187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
187/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 546/2005 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:
1. Hlava první včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:
 
"HLAVA PRVNÍ
ÚČEL A CÍL ZÁKONA
 
§ 1
Tento zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, pokud nejsou upraveny bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství.1)
1) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, publikované v Úředním věstníku ES L 302 19. 10. 1992, str. 1 - 50.
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, publikované v Úředním věstníku ES L 253, str. 1 - 776.
Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.".
2. Nadpis hlavy druhé zní: "ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SLUŽEBNÍ POMĚR CELNÍKA".
3. § 3 a 4 se zrušují.
4. V § 4a odst. 1 se za slova "celní orgány" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1a), která zní:
"1a) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1), 1a), 1b) se označují jako poznámky pod čarou č. 1b), 1c), 1d), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
5. V § 4a odst. 2 písm. a) se slova "celní dohled" nahrazují slovy "dohled celními orgány podle právních předpisů Evropských společenství1e)".
Poznámka pod čarou č. 1e) zní:
"1e) Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1c) a 1d) se označují jako poznámky pod čarou č. 1f) a 1g), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
6. V § 4a odst. 2 písm. b) se slova "celní a daňové předpisy" nahrazují slovy "právní předpisy, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny".
7. V § 4a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Celní orgány nejméně jednou za tři roky prověřují, zda jsou zpracovávané osobní údaje i nadále potřebné pro plnění jejich úkolů. Pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou pro plnění úkolů celních orgánů potřebné, celní orgány provedou bezodkladně jejich likvidaci.
(5) Celní orgány předávají zpracované osobní údaje jiným státním orgánům nebo osobám,
a) stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, nebo
b) souhlasí-li s předáním těchto údajů osoba, ke které se osobní údaje vztahují.".
8. V § 4b odst. 1 písm. a) se slova "celních a daňových předpisů" nahrazují slovy "právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny".
9. V § 4b odst. 1 písm. b) se za slova "psychotropními látkami" vkládají slova " , přípravky je obsahujícími, prekursory a pomocnými látkami".
10. V § 4b odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".
11. V § 4b odst. 5 písm. a) se slova "celní správy" nahrazují slovy "Celní správy České republiky1a) (dále jen "celní správa")".
12. § 5 až 11 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1g) až 3k) zrušují.
13. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 3l) zní:
 
"§ 12
Na služební poměr celníků1a) se použije zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky3l) s odchylkami uvedenými v § 13 a § 15 až 19b s tím, že
a) kde se v zákoně o služebním poměru příslušníků Policie České republiky hovoří o Policii České republiky, rozumí se tím i celní správa,
b) kde se v zákoně o služebním poměru příslušníků Policie České republiky hovoří o příslušníku Policie České republiky, rozumí se tím i celník,
c) působnost, která podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky přísluší ministru vnitra, přísluší ministru financí (dále jen "ministr"),
d) působnost podle § 2 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve vztahu ke generálnímu řediteli celní správy a jeho zástupci vykonává ministr a ve vztahu k ostatním celníkům generální ředitel a v rozsahu jím stanoveném další služební funkcionáři,
e) působnost, která podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky přísluší Ministerstvu vnitra, přísluší Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo").
3l) Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
14. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "(dále jen "služba")".
15. V § 14 odstavec 2 zní:
"(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí funkce
a) generálního ředitele, zástupce generálního ředitele, ředitele odboru, zástupce ředitele odboru a vedoucího oddělení na Generálním ředitelství cel,
b) ředitele celního ředitelství, zástupce ředitele celního ředitelství, ředitele odboru, zástupce ředitele odboru a vedoucího oddělení na celním ředitelství,
c) ředitele celního úřadu, zástupce ředitele celního úřadu a ředitele odboru na celním úřadu.".
16. § 19 se zrušuje.
17. § 19c se včetně nadpisu zrušuje.
18. § 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b) zní:
 
