218/1996 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1996

Schválený:
218/1996 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. července 1996
o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. říjnem 1996 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. září 1996 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
 
§ 2
(1) Základní výměry důchodů přiznávaných po 30. září 1996 uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona činí 1060 Kč měsíčně.
(2) Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1. října 1996 do 31. prosince 1996 se zvyšují ode dne přiznání o 6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu po zvýšení podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 19/1996 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1996, a to před její úpravou podle § 46 nebo § 59 zákona.
 
§ 3
(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.
(2) Je-li důchod náležející ke dni splátky důchodu v měsíci, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují, upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b) nebo § 2 odst. 2 podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.
 
§ 4
Základní výměry důchodů přiznávaných po 30. září 1996, pokud se jejich výše stanoví s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, činí 1060 Kč měsíčně; v této částce je zahrnuto zvýšení důchodu o pevnou částku.1)
 
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
1) § 99 odst. 1 zákona.
Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

Související dokumenty