306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Schválený:
306/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 20. srpna 2001
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Energetický regulační úřad (dále jen "úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. a) zákona:
 
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví kvalitu dodávek elektřiny a souvisejících služeb, která je vyjádřena standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Kvalitní dodávkou elektřiny se rozumí dodávka elektřiny zákazníkovi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy splňující všechny standardy kvality uvedené v této vyhlášce a ve zvláštním právním předpisu.1)
(2) Plnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb je zahrnuto v regulovaných cenách. Neplnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb je důvodem pro úpravu regulovaných cen. Za neplnění standardů kvality dodávek a souvisejících služeb není považováno omezení nebo přerušení dodávky elektřiny v nezbytném rozsahu podle § 24 odst. 3 písm. c) a odst. 5, § 25 odst. 4 písm. d) a odst. 6 zákona.
(3) Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb se člení na
a) garantované standardy dodávky elektřiny a souvisejících služeb, které stanovují úroveň dodávek a služeb, která musí být dosažena v každém individuálním případě,
b) obecné standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb uvedené v § 3, které se uplatňují tam, kde není možné uplatňovat garantované standardy, avšak kde zákazníci mají právo očekávat předem stanovenou úroveň služeb.
 
§ 2
Garantované standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb
(1) Garantované standardy kvality dodávek elektřiny jsou
a) standard kvality elektřiny, kterým je především kvalita frekvence a napětí, garantovaný provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav v souladu s doporučenou ČSN normou,2)
b) standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky, provozovatelem distribuční soustavy je doba kratší než 6 hodin, výjimkou je kumulace poruch, která uplyne od okamžiku, kdy byl provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informován,
c) standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny v případě, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zahájí práce na obnově dodávky elektřiny
1. ze zařízení do napěťové úrovně 1 kV do 3 hodin od okamžiku, kdy je informován o poruše v distribuční soustavě, a do 24 hodin obnoví dodávku elektřiny u všech zákazníků připojených k zařízení této napěťové úrovně,
2. ze zařízení s napětím vyšším než 1 kV do 2 hodin od okamžiku, kdy je informován o poruše v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, a do 12 hodin obnoví dodávku elektřiny pro všechny zákazníky připojené k zařízení této napěťové úrovně.
(2) Garantované standardy služeb souvisejících s dodávkami elektřiny jsou
a) standard sdělení podmínek pro připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové nebo provozovatele distribuční soustavy, kterým se rozumí sdělení podmínek žadateli o připojení odběrného místa provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy odeslané do 30 kalendářních dnů po obdržení žádosti. V případě, že je nutné provést měření chodu sítě, se tento termín prodlužuje o dobu měření, maximálně však na 60 kalendářních dnů; o této skutečnosti musí být žadatel informován nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti,
b) standard připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, kterým se rozumí nainstalování elektroměru a zahájení dodávky elektřiny provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy zákazník splnil podmínky připojení odběrného místa předepsané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
c) standard vyřízení stížnosti na kvalitu elektřiny provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, kterým se rozumí lhůta vyřízení stížnosti na kvalitu elektřiny, tj. prověření oprávněnosti stížnosti na kvalitu elektřiny a písemné vyrozumění stěžovatele odeslané do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. Vyrozumění obsahuje sdělení o oprávněnosti stížnosti a v případě její oprávněnosti způsob odstranění nedostatků nebo sdělení o prodloužení doby vyřízení. V tomto případě je nutno sdělit stěžovateli termín konečného rozhodnutí o oprávněnosti stížnosti s tím, že prodloužení nepřesáhne celkovou dobu 90 kalendářních dnů od obdržení stížnosti,
d) standard vyřízení žádosti o provedení kontroly správnosti údajů měřicího zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, kterým se rozumí výměna měřicího zařízení nebo zajištění ověření správnosti měření do 15 kalendářních dnů od jejího obdržení,
e) standard vyřízení stížnosti na vyúčtování elektřiny, kterým se rozumí písemné vyrozumění stěžovatele o způsobu vyúčtování elektřiny odeslané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po obdržení stížnosti; standard zahrnuje také odpověď na žádost zákazníka na změnu platebních podmínek,
f) standard pro sjednávání schůzek se zákazníky, kterým se rozumí nabídka schůzky provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi k vyřízení jeho záležitostí; schůzka se sjednává na dohodnutý čas mezi 8 a 18 hodinou v pracovních dnech, termín se sdělí zákazníkovi písemně, výjimečně, pokud není možné tento sjednaný termín k vyřízení pracovní záležitosti dodržet, je nutné písemně sjednat nový termín schůzky,
g) standard opětovného připojení odběrného místa zákazníka odpojeného od zařízení provozovatele přenosové nebo od zařízení provozovatele distribuční soustavy z důvodu opakovaného nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh nebo neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru, kterým se rozumí připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo k zařízení provozovatele distribuční soustavy do 24 hodin od doby, kdy zákazník prokázal příslušnému provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy úhradu dlužné částky v plné výši nebo s ním uzavřel dohodu o placení,
h) standard odeslání odpovědi na korespondenci zákazníka do 15 kalendářních dnů od jejího obdržení, pokud se nejedná o standard podle odstavce 2 písm. a), c), e), g),
i) standard výměny nebo přeložky elektroměru, kterým se rozumí pro provozovatele distribuční soustavy
1. výměna měřicího zařízení při změně tarifu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy zákazník splnil podmínky pro přiznání nové sazby,
2. přemístění měřicího zařízení do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti zákazníka za podmínky, že odběrné místo odpovídá právním předpisům a technickým normám.
 