"§ 20
Zajištění zdravotní péče v celní správě
(1) Zdravotnické zařízení závodní preventivní péče poskytuje celníkům a občanským zaměstnancům3l) v celní správě závodní preventivní péči a posuzuje zdravotní způsobilost osoby, která žádá o přijetí do služebního poměru celníka, po dobu trvání jejich služebního nebo pracovního poměru a v souvislosti s ukončením služebního poměru, pokud toto oprávnění nepřísluší lékařské komisi. Závodní preventivní péči poskytují celníkům a občanským zaměstnancům v celní správě také pověření lékaři.
(2) Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na zdravotní způsobilost celníků, vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru celníka, nebo vylučují nebo omezují výkon služby, a druhy služeb zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých.
(3) Posouzení zdravotního stavu provádějí
a) lékaři závodní preventivní péče, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
b) lékaři závodní preventivní péče, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti celníků ke službě a zdravotního stavu celníků pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku.
(4) Ošetřující lékař je povinen hlásit zdravotnickému zařízení závodní preventivní péče nemoc nebo i podezření na nemoc, která omezuje výkon služby.
(5) Generální ředitelství cel vytváří podmínky pro zajištění závodní preventivní péče5b) pro celníky a občanské zaměstnance v celní správě a za tím účelem uzavírá smlouvy k zajištění závodní preventivní péče se zdravotnickými zařízeními odborně způsobilými poskytovat závodní preventivní péči.
(6) Náklady na zabezpečení výkonu závodní preventivní péče v celní správě jsou součástí hospodaření Generálního ředitelství cel.
5b) § 18a, 35a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".
19. V § 23 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Služebním zákrokem pod jednotným velením se rozumí služební zákrok podle odstavce 2, na kterém se podílí více zakročujících celníků, kdy o použití donucovacích prostředků nebo zbraně rozhodne celník pověřený řízením služebního zákroku. Rozhodnutí o použití donucovacích prostředků nebo zbraně musí být zadokumentováno na zvukovém nebo písemném záznamu.".
20. V § 30 odst. 1 se slova "porušením celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích" nahrazují slovy "porušením právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny".
21. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení rovněž od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny, a jejich pachatele, k němuž došlo mimo území České republiky na území Evropských společenství nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti.".
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
22. V § 30 odst. 3 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".
23. V § 30 odst. 6 se slova "podle odstavců 3 a 4" nahrazují slovy "podle odstavců 4 a 5".
24. V § 30 odst. 7 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".
25. V § 30 odst. 8 se slova "podle odstavce 6" nahrazují slovy "podle odstavce 7".
26. V § 30 odst. 8 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".
27. V § 30 odst. 9 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".
28. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Celník je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku v souvislosti s porušením právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny,
b) od které je požadováno vysvětlení podle § 30,
c) kterou předvádí dle ustanovení tohoto zákona nebo na žádost územních finančních orgánů,
d) u které je prováděn dohled nebo kontrola zboží celními orgány podle právních předpisů Evropských společenství,1e)
e) která vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku,
f) která je oznamovatelem,5e)
g) při zajišťování placení peněžitých plnění celními orgány podle zvláštních právních předpisů.
Osoba je povinna výzvě vyhovět.".
29. V § 31 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
30. V § 32 odst. 1 písm. b) se slova "podle § 30 odst. 8" nahrazují slovy "podle § 30 odst. 9".
31. V § 32 odst. 1 písm. b) se slova "a § 31 odst. 4" zrušují.
32. V § 32 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) v místnostech nebo prostorech určených k užívání celními orgány nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku, se chová násilně nebo slovně uráží celníka nebo jinou osobu, anebo úmyslně znečišťuje či poškozuje zařízení nebo majetek státu,".
33. V § 32 odst. 4 se slova "v § 30 odst. 3" nahrazují slovy "v § 30 odst. 4".
34. V § 34 odstavec 1 zní:
"(1) Existuje-li důvodné podezření, je celník oprávněn přesvědčit se, zda osoba nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví své nebo jiné osoby, a odebrat ji, jde-li o osobu
a) předváděnou nebo zajištěnou celními orgány,
b) u které je prováděn dohled nebo kontrola zboží celními orgány podle právních předpisů Evropských společenství,1e)
c) která vstupuje do prostor, místností nebo zařízení určených k užívání celními orgány nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku, nebo
d) u které je zajišťováno placení peněžitých plnění celními orgány podle zvláštních právních předpisů.".
35. V § 34 odst. 3 se slova "při propuštění předvedené nebo zajištěné osoby" nahrazují slovy "osobě, které byla zbraň odebrána, pokud pominuly důvody odebrání zbraně".
36. V § 35 se slova "celního dohledu" nahrazují slovy "dohledu a kontroly celními orgány podle právních předpisů Evropských společenství".
37. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
 
"§ 36a
(1) Celník je oprávněn plnit úkoly vyplývající z působnosti celních orgánů na území jiného státu způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou.
(2) Celník jiného státu je oprávněn plnit úkoly vyplývající z působnosti celních orgánů na území České republiky způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou.".
38. V § 37 se slova "uniklém celnímu dohledu" nahrazují slovy "uniklém dohledu celních orgánů podle právních předpisů Evropských společenství".
39. V § 37 se slova "celnímu dohledu" nahrazují slovy "tomuto dohledu".
40. V § 37 se slova "provádět celní kontrolu zavazadel" nahrazují slovy "provádět kontrolu zavazadel".
41. V § 37a odst. 2 se slova "celních předpisů" nahrazují slovy "právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny,".
42. V § 38 odst. 1 písm. j) se slova "do vzduchu" zrušují.
43. V § 38 odstavec 2 zní:
"(2) Donucovací prostředky je celník oprávněn použít v zájmu ochrany veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku, a dále v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku, proti osobě, která je ohrožuje.".
44. § 39 zní:
 
