44/1974 Sb., celní zákon

Schválený:
44/1974 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1974,
Celní zákon
Změna: 117/1983 Sb.
Změna: 5/1991 Sb.
Změna: 143/1992 Sb.
Změna: 217/1992 Sb.
Změna: 618/1992 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Účel celního zákona
Účelem celního zákona je upravit celní kontrolu dovozu, vývozu a průvozu zboží a celní statistiku, stanovit práva a povinnosti orgánů celní správy, jakož i fyzických a právnických osob při celní kontrole a zajišťovat zájmy České a Slovenské Federativní Republiky při dovozu, vývozu a průvozu zboží.
 
HLAVA PRVNÍ
Orgány celní správy a jejich organizace
 
§ 2
Federální ministerstvo zahraničního obchodu a Ústřední celní správa
(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. Zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu pro výkon této působnosti je Ústřední celní správa.
(2) V čele Ústřední celní správy je generální ředitel. Zástupcem je náměstek generálního ředitele Ústřední celní správy.
(3) Jestliže je generálním ředitelem Ústřední celní správy občan České republiky, je náměstkem generálního ředitele Ústřední celní správy občan Slovenské republiky a naopak.
(4) Generálního ředitele Ústřední celní správy a jeho náměstka jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu České a Slovenské Federativní Republiky.
 
§ 3
Celní ředitelství
(1) Celní ředitelství pro Českou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou republiku (dále jen "celní ředitelství") působí jako orgány Ústřední celní správy pro území republik.
(2) V čele celního ředitelství je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu České a Slovenské Federativní Republiky.
Celnice
 
§ 4
(1) Celnice jsou výkonnými orgány celní správy.
(2) Celnice zřizuje a jejich obvody stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky a republik. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může zřizovat jako součást jednotlivých celnic celní odbočky, popřípadě jiné organizační útvary. Jako organizační součást celnic působí celní stráž.
(3) Celnice na území České republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Českou republiku, celnice na území Slovenské republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Slovenskou republiku.
(4) V čele celnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel příslušného celního ředitelství.
 
§ 5
(1) Celnice na státních hranicích jsou pohraničními celnicemi. Celnice v přístavech, na letištích a na jiných místech, pokud provádějí vstupní a výstupní celní kontrolu, jsou rovněž pohraničními celnicemi. Ostatní celnice jsou vnitrozemskými celnicemi.
(2) Seznam celnic, celních odboček, jakož i územních obvodů celnic vyhlásí federální ministerstvo zahraničního obchodu.
Působnost Ústřední celní správy, celních ředitelství a celnic
 
§ 6
Ústřední celní správa
a) řídí a koordinuje činnost celních ředitelství;
b) zabezpečuje úkoly federálního ministerstva zahraničního obchodu v oblasti celnictví, celní politiky a celních tarifů;
c) zabezpečuje sběr údajů a zpracování informací o vývozech a dovozech zboží;
d) Zabezpečuje úkoly v oblasti boje proti podloudnictví.
 
§ 7
Celní ředitelství
a) řídí a kontroluje celnice na území republiky;
b) spolupracuje se státními orgány republiky v případech, kdy provádějí tohoto zákona se dotýká jejich působnosti.
 
§ 8
(1) Celnice
a) provádí celní kontrolu při dovozu, vývozu a průvozu zboží;
b) rozhoduje o propuštění dováženého, vyváženého a prováženého zboží;
c) vyměřuje a vybírá clo;
d) projednává celní přestupky;
e) rozhoduje o ukládání pokut právnickým osobám za porušení celních předpisů;
f) vydává osvědčení o původu zboží;
g) provádí dohled a ostrahu nad pohybem fyzických osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu;
h) usměrňuje pohyb fyzických osob a dopravních prostředků a zabezpečuje dodržování veřejného pořádku v celním prostoru;
ch) pátrá po zboží, uniklém celní kontrole;
i) plní úkoly v oblasti boje proti podloudnictví;
j) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem.
(2) K plnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou příslušníci celní správy oprávněni požadovat, aby fyzické osoby hodnověrným způsobem prokázaly svou totožnost.
 