§ 3
Obecné standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb
(1) Obecné standardy kvality dodávek elektřiny jsou
a) standard souhrnného přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav,
b) standard četnosti přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav.
(2) Na základě plnění obecných standardů podle odstavce 1 vyhodnocuje úřad spolehlivost dodávky elektřiny zákazníkům z přenosové soustavy a z distribučních soustav.
(3) Mimořádnými přerušeními dodávky elektřiny uznanými úřadem se rozumí všechna vynucená přerušení dodávky elektřiny zákazníkům v případech, kdy se jedná o stavy nouze podle § 54 odst. 1 zákona.
(4) Výpočet obecných standardů kvality dodávek elektřiny provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav podle jednotného postupu schváleného úřadem.
(5) Přerušením dodávky elektřiny je každé přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi s dobou trvání delší než 3 minuty bez ohledu na to, zda příčina vzniku byla v zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo v zařízení provozovatele distribuční soustavy nebo mimo tuto soustavu, v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě jiného provozovatele. Za přerušení dodávky elektřiny není považováno přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož příčinou je jeho vlastní odběrné elektrické zařízení nebo elektrická přípojka v jeho vlastnictví nebo společná domovní instalace a současně nedochází k omezení dodávky elektřiny žádnému dalšímu zákazníkovi.
(6) Poruchovým přerušením dodávky elektřiny je
a) každé přerušení dodávky elektřiny zákazníkům při vzniku a odstraňování poruchy na zařízení provozovatele přenosové soustavy podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 7 nebo provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 písm. d) bodu 7 zákona,
b) každé samočinné vypnutí dodávky elektřiny nebo chybné vypnutí dodávky elektřiny obsluhujícím personálem spojené s přerušením dodávky elektřiny zákazníkům,
c) každý beznapěťový stav v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, který vznikl v důsledku přerušení dodávky elektřiny mimo tuto soustavu, v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě jiného provozovatele.
(7) Vynuceným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům je přerušení dodávky elektřiny z důvodů uvedených v § 24 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 5, 8 a 9, § 25 odst. 4 písm. d) bodech 1 až 5, 8 a 9 zákona.
(8) Plánovaným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům je přerušení dodávky elektřiny vznikající v souvislosti s plánovanými pracemi při provozování a údržbě přenosové soustavy nebo distribuční soustavy včetně odběrných elektrických zařízení zákazníků na ni připojených ve smyslu § 24 odst. 3 písm. c) bodu 6 a odst. 5, § 25 odst. 4 písm. d) bodu 6 a odst. 6 zákona.
(9) Výkaz přerušení dodávky elektřiny a četnosti těchto přerušení za příslušný rok je předáván provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy úřadu k 30. dubnu následujícího roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1. Výkaz hodnocení přerušení dodávky elektřiny za příslušný rok je předáván úřadu k 30. dubnu následujícího roku provozovatelem přenosové soustavy na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, nebo provozovatelem distribuční soustavy na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.
 
§ 4
Zveřejňování dosahované úrovně standardů
Úroveň plnění všech standardů jednotlivými provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy v příslušném roce je zveřejňována v Energetickém regulačním věstníku do 30. června následujícího roku. K úrovni plnění těchto standardů bude přihlíženo při úpravě regulovaných cen.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.
Příl.1
Vzor
 Výkaz přerušení dodávky elektřiny a četnosti těchto přerušení
              - rok 2...

Provozovatel přenosové soustavy
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|Souhrnné přerušení (min./rok)|Všechna přerušení|Uznáno ERÚ jako mimořádná|Rozdíl|
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 440 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 220 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 110 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+

+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|Četnost přerušení (počet)  |Všechna přerušení|Uznáno ERÚ jako mimořádná|Rozdíl|
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 440 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 220 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 110 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+

Provozovatel distribuční soustavy
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|Souhrnné přerušení (min./rok)|Všechna přerušení|Uznáno ERÚ jako mimořádná|Rozdíl|
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí do 1 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 1 kV až 100 kV|         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 110 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+

+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|Četnost přerušení (počet)  |Všechna přerušení|Uznáno ERÚ jako mimořádná|Rozdíl|
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí do 1 kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 1 kV až 100 kV|         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
|hladina napětí 110     kV    |         |             |   |
+-----------------------------+-----------------+-------------------------+------+
Příl.2
Vzor
     Výkaz hodnocení přerušení distribuční soustavy
              - rok 2...