"§ 39
Nošení zbraně
Celníci jsou oprávněni nosit služební zbraň.".
45. V § 40 odst. 1 se slova "oprávněný nosit zbraň podle § 39" zrušují.
46. V § 40 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt celní správy nebo objekt územních finančních orgánů, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného pořádku, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od tohoto útoku,".
47. V § 44 odst. 2 písm. a) se slova "v § 30 odst. 3" nahrazují slovy "v § 30 odst. 4".
48. V § 44 odst. 3 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".
49. V § 45 odst. 5 se slovo "celního" zrušuje.
50. V § 45 odst. 6 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".
51. Nadpis hlavy páté zní: "DOHLED A JEHO VYKONÁVÁNÍ".
52. V hlavě páté se díl první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6f) až 7) zrušuje.
53. V hlavě páté nadpis dílu druhého zní: "DOHLED A JEHO VYKONÁVÁNÍ".
54. § 47 se zrušuje.
55. Nadpis § 48 zní: "Vykonávání dohledu celními orgány".
56. V § 48 odst. 1 se slova "celnímu" a "celní" zrušují.
57. V § 48 odst. 2 se slovo "celním" zrušuje.
58. V § 48 odst. 3 se slovo "celním" zrušuje.
59. V § 48 odst. 4 větě první se slovo "celního" a slova "při přestupu státních hranic" zrušují.
60. V § 48 odst. 5 větě první se slovo "celní" zrušuje.
61. V § 48 odst. 5 větě druhé se slova "vnitřní celní kontrola," nahrazují slovy "vnitřní kontrola,".
62. V § 48 odst. 6 se slovo "celní" zrušuje.
63. V § 48 odst. 7 se slova "provádění celního dohledu" nahrazují slovy "výkonu dohledu".
64. V § 48 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Celní orgány vystaví na zadržené doklady písemné potvrzení.".
65. Nadpis § 49 zní: "Osvobození od kontroly prováděné celními orgány".
66. V § 49 odst. 1 se slova "Celní kontrole" nahrazují slovy "Kontrole prováděné celními orgány".
67. V § 49 odst. 2 se slova "Celní kontrole" nahrazují slovy "Kontrole prováděné celními orgány".
68. Nadpis § 50 zní: "Povinnost součinnosti osob, u nichž celní orgány vykonávají dohled".
69. V § 50 odst. 1 se slova "celnímu" a "celního" zrušují.
70. V § 50 odst. 2 se ve větě první slova "celní" a "celního" zrušují.
71. V § 50 odst. 3 větě první se slovo "celní" a slova "v tuzemsku" zrušují.
72. V § 50 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
73. V § 51 odst. 3 se slova "celního a daňového řízení" nahrazují slovy "řízení před celními orgány a daňového řízení".
74. V § 51 odst. 4 se slova "Veřejní přepravci" nahrazují slovy "Veřejní dopravci".
75. V § 51 odst. 5 se slovo "celního" zrušuje.
76. V § 52 odst. 2 písm. b) se slovo "celním" zrušuje.
77. V § 52 odst. 3 se slovo "cla" nahrazuje slovy "cla a daně" a slovo "clo" se nahrazuje slovy "clo a daň".
78. § 53 se zrušuje.
79. Hlava šestá se včetně poznámek pod čarou č. 7g) až 7j) zrušuje.
80. Hlava sedmá se včetně poznámky pod čarou č. 8) zrušuje.
81. V hlavě osmé se díl první a díl druhý včetně nadpisů zrušují.
82. V hlavě osmé nadpis dílu třetího zní: "ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU".
83. § 83 se zrušuje.
84. § 85 a 86 se zrušují.
85. V hlavě osmé se díl čtvrtý a díl pátý včetně nadpisů zrušují.
86. V hlavě osmé nadpis dílu šestého zní: "SKLADNÉ".
87. § 93 a 94 se zrušují.
88. V § 95 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
89. V hlavě osmé se díl sedmý a díl osmý včetně nadpisů zrušují.
90. V hlavě deváté se díl první včetně nadpisu zrušuje.
91. V hlavě deváté nadpis dílu druhého zní: "ŘÍZENÍ O PŘIDĚLENÍ CELNĚ SCHVÁLENÉHO URČENÍ".
92. § 99 až 101 se včetně nadpisů zrušují.
93. V § 102 odstavec 1 zní:
"(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení1e) se provádí na celním úřadu anebo v celním prostoru. Přímým zástupcem v řízení o přidělení celně schváleného určení může být pouze osoba, která vykonává tuto činnost jako předmět svého podnikání.".
94. V § 102 odstavec 3 zní:
"(3) Z podnětu celního úřadu nebo na žádost osoby může být řízení o přidělení celně schváleného určení prováděno i mimo celní prostor. Náklady spojené s tímto řízením nese osoba, která o provedení řízení mimo celní prostor požádala.".
95. V § 102 odst. 4 se slova "celní řízení" nahrazují slovy "řízení o přidělení celně schváleného určení1e)".
96. V § 102 odst. 5 se slova "celní řízení" nahrazují slovy "řízení o přidělení celně schváleného určení".
97. V § 102 odst. 6 větě první se slova "celní řízení" nahrazují slovy "řízení o přidělení celně schváleného určení".
98. V 102 odst. 6 se věta "Pohraniční celní úřad provede celní řízení přednostně též u pravidelných jednotek nebo formací ozbrojených sil smluvních stran Severoatlantické smlouvy, bude-li o přechodu hranic předem uvědomen." nahrazuje větou "Celní úřad provede řízení o přidělení celně schváleného určení přednostně též u zboží dováženého, vyváženého a zboží v režimu tranzitu, které je dováženo, vyváženo nebo prováženo pravidelnými jednotkami nebo formacemi ozbrojených sil smluvních stran Severoatlantické smlouvy.".
99. V § 102 odst. 7 se slova "celního řízení" nahrazují slovy "řízení o přidělení celně schváleného určení".
100. Nadpis § 104 zní: "Rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu".
101. V § 104 odstavec 1 zní:
"(1) Základními náležitostmi rozhodnutí jsou
a) označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal,
b) evidenční číslo rozhodnutí,
c) datum přijetí celního prohlášení,
d) datum vydání rozhodnutí,
e) přesné označení deklaranta,
f) popis a název zboží,
g) položka celního sazebníku,
h) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem.".
102. V § 104 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Je-li rozhodnutím vyměřováno clo nebo daň, musí rozhodnutí kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahovat
a) podpoložku celního sazebníku,
b) celní sazbu zboží podle celního sazebníku,
c) částku vyměřeného cla nebo daně,
d) číslo účtu banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny, a její označení.".
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
103. V § 104 odst. 3 se slova "pro účely celního řízení" a slovo "celním" zrušují.
104. V § 104 odst. 4 se slova "v celním řízení" zrušují a za slovo "režimu" se vkládá čárka.
105. V § 104 odst. 5 se slova "v celním řízení" zrušují.
106. V § 104 odst. 6 se slova "v celním řízení" zrušují.
107. V § 104 odst. 6 se věta "Způsob nakládání s jednotlivými vyhotoveními rozhodnutí stanoví ministerstvo vyhláškou." zrušuje.
108. V § 104 odst. 7 se slova "v celním řízení sděleném" nahrazují slovem "sdělené".
109. V § 104 odst. 8 se slova "v celním řízení" zrušují.
110. V § 104 odst. 9 se slova "v celním řízení" zrušují.
111. V § 104 odst. 10 písm. a) se slova "v celním řízení" zrušují.
112. V hlavě deváté dílu třetím nadpis oddílu prvního zní: "Doplňující náležitosti celního prohlášení".
113. § 105 včetně poznámky pod čarou č. 8aa) zní:
 
