108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

Schválený:
108/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPLATEK K DŮCHODU A ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU
 
§ 1
Nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., (dále jen „jednorázová peněžní částka“) má fyzická osoba, která nemá nárok na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu jen proto, že
a) nepobírá starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění, je-li podmínkou nároku na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu pobírání starobního nebo jiného důchodu z českého důchodového pojištění1), pokud tato osoba dosáhla věku 65 let a nárok na tento důchod jí ke dni, v němž dosáhla tohoto věku, nevznikl, nebo
b) nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, je-li podmínkou nároku na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění a nárok na tento důchod nevznikl nebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství2).
 
§ 2
(1) Výše jednorázové peněžní částky činí 72násobek měsíční částky příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, na kterou by osoba uvedená v § 1 písm. a) nebo b) měla nárok ke dni splnění podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku, pokud by splňovala i podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění.
(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1, která splňuje podmínky nároku podle § 1, již pobírá příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu k jinému důchodu a měsíční částka stanovená podle odstavce 1 je vyšší než měsíční částka pobíraného příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, činí výše jednorázové peněžní částky 72násobek rozdílu těchto částek s tím, že se navzájem porovnávají měsíční částky příplatků k důchodu náležející podle téhož právního předpisu a měsíční částky zvláštních příspěvků k důchodu; nárok na pobíraný příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu výplatou této jednorázové peněžní částky není dotčen.
 
§ 3
(1) O nároku na jednorázovou peněžní částku rozhoduje na základě písemné žádosti Česká správa sociálního zabezpečení. Písemnou žádost lze podat též u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky; osoba, která nemá bydliště na území České republiky, může písemnou žádost podat též u zastupitelského úřadu České republiky příslušného pro stát, v němž má bydliště.
(2) Jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.
(3) Česká správa sociálního zabezpečení je oprávněna požádat ostatní plátce důchodu o sdělení údajů potřebných k rozhodování a výplatě jednorázové peněžní částky.
(4) Ustanovení § 3 odst. 2 až 5 a 7 a § 15 zákona č. 357/2005 Sb. platí obdobně.
(5) Zemřel-li žadatel o jednorázovou peněžní částku před její výplatou, stává se jednorázová peněžní částka předmětem dědictví, pokud jsou dědici.
(6) Přiznáním jednorázové peněžní částky zaniká nárok na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu, na který by vznikl nárok ze stejného důvodu.
 
§ 4
Byly-li podmínky pro poskytnutí jednorázové peněžní částky splněny přede dnem účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
 
§ 5
Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Výše příplatku k důchodu po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním, činí součet částky odvozené od délky odbojové činnosti zemřelé osoby a částky
a) 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce, nebo
b) 2 400 Kč, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
2. V § 2 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
3. V § 4 větě třetí a § 6 odst. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
4. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zvláštní příspěvek podle odstavce 1 písm. c) a podle odstavce 2, jde-li o vdovu nebo vdovce po osobě uvedené v odstavci 1 písm. c), náleží i tehdy, jestliže omezení osobní svobody, které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Tato skutečnost se prokazuje dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů.“.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
1. Příplatek k důchodu se zvyšuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 357/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabývá účinnosti.
2. Zvláštní příspěvek k důchodu, na jehož poskytnutí vznikl nárok podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příspěvek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabývá účinnosti.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o sociálních službách
 
§ 7
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 75 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců“.
2. V § 75 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
 
§ 8
V § 107 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk s přihlédnutím k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. prosinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic.“.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
1) § 1 odst. 1 a 3 a § 5 odst. 1 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
§ 1 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb.
2) § 1 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 357/2005 Sb.
§ 1 odst. 1 písm. b) a c) nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb.

Související dokumenty