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Sledování přerušení dodávky elektřiny v napěťové hladině .... provozovatele distribuční soustavy za |
|období od ....... do                                         |
+------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---+---+---+-----+-------+------+
|Pořad.|Druh   |Chybné  |Začátek |Začátek  |Konec   |Konec  |P1 |P2 |lj |ljxtj|Porucha|Uznáno|
|číslo |přerušení|vypnutí |přerušení|manipulací|manipulací|přerušení|  |  |  |   |v HDS |ERÚ  |
|   |     |způsobené|- T0   |- T1   |- T2   |- T3   |  |  |  |   |    |   |
|   |     |obsluhou |     |     |     |     |  |  |  |   |    |   |
|   |     +---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |ANO/NE  |datum|čas|datum|čas |datum|čas |datum|čas|kVA|kVA|MVA|MVAh |ANO/NE |ANO/NE|
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
|   |     |     |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |    |   |
+------+---------+---------+-----+---+-----+----+-----+----+-----+---+---+---+---+-----+-------+------+
Poznámka:
Druh  přerušení ................ [poruchové, vynucené, plánované]
Napěťová hladina ................ [celé číslo - kV]
Datum a čas začátku události - T0 ............[dd, mm, rr, hh, mm]
Datum a čas začátku manipulací - T1 ..........[dd, mm, rr, hh, mm]
                     (pouze u poruchových VN)

Datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy - T2 ...........
[dd, mm, rr, hh, mm] (pouze u povrchových VN)
Datum a čas obnovení dodávky v úseku ovlivněném události - T3 ....
[dd, mm, rr, hh,mm]
Výkon v čase T0 - P1 ...............[kVA] (pouze u povrchových VN)
Pozn.: Pro výpočet nedodané energie se P1 uvažuje jako nedodaný
výkon od T0 do T1.
Výkon v čase T2 - P2 ...............[kVA] (pouze u poruchových VN)
Pozn.: V síti vn se pro výpočet nedodané energie považuje za P2
instalovaný výkon v čase od T2 do T3, v čase od T1 do T2 se
uvažuje střední hodnota z P1 a P2.

V síti s napětím 110 kV a vyšším se uvažují výkony odpovídajícím
časům jednotlivých manipulačních kroků, pro výpočet nedodané
energie se vždy uvažuje střední hodnota z výkonů na začátku a
konci příslušného intervalu. V těch sítích vn, 110, 220 a 400 kV,
ve kterých jsou k dispozici měřené hodnoty výkonů (proudů), lze
pro určení nedodané energie zákoníkům místo instalovaných výkonů
používat měřené okamžité hodnoty výkonů. Pokud jsou u vývodů k
dispozici pouze proudy lze místo naměřených hodnot používat
hodnoty přepočtené. Předpokladem je, že měřené hodnoty musí být
k dispozici pro příslušnou napěťovou hladinu celé DS nebo PS a že
je znám celkový výkon dodávaný z příslušné napěťové hladiny DS
nebo PS pro hodnocení události.

V síti nn se uvažuje podle rozsahu výpadku dodávky:
- při úplném přerušení dodávky instalovaný výkon transformátorů v
 distribuční transformovně (DTS),
- při přerušení dodávky vývodu(ů) poměrná část instalovaného
 výkonu transformátorů (podle poměru počtu vývodů s přerušenou
 dodávkou k celkovému počtu vývodů),
- při přerušení dodávky v rozpojovací skříni nebo hlavní domovní
 skříni výkon odpovídající jmenovitému proudu pojistky.

lj = instalovaný (deklarovaný nebo měřený) výkon v kVA u skupiny
   postižených odběratelů j,
tj = střední doba trvání výpadku pro odběratele skupiny j, která
   se určí pomocí vztahu
   P1 . (T1 - T0) + (P1 + P2) . (T2 - T1)/2 + P2 . (T3 - T2)
tj = ---------------------------------------------------------
                P1

Pro vyhodnocení standardů je databáze dále rozšířena o další
vyhodnocovaný údaj a to:
Pro garantovaný standard obnova výpadku pojistky v hlavní domovní
skříni nízkého napětí v sloupci Porucha v HDS položka
- ano ........... místo poruchy je v hlavní domovní skříni nízkého
         napětí.
- ne ............ místo poruchy je v zařízení distribuční soustavy
         nízkého napětí.
Porucha v HDS .......... jen u poruch na hladině do 1 kV (ano = x)
Uznáno ERÚ .............. přerušení dodávky elektřiny bylo uznáno
             ERÚ jako mimořádné přerušení (ano = x)
Příl.3
Vzor
     Výkaz hodnocení přerušení přenosové soustavy
              - rok 2...

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Sledování přerušení provozovatele přenosové soustavy ....... za období od .... do          |
+---------+---------+--------+-------------------+-------------------+----------------+--------+------+
|Poř. č. |Druh   |Napěťová|Začátek přerušení |Konec přerušení  |   P     |Lokalita|Uznáno|
|přerušení|přerušení|hladina |(poruchy)     |(poruchy)     |(výkon před   |    |ERÚ  |
|     |     |    |          |          |vznikem poruchy)|    |   |
|     |     |[kV]  +-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |datum|hodina|minuty|datum|hodina|minuty|    MW    |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
|     |     |    |   |   |   |   |   |   |        |    |   |
+---------+---------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------------+--------+------+
1) Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
2) ČSN EN 50160.

Související dokumenty