§ 8a
Orgány celní správy plní další úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Součinnost orgánů celní správy s jinými orgány
 
§ 9
Orgány celní správy
a) sdělují státním orgánům zjištěné případy vývozu nebo dovozu zboží, kdy nebyly odvedeny daně, odvody nebo poplatky podle zvláštních předpisů;
b) podávají státním notářstvím informace o dováženém nebo vyváženém zboží, které by mohlo podléhat notářským poplatkům.
 
§ 10
(1) Státní orgány
a) poskytují orgánům celní správy všestrannou a účinnou pomoc při zajišťování zboží, které se dováží v rozporu s tímto zákonem;
b) sdělují orgánům celní správy případy porušování tohoto zákona, pokud se o nich dovědí při výkonu své působnosti;
c) odevzdávají orgánům celní správy zboží k provedení řízení podle zákona.
(2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny po skončení trestního řízení odevzdat celnici zboží, které podléhá celní kontrole.
Příslušníci celní správy
 
§ 11
(1) Příslušníky celní správy jsou pracovníci celnic, celních ředitelství a ústřední celní správy, kteří podle pracovní smlouvy plní úkoly stanovené tímto zákonem.
(2) Příslušníkem celní správy může být československý státní občan , který
a) je bezúhonný,
b) splňuje zdravotní předpoklady,
c) splňuje stanovené kvalifikační předpoklady,
d) složí předepsaný služební slib.
 
§ 12
(1) Příslušník celní správy je povinen složit slib, který zni:
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice.
Slibuji, že budu zachovávat ústavu, zákony a další obecně závazné právní předpisy. Své pracovní povinnosti budu vykonávat řádně, svědomitě a nestranně, při výkonu svých pravomocí budu chránit zájmy České a Slovenské Federativní Republiky a zákonná práva občanů, budu dbát o svou bezúhonnost a zachovávat povinnost mlčenlivosti.".
(2) Složení služebního slibu potvrdí příslušník celní správy podpisem.
Povinnosti a oprávnění příslušníka celní správy při služebních úkonech a služebních zákrocích
 
§ 12a
(1) Při služebních úkonech a služebních zákrocích je příslušník celní správy povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti fyzických osob i své vlastní a nesmí připustit, aby jim v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním úkonem nebo služebním zákrokem.
(2) Služebním úkonem se rozumí úkon příslušníka celní správy při provádění celní kontroly.
(3) Služebním zákrokem se rozumí opatření učiněné příslušníkem celní správy v rámci zákonných oprávnění, směřující proti fyzické osobě, která porušuje zákony a další obecně závazné právní předpisy, způsobem uvedeným v § 12h odst. 1 a v § 14a až 14h.
(4) Příslušník celní správy je povinen při služebním úkonu nebo služebním zákroku spojeným se zásahem do práv nebo svobod fyzických osob poučit je, pokud to okolnosti případu dovolují, o jejich právech; v opačném případě je poučí bez zbytečného odkladu.
 
§ 12b
Příslušník celní správy není povinen provést služební zákrok, jestliže
a) k němu nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a jestliže povaha služebního zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
b) tomu brání povinnost splnit jiný úkol, jehož nesplnění by způsobilo zřejmě závažnější následky, než neprovedení služebního zákroku.
 
§ 12c
(1) Příslušník celní správy je při služebním zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti případu dovolují, použít odpovídající výzvy.
(2) Pokud to povaha služebního zákroku vyžaduje, použije příslušník celní správy před výzvou slov "Jménem zákona!".
(3) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího příslušníka celní správy.
 
