231/1996 Sb., paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Schválený:
231/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 14. srpna 1996,
kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Změna: 340/2003 Sb.
Změna: 214/2016 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 1 000 Kč.
(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5 000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10 000 Kč.
 
§ 2
Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.
 
§ 3
Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 252/1990 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.
Ministr:
Ruml v. r.
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.
Čl.II vyhlášky č. 214/2016 Sb.
Náklady řízení o přestupcích zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se stanoví podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty