691/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

Schválený:
691/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova "ve vztahu k jiným" nahrazují slovy "v souladu s právem Evropských společenství1a) ve vztahu k".
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
"1a) Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, ve znění směrnice Rady 79/ /1070/EHS, směrnice Rady 92/12/EHS a směrnice Rady 2003/93/EHS.".
2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.
3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "daně z přidané hodnoty a" a slova "daně z přidané hodnoty nebo" zrušují.
4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) daní z pojistného.".
5. V § 2 se doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
"(2) Daněmi z pojistného se rozumí daně, které mají některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství.2a)
2a) Čl. 3 směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, ve znění směrnice Rady 79/1071/EHS ze dne 6. prosince 1979, směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 a směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15. června 2001.".
6. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pokud se dožádaná mezinárodní pomoc týká daně z pojistného, je věcně příslušným správcem daně ten, který je příslušný ke správě daní z příjmů.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 4 odst. 1 se za slova "podle § 2" vkládají slova "odst. 1".
8. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:
"(4) Příslušný orgán může poskytnout informace získané od příslušného úřadu smluvního státu pro stanovení
a) náhrad, finančních podpor6a) a dalších opatření, které jsou součástí částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, včetně částek, které mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi,
b) dávek a jiných poplatků stanovených v rámci Evropských společenství při organizaci společného trhu s cukrem,
c) dovozních cel,
d) vývozních cel,
e) přímých a nepřímých daní,
f) daní z pojistného,
g) úroků, pokut, penále a nákladů souvisejících s pohledávkami uvedenými v písmenech a) až f), jakož i s obdobnými daněmi, které doplní nebo nahradí daně uvedené v písmenu f).
6a) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Související dokumenty