192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
192/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o základních registrech
Čl.I
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,".
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
2. V § 2 písmeno e) zní:
"e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,".
3. V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci".
4. V § 2 písm. g) se za slovo "správy," vkládají slova "který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy 54) (dále jen "referenční rozhraní") a".
Poznámka pod čarou č. 54 zní:
"54) § 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 2 písm. h) se slovo "referenční" a slovo "referenčních" zrušují.
6. V § 3 písm. d) se za slovo "agend" vkládá čárka a za slovo "moci" se vkládají slova " , soukromoprávních uživatelů údajů".
7. V § 4 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " , provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje".
8. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
9. V § 5 odst. 5 se za slovo "identifikaci" vkládají slova "a autentizaci", slova "přístup k referenčním údajům" se nahrazují slovy "poskytnutí referenčních údajů" a slovo "třetí" se nahrazuje slovy "jiné fyzické nebo právnické".
10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
"§ 5a
(1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému základních registrů se při postupu podle odstavce 1 nepoužijí.".
11. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů".
12. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
"g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,
h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
13. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována".
14. V § 7 odst. 5 se za slova "orgán veřejné moci" vkládají slova "nebo soukromoprávní uživatel údajů".
15. V § 8 odst. 1 se za slovo "zapisování" vkládají slova "a využívání".
16. V § 9 odst. 1 se slovo "příslušném" zrušuje a za slovo "registru" se vkládají slova "v rámci příslušné agendy".
17. § 12 včetně nadpisu zní:
 
"§ 12
Identifikátor subjektů vedených v registru osob
Identifikátorem subjektu vedeného v registru osob je identifikační číslo osoby.".
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
18. V § 17 písmena b) a c) znějí:
"b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9), a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,".
19. V § 18 odst. 1 písm. g) se za slovo "čísla" vkládají slova "a druhy".
20. V § 18 odst. 1 písm. h) se slova "záznam o zřízení" nahrazují slovem "typ".
21. V § 18 odst. 2 se za slovo "čitelného" vkládá slovo "identifikačního".
22. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova "den, měsíc, rok" nahrazují slovem "datum" a za slovo "výdeje" se vkládají slova " , identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě".
23. V § 18 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě podle § 58a.".
24. V § 19 odst. 5 písm. a) se slova "oprávněné úřední osoby vykonávající agendu" nahrazují slovy "fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné,".
25. V § 19 odst. 5 písm. b) se slova "den, měsíc, rok" nahrazují slovem "datum".
26. V § 19 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
27. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku registru obyvatel u územních samosprávných celků; ustanovení o kontrole výkonu přenesené působnosti krajskými úřady podle zákona o obcích tím není dotčeno.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
28. V § 21 se za slovo "čísla" vkládají slova "a druhu".
29. V § 22 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "15".
30. V § 24 písmeno a) zní:
"a) agendovým místem
1. orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,
2. orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu,
3. správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt uvedený v § 25 orgánem veřejné moci,
4. ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu uvedeného v § 25 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3,".
Poznámky pod čarou č. 18 a 19 se zrušují.
31. V § 24 písm. b) se slova "s agendou správy" nahrazují slovy "se správou".
32. V § 25 písm. b) se za slovo "složka" vkládají slova "a organizační jednotka".
33. V § 25 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost,".
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
34. Poznámky pod čarou č. 22, 23 a 25 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
35. V § 25 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
36. V § 25 závěrečné části ustanovení se za slovo "podle" vkládají slova "tohoto zákona nebo".
37. V § 26 odst. 1 se slovo " , identifikátory" zrušuje.
38. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. e)".
39. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "písm. d) a e)" nahrazují slovy "písm. e) a f)".
40. V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) identifikační číslo osoby,".
Dosavadní písmena d) až q) se označují jako písmena e) až r).
41. V § 26 odst. 2 písm. h) se slova "záznam o zřízení" nahrazují slovem "typ".
42. V § 26 odst. 2 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až m), která znějí:
"j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,".
Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena n) až v).
43. V § 26 odst. 2 písm. o) se slova "nebo adresa místa podnikání fyzické osoby" zrušují a slova "písm. d) a e)" se nahrazují slovy "písm. e) a f)".
44. V § 26 odst. 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:
"q) identifikační číslo provozovny,".
Dosavadní písmena q) až v) se označují jako písmena r) až w).
45. V § 26 odst. 2 písm. t) se slova "písm. d) a e)" nahrazují slovy "písm. e) a f)".
46. V § 26 odst. 2 písmeno v) zní:
"v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností,".
47. V § 26 odst. 2 se na konci písmene v) čárka nahrazuje tečkou a písmeno w) se zrušuje.
48. V § 26 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) identifikační číslo osoby editora,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
49. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) záznam o využívání údajů z registru osob.".
50. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
51. V § 26 odst. 4 se slova "písm. d) a e)" nahrazují slovy "písm. e) a f)" a slova "písm. n)" se nahrazují slovy "písm. t)".
52. V § 26 odst. 5 písm. a) a b) se slova "k) a m)" nahrazují slovy "p) a s)".
53. V § 27 odst. 1 se slova "a identifikátory" zrušují.
54. V § 27 odst. 2 se slova "písm. f) a i)" nahrazují slovy "písm. g), h), n) a v)".
55. V § 28 odstavec 2 zní:
"(2) Správce registru osob poskytuje editorům k přidělení identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a odpovídá za jejich správnost.".
56. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Správce registru osob spravuje integrovaný agendový informační systém registru osob, který slouží k zápisu referenčních údajů do registru osob, popřípadě se souhlasem správce registru osob k vedení údajů potřebných k výkonu agendy spojené s evidencí subjektů zapisovaných do registru osob v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
(6) Správce registru osob zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem v rozsahu údajů podle § 26.".
57. V § 29 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,".
58. V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova "názvu obce" vkládají slova "nebo vojenského újezdu", slova "názvu městské části nebo městského obvodu," se zrušují a za slovo "území" se vkládají slova "a názvu městského obvodu".
59. V § 31 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo do některého z nich".
60. V § 33 odst. 1 se slova "a základní sídelní jednotky" zrušují.
61. V § 33 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo vlajky".
62. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až o) a o územně evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj o datu jejich vzniku.".
63. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "technickoekonomické atributy tohoto objektu, kterými jsou" nahrazují slovy "technickoekonomický atribut měsíc a rok dokončení." a písmena a) až l) se zrušují.
64. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) O stavebním objektu s číslem popisným nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou
a) počet bytů u stavebního objektu s byty,
b) zastavěná plocha v m
2
,
c) obestavěný prostor v m
3
,
d) podlahová plocha v m
2
,
e) počet nadzemních a podzemních podlaží,
f) druh svislé nosné konstrukce,
g) připojení na vodovod,
h) připojení na kanalizační síť,
i) připojení na rozvod plynu,
j) způsob vytápění a
k) vybavení výtahem.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
65. V § 34 odst. 3 se za slovo "objekt" vkládají slova " , kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční,".
66. V § 38 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
67. V § 38 odst. 2 větě druhé se za slovo "prvků" vkládají slova "a územně evidenčních jednotek".
68. V § 41 a § 42 odst. 5 se slova "správce registru územní identifikace" nahrazují slovy "příslušný katastrální úřad".
69. V § 43 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova "v elektronické podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky".
70. V § 43 odst. 1 písm. b) se slova "sdělení obce" nahrazují slovy "sdělení Ministerstva vnitra".
71. V § 43 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na základě právního předpisu, který základní územní prvek zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených příslušným správním orgánem.".
72. V § 44 odst. 2 se slova "Vzniká-li adresní místo současně se vznikem" nahrazují slovy "Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem".
73. § 46 se zrušuje.
74. V § 48 písm. a) se slova " , které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné moci v rámci jejich agendy" nahrazují slovy "vykonávaných v rámci agendy".
75. V § 48 písm. b) se slovo "úřední" nahrazuje slovem "fyzické".
76. V § 48 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až f), která znějí:
"c) identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který slouží k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci,
d) identifikátorem soukromoprávního uživatele údajů kód, který slouží k jednoznačnému určení soukromoprávního uživatele údajů,
e) kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti,
f) ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který ohlašuje agendu pro potřeby její registrace.".
77. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Správce registru práv a povinností přiděluje identifikátor orgánu veřejné moci a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů.".
78. V § 50 odstavec 1 zní:
"(1) V registru práv a povinností jsou vedeny údaje o
a) orgánech veřejné moci,
b) soukromoprávních uživatelích údajů,
c) agendách,
d) právech a povinnostech fyzických a právnických osob (dále jen "práva a povinnosti osob"), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.".
79. V § 50 odst. 3 se slovo "referenčních" zrušuje.
80. § 51 včetně nadpisu zní:
 
"§ 51
Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách
(1) Referenčními údaji o orgánu veřejné moci jsou
a) identifikátor orgánu veřejné moci,
b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob,
c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,
f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost,
g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,
k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci.
(2) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou
a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob,
c) identifikační číslo osoby,
d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr osob,
e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů,
f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená referenční vazbou na registr osob,
h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů,
i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,
j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.
(4) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(5) Referenčním údajem o agendě je
a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů,
c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,
d) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,
e) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor orgánu veřejné moci,
g) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to neplatí pro zpravodajské služby,
h) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím informačního systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,
i) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,
j) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat.
(6) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(7) Editorem údajů podle
a) odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 5 písm. a) a f) je Ministerstvo vnitra,
b) odstavce 1 písm. b) až k), odstavce 2 písm. b) až j) a odstavce 5 písm. b) až e) a g) až j) je ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje neprodleně po ohlášení agendy prostřednictvím agendového informačního systému registru práv a povinností.
(8) Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).".
81. V nadpisu § 52 se slova "Referenční údaje" nahrazují slovem "Údaje".
82. V § 52 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "veřejné moci".
83. V § 52 odst. 1 písm. e) se slova " , které subjektu podle písmene c) rozhodnutím vznikly" nahrazují slovy "subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká".
84. V § 52 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,".
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
85. V § 52 odst. 1 písm. h) se slova "odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. c)".
86. V § 52 odst. 3 se slova "úřední osoby" nahrazují slovy "fyzické osoby, která je nositelem role,".
87. V § 52 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
88. V § 52 odst. 5 se slova "odst. 1 písm. i)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. h)" a slova "Úřední osoba," se nahrazují slovy "Fyzická osoba, která je nositelem role a".
89. V § 52 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) K referenčním údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.".
90. Za § 52 se vkládají nové § 52a až 52c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 52a
Informační systém registru práv a povinností
(1) Informační systém registru práv a povinností slouží k zápisu údajů o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách a agendových informačních systémech do registru práv a povinností.
(2) Správcem informačního systému registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra. Informační systém registru práv a povinností je agendovým informačním systémem.
(3) V informačním systému registru práv a povinností se o všech v něm vedených údajích vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému registru práv a povinností známa.
 
§ 52b
Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů
(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. V rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů jsou vedeny o orgánu veřejné moci údaje stanovené v § 51 odst. 1 a údaj o datu zániku orgánu veřejné moci a o soukromoprávním uživateli údajů údaje stanovené v § 51 odst. 2.
(2) Orgán veřejné moci, který vede evidenci orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány veřejné moci vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto orgánů veřejné moci se zápisem do této evidence, nebo orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k výkonu působnosti orgánu veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li takový orgán veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik orgánu veřejné moci nejbližší.
(3) Ohlašovatel agendy oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení působení anebo zánik soukromoprávního uživatele údajů Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Oznámení podle odstavců 2 a 3 obsahuje údaje uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a) a d), a údaje uvedené v § 51 odst. 2, s výjimkou údajů podle písmen a) a d). Ministerstvo vnitra na základě oznámení zapíše orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
(5) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti kategorie náleží, zašle podklady pro zápis kategorie do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Podklady podle odstavce 5 jsou
a) název kategorie,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které vymezuje kategorii,
c) orgán veřejné moci, do jehož působnosti kategorie náleží,
d) výčet orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, které do kategorie náleží.
(7) Ministerstvo vnitra na základě podkladů zapíše kategorii do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
(8) Ustanovení odstavců 2 až 6 se užijí obdobně pro ohlášení změny údaje vedeného v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
 
§ 52c
Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností
(1) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství.
(2) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u cizince, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.".
91. V § 53 odst. 1 a 4 se slova "nebo jiný správní úřad s celostátní působností" zrušují.
92. V § 53 odst. 3 se slova "působnosti nebo jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "působnosti, jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, nebo soukromoprávními uživateli údajů" a slova "nebo jiný správní úřad s celostátní působností" se zrušují.
93. V § 54 odstavec 1 zní:
"(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje
a) údaje uvedené v § 51 odst. 5, s výjimkou údaje podle § 51 odst. 5 písm. f) a kódu agendy,
b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy vedených v informačním systému o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy, pokud je ohlašovatel agendy k tomuto účelu stanovil,
c) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě nebo nepožaduje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě účelné; formuláře se předloží ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
94. V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, ohlášení podle odstavce 1 ke stanovisku z hlediska oprávněnosti přístupu k vymezenému rozsahu údajů. Správce zasílá stanovisko prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
95. V § 54 odst. 4 se slova "Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v ohlášení agendy nedostatky," nahrazují slovy "Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladného stanoviska podle odstavce 3" a slova "odst. 1 písm. a)" se nahrazují slovy "odst. 5 písm. a)".
96. V § 54 odst. 6 se slova "podle odstavce 1 písm. d)" nahrazují slovy " , které agendu vykonávají," a slova "písm. n)" se nahrazují slovy "písm. c)".
97. V § 54 odst. 7 se slovo "obdobně" nahrazuje slovem "přiměřeně".
98. V § 54 se odstavec 8 zrušuje.
99. V § 55 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy" a za číslo "54" se vkládají slova "nebo jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů".
100. V § 55 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy".
101. V § 55 odst. 2 písm. a) se za slovo "název" vkládají slova "a identifikátor" a slova " , a jeho identifikátor vedený v registru osob" se zrušují.
102. V § 55 odst. 2 písm. b) se slova "odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. a)".
103. V § 55 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. c)" a slova "úředních osob, které budou roli zastávat" se nahrazují slovy "fyzických osob, které jsou nositeli rolí".
104. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy.".
105. V § 55 odst. 3 se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy".
106. V § 55 odst. 4 se slova "odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. a)".
107. V § 55 se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.
108. V § 55 odst. 5 se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy", slova "a pokud bylo stanovisko k oznámení podle odstavce 6 kladné," a slova "Ministerstvo vnitra" za slovem "provede" se zrušují.
109. V § 56 odst. 1 se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy" a slova "a označení rolí, které jsou na základě ohlášení agendy stanovené jako nezbytné pro výkon agendy" se zrušují.
110. V § 56 odst. 2 se slova "odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. f)".
111. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova "úředních osob, které působí v jednotlivých rolích" nahrazují slovy "fyzických osob, které jsou nositeli rolí".
112. V § 56 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů údajů k jejich využívání.".
113. V § 56 odst. 5 se slova "působnosti v agendě" nahrazují slovem "agendy" a slovo "obdobně" se nahrazuje slovem "přiměřeně".
114. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:
 
"§ 56a
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, může za účelem uplatňování opatření podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) provést autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, informační systém sloužící k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, (dále jen "autentizační informační systém") nebo informační systém, jehož je správcem.
(2) Správcem autentizačního informačního systému je Ministerstvo vnitra.
(3) V autentizačním informačním systému jsou o fyzické osobě, která je nositelem role, vedeny
a) údaje v rozsahu
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
5. datum úmrtí a
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace.
(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2 a odstavce 3 písm. b) se uchovávají nejdéle po dobu dvou let po zániku oprávnění fyzické osoby, která je nositelem role, k přístupu k údajům obsaženým v základních registrech.
(5) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.
(6) Ministerstvo vnitra využívá pro účely správy autentizačního informačního systému z registru obyvatel referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.".
115. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "1 roku" nahrazují slovy "2 let".
116. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "oprávněné úřední osoby podle § 56 odst. 3 písm. a)," nahrazují slovy "fyzické osoby, která je nositelem role a".
117. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova "odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "odst. 5 písm. c)" a slovo "úřední" se nahrazuje slovem "fyzická".
118. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova "úřední osoba" nahrazují slovy "fyzická osoba, která je nositelem role,".
119. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního systému záznamy o přístupu k údajům obsaženým v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) agendový informační systém, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,
b) roli podle § 51 odst. 5 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
120. V § 57 odst. 5 se slova "oprávněné úřední osoby" nahrazují slovy "fyzické osoby, která je nositelem role" a slovo "úřední" se zrušuje.
121. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "poskytnou" vkládají slova "referenční nebo provozní".
122. V § 58 odst. 3 se slovo "nebo" nahrazuje slovy "a v případě údajů z registru obyvatel také".
123. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.".
124. V § 58 odst. 4 písm. c) se za slovo "číslo" vkládají slova "a druh" a slova "nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu" se zrušují.
125. V § 58 odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.
(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán, u kterého byla žádost podána.".
126. V § 58 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou,
a) která je mladší 15 let,
b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k jednání podle odstavce 1, nebo
c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.
(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji totožnost.".
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 9 a 10.
127. V § 58 odst. 9 se číslo "6" nahrazuje číslem "7" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , opatrovníku, členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem".
128. V § 58 odst. 10 se za slovo "základě" vkládá slovo "zvláštní".
129. V § 58 se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 4 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti.".
130. V § 58a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu.".
131. V § 58a odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní adresa,
e) identifikátor datové schránky.
(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu
a) obchodní firma nebo název,
b) adresa sídla,
c) identifikační číslo osoby,
d) identifikátor datové schránky.".
132. V § 58a se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
"(5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě dále obsahuje výčet údajů, které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního systému sloužícího k předávání žádostí.
(7) Na základě odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím referenčních údajů podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle sdělení o ukončení poskytování referenčních údajů. Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů.".
133. V § 59 odst. 1 se slova "Právnické osobě a dalším subjektům neuvedeným v § 58 (dále jen "právnická osoba") se údaje, které jsou k nim" nahrazují slovy "Subjektu, o němž jsou vedeny údaje v registru práv a povinností, nejde-li o fyzickou osobu, se údaje, které jsou k němu" a slova "odst. 1 až 5" se zrušují.
134. V § 59 odst. 2 písm. a) až c) se slova "právnické osoby" nahrazují slovem "subjektu".
135. V § 59 odst. 2 písm. d) úvodní části ustanovení se slova "právnické osoby" nahrazují slovem "subjektu" a slovo "jedná" se nahrazuje slovy "žádá o poskytnutí údajů".
136. V § 59 odst. 2 písm. d) bodu 3 se za slovo "číslo" vkládají slova "a druh".
137. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "obyvatel" vkládají slova " , registru osob".
138. V § 60 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slova "§ 18 odst. 4" vkládají slova "nebo záznamu o provozních údajích z registru osob podle § 26 odst. 3".
139. V § 60 odst. 2 se za slova "z registru obyvatel" vkládají slova " , registru osob", za slova "správci registru obyvatel" se vkládají slova " , správci registru osob" a slova "úřední osoby" se nahrazují slovy "fyzické osoby, která je nositelem role,".
140. § 61 včetně nadpisu zní:
 
"§ 61
Poskytování údajů z registru osob
(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s), u) a v) a provozní údaje podle § 26 odst. 3 písm. a) až d) jsou veřejné.