"§ 105
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem doplňující náležitosti celního prohlášení8aa) pro celní a daňové účely.
8aa) Články 59 až 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
114. § 106 až 108 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8b) zrušují.
115. V hlavě deváté dílu třetím se oddíl druhý včetně nadpisu zrušuje.
116. V hlavě deváté se díl čtvrtý, díl pátý a díl šestý včetně nadpisů zrušují.
117. V § 127 odst. 3 větě první se slova "obchodních a účetních dokladů" nahrazují slovy "obchodních dokladů a účetních záznamů".
118. V § 127 odst. 3 větě druhé se slova "účetních a obchodních dokladů" nahrazují slovy "obchodních dokladů a účetních záznamů".
119. V § 127 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Následnou kontrolu lze provést ve lhůtě tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost zaplatit clo nebo daň. Následnou kontrolu lze v této lhůtě rovněž provést kontrolou zboží, které bylo propuštěno, je-li toto zboží k dispozici. Celní orgány jsou oprávněny u tohoto zboží odebrat vzorky, pokud je to pro další kontrolní úkony potřebné. Celní orgány nejsou povinny platit osobě, u které je prováděna následná kontrola, náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou zboží a odebráním vzorků. Na odebrané vzorky je celní orgán povinen vydat kontrolované osobě písemné potvrzení.".
Dosavadní odstavce 4 až 14 se označují jako odstavce 5 až 15.
120. V § 127 odst. 5 se věta "Následnou kontrolu zahájí celní orgány sdělením evidenčních čísel celních prohlášení, která budou ověřována včetně rozsahu ověřovaných údajů, kontrolované osobě." nahrazuje větou "Následnou kontrolu zahájí celní orgány sdělením předmětu kontroly kontrolované osobě.".
121. V § 127 odst. 6 větě třetí se slova "evidenční čísla celních prohlášení, která budou ověřována" nahrazují slovy "předmět kontroly".
122. V § 127 odst. 7 se v první větě slova "celnímu dohledu" nahrazují slovy "dohledu prováděnému celními orgány".
123. V § 127 odst. 8 písmeno f) zní:
"f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní doklady a účetní záznamy a jiné doklady a písemnosti včetně záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, a to i mimo prostor kontrolované osoby.".
124. V § 127 odst. 11 se slova "podle odstavce 9 písm. d)" nahrazují slovy "podle odstavce 10 písm. d)".
125. V § 127 odst. 12 se slova "podle odstavce 7 písm. f) nebo jejich zadržení podle odstavce 8" nahrazují slovy "podle odstavce 8 písm. f) nebo jejich zadržení podle odstavce 9".
126. V § 127 odst. 14 se slova "poštou na doručenku" nahrazují slovy "do vlastních rukou".
127. V hlavě desáté se díl první včetně nadpisu zrušuje.
128. § 133 a 134 se zrušují.
129. V § 135 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
130. V § 135 odst. 1 se slova "Osoba, které bylo povolení uděleno" nahrazují slovy "Osoba, které bylo uděleno povolení k použití režimu s ekonomickým účinkem8d) nebo k provozování celního skladu8e)".
Poznámky pod čarou č. 8d) a 8e) znějí:
"8d) Článek 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
8e) Článek 100 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
131. V § 135 odst. 2 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle odstavce 1".
132. V § 135a se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
133. V § 135b se slovo "rozhodnutím" nahrazuje slovy "doručením rozhodnutí".
134. § 136 až 138a se zrušují.
135. V hlavě desáté dílu druhém se oddíl druhý až oddíl sedmý včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8d) až 8z) zrušují.
136. V hlavě desáté se díl třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.
137. Hlava jedenáctá se včetně nadpisů zrušuje.
138. V hlavě dvanácté nadpis dílu prvního zní: "PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ VE PROSPĚCH STÁTU".
139. § 233 zní:
 
"§ 233
Celní úřad na písemnou žádost vlastníka zboží může povolit přenechání zboží ve prospěch státu. Celní úřad povolí přenechání zboží ve prospěch státu pouze tehdy, jestliže
a) jsou zachovány zvláštní právní předpisy o ochraně životního prostředí,
b) státu nevzniknou přenecháním zboží žádné náklady, kromě nákladů souvisejících s prodejem zboží, a
c) se jedná o zboží, se kterým lze z hlediska zvláštních právních předpisů volně obchodovat a manipulovat.".
140. V hlavě dvanácté se díl druhý včetně nadpisu zrušuje.
141. § 237 včetně poznámky pod čarou č. 8f) zní:
 
"§ 237
(1) Cestujícím mladším patnácti let je od dovozního cla osvobozeno zboží,8f) jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 90 Euro.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží členů posádek dopravních prostředků, kteří zajišťují dopravu mezi třetí zemí a Společenstvím, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 Euro při každé cestě.
8f) Článek 47 druhý pododstavec nařízení Rady (EHS) č. 918/ 83 ze dne 28. března 1983, o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění nařízení č. 3822/85, č. 3691/ 87, č. 1315/88, č. 4235/88, č. 3357/91, č. 2913/92, č. 355/94 a č. 1671/2000.".
142. Za § 237 se vkládají nové § 237a až 237h, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8g) a 9) znějí:
"Zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
 
§ 237a
(1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva.
(2) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta a konzulární zavazadlo Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky.
 
§ 237b
(1) Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit8g) podle mezinárodní smlouvy je osvobozeno od dovozního cla za podmínek uvedených v § 237c až 237f.
(2) Osobou požívající výsad a imunit se rozumí
a) diplomatická mise a konzulární úřad akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,
b) zvláštní mise,
c) mezinárodní organizace, která požívá výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy,
d) státní příslušník cizího státu, který je členem diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu akreditovaných pro Českou republiku, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí jako šéf diplomatické mise, člen diplomatického personálu nebo administrativně technického personálu diplomatické mise nebo jako vedoucí konzulárního úřadu, konzulární úředník nebo konzulární zaměstnanec,
e) úředník mezinárodní organizace, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt, není občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice,
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud není občanem České republiky, nemá v České republice povolení k trvalému pobytu a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
 
§ 237c
(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. a) až c) za podmínky, že bude použito výlučně pro úřední potřebu těchto osob. Zbožím pro úřední potřebu se rozumí rovněž zboží určené k výstavbě, přestavbě, údržbě a zařízení nemovitostí, ve kterých tyto osoby sídlí.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. d) až f) za podmínky, že bude použito výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. Od dovozního cla je osvobozeno zboží jak dovezené přímo ze zahraničí, tak zboží propuštěné do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu nebo z režimu uskladnění v celním skladu, anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.
 
