268/1949 Sb., o matrikách

Schválený:
268/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o matrikách
Změna: 88/1950 Sb.
Změna: 161/1950 Sb.
Změna: 105/1951 Sb.
Změna: 8/1955 Sb.
Změna: 34/1958 Sb.
Změna: 93/1958 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.
Národní shromáždění republiky v Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
Účel matriky.
(1) Do matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a jiné skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu.
(2) Matrika a úřední výpisy z ní jsou veřejnými listinami.
 
§ 2
Obsah matriky.
Matrika má knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí.
Působnost ve věcech matričních.
 
§ 3
Matriky vedou a úkoly s tím souvisící obstarávají místní národní výbory.
 
§ 4
(1) Příslušný je místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela nebo bylo uzavřeno manželství.
(2) Narodí-li se nebo zemře-li osoba za jízdy v dopravním prostředku, řídí se příslušnost místního národního výboru místem, kde došlo k vyložení osoby narozené nebo zemřelé z dopravního prostředku.
 
§ 5
Okresní národní výbor může sdružit dva nebo více místních národních výborů k vedení matrik; v takovém případě vede matriky pro každou obec odděleně jeden ze sdružených místních národních výborů určený k tomu okresním národním výborem.
 
§ 6
Dohled na výkon působnosti v oboru matrik vykonává v nejvyšší stolici ministerstvo vnitra.
Všeobecné zásady pro vedení matriky.
 
§ 7
(1) Matrika se vede v prvopisu.
(2) Prvopis matriky zůstane v úschově místního národního výboru.
 
§ 8
Listiny, které výlučně slouží jako doklad pro zápis nebo změnu zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí, zašle po uplynutí běžného roku výkonný orgán místního národního výboru pověřeného vedením matrik výkonnému orgánu bezprostředně nadřízeného národního výboru.
 
§ 9
Místní národní výbor vydá úřední výpis z matriky, jakož i povolí v přítomnosti svého orgánu nahlédnout do matriky, požádá-li o to osoba, jíž se zápis týká, nebo jež osvědčí odůvodněný zájem.
Předmět zápisu.
A. Kniha narození.
 
§ 10
Do knihy narození se zapisuje:
a) jméno, příjmení a pohlaví dítěte,
b) den, měsíc, rok a místo narození dítěte, jakož i časové pořadí narození, jde-li o dítě narozené spolu s druhým (dvojčata) nebo s více dětmi,
c) státní občanství dítěte,
d) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození, povolání a bydliště rodičů, jakož i jména a příjmení prarodičů,
e) dohoda rodičů o příjmení jejich dítěte, mají-li rodiče různá příjmení,
f) datum zápisu.
B. Kniha manželství
 
§ 11
(1) Do knihy manželství se zapisuje:
a) jméno a příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, stav, povolání a bydliště snoubenců,
b) den, měsíc a rok uzavření manželství,
c) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození a povolání rodičů snoubenců,
d) jméno a příjmení, povolání a bydliště svědků,
e) příjmení, o němž se snoubenci dohodli, že ho budou užívat,
f) příjmení, o němž se snoubenci, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, dohodli pro děti, které z manželství vzejdou,
g) datum zápisu.
(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 se zapíší neprodleně po uzavření manželství na podkladě o tom pořízeného zápisu.
C. Kniha úmrtí.
 
§ 12
Do knihy úmrtí se zapisuje:
a) jméno a příjmení, povolání, stav, bydliště, den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,
b) hodina, den, měsíc, rok a místo úmrtí,
c) jméno a příjmení manžela,
d) jméno a příjmení rodičů zemřelého,
e) příčina smrti,
f) datum a místo pohřbení,
g) datum zápisu.
Oznamovací povinnost.
 
§ 13
(1) Narození jest povinna oznámit osoba, která při porodu působila (lékař, porodní asistentka a pod.), a není-li takové osoby, jeden z rodičů.
(2) Narození jest oznámit do 7 všedních dnů, narození dítěte mrtvého nejpozději následující všední den; matka může splnit oznamovací povinnost i po těchto lhůtách, jakmile je schopna oznámení učinit.
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
Narození nebo úmrtí ve veřejných ústavech nebo zařízeních, v kasárnách nebo jiných vojenských ubytovacích zařízeních je povinen oznámit nejpozději následující všední den vedoucí úředník nebo velitel.
 
§ 16
(1) Nalezne-li někdo dítě, jež není schopno učinit údaje potřebné k zjištění své totožnosti, je povinen oznámit to neprodleně místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bylo dítě nalezeno. Místní národní výbor provede potřebné šetření za účelem zjištění totožnosti dítěte a podle jeho výsledku zařídí zápis do knihy narození.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně při nálezu mrtvoly.
 
§ 17
Soudy a orgány veřejné správy jsou povinny oznámit příslušnému místnímu národnímu výboru rozhodnutí, která jsou podkladem pro zápis do matriky nebo pro jeho změnu, jakož i rozhodnutí týkající se trvání manželství.
 
§ 18
(1) Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, a bylo-li pro ostatní jejich děti určeno jiné příjmení, oznámí místní národní výbor, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno, změnu příjmení tohoto dítěte místnímu národnímu výboru, kde je dítě zapsáno.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, uzavře-li manželství matka dítěte, jehož otec není znám, a dohodnou-li se manželé, že příjmení dítěte určené pro jejich ostatní děti ponese i toto dítě.
 
§ 19
Oznámení úřední podle §§ 15 a 17 se činí písemně. Jinak se narození a úmrtí mohou oznamovat i ústně.
 
§ 20
Změny zápisů a dodatečné zápisy.
(1) Změny zápisů a dodatečné zápisy v matrice se provádějí podle veřejných listin z úřední povinnosti nebo na žádost.
(2) Na žádost osoby, jejíž jméno nebo příjmení českého nebo slovenského původu je zapsáno v matrice pravopisně nesprávně, změní se zápis ve shodě s pravidly českého nebo slovenského jazyka.
 
§ 21
Zvláštní matrika
(1) Narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo na území cizího státu, se zapisují do matriky vedené Magistrátem města Brna. Podrobnosti upraví ministerstvo vnitra vyhláškou. Zápisy se provedou na úřední oznámení československých zastupitelských úřadů nebo na podkladě předložených cizozemských veřejných listin.
(2) Zápisy skutečností uvedených v předchozím odstavci lze provést i na podkladě jiných dostatečných důkazů, nelze-li cizozemskou matriční listinu pro závažnou překážku opatřit.
 
§ 22
Zápisy za stavu branné pohotovosti státu a zvláštní zápisy.
(1) Není-li možno za stavu branné pohotovosti státu provádět zápisy podle ustanovení tohoto zákona, zapisují se narození dětí vojenských osob v činné službě, uzavření manželství osob, z nichž alespoň jedna je vojenskou osobou v činné službě, a úmrtí vojenských osob v činné službě do zvláštních matrik, vedených orgány vojenské správy. Podrobnosti stanoví směrnice, které vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
(2) Provádění matričních zápisů, týkajících se válečných zajatců, přísluší vojenské správě.
(3) Ministr vnitra vydá v dohodě s ministrem národní obrany nařízením předpisy o vedení matrik pro civilní osoby a o zápisech v nich v době stavu branné pohotovosti státu, nebude-li možno postupovat podle ustanovení tohoto zákona.
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
Ustanovení závěrečná.
 
§ 26
(1) Matriky vedené podle dosavadních předpisů se uzavřenou ke dni počátku účinnosti tohoto zákona.
(2) Ověřené výpisy z matrik uvedených v předchozím odstavci vydávají místní národní výbory, vykonávající matriční působnost. Příslušným jest místní národní výbor, v jehož obvodu jest sídlo orgánu matriky dosud vedoucího.
(3) Výpisy z vojenských matrik vydává ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
 
§ 27
Veškeré církevní matriky jsou majetkem státu a přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do správy národních výborů. Podrobnosti stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě.
 
§ 28
Ministerstvo vnitra vydá vyhláškou v Úředním listě bližší předpisy o vykonávání matriční působnosti, o zakládání, vedení, správě a obnovení matriky, o způsobu a obsahu matričních zápisů,, o vydávání výpisů z matriky, o vedení sbírky listin, jakož i o jiných věcech souvisících s vedením a úpravou matriky.
 
§ 29
Ustanovení zrušovací.
Dnem počátku účinnosti tohoto zákona pozbývají platnost, po případě použivatelnosti, všechny předpisy, které upravují věci, na niž se vztahuje tento zákon, zejména:
1. cís. patent ze dne 20. února 1784, o vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých farními úřady,
2. dvorský dekret ze dne 19. července 1784, o jednotném postupu při vedení matriky,
3. dvorský dekret ze dne 15. září 1786, o vedení matrik humanitními ústavy, nemocnicemi, porodnicemi a nalezinci,
4. dvorský dekret ze dne 6. října 1788, o zápisu svědků křtu na místě křtu,
5. dvorský dekret ze dne 30. dubna 1789, jímž se stanoví formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů,
6. dekret dvorské kanceláře ze dne 9. srpna 1810, č. 34 sb. zák. pol., o zápisu kmotrů do křestních matrik,
7. dekret dvorské kanceláře ze dne 25. července 1811, č. 10.716, o doplnění poškozených a obnovení ztracených matrik,
8. dekret dvorské kanceláře ze dne 22. května 1812, č. 59 sb. zák. pol., o zápisu dne narození vedle dne křtu do zvláštní rubriky matriky,
9. dekret dvorské kanceláře ze dne 21. října 1813, č. 49 sb. zák. pol., o vedení matrik narozených,
10. dekret dvorské kanceláře ze dne 13. ledna 1814, č. 7 sb. zák. pol., jímž se vydává dodatek k poučení o vedení matrik narozených,
11. dvorský dekret ze dne 1. ledna 1816, o zápisu jména křtícího kněze,
12. dekret dvorské kanceláře ze dne 2. července 1825, č. 63 sb. zák. pol., o zápisu jména porodní asistentky do křestní matriky,
13. dekret dvorské kanceláře ze dne 26. listopadu 1829, č. 141 sb. zák. pol., jímž uděleno nekatolickým duchovním správcům oprávnění vésti matriky křestní, oddací a úmrtní,
14. dvorský dekret ze dne 20. ledna 1831, o vedení matrik v nemocnicích Milosrdných bratří,
15. dekret dvorské kanceláře ze dne 18. července 1834, č. 83 sb. zák. pol., o vystavování křestních listů (vysvědčení) pro děti legitimované následujícím sňatkem,
16. dekret dvorské kanceláře ze dne 27. června 1835, č. 97 sb. zák. pol., o zápisu kmotrů a svědků do křestních a oddacích matrik a otců nemanželských dítek do křestních matrik, jakož i o duplikátech křestních a oddacích matrik,
17. dekret dvorské kanceláře ze dne 19. února 1836, č. 38 sb. zák. pol., o rozšíření dosavadních předpisů o úschově křestních a oddacích matrik také na úmrtí matriky,
18. gub. dekret ze dne 2. ledna 1840, č. 2 čs. prov. sb. zák., kterým se vydávají ustanovení, jak mají postupovat duchovní správci při zápisu porodních asistentek do křestní matriky,
19. gub. dekret ze dne 21. listopadu 1843, č. 297 čes. prov. sb. zák., o určení osob, jež jsou povinny hlásiti narození, sňatky a úmrtí židů k zápisu do matrik,
20. dekret dvorské kanceláře ze dne 5. dubna 1844, č. 799 sb. zák. soud., o dodatečných zápisech do matriky,
21. gub. nařízení ze dne 28. února 1845, č. 61 čes. prov. sb. zák., o vedení rodných matrik židů,
22. výnos ministerstva vnitra ze dne 30. ledna 1849, č. 107 dopl. ř. z., ohledně prozatímních opatření, pokud jde o poměry nekatolíků (evangelíků),
23. nařízení ze dne 25. srpna 1860, č. 210 ř. z., o registraci případů narození a úmrtí civilních osob na námořních lodích,
24. zákon ze dne 10. července 1868, č. 2 ř. z. z roku 1869, o průkazní moci rodných, oddacích a úmrtních matrik židů,
25. zákon ze dne 9. dubna 1870, č. 51 ř. z., o sňatcích osob, které nepříslušejí k žádné zákonem uznané církvi nebo náboženské společnosti, a o vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik osob takových,
26. nařízení ze dne 20. října 1870, č. 128 ř. z., týkající se zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik osob, nepříslušejících k žádné zákonem uznané církvi nebo náboženské společnosti,
27. nařízení ze dne 8. listopadu 1877, č. 100 ř. z., o zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik pro členy církve starokatolické,
28. nařízení ze dne 26. listopadu 1882, č. 167 ř. z., o zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik pro členy ochranovské církve,
29. zák. čl. XXXIII/1894, o státních matrikách,
30. zák. čl. XXXVI/1904, o změně zák. čl. XXXIII/1894 o státních matrikách,
31. nařízení č. 2600/1906 B. M. (um. m. vnitra), o evidenci a prokazování případů narození a úmrtí za plavby na námořních lodích,
32. nařízení č. 80.000/1906 B. M. (uh. m. vnitra), o úpravě vedení státních matrik,
33. nařízení č. 80.001/1906 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se vydává instrukce o přihlašování případů narození a úmrtí ve veřejných civilních ústavech,
34. nařízení č. 80.000 B. M. (uh. m. vnitra), o vystavování rodinných zpráv,
35. nařízení č. 12.198/1911 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se mění § 124 matriční instrukce,
36. nařízení č. 99.156 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se mění postup, jak jest zaznamenávati do matriky legitimování dítěte nastalé legitimním sňatkem,
37. § 3, č. 6 vládního nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku,
38. vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č, 434 Sb., o oznamovací povinnosti matričních úřadů úřadům ohlašovacím,
39. vládní nařízení ze dne 30. června 1942, č. 291 Sb., o poplatcích za vydávání úplných výpisů z církevních matrik.
 
§ 30
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Související dokumenty