76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995

Schválený:
76/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1995
o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1995
 
§ 1
Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. červencem 1995
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před 1. červencem 1995 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 5 % výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje; výší důchodu se pro tyto účely rozumí měsíční výše důchodu bez jeho zvýšení o pevnou částku podle zvláštního zákona.1)
 
§ 2
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. července 1995 do 31. prosince 1995
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. července 1995 do 31. prosince 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 38,6 % výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu; výší důchodu se pro tyto účely rozumí měsíční výše důchodu po případné úpravě podle § 56 zákona o sociálním zabezpečení.2)
 
§ 3
Zvýšení vdoveckých důchodů
(1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení2) 1100 Kč měsíčně.
(2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 100 Kč měsíčně. Vdovecké důchody, které se vyplácejí ve výši upravené podle § 56 odst. 3 a 6 zákona o sociálním zabezpečení,2) se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 50 Kč měsíčně.
(3) Pro úhrn vdoveckého a jiného důchodu včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost platí § 4 odst. 1 věta druhá obdobně.
 
§ 4
Společná ustanovení k procentnímu zvýšení důchodů a ke zvýšení vdoveckých důchodů
(1) Zvýšení podle § 1 až 3 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost však nesmí po zvýšení podle § 1 až 3 přesáhnout částku 5100 Kč měsíčně.
(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.
(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 a 2 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle těchto ustanovení.
 
§ 5
Zvýšení důchodů o pevnou částku
(1) Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské, vdovecké, sirotčí a manželky, které byly přiznány před 1. červencem 1995, se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o pevnou částku 680 Kč měsíčně. Zároveň od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 zaniká u těchto důchodů nárok na dosavadní zvýšení důchodů o pevnou částku ve výši 420 Kč měsíčně podle zvláštního zákona.1)
(2) Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské, vdovecké, sirotčí a manželky přiznávané od 1. července 1995 do 31. prosince 1995 se zvyšují ode dne přiznání o pevnou částku 680 Kč měsíčně.
(3) Pobírá-li poživatel důchodu dva nebo více důchodů, zvyšuje se podle odstavce 1 nebo 2 jen jeden důchod, a to důchod starobní, invalidní, částečný invalidní nebo za výsluhu let. V případě souběhu nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a na výplatu sirotčího důchodu se zvyšuje důchod vdovský nebo vdovecký. Při vzniku souběhu nároků na výplatu důchodů zaniká nárok na zvýšení podle odstavce 1 nebo 2 k tomu důchodu, k němuž toto zvýšení podle předchozí věty nenáleží. Zanikne-li nárok na výplatu důchodu, který byl zvýšen podle odstavce 1 nebo 2 a vyplácen s jiným důchodem, zvýší se podle odstavce 2 tento jiný důchod.
(4) Zvýšení důchodu o pevnou částku podle odstavce 1 nebo 2 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost.
(5) Zvýšení důchodu o pevnou částku podle odstavce 1 nebo 2 náleží v plné výši, i když je důchod krácen pro souběh s jiným důchodem nebo příjmem.
(6) Vyplácí-li se poživateli důchodu důchod vypočtený se zřetelem k mezinárodní smlouvě nebo snížený podle § 58 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení2) podle poměru dob získaných v České republice k celkově získané době (dále jen "dílčí důchod"), stanoví se výše zvýšení dílčího důchodu o pevnou částku v poměru těchto dob, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více dílčích důchodů, vyplácí se zvýšení o pevnou částku jen k tomu dílčímu důchodu, k němuž náleží toto zvýšení ve vyšší částce. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu dílčího důchodu a jiného důchodu z českého důchodového zabezpečení, vyplácí se u tohoto jiného důchodu zvýšení o pevnou částku v plné výši a k dílčímu důchodu se zvýšení o pevnou částku nevyplácí.
(7) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu zvýšeného o pevnou částku, se k tomuto zvýšení nepřihlíží.
 
§ 6
Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)
Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení2) a zvýšené podle § 6 zákona č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, a podle § 7 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, se dále zvyšují o 300 Kč.
 
§ 7
Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení2) 2720 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení2) 4880 Kč měsíčně.
(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995.
(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a ani po zvýšení podle § 1, 2, 3 a 5 nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995.
 
§ 8
Zvýšení sociálních důchodů
(1) Sociální důchody přiznané před 1. červencem 1995 se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 260 Kč měsíčně, jde-li o jednotlivce, a o 520 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník. Pobírá-li však poživatel sociálního důchodu nebo jeho rodinný příslušník důchod, který byl zvýšen podle § 1 a 5 nebo podle § 5, zvyšuje se sociální důchod jen tehdy, je-li zvýšení podle § 1 a 5 nižší než částky uvedené ve větě první; výše zvýšení se v tom případě stanoví ve výši rozdílu zvýšení podle § 1 a 5 a částek uvedených ve větě první.
(2) Výše sociálního důchodu přiznaného po 30. červnu 1995 podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení2) činí nejvýše 2720 Kč měsíčně u jednotlivce a nejvýše 4880 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.
 
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 183/1994 SB., O ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994 A V ROCE 1995
 
§ 9
Zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, se mění takto:
1. V § 3 se slova "do 31. prosince 1995" nahrazují slovy "do 30. června 1995".
2. § 6 se vypouští.
 
ČÁST TŘETÍ
Účinnost
 
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
v z. Kočárník v. r.
1) § 6 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.
2) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona ČNR č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

Související dokumenty