory dle části 2A odst. I. písm. a) je podpora poskytována státním podnikům Povodí na projektovou dokumentaci stavebních akcí, jejichž celkové náklady včetně stavební části dle investičního záměru jsou vyšší než 100 mil. Kč.
Pro předmět podpory dle části 2A odst. I. písm. b) je podpora poskytována státním podnikům Povodí a státnímu podniku Lesy České republiky na projektovou dokumentaci stavebních akcí, jejichž celkové náklady včetně stavební části dle investičního záměru jsou vyšší než 50 mil. Kč.
Přednostní řešení:
- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,
- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
- integrace do plánů povodí,
- území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových škod s ohledem na hydrogeologické poměry, anebo možný výskyt velkých povodňových škod.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Podpora na pořízení projektové dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení se poskytuje do výše 85 % nákladů, upravených podle výsledku výběrového řízení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost (formulář F v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
a) prohlášení žadatele (formulář B v části 3),
b) technická zpráva podle formuláře G v části 3,
c) zdůvodnění priority navrhované akce,
d) kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,
e) přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,
f) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář H v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,
b) veřejné zakázky budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) návrh smlouvy o dílo,
d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. a) při závěrečném vyhodnocení akce předložení pravomocného územního rozhodnutí akce, na jejíž zpracování dokumentace pro územní řízení byla poskytnuta podpora,
b) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. b) při závěrečném vyhodnocení akce předložení pravomocného stavebního povolení akce, na jejíž zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro stavební řízení byla poskytnuta podpora.
2 B.
Podpora na odstraňování povodňových škod
podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona.
Podpora se poskytuje v rámci programů:
a) 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku",
b) 129 270 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II".
I. Předmět podpory:
Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:
a) podprogramu 229 117 "Odstranění následků povodní roku 2010". Podpora bude poskytnuta pouze na akce, jejichž žádosti byly přijaty do konce roku 2012. Podprogram je v roce 2013 určen na do financování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány.
b) programu 129 270 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II", k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2012, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 000 000 Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území jednotlivých dílčích povodí částku 50 000 000 Kč v příslušném kalendářním roce.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
III. Žadatel:
Státní podniky Povodí1a Lesy České republiky, státní podnik.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu na akce:
a) podprogramu 229 117 dle části 2 B odst. I. písm. a) v roce 2013 již nebudou přijímány,
b) programu 129 270 vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství.
Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
Vyjádření omezené funkce koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku, jako např.:
a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,
b) snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,
c) ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,
d) ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,
e) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,
f) vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích a pod.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Úhrada ve výši do 100 % u škod v případě vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity15)a do výše 70 % u vyhlášeného druhého stupně povodňové aktivity16) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. Na škody vzniklé v důsledku prvního povodňového stupně není podpora poskytována.
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
b) technická zpráva dle formuláře E v části 3 včetně dokladu o ověření stability použité (nově navrhované) konstrukce,
c) protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci, včetně fotodokumentace,
d) odhad případných následných škod,
e) doložení historie realizovaných opatření (např. opravy povodňových škod, zkapacitnění toku podle programu 129 120, údržby investičního charakteru a pod.) v dotčeném úseku vodního toku v období předchozích sedmi kalendářních let před vznikem povodňové škody. Tato předchozí opatření budou charakterizována jejich umístěním v ř. km vodního toku, rokem ukončení realizace (pokud se jedná o akci z dotačních programů uvést evidenční číslo akce), výší vynaložených investičních nebo neinvestičních nákladů (stavební část) a stručným popisem provedené konstrukce;
f) doklad o vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity,
g) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
h) platné územní rozhodnutí nebo platné ohlášení,
i) zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
j) situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
k) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář G v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
b) návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
c) pravomocné stavební povolení nebo platné ohlášení, pokud nebylo součástí žádosti o zařazení do programu,
d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12)
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,
b) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
c) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář G v části 3),
d) doložení platné smlouvy o dílo (oboustranně podepsané a orazítkované, opatřené datem podpisu) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
e) doložení vyplněných formulářů dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
f) zajištění využití efektivních postupů pro optimalizaci vynaložených výdajů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní,
g) obecně platí, že při kontrole podmínek přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platné v roce přijetí žádosti o podporu.
2 C.
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem
podle § 102 odst. 1 písm. f), g) a j) vodního zákona.
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 "Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží", který se řídí následujícími pravidly:
I. Předmět podpory:
Podpory se v rámci podprogramu 129 132 "Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží " vztahují pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu do roku 2012 včetně. Podprogram je v roce 2013 určen na dofinancování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány. Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.
V rámci podprogramu 129 133 "Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží":
a) Odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2013 a jednotlivě přesahujících 250 000 Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q
100
.
V rámci podprogramu 129 134 "Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích":
b) Odstranění havarijních stavů a jejich následků na rybnících a vodních nádržích:
- byl-li v důsledku vzniku havarijní situace vyhlášen pod vodním dílem druhý16) nebo třetí15) stupeň povodňové aktivity, nebo pro které byl vyhlášen stav nouze dle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- realizace akce musí být podpořena rozhodnutím nebo doporučujícím stanoviskem místně příslušného vodoprávního úřadu,
- podporu nelze poskytnout na odbahnění,
- podporu nelze poskytnout v případě, kdy vlastník vodního díla více než tři roky neprovedl opatření uložená vodoprávním úřadem17) k uvedení vodního díla do bezpečného stavu.
II. Žadatel:
Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb18), a že se jedná o:
a) právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,
b) fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,
c) Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),
d) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),
e) Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
f) organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.
Z programu 129 130 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.
III. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. a) se v případě nastalých povodní podávají do termínu vyhlášeného Ministerstvem zemědělství a písm. b) se podávají průběžně, nejpozději do 29. 11. 2013. Místem podání žádosti o podporuje Ministerstvo zemědělství, Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod.
IV. Kritéria podpory:
a) rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní,
b) zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,
c) efektivnost vynaložených výdajů,
d) pro podprogram 129 134 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 50 %.
V. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Úhrada do výše 100 % výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky).
VII. Základní náležitosti žádostí:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář I v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
a) čestné prohlášení (formulář J v části 3),
b) technická zpráva (formulář K v části 3),
c) úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb18), podle zákona o zemědělství, (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo
- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo
- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb18) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo
- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,
d) úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),
e) doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu18), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,
f) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu18), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní,
g) doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu18), prokázaný za roky 2011 a 2012 podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby v případě rekonstrukce nefunkčního rybníka nebo vodního díla. Tehdy doloží žadatel úředně ověřený doklad místně příslušného vodoprávního úřadu o nefunkčnosti rybníka nebo vodní nádrže, nebo nemožnosti hospodaření na předmětu podpory s objektivním odůvodněním,
h) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), a b) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá,
i) doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
j) stanovisko příslušného správce povodí19) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a) a b) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),
k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),
1) stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla) 21), m) kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
n) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013),
o) návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor22) rybníka či vodní nádrže,
p) kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)],
q) odhad případných následných škod [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)],
r) doklad o vyhlášení druhého, nebo třetího stupně povodňové aktivity, nebo doklad o vyhlášení stavu nouze, dle § 3, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b)],
s) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)],
t) rozhodnutí nebo doporučující stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu, vyjadřujícím nutnost havarijní stav odstranit [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b)].
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář L v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,
b) veřejné zakázky budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) doklad o tom, že žadatel má vyřešené závazky vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení. Žadatel předloží doklad o bezdlužnosti ne starší než 3 měsíce,
d) zadávací dokumentace veřejné zakázky,
e) návrh smlouvy o dílo jednostranně podepsaný zhotovitelem,
f) položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
g) pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo ohlášení,
h) pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona [nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)], nebo
i) pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení dle § 39 vodního zákona při použití závadných látek (nepředkládá se v případě extenzivního chovu ryb),
j) hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni23), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou24),
k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
l) tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
m) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky13).
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
b) dodržení kalkulace výdajů,
c) trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru22) o velikosti minimálně 10 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru22) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),
d) prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q
100
či vyšší v souladu s platnými předpisy,
e) žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,
f) doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář K v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,
g) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
h) doložení vyplněných formulářů dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
i) doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
j) doklad o zřízení vodočetné latě,
k) závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory s úředně ověřeným podpisem vlastníka.
X. Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo zemědělství vydá metodický pokyn zpřesňující postup administrace žádostí v návaznosti na proces notifikace dokumentace programu Evropskou Komisí.
3. Vzory formulářů
      
_______________
1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.
12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13) Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1
4) § 24 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
15) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) § 70 odst. 1 písm. b) zákona 4. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 110 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
19) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.
23) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.
24) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty