297/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., a zákona č. 509/1991 Sb.

Schválený:
297/1992 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 20. května 1992,
kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
Změna: 72/1994 Sb.
Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl.I
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se doplňuje takto:
Za § 28 se zařazují § 28a až 28d, které znějí:
 
"§ 28a
(1) Právo členů bytových družstev vyzvat bytové družstvo podle § 24 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru (garáže a ateliéru) mají členové bytových družstev, jejichž nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci nebo na základě jiných skutečností, stanovených zákonem.1)
(2) Nedojde-li k převodu všech bytů a nebytových prostor členům bytových družstev, kteří jsou nájemci bytových a nebytových prostor v domě, kterého se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance úvěr odpovídající převedeným bytům a nebytovým prostorám, uzavře banka s družstvem do dvou měsíců dodatek k úvěrové smlouvě, jehož předmětem bude ponechání nesplacené části úvěru, připadající na nepřevedené byty, garáže a ateliéry družstvu. Ostatní podmínky pro poskytnutí úvěru stanovené v úvěrové smlouvě se nemění. Finanční prostředky splacené členy družstva za převedené byty a nebytové prostory odvede družstvo bance při nejbližší splátce úvěru.
(3) Družstvo a vlastníci bytů a nebytových prostor jsou povinni před uzavřením dodatku podle odstavce 2 pojistit obytný dům tak, aby v souhrnu byl zachován alespoň dosavadní rozsah pojištění domu.
(4) Pro úvěry ponechané podle odstavce 2 platí obdobně ustanovení zvláštních předpisů o úhradě majetkové újmy bance.2) Ustanovení zvláštních předpisů3) o povinnosti družstva vrátit státní příspěvky se nepoužije.
(5) Převodem družstevního bytu zaniká nárok na vrácení členského podílu.
 
§ 28b
(1) Na zajištění úvěrů poskytnutých bankou bytovému družstvu podle zvláštních předpisů3) na výstavbu bytů a nebytových prostor a na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy obytného domu vzniká dnem 1. července 1992 bance zástavní právo. Zástavní právo vázne na nemovitosti družstva, které se úvěry týkají.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro úvěry ponechané podle § 28a odst. 2.
 
§ 28c
Součástí smlouvy o převodu bytu nebo nebytového prostoru z vlastnictví bytového družstva je vzájemné vypořádání prostředků určených na financování oprav a údržby domu, připadajících na převáděný byt a nebytový prostor. Vzájemným vypořádáním se přitom rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak nedoplatků.
 
§ 28d
(1) Pokud byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty, na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy, zřizuje se dnem účinnosti tohoto zákonného opatření ve prospěch družstva, popřípadě jeho právního nástupce na budově věcné břemeno podle § 151n a násl. občanského zákoníku,4) které dále omezuje vlastníka budovy tak, že
a) pro nájemní vztahy k bytům získaným nástavbou či vestavbou platí ustanovení občanského zákoníku o nájmu družstevního bytu;
b) družstvo nebo jeho právní nástupci mají k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele, není-li mezi nimi a vlastníkem budovy dohodnuto jinak;
c) pro stanovení nájemného z těchto bytů platí předpisy o způsobu výpočtu nájemného v bytech stavebních bytových družstev;5)
d) nájemné z těchto bytů platí nájemce družstvu nebo jeho právnímu nástupci; úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu platí nájemce vlastníkovi budovy, popřípadě jiné osobě.
(2) Zhodnocení domu pořízením bytu nebo nebytového prostoru podle předpisů o poskytnutí finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástavby a vestavby je pro účely tohoto zákonného opatření považováno za náhradu za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene.".
1) Např. § 460 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
3) Např. § 6 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb. a č. 73/1991 Sb.
4) Zákon č. 40/1964 Sb.
5) § 11 a násl. výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé č. 78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu.
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zrušuje se § 26 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
Čl.IV
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dubček v. r.

Související dokumenty