§ 237d
Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit je osvobozeno od dovozního cla pouze při zachování principu vzájemnosti. Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze v rozsahu, ve kterém je osvobození od dovozního cla ze stejných důvodů přiznáno osobám, které mají sídlo nebo trvalý pobyt v České republice v souvislosti s jejich působením v příslušném cizím státě.
 
§ 237e
(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že bude určeno pro osoby požívající výsad a imunit a bude jimi navrženo do volného oběhu na tiskopise celního prohlášení, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou. Celní prohlášení ověří diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise nebo mezinárodní organizace uvedené v § 237b odst. 2 písm. a) až c) otiskem svého razítka a podpisem vedoucího nebo jeho zástupce.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců, a jde-li o motorová vozidla, plavidla a letadla, ve lhůtě 24 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu nebude půjčeno nebo vypůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně.
 
§ 237f
(1) Od dovozního cla je rovněž osvobozeno zboží, které dovážejí
a) členové cizích delegací a členové jejich rodin, přijíždějící na diplomatické konference konané v České republice,
b) členové zvláštních diplomatických misí a členové jejich rodin, přijíždějící do České republiky s diplomatickým posláním, za podmínky, že zboží bude použito pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ústní celní prohlášení bude doloženo dokladem prokazujícím, že se jedná o osobu požívající výsady a imunity podle odstavce 1.
Zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky
 
§ 237g
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) ozbrojenou silou příslušníci pozemních, námořních nebo vzdušných ozbrojených sil cizích států vyslaných na území České republiky jako přijímacího státu na základě mezinárodní smlouvy,9)
b) civilní složkou civilní osoby doprovázející ozbrojené síly, které jsou zaměstnány u ozbrojených sil a které nejsou občany bez státní příslušnosti nebo občany státu, který není smluvní stranou mezinárodní smlouvy,9) ani nejsou občany České republiky,
c) závislou osobou manžel nebo manželka příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo dítě tohoto příslušníka závislé na jeho podpoře.
 
§ 237h
(1) Od dovozního cla je osvobozeno
a) technika a přiměřené množství potravin, zásob a jiného zboží dováženého ozbrojenými silami pro výhradní potřebu
1. ozbrojených sil,
2. civilní složky,
3. závislých osob,
b) palivo, olej a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil nebo civilní složky.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno jak zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do volného oběhu, tak zboží propuštěné do volného oběhu po předchozím umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu nebo z režimu uskladňování v celním skladu anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.
8g) Například Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, vyhlášená pod č. 157/1964 Sb., Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhlášená pod č. 21/1968 Sb., Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, vyhlášená pod č. 32/1969 Sb., Úmluva o zvláštních misích, vyhlášená pod č. 40/1987 Sb., Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, vyhlášená pod č. 52/1956 Sb., zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, vyhlášená pod č. 36/2001 Sb. m. s.
9) Například Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k této dohodě, vyhlášená pod č. 297/1996 Sb., Protokol o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, vyhlášený pod č. 5/2002 Sb. m. s.".
143. V hlavě třinácté se díl první včetně nadpisu zrušuje.
144. V hlavě třinácté nadpis dílu druhého zní: "ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU S VÝJIMKOU TRANZITNÍCH OPERACÍ".
145. § 254 zní:
 
"§ 254
Zajištěním celního dluhu se pro účely tohoto zákona rozumí zajištění cla a daní při dovozu zboží.".
146. § 255 se zrušuje.
147. V § 256 odst. 1 písm. a) se slova "z jedné operace prováděné jedním dlužníkem," nahrazují slovy "z jedné nebo několika operací prováděných jedním dlužníkem u jednoho celního úřadu,".
148. Poznámka pod čarou č. 9b) zní:
"9b) § 152 až 174 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.".
149. V § 256 odst. 1 písm. c) se slova "z jedné operace, jiné než režim tranzitu" nahrazují slovy "z jedné nebo několika operací, jiných než režim tranzitu".
150. V § 256 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.
151. V § 256 odstavec 3 zní:
"(3) Při zajišťování celního dluhu celní jistotou uvolní celní úřad celní jistotu ihned poté, co celní dluh zanikl nebo již nemůže vzniknout. Uvolněnou celní jistotu celní úřad neprodleně vrátí složiteli nebo ji podle dispozic složitele použije k zajištění jiného celního dluhu.".
152. V § 256 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
153. § 257 se zrušuje.
154. V § 258 odstavec 1 zní:
"(1) Používání globální záruky může celní orgán povolit na žádost osoby, která ji hodlá v budoucnu používat.".
155. V § 259 se odstavec 1 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 2.
156. V § 259 se věta "V jiných operacích než režim tranzitu lze použít globální záruku k zajištění celního dluhu nebo dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, až do výše zaručené částky." nahrazuje větou "Globální záruku lze použít k zajištění celního dluhu nebo dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, až do výše zaručené částky.".
157. § 259a se zrušuje.
158. V § 260 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.
159. V § 260 odst. 1 se slova "Ručitelem může být pouze česká osoba," nahrazují slovy "Ručitelem může být pouze třetí osoba se sídlem nebo trvalým pobytem v Evropských společenstvích,".
160. V § 260 odst. 2 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 1".
161. V § 260 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) která se nedopustila závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů.".
162. V § 260 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
163. V § 260 odstavec 3 zní:
"(3) Celní orgány odejmou udělené povolení, jestliže zjistí, že ručitel
a) neplní podmínky stanovené v povolení,
b) není schopen splnit celní dluh, za který se zaručil, nebo
c) již nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2.".
164. V § 260 odstavec 5 zní:
"(5) Celní orgány odejmou povolení, jestliže uživatel globální záruky o odnětí povolení požádá. Celní orgány odejmou povolení rovněž tehdy, jestliže uživatel globální záruky neplní řádně a včas povinnosti vyplývající z právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny.".
165. V § 260 odstavec 8 zní:
"(8) Za osobu rozdílnou od dlužníka se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, která je
a) statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu dlužníka,
b) zaměstnavatelem nebo zaměstnancem dlužníka,
c) členem rodiny dlužníka.".
166. V § 260a odstavec 1 zní:
"(1) O povolení ručitele a užívání globální záruky rozhoduje celní ředitelství, v jehož územní působnosti se mají uskutečnit operace, pro které je zajištění celního dluhu požadováno. Rozhodnutí o povolení ručitele a užívání globální záruky může být celním ředitelstvím na základě odůvodněné žádosti změněno bez ohledu na právní moc rozhodnutí nebo prodloužena jeho platnost, byla-li platnost rozhodnutí časově omezena.".
167. V § 260a odstavec 2 zní:
"(2) O povolení ručitele pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu rozhoduje Generální ředitelství cel. Rozhodnutí o povolení ručitele může být Generálním ředitelstvím cel na základě odůvodněné žádosti změněno bez ohledu na právní moc rozhodnutí nebo prodloužena jeho platnost, byla-li platnost rozhodnutí časově omezena.".
168. V § 260a odstavec 4 zní:
"(4) Celní orgány jsou oprávněny požadovat, aby k žádostem podle odstavců 1 až 3 byly předloženy doklady prokazující schopnost ručitele splnit celní dluh do výše navrhované zaručené částky. Celní orgány mohou tyto doklady na ručiteli požadovat i v době trvání ručitelského vztahu. K žádostem podle odstavců 1 až 3 je nutno předložit
a) potvrzení ne starší 60 dnů o tom, že ručitel a v případě globální záruky i uživatel nemá v České republice daňové nedoplatky a splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu jeho splácení ve splátkách,
b) doklady svědčící o schopnosti ručitele splnit celní dluh do výše navrhované zaručené částky, a to účetní záznamy (účetní závěrka) nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích.".
169. V § 260a odstavec 5 zní:
"(5) Vyzve-li celní orgán žadatele k předložení dokladů podle odstavce 4, stanoví k předložení těchto dokladů lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení výzvy žadateli. Nebudou-li požadované doklady předloženy ve stanovené lhůtě, je žádost neplatná a pohlíží se na ni, jako kdyby nebyla podána.".
170. V § 260d se slova "protože žadatel nesplňuje stanovená kritéria," zrušují.
171. V § 260f odstavec 3 zní:
"(3) Jestliže udělené povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou pozbylo platnosti, je uživatel povinen neprodleně vrátit celnímu orgánu, který povolení vydal, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti dosud neuplynula.".
172. § 260g se zrušuje.
173. V § 260h odstavec 1 zní:
"(1) Pro jiné operace než režim tranzitu předkládá uživatel jeden nebo několik záručních dokladů, v nichž je uvedena částka v českých korunách stanovená ručitelem tak, aby součet uvedených částek nebyl nižší než požadovaná výše zajišťovaného celního dluhu.".
174. § 260i se zrušuje.
175. V § 260j odst. 1 se slova "v režimu tranzitu nebo v jiných operacích než režim tranzitu" zrušují.
176. § 261 až 263a se zrušují.
177. V hlavě třinácté nadpis dílu třetího zní: "ZAPLACENÍ CLA A DANÍ A ULEHČENÍ PLATBY".
178. § 264 až 269 se včetně nadpisů zrušují.
179. V § 270 odst. 1 větě první se za slovo "Clo" vkládají slova "a daň".
180. V § 270 odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova "platby cla v hotovosti" nahrazují slovy "platby cla a daní v hotovosti".
181. V § 270 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) započtením přeplatku na jiném clu nebo dani, přičemž zaplacení nedoplatku cla započtením má přednost,".
182. V § 270 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo "nebo" a písmeno e), které zní:
"e) převodem ze složené celní jistoty na žádost osoby, která celní jistotu složila a je povinna clo a daň uhradit; za den platby se v tomto případě považuje den, kdy celní úřad obdržel písemnou žádost složitele celní jistoty o převod s označením cla nebo daně, která má být převodem ze složené celní jistoty uhrazena.".
183. V § 270 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:
"(2) Za úhradu v hotovosti se považuje rovněž předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou.
(3) Pořadí úhrady cla a daně je následující, pokud není dále stanoveno jinak:
a) clo,
b) spotřební daň,
c) daň z přidané hodnoty,
d) příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem.
(4) Jestliže je povolen odklad platby cla a daně, je pořadí úhrady následující:
a) nedoplatky na clu podle data splatnosti,
b) nedoplatky na dani podle data splatnosti,
c) příslušenství podle data splatnosti.
(5) Pořadí úhrady cla a daně v případě exekuce je následující:
a) clo a exekuční náklady,
b) spotřební daň,
c) daň z přidané hodnoty,
d) příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.
184. V § 270 odstavec 6 zní:
"(6) S výjimkou šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou, lze clo a daň uhradit podle odstavce 1 písm. b) bodů 2 a 3 v hotovosti pouze do celkové částky, která je povolena pro platby v hotovosti zvláštním právním předpisem.".
185. § 271 až 274 se včetně nadpisů zrušují.
186. § 279 se zrušuje.
187. V hlavě třinácté nadpis dílu čtvrtého zní: "PROMLČENÍ PRÁVA VYMÁHAT NEDOPLATEK CLA A DANĚ".
188. Nadpis § 282 zní: "Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla a daně".
189. V § 282 odst. 1 se slova "nedoplatek cla" nahrazují slovy "nedoplatek cla a daně".
190. V § 282 odst. 2 v poslední větě se slova "zajištěných podle odstavce 5" nahrazují slovy "zajištěných podle odstavce 4" a slovo "cla" se nahrazuje slovy "cla a daně".
191. V § 282 odst. 4 se slovo "cla" nahrazuje slovy "cla a daně".
192. V § 282 odst. 5 se slovo "cla" nahrazuje slovy "cla a daně".
193. § 283 a 284 se včetně nadpisů zrušují.
194. V hlavě třinácté nadpis dílu pátého zní: "VRÁCENÍ CLA".
195. § 285 zní:
 
"§ 285
(1) Vrátil-li celní úřad clo nebo úrok z prodlení jím předepsaný v době splatnosti cla, není povinen platit úroky. Celní úřad však úrok zaplatí, jestliže
a) nevrátil clo na základě rozhodnutí o jeho vrácení do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo
b) rozhodnutí, jímž se nepovoluje vrácení cla, bylo po podání odvolání zrušeno. Úrok se zaplatí ode dne, kdy bylo odvolání podáno.
(2) Úroková sazba se rovná výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí. Pro výpočet úroku při použití diskontní úrokové sazby České národní banky se za rok považuje 365 dní.".
196. § 286 až 292 se zrušují.
197. § 293 včetně poznámek pod čarou č. 9e) až 9l) zní:
 
"§ 293
(1) Celní předpisy9e) poruší ten, kdo
a) nezákonně doveze nebo vyveze zboží,
b) uvede nesprávně údaje o zboží podléhajícím dohledu celních orgánů,1e)
c) způsobí, že mu bylo příslušným celním orgánem uděleno povolení na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů,
d) způsobí, že mu bylo zboží propuštěno na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů,
e) nedodrží podmínky stanovené pro zboží
1. propuštěné do režimu s podmíněným osvobozením,9f)
2. propuštěné do režimu vývozu,9g)
3. propuštěné do volného oběhu9h) s osvobozením od dovozního cla v důsledku jeho konečného použití nebo se sníženou celní sazbou,
4. zajištěné k projednání celního přestupku nebo celního deliktu,
5. dočasně uskladněné,9i)
6. umístěné ve svobodném celním pásmu nebo ve svobodném celním skladu,9j) nebo
7. pro které bylo zřízeno zástavní právo,
f) nezákonně odejme zboží dohledu celních orgánů1e) nebo se tohoto odnětí zúčastní,
g) padělá doklady o dováženém a vyváženém zboží nebo zboží v tranzitu,9k)
h) přechovává zboží uniklé dohledu celních orgánů,1e)
i) poruší celní závěry,
j) uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti předložené celnímu orgánu anebo předloží s touto žádostí nepravé, pozměněné nebo padělané doklady nebo jiné písemnosti,
k) uvede nesprávné údaje v žádosti o osvědčení původu zboží nebo sám osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou,
l) neuposlechne výzvy celního orgánu nebo celníka nebo jinak jim brání při výkonu jejich činnosti.
(2) Celní závěrou se pro účely odstavce 1 rozumí zajištění totožnosti zboží nebo zajištění zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech, obalech a v místnostech plombou, pečetí, známkou nebo jinými prostředky tak, aby z nich nebylo možno zboží vyjmout nebo do nich vložit, aniž zůstanou viditelné stopy lomu zajištěného prostoru nebo poškození celní závěry.
(3) Nezákonným dovozem a vývozem zboží se pro účely odstavce 1 rozumí dovoz a vývoz zboží uskutečněný v rozporu s ustanoveními zvláštního právního předpisu.9l)
9e) Článek 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9f) Článek 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9g) Články 161 a 162 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9h) Článek 79 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9i) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9j) Článek 169 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9k) Články 91 a 163 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9l) Články 38 až 41, 59 a 177 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
198. V § 296a odst. 1 písm. a) se na konci textu doplňuje slovo "nebo".
199. V § 296a odst. 1 písm. b) se čárka před slovem "nebo" a slovo "nebo" zrušují.
200. V § 296a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
201. V § 296a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Rozhodnout o tom, že se zboží zabírá, lze také tehdy, není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 293.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
202. V § 296a odst. 3 se slova "od spáchání celního přestupku" nahrazují slovy "od porušení tohoto zákona".
203. V § 303 odst. 1 se slova "nebo pachatel není znám" nahrazují slovy "nebo není známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 293".
204. V § 303 odst. 2 se slova "od spáchání celního deliktu" nahrazují slovy "od porušení tohoto zákona".
205. V § 305 odst. 2 větě první se slova "dovážené zahraniční zboží" nahrazují slovy "dovážené zboží, které není zbožím pocházejícím z Evropských společenství".
206. V § 305 odst. 2 větě druhé se slova "vstupu zástavy do tuzemska" nahrazují slovy "vstupu zástavy na území Evropských společenství".
207. V § 305 odst. 5 se slova "ustanovení § 313 odst. 3" nahrazují slovy "ustanovení § 313 odst. 1".
208. V § 313 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
209. Poznámka pod čarou č. 10) zní:
"10) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.".
210. V § 314 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
"(2) Umožňují-li zvláštní právní předpisy10a) celnímu úřadu prodat zboží, postupuje celní úřad při jeho prodeji podle odstavce 1.
10a) Například článek 75 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
211. V § 316 odst. 2 se slovo "přiměřeně" nahrazuje slovem "obdobně".
212. V § 316 se odstavec 3 zrušuje.
213. V § 319 odstavec 1 zní:
"(1) Celní orgány zabezpečují sběr a zpracování statistických informací o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení, anebo o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani.".
214. V § 319 se doplňují odstavce 3 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 10b) znějí:
"(3) Celní orgány zabezpečují sběr, zpracování a následnou kontrolu údajů o zboží v rámci obchodu uvnitř Společenství mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie způsobem a formou předepsanou zvláštním právním předpisem10b) a prováděcími předpisy k němu.
(4) Obchodem uvnitř Společenství se pro účely tohoto zákona rozumí pohyb zboží mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.10b)
(5) Celní orgány jsou oprávněny využít údaje získané podle odstavce 3 pro kontrolu plnění daňových povinností, a to v součinnosti s příslušnými územními finančními orgány, a poskytují je pro statistické účely.
(6) Osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé údaje o obchodu uvnitř Společenství podle odstavců 3 a 4 způsobem a s použitím dokladu, který stanoví Český statistický úřad a ministerstvo vyhláškou, a poskytnout celnímu úřadu potřebnou součinnost.
(7) Neplní-li osoba povinnosti podle odstavce 6, je celní úřad oprávněn uložit ji pokutu až do výše 1 000 000 Kč v řízení podle § 320 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
10b) Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, v platném znění.".
215. V § 320 odst. 1 písm. b) se body 10 a 11 zrušují.
Dosavadní body 12 až 14 se označují jako body 10 až 12.
216. V § 320 odst. 1 písm. b) se bod 12 zrušuje.
217. V § 320 odstavec 2 zní:
"(2) Vznikla-li povinnost zaplatit clo nebo daň jinak než propuštěním zboží do příslušného celního režimu, je místně příslušným k vyměření cla a daně celní úřad, který rozhodné skutečnosti zjistil jako první.".
218. V § 320 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 8, které znějí:
"(3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva jinak.
(4) K vyřízení žádosti o zničení zboží pod dohledem celních orgánů nebo žádosti o přenechání zboží ve prospěch státu je místně příslušný celní úřad, u něhož byla žádost podána a zboží předloženo. K vyřízení žádosti o umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu je místně příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází svobodné celní pásmo nebo svobodný celní sklad.
(5) K vyřízení žádosti o prominutí nebo vrácení cla je místně příslušný celní úřad, který clo vyměřil nebo vybral, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(6) K vyřízení žádosti o povolení odkladu platby cla, posečkání nebo splátek cla je místně příslušný celní úřad, který clo vyměřil.
(7) K propuštění zboží do režimu s ekonomickým účinkem je místně příslušný celní úřad, který je uveden v povolení k použití tohoto režimu nebo je v tomto povolení označen jako propouštějící celní úřad.
(8) K vyřízení žádosti o udělení povolení na globální zajištění celního dluhu pro režim tranzitu a žádosti o udělení povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu je příslušné kterékoliv celní ředitelství.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 9.
219. V § 320 odst. 9 se slova "Celní úřad Praha I." nahrazují slovy "Celní úřad Praha 1".
220. V § 320 se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí, uvede také lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.".
221. § 321 se zrušuje.
222. Na konci § 322 se doplňuje věta "Celní orgány mohou povolit odkladný účinek podaného odvolání způsobem a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.".
223. § 322a včetně poznámek pod čarou č. 10c) a 10d) zní:
 