(2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a t) jsou neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo orgánu veřejné moci, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn podle jiného právního předpisu.
(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 3 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů, a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 3 tím není dotčeno.
(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních systémů.".
141. V § 62 odst. 1 se za slovo "využívání" vkládá slovo "údajů".
142. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který zní:
 
"§ 62a
Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na žádost poskytuje obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.".
143. V § 69 odst. 1 písm. d) se za slovo "obce" vkládají slova "a Ministerstvo vnitra".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Správce základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí uvede základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí do souladu s § 33 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností vytvoří do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů a současně přidělí orgánům veřejné moci identifikátor orgánu veřejné moci a soukromoprávním uživatelům údajů identifikátor soukromoprávního uživatele údajů. Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů se vytvoří naplněním údajů z informačního systému datových schránek a ze základních registrů.
3. Orgán příslušný podle § 52b odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ohlašovatel agendy podle § 52b odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí Ministerstvu vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci nebo působení soukromoprávního uživatele údajů, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den nabytí účinnosti tohoto zákona trvá.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl.III
V § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Organizační složka vede evidenci státních příspěvkových organizací, vůči kterým vykonává zřizovatelskou (zakladatelskou) funkci, v rozsahu
a) název,
b) identifikační číslo osoby,
c) datum vzniku,
d) datum zániku,
e) statutární orgán vyjádřený údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a adrese místa pobytu fyzické osoby nebo místa jejího bydliště v cizině, nemá-li místo pobytu v České republice, anebo údajem o identifikačním čísle osoby, názvu a adrese sídla právnické osoby,
f) adresa sídla.
(6) Organizační složka může vést evidenci podle odstavce 5 v integrovaném agendovém informačním systému registru osob.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Organizační složka státu, která vykonává zřizovatelskou nebo zakladatelskou funkci vůči státní příspěvkové organizaci, vytvoří evidenci podle § 54 odst. 5 nebo 6 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl.V
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 27 odst. 2 písm. b) se slovo "její" zrušuje a za slovo "číslo" se vkládají slova "osoby poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci".
2. V § 27 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Zřizovatel vede o všech jím zřízených příspěvkových organizacích evidenci obsahující tyto údaje:
a) název,
b) identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
c) datum vzniku,
d) datum zániku,
e) statutární orgán vyjádřený údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a adrese místa pobytu fyzické osoby nebo místa jejího bydliště v cizině, nemá-li místo pobytu v České republice, nebo údajem o identifikačním čísle osoby, názvu a adrese sídla právnické osoby,
f) adresa sídla.
(4) Zřizovatel může vést evidenci podle odstavce 3 v integrovaném agendovém informačním systému registru osob.".
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 5 až 12.
3. V § 27 odst. 8 se číslo "5" nahrazuje číslem "7".
4. V § 27 odst. 10 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Zřizovatel vytvoří evidenci příspěvkových organizací podle § 27 odst. 3 nebo 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl.VII
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. c) se slovo "osobními" nahrazuje slovem "identifikačními" a na konci textu písmene se doplňují slova " , název a sídlo právnické osoby".
2. V § 10 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. e), § 10 odst. 5, § 12 odst. 1 písm. e), § 16 odst. 2 písm. f), § 16a odst. 3 písm. e), § 18 odst. 1 písm. c) a g), § 19 odst. 1 písm. d) a g) a § 20 odst. 1 písm. d) a g) se slovo "osobní" nahrazuje slovem "identifikační".
3. V § 10 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 4 písm. a), § 15 odst. 3, § 27a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27a odst. 2 úvodní části ustanovení a § 27a odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "osobních" nahrazuje slovem "identifikačních".
4. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Ministerstvo provede změnu zápisu v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazů církví a náboženských společností i bez návrhu a bez vydání rozhodnutí, jde-li o změnu, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru, rozhodnutím soudu nebo správního orgánu, nebo o změnu, která spočívá v opravě chyb v psaní a počtech nebo jiných zjevných nesprávností v zápisu. Pokud se taková změna projeví ve veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazů církví a náboženských společností, vyrozumí ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností, jichž se zápis týká, o změně zápisu zasláním výpisu z veřejné části rejstříku.".
5. V § 15a odst. 3 se za slova "odst. 5" vkládají slova "a 6".
6. V § 18 odst. 1 písm. c), § 19 odst. 1 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. d) se za slovo "orgánu" vkládají slova "a opatrovníka".
7. V § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g) se slova "jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo" nahrazují slovy "identifikační údaje".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl.VIII
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "orgánů územních samosprávných celků, státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů" nahrazují slovy "územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,".
2. § 5a se zrušuje.
3. V § 6 odst. 1 se slova "notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence" nahrazují slovy " , že orgán veřejné moci vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu, bezodkladně po jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů".
4. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) identifikátor orgánu veřejné moci,".
5. V § 8 odst. 5 se slova "odst. 4 a 6" nahrazují slovy "odst. 5 a 7".
6. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby zřízené zákonem dnem jejího zrušení, a to popřípadě i zpětně ke dni jejího zrušení.".
7. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci dnem jeho zrušení, a to popřípadě i zpětně ke dni jeho zrušení, a v případě, že orgán veřejné moci zaniká výmazem z evidence podle jiného právního předpisu, dnem uvedeným v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů jako den jeho zániku, a to popřípadě i zpětně ke dni jeho zániku. Ministerstvo dále znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci dnem uvedeným v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů jako den přerušení nebo pozastavení působnosti, a to popřípadě i zpětně ke dni přerušení nebo pozastavení jeho působnosti.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
8. V § 11 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
9. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Znepřístupněnou datovou schránku orgánu veřejné moci, která byla znepřístupněna podle odstavce 4 věty druhé, ministerstvo zpřístupní dnem, kdy byl údaj o přerušení nebo pozastavení působnosti vymazán z rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.".
10. V § 13 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a v případě, že orgán veřejné moci zaniká výmazem z evidence podle jiného právního předpisu, po uplynutí 3 let ode dne uvedeného v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů jako den jeho zániku".
11. Nadpis § 15 zní: "Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy".
12. V § 15 se odstavce 2 až 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
Čl.IX
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo vnitra zřídí orgánu veřejné moci, který je zapsán do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů a kterému nebyla zřízena datová schránka podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona datovou schránku podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není orgán veřejné moci, který vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu a kterému byla zřízena datová schránka podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, datová schránka orgánu veřejné moci se mu znepřístupní. Současně se tomuto orgánu veřejné moci znepřístupní další datová schránka zřízená podle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Je-li do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona osoba, které bylo postupem podle § 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo vnitra její datovou schránku znepřístupní a zřídí jí datovou schránku orgánu veřejné moci podle § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pokud do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není osoba, které bylo postupem podle § 5a zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, umožněno, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsána do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, Ministerstvo vnitra znemožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Ministerstvo vnitra neprodleně poté, co podle bodu 2 nebo 3 znepřístupní datovou schránku nebo podle bodu 4 znemožní, aby datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost subjektu, kterému byla tato datová schránka zřízena.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl.X
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 147/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odst. 4 se slovo "příjmů," nahrazuje slovy "příjmů a" a slova "a Českému statistickému úřadu" se zrušují.
2. V § 74 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova "adresu sídla podnikatele,".
Čl.XI
Přechodné ustanovení
Správce Národního zdravotnického informačního systému uvede Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb do souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl.XII
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 65 písm. j) se slovo "a" nahrazuje čárkou, tečka na konci písmene k) se nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, opatrovníka právnické osoby.".
2. V § 66 písm. d) se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka právnické osobě".
Čl.XIII
Přechodné ustanovení
Zapsaná osoba uvede zapsaný stav do souladu s § 65 písm. l) a § 66 písm. d) zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.XIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 18 až 29, 114, 115, 119, 130 až 132, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty