73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění

Schválený:
73/1982 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 1982
o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1. § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 a 2 zní:
"1. zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech,
2. ostatní zaměstnání v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech,".
Dosavadní č. 2 až 9 se označují jako č. 3 až 10.
2. V § 12 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci 1 písm. a) č. 1 se započítává za podmínek stanovených v předchozí větě z náhradních dob jen doba, po kterou měl pracující nárok na nemocenské nebo podporu při ošetřování člena rodiny; jestliže bylo zaměstnání uvedené v odstavci 1 písm. a) č. 1 přerušeno jinými náhradními dobami, započítávají se tyto doby jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci 1 písm. a) č. 2.".
3. § 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Vláda Československé socialistické republiky nařízením stanoví okruh zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [odstavec 1 písm. a) č. 1].".
4. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Byl-li pracující zaměstnán aspoň 5 let v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1, zjišťuje se průměrný měsíční výdělek z hrubých výdělků za posledních 10 (5) kalendářních roků před rokem, v němž takové zaměstnání pracující naposledy skončil, pokud je tento výpočet pro něj výhodnější, než výpočet podle předchozích odstavců.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
5. § 16 odst. 2 zní:
"(2) Na plný starobní důchod má nárok též pracující, který byl zaměstnán nejméně 25 roků a dosáhl věku aspoň
a) 55 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech a uvedeného věku dosáhl v době trvání zaměstnání,
b) 55 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 2 až 8 a zaměstnání I. pracovní kategorie trvalo při dosažení uvedeného věku,
c) 58 let, jestliže byl zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 9 a 10 a zaměstnání I. pracovní kategorie trvalo při dosažení uvedeného věku.".
6. V § 18 odst. 1 se na konci ustanovení písm. a) připojují tato slova: "nebo nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 anebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech;".
7. V § 18 odst. 2 se na konci věty prvé připojují tato slova: "nebo byl-li zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1, jde-li o zvýšení za toto zaměstnání.".
8. § 23 zní:
 
"§ 23
(1) Nejvyšší výměra starobního důchodu v pevných částkách činí
a) 3000 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech;
b) 2500 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii, zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod a nesplňuje podmínky stanovené v písm. a);
c) 2150 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v II. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod nebo byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii a nesplňuje podmínky stanovené v písm. a) nebo b).
(2) Byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 po dobu kratší, než je uvedena v odstavci 1 písm. a), vyměří se starobní důchod nad nejvyšší výměru uvedenou v odstavci 1 písm. c), jde-li o zvýšení za toto zaměstnání, nejvýše však do částky 2500 Kčs měsíčně. Jde-li o zvýšení uvedené v předchozí větě, platí nejvyšší výměra 2500 Kčs také pro starobní důchod ze zaměstnání III. pracovní kategorie.
(3) Částkou převyšující výměry uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) a v odstavci 2 se starobní důchod vyměří, jen pokud jde o zvýšení nároku na starobní důchod za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod.
(4) Nejvyšší výměra starobního důchodu včetně zvýšení nároku na starobní důchod za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod činí 3000 Kčs měsíčně.
(5) Starobní důchod (plný i poměrný) činí nejméně 400 Kčs měsíčně.
(6) Nejvyšší procentní výměra starobního důchodu (odstavce 1 až 5) činí
a) jde-li o výdělky podléhající dani ze mzdy, 90 % průměrného měsíčního výdělku neomezeného podle § 14 odst. 5 a sníženého o částku odpovídající dani ze mzdy z takového výdělku poplatníka5) staršího 50 let (ženy starší 45 let), který nevyživuje žádnou osobu nebo vyživuje jen jednu osobu,
b) jde-li o výdělky z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, 90 % průměrného měsíčního výdělku neomezeného podle § 14 odst. 5,
c) jde-li o výdělky, z nichž část podléhá dani ze mzdy [písmeno a)] a část této dani nepodléhá [písmeno b)], 90 % průměrného měsíčního výdělku zjištěného ze součtu zdaněných i nezdanitelných výdělků a neomezeného podle § 14 odst. 5.".
5) § 1 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 112/1953 Sb., kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy.
9. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slova "nároku na důchod" vkládají slova "nebo jestliže byl pracující zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech".
10. V § 28 odst. 3 se za slova "v I. pracovní kategorii" vkládají slova "nebo byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1, jde-li o zvýšení za toto zaměstnání".
11. § 34 zní:
 
"§ 34
(1) Nejvyšší výměra invalidního důchodu v pevných částkách činí
a) 3000 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech, anebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo v přímé souvislosti s ním;
b) 2500 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod, nebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 2 až 10 nebo v přímé souvislosti s ním, avšak nesplňuje v těchto případech podmínky uvedené v písm. a);
c) 2150 Kčs měsíčně, jestliže pracující byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků ve II. pracovní kategorii a zaměstnání této pracovní kategorie trvalo ke dni vzniku nároku na důchod, nebo byl zaměstnán celkem nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii a nesplňuje podmínky stanovené v písm. a) nebo b), anebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání II. nebo III. pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byl-li pracující zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 po dobu kratší, než je uvedena v odstavci 1 písm. a), vyměří se invalidní důchod nad nejvyšší výměru uvedenou v odstavci 1 písm. c), jde-li o zvýšení za toto zaměstnání, nejvýše však do částky 2500 Kčs měsíčně. Jde-li o zvýšení uvedené v předchozí větě, platí nejvyšší výměra 2500 Kčs měsíčně také pro invalidní důchod ze zaměstnání III. pracovní kategorie.
(3) Invalidní důchod činí nejméně 400 Kčs měsíčně.
(4) Ustanovení § 23 odst. 6 o nejvyšší procentní výměře důchodu platí obdobně, jde-li o invalidní důchod pracujícího staršího 20 let.".
12. V § 42 odst. 3 a 5 se slova "§ 23 odst. 3" nahrazují slovy "§ 23 odst. 6" a slova "§ 34 odst. 3" slovy "§ 34 odst. 4".
13. V § 47 odst. 1 se částka 1800 Kčs nahrazuje částkou 2000 Kčs.
14. V § 55 odst. 4 se poslední věta nahrazuje větou:
"Je-li to pro účastníka odboje výhodnější, vyměřuje se invalidní (částečný invalidní) důchod z průměrného měsíčního výdělku, stanoveného prováděcími předpisy pro výpočet těchto důchodů občanů konajících službu v ozbrojených silách.".
15. V § 56 odst. 4 se slova "§ 23 odst. 3" nahrazují slovy "§ 23 odst. 6".
16. § 66 odst. 1 písm. a) zní:
"a) jde-li o důchody, na něž se vztahují nejvyšší výměry uvedené v § 23 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 124 odst. 1 písm. a) a § 127 odst. 1 písm. a) nebo o důchod za výsluhu let výkonného letce, částky 2500 Kčs".
17. V § 66 odst. 2 a 4 se za slova "účastníka odboje" vkládají tato slova "nebo pracujícího, který byl zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech anebo který se stal invalidní následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 nebo v přímé souvislosti s ním".
18. V § 77 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. d)".
19. § 122 odst. 3 zní:
"(3) Ustanovení § 16 odst. 2 písm. a), odst. 3 a 4 platí obdobně.".
20. § 123 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení § 18 odst. 1 písm. a), jde-li o výši důchodu ze zaměstnání uvedeného v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1, a § 18 odst. 2 a 3 platí obdobně.".
21. § 124 odst. 3 zní:
"(3) Ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 6 platí i tu.".
22. § 126 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení § 28 platí obdobně.".
23. § 127 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a odst. 2 platí i tu. Ustanovení § 23 odst. 6 o nejvyšší procentní výměře důchodu platí obdobně, jde-li o invalidní důchod vojáka z povolání (občana) staršího 20 let.".
24. V § 149 odst. 2 se slova "§ 14 odst. 5" nahrazují slovy "§ 14 odst. 6".
25. V § 152 odst. 2 se slova "§ 23 odst. 3" nahrazují slovy "§ 23 odst. 6".
26. V § 152 odst. 4 a 5 se slova "§ 23 odst. 1 věty druhé" nahrazují slovy "§ 23 odst. 3 a 4".
27. V § 154 odst. 2 se slova "§ 23 odst. 3" nahrazují slovy "§ 23 odst. 6".
28. V § 168a se slova "§ 14 odst. 5" nahrazují slovy "§ 14 odst. 6".
Čl.II
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, se doplňuje takto:
Za § 62 se vkládá § 62a, který zní:
 
"§ 62a
Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit pro některé skupiny pracujících nejvyšší částku čisté denní mzdy, z níž se stanoví nemocenské.".
Čl.III
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, a zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, se doplňuje takto:
Za § 35 se vkládá § 35a, který zní:
 
"§ 35a
Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit pro některé skupiny pracovnic
a) nejvyšší částku průměrného čistého výdělku, z něhož se vychází při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (§ 5 odst. 1),
b) nejvyšší částku čisté denní mzdy, z níž se stanoví peněžitá pomoc v mateřství.".
Čl.IV
(1) Výše plného starobního důchodu pracujících v hornictví, kteří vykonávali zaměstnání uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění čl. I tohoto zákona, splnili podmínky pro nárok na tento důchod před 1. červencem 1982, jsou po vzniku nároku na plný starobní důchod dále nepřetržitě zaměstnáni k 30. červnu 1982 a nepobírali starobní důchod ani jeho část, se stanoví podle čl. I tohoto zákona.
(2) Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které po 31. lednu 1982 nebylo přiznáno, protože by důchod spolu se zvýšením přesáhl částku 1800 Kčs měsíčně nebo které bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se upraví podle čl. I č. 13 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné v únoru 1982.
(3) Invalidní (částečné invalidní) důchody účastníků odboje, jejichž plná (částečná) invalidita vznikla v souvislosti s odbojovou činností,1) přiznané před 1. červencem 1982, se upraví podle čl. I č. 14 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné v únoru 1982.
Čl.V
Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Husák v.r.
Indra v.r.
Štrougal v.r.
1) § 55 odst. 4 zákona č. 121/1975 Sb. a obdobná ustanovení dříve platných předpisů.

Související dokumenty