§ 12d
(1) Příslušník celní správy je povinen při výkonu svých oprávnění prokázat svou příslušnost k celní správě, pokud to povaha a okolnosti služebního úkonu nebo služebního zákroku dovolují.
(2) Příslušník celní správy prokazuje svou příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, při výkonu služby označeným identifikačním číslem nebo služebním průkazem příslušníka celní správy nebo ústním prohlášením "celní správa".
(3) Ústním prohlášením "celní správa" prokazuje příslušník celní správy svou příslušnost k celní správě pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují prokázat tuto příslušnost služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem příslušníka celní správy. Služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem příslušníka celní správy se příslušník celní správy prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku dovolí.
 
§ 12e
Okolností, která nedovoluje poučení fyzické osoby o jejích právech podle § 12a odst. 4, nebo která nedovoluje použít výzvy podle § 12c odst. 1, nebo která nedovoluje prokázání příslušnosti k celní správě podle § 12d odst. 1, je zejména bezprostřední napadení příslušníka celní správy a bezprostřední ohrožení života nebo zdraví jiné fyzické osoby.
 
§ 12f
Oprávnění požadovat vysvětlení
(1) Příslušník celní správy je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od toho, kdo může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží a jejich pachatele, a v případě potřeby ho vyzvat, aby se v přiměřené lhůtě dostavil na celnici k sepsání protokolu o podání vysvětlení.
(2) Každý je povinen výzvě nebo požadavku podle odstavce 1 vyhovět.
(3) Vysvětlení může odepřít pouze ten, kdo by jím sobě, svému příbuznému v řadě přímé, sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným fyzickým osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní, způsobil nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek, anebo kdo by jím porušil zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.
(4) Příslušník celní správy je povinen předem fyzickou osobu poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavce 3 a sdělit jí základní údaje o předmětu požadovaného vysvětlení.
(5) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen "náhrada"). Náhradu poskytuje celnice.
(6) Nárok na náhradu podle odstavce 5 zaniká, jestliže jej oprávněná osoba neuplatní do tří dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být tato osoba poučena.
(7) Nevyhoví-li fyzická osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena na celnici k sepsání protokolu o podání vysvětlení.
(8) Protokol o podání vysvětlení musí být sepsán s fyzickou osobou po jejím předvedení; po jeho sepsání příslušník celní správy tuto osobu propustí.
(9) O předvedení sepíše příslušník celní správy úřední záznam.
 
§ 12g
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména a příjmení, data narození a místa trvalého pobytu, popřípadě místa přechodného pobytu 1a) fyzické osoby.
(2) Příslušník celní správy je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou z páchání trestného činu nebo přestupku anebo podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží, nebo
b) od které je vyžadováno vysvětlení podle § 12f odst. 1, nebo
c) která se zdržuje v celním pohraničním pásmu. Tato osoba je povinna výzvě vyhovět.
(3) Po zjištění totožnosti osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) příslušník celní správy tuto osobu ihned propustí, jestliže se nejedná o fyzickou osobu hledanou nebo pohřešovanou. Jedná-li se o fyzickou osobu hledanou pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu, neprodleně ji předá orgánům Policie České republiky nebo Policejního sboru Slovenské republiky (dále jen "policejní orgán"). V případě fyzické osoby pohřešované vyrozumí toho, kdo pohřešování této osoby oznámil, popřípadě ji předá příslušnému orgánu nebo zákonnému zástupci.
(4) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svou totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je příslušník celní správy oprávněn tuto osobu předvést na celnici k provedení služebních úkonů za účelem zjištění její totožnosti nebo objasnění věci.
(5) Nezjistí-li příslušník celní správy totožnost fyzické osoby předvedené podle odstavce 4 do 12 hodin od předvedení ani na základě sdělených údajů v evidencích obyvatel, a je-li podezření, že předvedená fyzická osoba uvádí nepravdivé údaje o své osobě, předá ji nejbližšímu policejnímu orgánu.
(6) O předvedení sepíše příslušník celní správy úřední záznam.
 
§ 12h
Oprávnění odebrat zbraň
(1) Příslušník celní správy je oprávněn přesvědčit se, zda předváděný nemá u sebe zbraň1b), kterou by mohl ohrozit svůj život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné fyzické osoby, a odebrat ji.
(2) Příslušník celní správy je povinen při propuštění předvedeného vrátit mu proti podpisu zbraň odebranou podle odstavce 1. Brání-li zákonné důvody odebranou zbraň vrátit, vystaví příslušník celní správy předvedenému potvrzení o odebrání zbraně.
 
§ 12i
Oprávnění k omezení volného pohybu fyzické osoby chovající se násilně
(1) Příslušník celní správy může tomu, kdo se chová násilně vůči němu nebo vůči jinému anebo ničí majetek, po marné výzvě, aby od takového jednání upustil, omezit možnost volného pohybu.
(2) Omezení volného pohybu může trvat pouze po dobu, než fyzická osoba od násilného chování upustí nebo než bude předána nejbližšímu policejnímu orgánu, nejdéle však dvě hodiny; přitom musí být této osobě umožněno sedět, popřípadě vykonávat hygienické potřeby.
(3) O důvodech použití tohoto oprávnění sepíše příslušník celní správy úřední záznam.
 
§ 12j
Oprávnění zakázat vstup na určená místa
Příslušník celní správy je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval, jestliže to vyžaduje zabezpečení provádění celní kontroly.
 
§ 13
(1) zrušen od 1.5.1992
(2) Služební stejnokroj příslušníků celní správy a způsob jeho nošení stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu.
(3) Zdravotní předpoklady příslušníků celní správy a organizaci a výkon zdravotnických služeb v celní správě upraví právním předpisem federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České republiky a slovenské republiky.
Použití donucovacích prostředků a zbraně příslušníky celní správy
 
§ 14
Donucovací prostředky
(1) Použitím donucovacího prostředku má být dosaženo účelu sledovaného služebním zákrokem; přitom se použije pouze takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu toho, kdo se dopouští protiprávního jednání. O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje příslušník celní správy podle konkrétní situace tak, aby tomu, proti komu zakročuje, nezpůsobil újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání.
(2) Před použitím donucovacích prostředků je příslušník celní správy povinen vyzvat toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito některého z donucovacích prostředků. Od výzvy a výstrahy může upustit jen v případě, že je sám napaden, nebo je-li zjevně a bezprostředně ohrožen život nebo zdraví jiné fyzické osoby a věc nesnese odkladu.
(3) Donucovacími prostředky jsou:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
b) slzotvorné prostředky,
c) obušek,
d) pouta,
e) služební pes,
f) technické a jiné prostředky k zabránění odjetí vozidla a k násilnému zastavení vozidla,
g) úder střelnou zbraní,
h) hrozba namířenou střelnou zbraní,
i) varovný výstřel do vzduchu.
(4) zrušen
(5) zrušen
 
§ 14a
Použití hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany, slzotvorných prostředků a obušku
(1) Příslušník celní správy je oprávněn použít hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky a obušek, aby
a) zajistil bezpečnost vlastní nebo bezpečnost jiné fyzické osoby před protiprávním útokem, není-li po marné výzvě od útoku upuštěno, útok bezprostředně hrozí, trvá nebo podle všech známek bude pokračovat,
b) zabránil výtržnosti, rvačce, fyzickému napadání fyzických osob nebo úmyslnému poškozování majetku,
c) předvedl nebo zadržel fyzickou osobu, která klade aktivní odpor,
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osob do chráněných objektů celní správy nebo na místa, kam je vstup zakázán.
(2) Hmaty a chvaty sebeobrany, které neohrozí zdraví nebo život fyzické osoby, je příslušník celní správy oprávněn použít, aby předvedl toho, kdo klade pasivní odpor.
 
§ 14b
Použití pout
Příslušník celní správy je oprávněn použít pouta
a) ke spoutání zadržené fyzické osoby, která klade aktivní odpor nebo napadá jiné fyzické osoby nebo příslušníka celní správy anebo poškozuje majetek, po marné výzvě, aby od takového jednání upustila, nebo je-li nebezpečí, že se pokusí o útěk,
b) ke vzájemnému připoutání dvou či více předváděných nebo zadržených fyzických osob za podmínek uvedených v písm. a),
c) při provádění služebních úkonů se zadrženými fyzickými osobami, jestliže se chovají násilně vůči příslušníkovi celní správy nebo jiné fyzické osobě anebo ničí majetek.
 
§ 14c
Použití služebního psa
(1) Příslušník celní správy je oprávněn použít služebního psa
a) aby zajistil bezpečnost vlastní nebo bezpečnost jiné fyzické osoby, není-li po marné výzvě upuštěno od útoku, útok bezprostředně hrozí, trvá nebo podle všech známek bude pokračovat,
b) aby zabránil výtržnosti, rvačce, fyzickému napadání fyzických osob nebo úmyslnému poškozování majetku,
c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osob do chráněných objektů celní správy nebo na místa, kam je vstup zakázán,
d) k pronásledování fyzické osoby, která v blízkosti státních hranic po marné výzvě nezastaví, snaží se uniknout a nemůže být jiným způsobem zadržena,
e) k pronásledování fyzické osoby na útěku, má-li být zadržena,
f) aby donutil ukrývající se fyzickou osobu opustit úkryt, má-li být zadržena.
(2) Příslušník celní správy používá služebního psa s náhubkem. Jestliže to povaha a intenzita útoku, popřípadě překonání odporu fyzické osoby vyžaduje, použije služebního psa bez náhubku.
 
§ 14d
Použití technických a jiných prostředků k zabránění odjetí vozidla a k násilnému zastavení vozidla
(1) Příslušník celní správy je oprávněn použít k zabránění odjetí vozidla technické a jiné prostředky v případě, že se řidič vozidla odmítá i po opakované výzvě podrobit služebním úkonům prováděným příslušníkem celní správy a z jeho jednání je zřejmé, že s vozidlem chce z místa odjet.
(2) Příslušník celní správy je oprávněn použít v celním pohraničním pásmu zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla, jehož řidič na opakovanou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů 1c) nezastaví, jestliže
a) je důvodné podezření, že se pokusí o násilný přejezd státních hranic,
b) je důvodné podezření, že se ve vozidle přepravují pachatelé některého zvlášť závažného úmyslného trestného činu1d) nebo věci pocházející z této trestné činnosti.
(3) Za jiné prostředky podle odstavce 1 a 2 se považuje zejména služební vozidlo, povoz, stavební mechanismy a jiné překážky.
 
§ 14e
Použití úderu střelnou zbraní
Příslušník celní správy je oprávněn použít úderu střelnou zbraní v sebeobraně, zpravidla při zápase s útočníkem, a dostane-li se do tísně.
 
§ 14f
Použití hrozby namířenou střelnou zbraní
Příslušník celní správy je oprávněn použít hrozby namířenou zbraní, aby
a) zajistil bezpečnost vlastní nebo bezpečnost jiné fyzické osoby,
b) zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osob do chráněných objektů celní správy nebo na místa, kam je vstup zakázán,
c) překonal odpor směřující ke zmaření jeho služebního zákroku.
 
§ 14g
Použití varovného výstřelu
Příslušník celní správy je oprávněn použít varovný výstřel do vzduchu jen v případech, ve kterých je oprávněn použít zbraně.
 
§ 14h
Použití zbraně
(1) Příslušník celní správy je oprávněn nosit služební zbraň při plnění služebních povinností podle tohoto zákona, jakož i při plnění služebních povinností podle zvláštních předpisů 1e).
(2) Příslušník celní správy oprávněný nosit zbraň podle odstavce 1 je oprávněn použít zbraň jen v těchto případech:
a) aby v případě nutné obrany odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné fyzické osoby,
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt,
c) aby zamezil útěku osoby důvodně podezřelé ze spáchání zvlášť závažného úmyslného trestného činu, kterou nemůže jiným způsobem zadržet,
d) aby v celním pohraničním pásmu přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů1c) nezastaví, a nelze-li jej zastavit jiným způsobem,
e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt celní správy, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku,
f) aby zneškodnil zvíře bezprostředně ohrožující život nebo zdraví fyzických osob.
(3) Zbraní se podle odstavce 1 rozumí zbraň střelná, bodná, výbušniny, speciální výbušné předměty a speciální náloživo.
(4) Použití zbraně příslušníkem celní správy v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) až e) je přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.
(5) Příslušník celní správy je povinen před použitím zbraně vyzvat toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Před použitím střelné zbraně je příslušník celní správy povinen použít též varovný výstřel. Od výstrahy a varovného výstřelu může upustit jen v případě, že je sám zjevně a bezprostředně ohrožen na životě nebo zdraví, nebo je-li ohrožen zjevně a bezprostředně život nebo zdraví jiné fyzické osoby a věc nesnese odkladu.
(6) Příslušník celní správy je při použití zbraně povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život nebo zdraví jiných fyzických osob, a co nejvíce šetřit život toho, proti němuž zákrok směřuje.
(7) Příslušník celní správy může použít zbraně jen v celním pohraničním pásmu nebo v celním prostoru pohraniční celnice. Mimo toto území může použít zbraně jen tehdy, je-li sám ohrožen.
Povinnosti příslušníka celní správy po použití donucovacích prostředků a zbraně
 
§ 14i
(1) Jestliže příslušník celní správy zjistí, že při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění fyzické osoby, je povinen, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněnému první pomoc a zajistit lékařské ošetření.
(2) Po každém použití zbraně, při kterém došlo ke zranění fyzické osoby, je příslušník celní správy povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněnému první pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je povinen učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití zbraně.
 
§ 14j
(1) Příslušník celní správy je povinen bezodkladně hlásit svému nadřízenému každý služební zákrok, při kterém bylo použito donucovacích prostředků nebo zbraně.
(2) O použití donucovacích prostředků nebo zbraně je příslušník celní správy povinen podat svému nadřízenému písemné hlášení s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití.
(3) Vzniknou-li pochybnosti o oprávněnosti nebo přiměřenosti použití donucovacích prostředků nebo zbraně anebo byla-li při jejich použití způsobena smrt, újma na zdraví nebo škoda na majetku, je nadřízený povinen zjistit, zda jich bylo použito v souladu se zákonem. O výsledku tohoto zjištění sepíše úřední záznam.
 
§ 14k
Zvláštní omezení
Příslušník celní správy nesmí při služebním zákroku proti zjevně těhotné ženě nebo ženě, která se za těhotnou prohlásí, fyzické osobě vysokého věku, fyzické osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a fyzické osobě zjevně mladší 15 let použít úderu a kopu sebeobrany, slzotvorných prostředků, obušku, pout, služebního psa, úderu střelnou zbraní a zbraně, s výjimkou případů, ve kterých útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví příslušníka celní správy nebo život a zdraví jiných fyzických osob anebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.
 
§ 15
Povinnost mlčenlivosti
(1) Příslušníci celní správy a ostatní pracovníci celní správy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dovědí při plnění pracovních úkolů.
(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu, celní ředitelství nebo celnice mohou příslušníka celní správy a jiného pracovníka celní správy povinnosti uvedení v odstavci 1 zprostit.
 
HLAVA DRUHÁ
Celní území, celní pohraniční pásmo, svobodné celní pásmo a svobodný celní sklad
Celní území a celní pohraniční pásmo
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
Svobodné celní pásmo a svobodný celní sklad
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 19a
zrušen
 
§ 19b
zrušen
 
§ 19c
zrušen
 
§ 19d
zrušen
 
§ 19e
zrušen
 
§ 19f
zrušen
 
§ 19g
zrušen
 
§ 19h
zrušen
 
§ 19i
zrušen
 
§ 19j
zrušen
 
§ 19k
zrušen
 
§ 19l
zrušen
 
§ 19m
zrušen
 
§ 19n
zrušen
 
HLAVA TŘETÍ
Celní kontrola
ODDÍL PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
Zboží
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Provádění celní kontroly
Celní prohlídka
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 30a
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Oprávnění příslušníků celní správy při provádění celní kontroly
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nestanoví jinak, mohou příslušníci celní správy zastavovat fyzické osoby a dopravní prostředky, provádět celní prohlídku zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů a dopravních listin jen v celním pohraničním pásmu.
 
HLAVA ČTVRTÁ
Doprava zboží přes státní hranice
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
Povinnosti dopravců a pošty
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
HLAVA PÁTÁ
Clo
ODDÍL PRVNÍ
Clo a jeho druhy
 
§ 39
zrušen
Celní sazebníky
 
§ 40
zrušen
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Nárok státu na clo
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
zrušen
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
zrušen
 
§ 51
zrušen
 
§ 52
zrušen
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
zrušen
 
§ 55
zrušen
Vrácení cla
 
§ 56
zrušen
 
§ 57
zrušen
 
HLAVA ŠESTÁ
Celní řízení
ODDÍL PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
 
§ 58
zrušen
 
§ 59
zrušen
 
§ 60
zrušen
Místo celního řízení
 
§ 61
zrušen
 
§ 62
zrušen
 
§ 63
zrušen
 
§ 64
zrušen
 
§ 65
zrušen
 
§ 66
zrušen
Postup při celním řízení
 
§ 67
zrušen
 
§ 68
zrušen
Rozhodnutí v celním řízení
 
§ 69
zrušen
 
§ 69a
zrušen
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
 
§ 72
zrušen
Nedostatek součinnosti účastníka celního řízení
 
§ 73
zrušen
 
§ 74
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Způsoby propouštění zboží
Volný oběh
 
§ 75
zrušen
 
§ 76
zrušen
Vázaný oběh
 
§ 77
zrušen
 
§ 78
zrušen
 
§ 79
zrušen
 
§ 80
zrušen
 
§ 81
zrušen
 
§ 82
zrušen
 
§ 83
zrušen
 
HLAVA SEDMÁ
Řízení o celních přestupcích
 
§ 84
zrušen
 
§ 85
zrušen
 
§ 86
zrušen
 
§ 87
zrušen
 
§ 88
zrušen
 
§ 89
zrušen
 
§ 90
zrušen
 
§ 91
zrušen
 
§ 92
zrušen
Blokové řízení
 
§ 93
zrušen
 
§ 94
zrušen
 
HLAVA OSMÁ
Řízení o ukládání pokut právnickým osobám
 
§ 95
zrušen
 
§ 96
zrušen
 
§ 97
zrušen
 
§ 98
zrušen
 
§ 99
zrušen
 
§ 100
zrušen
 
§ 101
zrušen
 
HLAVA DEVÁTÁ
Řízení o zajištění a prodeji zboží
ODDÍL PRVNÍ
Zajištění zboží
 
§ 102
zrušen
 
§ 103
zrušen
 
§ 104
zrušen
 
§ 105
zrušen
 
§ 106
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Prodej zboží
 
§ 107
zrušen
 
§ 108
zrušen
 
§ 109
zrušen
 
§ 110
zrušen
 
HLAVA DESÁTÁ
Společné zásady pro řízení před orgány celní správy
 
§ 111
zrušen
Opravné prostředky
 
§ 112
zrušen
 
§ 113
zrušen
 
§ 114
zrušen
 
HLAVA JEDENÁCTÁ
Ustanovení společná, přechodná závěrečná
 
§ 115
zrušen
 
§ 116
zrušen
 
§ 117
zrušen
 
§ 118
zrušen
 
§ 119
zrušen
 
§ 119a
zrušen
 
§ 119b
zrušen
 
§ 120
zrušen
 
§ 121
zrušen
 
§ 122
zrušen
 
§ 123
zrušen
Čl.II
zrušen
1a) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
1b) § 89 odst. 5 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
1c) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/ 1990 Sb.
1d) § 41 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb.
1e) Např. zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon.

Související dokumenty