"§ 322a
(1) Osoba může požádat celní orgán, který povolení vydal, o prodloužení platnosti povolení nebo o provedení změn ve vydaném povolení, a to bez ohledu na právní moc rozhodnutí, kterým bylo povolení uděleno, jde-li o
a) ručitele u globální záruky nebo individuální záruky s použitím záručního dokladu,
b) uživatele globální záruky,
c) schváleného odesilatele nebo schváleného příjemce,10c)
d) osobu, které bylo uděleno povolení nezajišťovat celní dluh.10d)
(2) Žádost se podává písemně a obsahuje
a) přesné označení povolení, kterého se žádost týká,
b) návrh požadované změny v povolení nebo nové lhůty platnosti povolení,
c) skutečnosti odůvodňující navrhované změny a označení připojených dokladů, které tyto skutečnosti osvědčují.
(3) Celní orgán žádosti podle odstavců 1 a 2 vyhoví tehdy, jestliže
a) požadovaná změna není v rozporu s účelem zajištění celního dluhu a nespočívá ve změně ručitelského vztahu,
b) se tím neztíží řádné provádění příslušných režimů.
(4) Vyhoví-li celní orgán žádosti podle odstavců 1 a 2, vydá rozhodnutí,
a) jímž se prodlužuje lhůta platnosti povolení, byla-li tato lhůta časově omezena, nebo
b) ve kterém uvede, jakým způsobem se původní povolení mění.
10c) Článek 94 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
10d) Články 398 až 408a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".
224. V § 323 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
225. V § 323 se slova "za podmínek uvedených v § 238 až 245" nahrazují slovy "za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem".
226. § 324 zní:
 
"§ 324
Rozhodování o přidělení celně schváleného určení se řídí právními předpisy účinnými v době přijetí celního prohlášení nebo žádosti.".
227. V § 325 se slova "při celním dohledu" nahrazují slovy "při jimi prováděném dohledu".
228. Příloha k zákonu se zrušuje.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl.II
1. Bylo-li celní prohlášení přijato nebo byla-li žádost o přidělení celně schváleného určení přijata přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li celní prohlášení přijato nebo byla-li žádost o přidělení celně schváleného určení přijata dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, řízení se dokončí podle tohoto zákona a dalších právních předpisů platných a účinných v den přijetí celního prohlášení nebo žádosti.
2. Jiná řízení než uvedená v bodu 1, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebyla dokončena do dne nabytí jeho účinnosti, se dokončí podle tohoto zákona a dalších právních předpisů platných a účinných v den nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou řízení o celních deliktech, která se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení nezajišťovat celní dluh, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro jiné operace, než je režim tranzitu.
4. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají práva a povinnosti ze závazných informací o sazebním zařazení zboží a o původu zboží, jestliže byly tyto informace vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu považují za povolení nezajišťovat celní dluh ve vnitřním tranzitu v rámci Evropských společenství.
Čl.III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Čl.IV
Účinnost
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
2. § 12, 13, § 15 až 18, § 19a a 19b celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty