57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Schválený:
57/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. února 2006
o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 93/2009 Sb.
Změna: 278/2009 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Změna: 170/2018 Sb.
Změna: 30/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl.I
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se bod 8 zrušuje.
Dosavadní body 9 až 12 se označují jako body 8 až 11.
2. V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
3. V § 4 odst. 1 se slova "s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky" a slova "pro věci pojišťoven, penzijních fondů" se nahrazují slovy "příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl.II
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "dohledu v oblasti kapitálového trhu".
2. Nadpis části první zní: "DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU".
3. Nadpis hlavy první zní: "PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU".
4. § 1 včetně nadpisu zní:
 
"§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.".
5. § 2 zní:
 
"§ 2
Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.".
6. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
"§ 3
Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu
a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),
b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
1) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".
7. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
8. § 4 se zrušuje.
9. V § 6 se v nadpisu slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
10. V § 6 odst. 2 se ve větě první slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka", za slovo "řízení" se vkládají slova "v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem [§ 3 písm. a)]" a ve větě druhé a ve větě třetí se slovo "Komise" zrušuje.
11. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24e zní:
"(3) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e).
24e) § 49 odst. 1 a § 149 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
12. V § 6 odstavec 4 zní:
"(4) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.".
13. V § 6 se odstavce 5 a 6 zrušují.
14. V § 7 v nadpisu a v § 11 odst. 1 se slova "státního dozoru" nahrazují slovy "dohledu nad kapitálovým trhem".
15. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.
16. V § 7 se označení odstavce 2 zrušuje a jeho úvodní část zní: "Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá".
17. V § 7 písm. b) se slova "pokud tak stanoví tento zákon" zrušují.
18. V § 7 písm. c) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky".
19. V § 7a odst. 1 se slova "Státnímu dozoru Komise" nahrazují slovy "Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem".
20. V § 7a odst. 2 se slova "státního dozoru" nahrazují slovem "dohledu".
21. V § 7a odst. 2, na obou místech odstavce 3 a na začátku odstavce 4, § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 a na obou místech odstavce 4, § 11 odst. 1, 2, 4, 5 a 6 věta třetí, § 13 odst. 1, 2 a 3, § 19, § 26 odst. 2 písm. d) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
22. V § 7a odst. 4 se na konci ustanovení slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
23. V § 8 se zrušuje nadpis "Kontrolní oprávnění".
24. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "podle tohoto nebo zvláštního zákona" zrušují a slovo "dozoru" se nahrazuje slovy "dohledu nad kapitálovým trhem".
25. V § 8 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 9b znějí:
"c) vyžadovat objasnění skutečností od každého, je-li splněna podmínka podle písmene b); ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,
d) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,
e) za splnění podmínky podle písmena b) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací9b),
9b) § 90, 91 a § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).".
26. V § 8 odst. 1 se dosavadní písmena c) a d) označují jako písmena f) a g).
27. V § 8 odst. 1 písm. f) se slovo "státní" zrušuje, za slovo "kontrolu" se vkládají slova "na místě", slova "podle tohoto nebo zvláštního zákona" se zrušují, slovo "dozoru" se nahrazuje slovy "dohledu nad kapitálovým trhem" a slova " , včetně státní kontroly na místě" se zrušují.
28. V § 8 odstavce 2 až 5 znějí:
"(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1 písm. b) až e) i v případě šetření skutečnosti jiné než podle odstavce 1 písm. b), je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.
(3) Osoba podléhající dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem je povinna v souvislosti s výkonem kontroly na místě poskytnout České národní bance potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace nebo podklady nebo záznamy a údaje podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady nebo záznamy a údaje bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší.
(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka ve vztahu k osobám podléhajícím dohledu podle § 7 zahájit kontrolu na místě i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.
(5) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.".
Odstavec 6 se zrušuje.
29. V § 9 se v nadpisu slova "a sankce" zrušují.
30. V § 9 se odstavce 1, 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 1 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 2 a 3.
31. V § 9 odst. 1 v úvodní části ustanovení a na obou místech odstavce 2 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
32. V § 9 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova "státní dozor" nahrazují slovy "dohled nad kapitálovým trhem".
33. V § 9 odst. 1 se v písmenu a) slovo "kontrolované" zrušuje a za slovo "osobě" se vkládají slova "podléhající tomuto dohledu" a v písmenu b) se slova "státnímu dozoru" nahrazují slovy "tomuto dohledu".
34. V § 9 odst. 3 na třech místech a v § 11 odst. 6 větě čtvrté se slova "Komise" nahrazují slovy "České národní banky".
35. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10 znějí:
 
"§ 9a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, která podléhá dohledu České národní banky v oblasti kapitálového trhu, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. a),
b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2,
c) jako vedoucí osoba emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g),
d) poruší povinnost, jejíž splnění podléhá dohledu podle § 7a, nebo
e) poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
 
§ 9b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako osoba, která podléhá dohledu České národní banky v oblasti kapitálového trhu, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. a),
b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2,
c) jako auditor emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g),
d) poruší povinnost, která podléhá dohledu podle § 7a, nebo
e) poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 5.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) pokuta do 50 000 000 Kč.
 
§ 9c
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".
36. V § 10 se v nadpisu slova "a sankce" zrušují.
37. V § 10 odst. 1 se slova "a sankce" zrušují.
38. V § 10 odst. 2 se slova "Komise ukládá" nahrazují slovy "Česká národní banka ukládá" a slova "rozhodnutí Komise" se nahrazují slovy "rozhodnutí České národní banky".
39. V § 10 odst. 3 se slova "Komise je oprávněna" nahrazují slovy "Česká národní banka je oprávněna", slova "Rozhodnutí Komise" se nahrazují slovy "Rozhodnutí České národní banky" a slova "desce Komise" se nahrazují slovy "desce České národní banky".
40. V § 10 odst. 4 se slova "a sankcí", slova "nebo sankce" a slova " , a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby" zrušují.
41. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
42. V § 10 odst. 5 se na třech místech slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky".
43. V § 11 odst. 1 se slova "podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů" zrušují.
44. V § 11 odst. 2 písmena d) a e) znějí:
"d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,
e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.".
45. V § 11 odst. 6 se ve větě první slova "Komise uložit jako opatření k nápravě podle tohoto nebo zvláštního zákona" nahrazují slovy "Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených v § 3" a ve větě čtvrté slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky".
46. § 12 se zrušuje.
47. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo "papíry,11)" nahrazuje slovy "papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu11),".
Poznámka pod čarou č. 11 zní:
"11) § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".
48. V § 13 odst. 1 písm. b) se slovo "makléřů,12)" nahrazuje slovy "makléřů, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu12),".
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
"12) § 14 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
49. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo "trhu,13)" nahrazuje slovy "trhu, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu13),".
Poznámka pod čarou č. 13 zní:
"13) § 74 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
50. V § 13 odst. 1 písm. d) se slovo "papíry,14)" nahrazuje slovy "papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14),".
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
"14) § 83 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
51. V § 13 odst. 1 písm. e) se slovo "papírů,15)" nahrazuje slovy "papírů, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu15),".
Poznámka pod čarou č. 15 zní:
"15) § 45 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
52. V § 13 odst. 1 písm. f) se slovo "fondů,16)" nahrazuje slovy "fondů působících podle zákona upravujícího kolektivní investování16),".
Poznámka pod čarou č. 16 zní:
"16) Zákon č. 189/2004 Sb.".
53. V § 13 odst. 1 písmena h) až j) včetně poznámek pod čarou č. 18, 19 a 20 znějí:
"h) depozitářů fondů kolektivního investování18),
i) penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů19),
j) pojišťoven20),
18) § 25 zákona č. 189/2004 Sb.
19) Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.".
54. V § 13 odst. 1 písm. u) se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
55. V § 13 odst. 1 písm. w) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
56. V § 13 odst. 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:
"x) obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky.".
57. V § 14 odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo formou úředních sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník")
a) seznam podle § 13 odst. 1 písm. a),
b) pravomocná rozhodnutí České národní banky podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3), která jsou zásadní povahy, s výjimkou těch, která obsahují skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon21),
c) výroky pravomocných rozhodnutí České národní banky ve věci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3),
d) stanoviska České národní banky týkající se kapitálového trhu,
e) jiná sdělení nebo oznámení České národní banky důležitá pro kapitálový trh.".
58. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. V úvodní části jeho ustanovení se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka" a slova "Věstníku Komise určí" se nahrazují slovy "Věstníku oznámí".
59. § 16 až 18 se včetně nadpisů zrušují.
60. Označení hlavy II včetně nadpisu "ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMISE" se zrušuje.
61. § 21 až 25 se včetně nadpisů zrušují.
62. V § 26 odstavec 1 zní:
"(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.".
63. V § 26 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice,".
64. V § 26 odst. 2 písm. b), odst. 4, 5 a 6 a v § 26 odst. 2 písm. d) na obou místech se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
65. V § 26 odst. 2 písm. c) bodech 1 a 2 se slova "státnímu dozoru" nahrazují slovem "dohledu".
66. V § 26 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "centrální".
67. V § 26 odst. 2 písm. g) se slova "dozoru Komise" nahrazují slovy "dohledu České národní banky".
68. V § 26 odst. 5 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
69. V § 26 odst. 6 se slovo "kapitálovým" nahrazuje slovem "finančním", slovo "Komisí" se nahrazuje slovy "Českou národní bankou" a slova "na místě" se zrušují.
70. V § 26 odst. 7 se slovo "finančního" nahrazuje slovem "kapitálového".
71. § 27 se zrušuje.
72. Hlava III se zrušuje.
Čl.III
Přechodná ustanovení
1. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") a končí funkční období předsedy a členů prezidia Komise. Dosavadní působnost Komise vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Komise na Českou národní banku.
2. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná Komisí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí Komise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.
3. Řízení vedená Komisí a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí Komise podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.
5. Zaměstnanci Komise se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z Komise na Českou národní banku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr ke Komisi skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává Ministerstvo financí.
6. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky, s výjimkou nemovitostí, se kterým byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Komise a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Ostatní majetek, se kterým byla příslušná hospodařit Komise, a ostatní závazky vypořádá Ministerstvo financí. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a Ministerstvem financí. 7. Peněžní prostředky ve výši zůstatku rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb Komise a případné pohledávky a závazky související s plněním z fondu kulturních a sociálních potřeb Komise přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.
8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto Komise nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník Komise nebo ve kterých Komise vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti Komise podle dosavadní právní úpravy.
9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené Komisí.
10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není tímto zákonem dotčena.
11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.
12. Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu předkládanou Komisí za rok 2005 podle § 4 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí a předloží vládě a Poslanecké sněmovně Česká národní banka do 30. září 2006, ledaže by byla předložena Komisí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IV
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České národní bance
Čl.V
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se doplňují slova "a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem".
2. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo "bank," vkládají slova "poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev,".
3. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku,".
4. V § 2 odst. 2 se písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zrušuje a dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
5. V § 2 odst. 3 se slova "bankami, institucemi elektronických peněz a" zrušují.
6. V § 3 se dosavadní odstavce 6 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 17, 18 a 19 zrušují.
7. Za § 3 se doplňuje nový § 3a, který zní:
 
"§ 3a
Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně jedenkrát ročně k informaci zprávu o finanční stabilitě.".
8. V § 5 se na konci odstavec 1 doplňují slova "a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem".
9. V 5 odst. 2 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni.".
10. V § 6 odst. 7 písm. d) se slova "a bankovních" zrušují a za slovo "záležitostech" se vkládají slova "a v oblasti finančního trhu".
11. V § 10 odst. 2 se slovo "bankovnictví" nahrazuje slovy "finančního trhu".
12. V § 24 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,
1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.".
13. V § 25 odst. 1 se za slova "aby banky" vkládají slova " , pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva".
14. V § 25 odst. 2 se slova "banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám" nahrazují slovy "instituce, která má povinnost podle odstavce 1, snížených o závazky této instituce vůči jiným institucím, které mají povinnost podle odstavce 1".
15. V § 26 odst. 1 se za slova "Pokud banka" vkládají slova " , pobočka zahraniční banky nebo spořitelní a úvěrní družstvo".
16. V § 26 odst. 2 se slovo "banka" nahrazuje slovy "instituce, podléhající povinnosti podle § 25".
17. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
 
"§ 29a
Obchody, které Česká národní banka provádí podle části šesté s bankami, může obdobně provádět i s pobočkami zahraničních bank a se spořitelními a úvěrními družstvy.".
18. V § 36 písm. a) se za slovo "bankami" vkládají slova " , spořitelními a úvěrními družstvy".
19. V § 36 se písmeno c) zrušuje včetně poznámky pod čarou č. 6.
20. V § 37 odstavec 2 zní:
"(2) Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového hospodářství a regulace vydávání elektronických peněz.".
21. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Česká národní banka spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě návrhů zákonných úprav v oblasti finančního trhu; ustanovení odstavců 1 a 2 tím nejsou dotčena.".
22. V § 38 odst. 1 se za slova "spořitelních a úvěrních družstev4a)" vkládají slova "a poboček zahraničních bank".
23. V § 38 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 4 zrušuje.
24. V § 38 odstavec 3 zní:
"(3) Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování vyhláškou
a) způsob provádění platebního styku mezi bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank a zúčtování na účtech u bank, spořitelních a úvěrních družstev a poboček zahraničních bank,
b) způsob používání platebních prostředků bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank v platebním styku.".
25. V § 40 se za slovo "bankami" vkládají slova " , orgány dohledu nad finančními trhy".
26. V § 41 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a znějí:
"(2) Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od
a) bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,
b) dalších osob podléhajících jejímu dohledu (§ 44),
c) jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství8), nebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.
Právo České národní banky vyžadovat informace podle zvláštních právních předpisů a plnění informační povinnosti těchto osob podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno8a).
(3) Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací a podkladů vyžadovaných od osob uvedených v odstavci 2 písm. a) a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance.
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou okruh osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) a obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání od nich vyžadovaných informací a podkladů.
(5) Pokud předložené informace a podklady neodpovídají požadavkům stanoveným podle odstavce 3 nebo 4 anebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti předložených informací a podkladů, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení.
8) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
8a) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
27. Poznámky pod čarou č. 9, 9a a 9b se zrušují.
28. V § 43 se slova "státního dozoru" nahrazují slovy "dohledu podle zvláštních právních předpisů9)".
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
"9) Zákon č. 15/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
29. § 44 včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9f zní:
 
"§ 44
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a) a nad bezpečným fungováním bankovního systému,
b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu9b),
c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění podle zvláštních právních předpisů9c),
d) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů podle zvláštního právního předpisu9d),
e) činností jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů9e).
(2) Dohled zahrnuje
a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů,
b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,
c) kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou,
d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,
e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
f) řízení o správních deliktech a přestupcích.
(3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy9f).
9a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, část třetí zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
9b) § 3 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9c) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.
9d) Část čtvrtá zákona č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9e) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9f) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).".
30. V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. V něm se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu". Dosavadní poznámka pod čarou č. 9b se označuje jako poznámka pod čarou č. 9g, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
31. V § 45 se doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:
"(2) Zaměstnanec České národní banky nesmí vykonávat dohled formou kontroly na místě v případech, kdy je osobou blízkou11a) vůči kontrolované osobě nebo osobě, která má v kontrolované osobě postavení, které by mohlo ovlivnit jeho činnost.
11a) § 116 občanského zákoníku.".
32. Za § 45 se vkládají nové § 45a až 45d, které včetně nadpisu znějí:
 
"§ 45a
Výbor pro finanční trh
(1) Zřizuje se výbor pro finanční trh (dále jen "výbor") jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem.
(2) Výbor má 7 členů, kterými jsou:
a) předseda výboru, místopředseda výboru a další člen výboru, zvolení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních a zájmových organizací sdružujících účastníky finančního trhu a po vyjádření České národní banky a Ministerstva financí k navrženým osobám; tito členové výboru musí být důvěryhodnými a uznávanými odborníky pro oblast finančního trhu,
b) člen bankovní rady jmenovaný a odvolávaný bankovní radou,
c) dva vedoucí zaměstnanci Ministerstva financí jmenovaní a odvolávaní ministrem financí,
d) finanční arbitr.
(3) Funkční období člena výboru voleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny je 3 roky. Může být zvolen i opakovaně. Rozpočtový výbor je povinen zvolit člena výboru nejpozději do 3 měsíců od uplynutí funkčního období, smrti, vzdání se funkce nebo odvolání předchozího člena výboru rozpočtovým výborem z důvodu ztráty důvěryhodnosti.
(4) Členové výboru vykonávají svoji funkci nestranně a za výkon funkce jim nepřísluší odměna.
 
§ 45b
(1) Výbor se schází pravidelně alespoň dvakrát ročně.
(2) Jednání výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
(3) Guvernér České národní banky a ministr financí mají právo účastnit se jednání výboru.
(4) Výbor přijme svůj jednací řád, kterým upraví podrobnější pravidla svého jednání.
(5) Zaměstnanec České národní banky určený bankovní radou plní funkci tajemníka výboru.
 
§ 45c
(1) Výbor sleduje a projednává
a) obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem,
b) významné nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu nebo regulaci,
c) systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním,
a to vnitrostátní i mezinárodní povahy.
(2) Výbor je oprávněn předkládat bankovní radě stanoviska a doporučení v oblastech uvedených v odstavci 1 a v těchto případech je předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru oprávněn účastnit se projednávání stanoviska nebo doporučení výboru v bankovní radě. Obdobná stanoviska a doporučení je výbor oprávněn předkládat i Ministerstvu financí.
(3) Česká národní banka informuje výbor alespoň dvakrát ročně o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v uplynulém období včetně vydaných rozhodnutí. Učiní tak i na žádost výboru; stejnou informační povinnost má na žádost výboru i Ministerstvo financí a finanční arbitr.
 
§ 45d
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem
(1) Česká národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem.
(2) Před předložením zprávy o výkonu dohledu musí její návrh projednat výbor, který má právo připojit k ní své vyjádření.".
33. § 46 včetně nadpisu zní:
 
"§ 46
Opatření k nápravě
(1) Pokud Česká národní banka zjistí, že osoba uvedená v § 24 písm. b) porušila tento zákon, jiný právní předpis nebo opatření vydané Českou národní bankou, požaduje, aby tato osoba upustila od nesprávného postupu nebo ukončila činnost.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn, nebo neprodleně poté, kdy byla činnost ukončena.
(3) Na postup podle odstavce 1 se nevztahují předpisy o správním řízení.".
34. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
35. Za § 46 se vkládají nové § 46a až 46f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11b až 11f znějí:
 
"§ 46a
Správní delikty při podnikání a obchodování na peněžním trhu
(1) Právnická osoba, která není bankou, nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší pravidlo obezřetného podnikání nebo podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu, stanovené podle § 24 písm. b).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
§ 46b
Správní delikty při plnění informační povinnosti
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 41 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost předložit informaci nebo podklad podle § 41, anebo tím, že tato informace nebo podklad je opakovaně neúplná nebo nesprávná.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
§ 46c
Správní delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví, prodá, doveze nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely předmět úpravou je napodobující v rozporu s § 20 nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11b).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví, prodá, doveze nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely předmět úpravou je napodobující v rozporu s § 20 nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11b).
(4) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
 
§ 46d
Správní delikty proti peněžnímu oběhu
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neodebere padělanou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství11c) a nepředá je České národní bance.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
§ 46e
Správní delikty v platebním styku
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství11d)
a) účtovat za přeshraniční platbu stejnou cenu jako za odpovídající platbu prováděnou uvnitř České republiky,
b) informovat klienty v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství11e) o cenách za platby, o změnách těchto cen a dále o cenách za směnu měn související s platbou,
c) sdělit klientovi na jeho žádost mezinárodní číslo jeho bankovního účtu (IBAN) a svůj mezinárodní identifikační kód banky (BIC),
d) uvádět údaje podle písmene c) na výpisu z účtu klienta nebo v příloze k němu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d) se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
 
§ 46f
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila správní řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 46a až 46e projednává Česká národní banka.
(5) O rozkladu proti rozhodnutí o správním deliktu rozhoduje bankovní rada.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby11f) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(7) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
11b) Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím.
Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím.
11c) Nařízení Rady (ES) 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání a nařízení Rady (ES) 1339/2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.
11d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech, Úřední věstník, L 344, 28/12/2001 P. 0013 - 0016.
11e) Čl. 4 a 6 nařízení č. 2560/2001.
11f) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".
36. Za § 49 se doplňuje nový § 49aa, který včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:
 
"§ 49a
Správní poplatky za úkony České národní banky podle zvláštního právního předpisu12b) jsou příjmem České národní banky.
12b) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".
37. V § 49b odst. 1 větě druhé se za slovo "bank" vkládají slova " , spořitelní a úvěrní družstva".
38. V § 49b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Česká národní banka vydává úřední sdělení České národní banky, kterými informuje například o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České národní banky, o podmínkách pro provádění obchodů České národní banky a o skutečnostech důležitých pro osoby, které působí na finančním trhu. Úřední sdělení České národní banky podepisuje člen bankovní rady a jsou vyhlašována ve Věstníku.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
39. V § 49b se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Věstníku, který se však nepovažuje za Věstník podle odstavce 3 a na jehož znění se nelze ve správním řízení ani v jiném řízení odvolat.".
40. V § 50 odstavec 3 zní:
"(3) Zaměstnanci České národní banky nemohou bez předchozího souhlasu bankovní rady vykonávat podnikatelskou činnost, podílet se na podnikatelské činnosti jiných osob nebo zastávat funkce ve statutárních a jiných orgánech jakékoli obchodní společnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou. Při těchto všech činnostech jsou zaměstnanci České národní banky povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo zneužití informací získaných při výkonu jejich funkce v České národní bance.".
41. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni dodržovat pravidla profesionální etiky stanovená etickým kodexem České národní banky, který schvaluje bankovní rada.".
42. § 60a včetně poznámky pod čarou č. 20 se zrušuje.
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů.
2. Profesní a zájmové organizace sdružující účastníky finančního trhu navrhnou do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona kandidáty na členy výboru pro finanční trh (dále jen "výbor") podle § 45a odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z navržených osob zvolí předsedu výboru, místopředsedu výboru a dalšího člena výboru. Způsob a formu navrhování kandidátů stanoví rozpočtový výbor bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto zákona a uveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předseda výboru svolá ve spolupráci s Českou národní bankou první jednání výboru tak, aby se uskutečnilo do 1 měsíce po jeho zvolení.
3. První zprávu podle § 45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona, předloží Česká národní banka za rok 2006 do 30. června 2007.
Čl.VII
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
zrušen
Čl.X
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl.XI
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu.".
2. V § 4 odst. 6 větě první se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".
3. V § 4 odst. 6 větě první se slova "Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") po dohodě s Komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".
4. V § 4 odst. 6 větě třetí, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 větě druhé, § 8 odst. 2 větě druhé, § 9 odst. 2 větě druhé, § 9 odst. 3 větě druhé a § 31 odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
5. V § 4 odst. 6 větě poslední, § 39 odst. 2 a § 39 odst. 3 větě první se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "České národní banky".
6. V § 4 odst. 7, § 5 odst. 4, § 8 odst. 3 větě první a § 9 odst. 3 větě třetí se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
7. V § 5 odstavec 1 zní:
"(1) Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu Česká národní banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí.".
8. V § 7 odst. 2 větě první, § 9 odst. 2 větě první a § 9 odst. 3 větě první se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
9. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova "bankovní rady" nahrazují slovem "zaměstnanci".
10. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova "investičních společností a investičních fondů,3)" nahrazují slovy "investičních fondů3) a investičních společností3a); to neplatí pro osoby, se kterými penzijní fond tvoří koncern,".
Poznámky pod čarou č. 3 a 3a znějí:
"3) § 4 a 5 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
3a) § 14 až 19 zákona č. 189/2004 Sb.".
11. V § 7 odst. 7 se slova "ministerstva při výkonu státního dozoru podle § 42 tím není dotčeno" nahrazují slovy "České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem a Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") při výkonu státního dozoru podle § 45a tím nejsou dotčena".
12. V § 8 odst. 1 se slova "zákon upravující výkon této funkce pro investiční společnost a investiční fond,7)" nahrazují slovy "právní předpis upravující výkon této funkce pro investiční společnost a investiční fond7),".
Poznámka pod čarou č. 7 zní:
"7) Zákon č. 189/2004 Sb.".
13. V § 8 odst. 2 se slova "ministerstvem po dohodě s Komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní bankou".
14. V § 8 odst. 3 větě druhé a v § 43 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "ministerstvo rozhodlo" nahrazují slovy "Česká národní banka rozhodla".
15. V § 9 odst. 2 se poslední věta zrušuje.
16. V § 9 odst. 3 poslední věta zní: "Před vydáním rozhodnutí o návrhu na změnu penzijního plánu požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí.".
17. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "S jedním penzijním fondem může účastník uzavřít pouze jednu smlouvu; to neplatí v případě smlouvy uzavřené podle § 19 odst. 3 písm. c).".
18. V § 12 odst. 2 se slova "občanského zákoníku o pojistných smlouvách8)" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu upravujícího pojistnou smlouvu8)".
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
"8) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).".
19. V § 23 odst. 3 se ve větě první a ve větě druhé slova "a státní příspěvky vrátit ministerstvu" zrušují.
20. V § 30 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8d zní:
"(1) Penzijní fond podává čtvrtletně žádost o poskytnutí státního příspěvku souhrnně za všechny účastníky, kterým náleží státní příspěvek podle § 29. Součástí žádosti jsou údaje na technickém nosiči dat. Žádost se podává ministerstvu v kalendářním měsíci následujícím po skončení kalendářního čtvrtletí. Žádost se zpracovává za použití informačního systému ministerstva, provozovaného za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8d). V případě neúplné žádosti nebo nesprávných údajů provede penzijní fond opravu žádosti. Oprava žádosti se podává zároveň se žádostí o státní příspěvek za kterékoliv následující kalendářní čtvrtletí. Po dobu, než je žádost doplněna nebo opravena, lhůta uvedená v odstavci 2 ve vztahu k účastníkům, jichž se oprava žádosti týká, neběží.
8d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".
21. V § 30 odst. 4 písm. b) se číslo "60" nahrazuje slovy "do 6".
22. V § 30 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) O vrácení částek státního příspěvku vyhotoví penzijní fond protokol, jehož součástí jsou údaje na technickém nosiči dat. Vracení částek státního příspěvku se provádí za použití informačního systému ministerstva do desátého dne každého kalendářního měsíce. Při vracení částek státního příspěvku ministerstvo prověří, zda vracená částka není vyšší, než částka poukázaná na účastníka.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
23. V § 30 odstavce 6 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:
"(6) Jestliže penzijní fond čerpal státní příspěvek ve vyšší částce, než náležel, a je v prodlení s plněním povinnosti vrátit státní příspěvek ve lhůtách uvedených v odstavci 3, je povinen platit penále ve výši 1 promile z neprávem čerpané částky státního příspěvku za každý den prodlení. Penále se počítá ode dne následujícího po uplynutí těchto lhůt až do dne, kdy byly neprávem čerpané částky státního příspěvku vráceny ministerstvu. Penále ve výši 1 promile z částek státního příspěvku, které nebyly použity na uspokojení nároků, je penzijní fond povinen platit za každý den prodlení, jestliže tyto částky státního příspěvku nebyly vráceny ministerstvu ve lhůtách uvedených v odstavci 4. Penále se počítá ode dne následujícího po uplynutí těchto lhůt až do dne, kdy byly částky státního příspěvku vráceny ministerstvu. Penále stanoví ministerstvo rozhodnutím; penále vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků9).
(7) Ministerstvo může vyhláškou stanovit způsob podání a náležitosti žádosti o poskytnutí státního příspěvku podle odstavce 1 a způsob podání a náležitosti protokolu o vracení státního příspěvku podle odstavce 5, jestliže by byl dosavadní způsob penzijním fondem zpochybněn.
9) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
24. V § 31 odst. 2 a v § 43 odst. 1 písm. a) se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
25. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:
"(5) Penzijní fond může obhospodařování svého majetku svěřit třetí osobě; pravidla o podmínkách pro svěření majetku fondu kolektivního investování k obhospodařování podle zvláštního právního předpisu o kolektivním investování platí obdobně9a).
9a) § 78 zákona č. 189/2004 Sb.".
26. V § 33 odst. 5 se slova "v podílovém fondu nebo investičního fondu11c)" nahrazují slovy "fondu kolektivního investování11c)".
Poznámka pod čarou č. 11c zní:
"11c) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.".
27. V § 34 odst. 6 se slova "ministerstvu a Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní bance".
28. V § 36 odst. 3 se slova "ministerstvu a Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní bance, ministerstvu".
29. V § 37 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
30. V § 38 odst. 2 se slova "ministerstvu při výkonu státního dozoru nebo o žádost o státní příspěvek" nahrazují slovy "České národní bance při výkonu dohledu nad finančním trhem nebo ministerstvu při výkonu státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku (§ 45a)".
31. V § 39 odst. 4 se slova "ministerstvo po dohodě s Komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka".
32. V nadpisu nad označením § 42 se slova "STÁTNÍ DOZOR" nahrazují slovem "DOHLED".
33. § 42 zní:
 
"§ 42
(1) Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podle tohoto zákona podléhají dohledu, který vykonává Česká národní banka. Státní dozor v rozsahu stanoveném v § 45a vykonává ministerstvo. Kontrolní oprávnění finančních a jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.
(2) Při výkonu dohledu Česká národní banka dohlíží na dodržování tohoto zákona, zvláštních právních předpisů, statutu a penzijního plánu, jakož i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou a dbá na ochranu účastníků.
(3) Při výkonu dohledu a státního dozoru si Česká národní banka a ministerstvo vzájemně poskytují všechny informace a zjištění, které mohou být významné pro výkon jejich působnosti. Na plnění vzájemné informační povinnosti se nevztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
(4) Při výkonu dohledu může Česká národní banka požadovat od penzijního fondu informace o jeho činnosti, a to v rozsahu potřebném pro výkon dohledu. Pověření zaměstnanci České národní banky jsou při výkonu dohledu oprávněni účastnit se jednání orgánů penzijního fondu a vstupovat do prostorů penzijního fondu.
(5) Orgány, jejich členové a zaměstnanci penzijního fondu jsou povinni předložit České národní bance jí vyžádané doklady a písemnosti potřebné pro výkon dohledu nad penzijními fondy a poskytnout k tomu všechny potřebné informace v písemné nebo ústní formě.
(6) Penzijní fond je povinen
a) předložit České národní bance každoročně, nejpozději do 31. ledna, seznam akcionářů s vyznačením údajů, které požaduje zvláštní právní předpis8a),
b) informovat Českou národní banku o každé změně v seznamu akcionářů do 10 dnů po zápisu změny v seznamu akcionářů,
c) předložit České národní bance usnesení rejstříkového soudu o zápisu změny nebo zániku zapisovaných skutečností bez zbytečného odkladu po provedení zápisu do obchodního rejstříku.
(7) Česká národní banka vede seznam všech penzijních fondů a uveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
34. V § 43 odst. 1 se slova "ministerstvo při výkonu státního dozoru" nahrazují slovy "Česká národní banka při výkonu dohledu".
35. V § 43 odst. 1 písm. b) se slova "musí ministerstvo" nahrazují slovy "musí Česká národní banka" a slova "stanovené ministerstvem" se nahrazují slovy "stanovené Českou národní bankou".
36. V § 43 odst. 2 se slova "ministerstvo dozvědělo" nahrazují slovy "Česká národní banka dozvěděla".
37. Za § 43 se vkládá označení "HLAVA JEDENÁCTÁ" a nadpis "SPRÁVNÍ DELIKTY".
38. Nadpis nad označením § 43a se zrušuje.
39. § 43a až 43c včetně nadpisů znějí:
 
"§ 43a
Přestupky
(1) Člen orgánu penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že z majetku penzijního fondu koupí věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč, anebo penzijnímu fondu věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč, prodá.
(2) Člen orgánu penzijního fondu nebo zaměstnanec penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 7 odst. 7, nebo
b) poskytne při výkonu dohledu nebo státního dozoru nad činností penzijního fondu České národní bance nebo ministerstvu nepravdivou informaci.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
 
§ 43b
Správní delikty právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje penzijní připojištění bez povolení podle § 5.
(2) Penzijní fond se dopustí správního deliktu tím, že
a) uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle § 2,
b) použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního fondu k zajištění závazků penzijního fondu (§ 4 odst. 8),
c) v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné banky, než je depozitář,
d) neseznámí před uzavřením smlouvy budoucího účastníka se statutem a penzijním plánem (§ 13),
e) neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění (§ 14 odst. 3),
f) nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze (§ 20 odst. 2),
g) nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 2,
h) neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní účastníkům zprávu podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu způsobem podle § 26 odst. 3,
i) nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a způsobem podle § 30 odst. 1,
j) nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve lhůtách podle § 30 odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky státního příspěvku podle § 30 odst. 4,
k) nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy účastníků (§ 31 odst. 3),
l) neprodleně neinformuje Českou národní banku, že není schopen krýt nároky na dávky z penzijního připojištění, nebo nepřijme opatření k nápravě podle § 31 odst. 2,
m) vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním připojištěním (§ 32),
n) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s § 33, nebo jedná v rozporu s § 31 odst. 5,
o) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34 odst. 1 až 4 nebo neprodleně neoznámí České národní bance překročení těchto limitů,
p) nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu s ustanovením § 34 odst. 7,
q) nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v případech podle § 36 odst. 1,
r) neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním účastníka po dobu uvedenou v § 37 odst. 4,
s) poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s ustanovením § 38 odst. 2,
t) nepředloží České národní bance seznam akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. a) nebo neinformuje Českou národní banku o změně v seznamu akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b),
u) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu nebo státního dozoru, nebo neinformuje Českou národní banku nebo ministerstvo o plnění přijatých opatření, nebo
v) nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu.
(3) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že
a) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu, nebo
b) neinformuje Českou národní banku o plnění přijatých opatření.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavců 2 a 3 pokuta do 5 000 000 Kč.
 
§ 43c
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. O výši pokuty, uložené penzijnímu fondu, se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady.
(3) Při určení hodnoty věci uvedené v § 43a odst. 1 se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě uskutečnění koupě nebo prodeje prodává, a nelze-li takto hodnotu věci zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty projednává v prvním stupni
a) ministerstvo, jde-li o správní delikty uvedené v § 43b odst. 2 písm. i) a j),
b) Česká národní banka nebo ministerstvo, jde-li o správní delikty uvedené v § 43a odst. 2 a v § 43b odst. 2 písm. a) a u),
c) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty.
(6) Ze správních orgánů uvedených v odstavci 5 písm. b) projedná správní delikt uvedený v § 43b odst. 2 písm. a) ten správní orgán, který zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u každého z těchto orgánů v tentýž den, správní delikt projedná Česká národní banka.
(7) Pokuty za správní delikty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.".
40. § 43d a 43e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13f a 13g zrušují.
41. Nad označení § 45a se vkládá označení "HLAVA DVANÁCTÁ" a nadpis "STÁTNÍ DOZOR NAD POSKYTOVÁNÍM STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU".
42. § 45a včetně poznámky pod čarou č. 13f zní:
 
"45a
(1) Činnost penzijního fondu a depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru ministerstva v rozsahu povinností stanovených tímto zákonem penzijnímu fondu v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.
(2) Při výkonu státního dozoru ministerstvo dohlíží na dodržování tohoto zákona a penzijního plánu a dbá na ochranu účastníků.
(3) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje seznamy účastníků všech penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za každého účastníka pouze jednou.
(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno prověřit, zda fyzická osoba, která je účastníkem, splňuje podmínky stanovené v § 2 odst. 1 a zda penzijní připojištění nezaniklo úmrtím účastníka. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo v informačním systému evidence obyvatel
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a datum ukončení trvalého pobytu účastníka, je-li státním občanem České republiky,
b) jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo a druh pobytu účastníka, je-li cizinec,
c) datum úmrtí účastníka13f).
(5) Prověření údajů uvedených v odstavci 4 písm. a), b) je ministerstvo oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok, prověření údaje uvedeného v odstavci 4 písm. c) dvakrát za kalendářní rok. Údaje uvedené v odstavci 4 poskytuje Ministerstvo vnitra na základě žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 4 je ministerstvo oprávněno získávat údaje z informačního systému evidence obyvatel též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Za účelem ověření splnění podmínek fyzické osoby být účastníkem podle § 2 odst. 2 je ministerstvo povinno dále prověřit, zda fyzická osoba je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok prověření údajů o jménu, případně jménech, příjmení, číslu pojištěnce a o datu zániku účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění v České republice z registru pojištěnců, vedeného Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky podle zvláštního právního předpisu1ac). Údaje uvedené v tomto odstavci poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na základě žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat.
(7) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje vznik nároku účastníka na dávku penzijního připojištění a na její výplatu a vznik nároku na převedení příspěvků včetně státního příspěvku podle § 24.
(8) Při výkonu státního dozoru ministerstvo uloží, aby penzijní fond nebo depozitář odstranily zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a aby informovaly ministerstvo o plnění přijatých opatření.
(9) Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu státního dozoru; ustanovení § 7 odst. 7 věty třetí platí zde obdobně.
(10) Při výkonu státního dozoru ministerstva nad penzijním fondem a depozitářem se obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 4 a 5.
13f) § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).".
43. V § 46 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
"(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování České národní banky a ministerstva ustanovení správního řádu14). O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky v prvním stupni rozhoduje bankovní rada České národní banky. Nejde-li o rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, podaný rozklad nemá odkladný účinek.
14) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.".
44. V § 46 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Česká národní banka informuje ministerstvo o svých pravomocných rozhodnutích podle § 5 odst. 1, § 9 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.".
Čl.XII
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní působnost ministerstva vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů, týkající se penzijních fondů, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku. Ustanovení první a druhé věty se nevztahuje na zaměstnance ministerstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají státní dozor v oblasti státní podpory penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Informační systém "Státní dozor nad penzijními fondy", provozovaný ministerstvem podle zvláštního právního předpisu, se majetkem České národní banky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nestává. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.
4. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem nebo Komisí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva nebo Komise před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.
5. Seznam penzijních fondů vedený ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.
6. Řízení vedená ministerstvem nebo Komisí a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v řízení podle věty první nebo druhé uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva nebo Komise, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.
8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění, a řízení, ve kterých ministerstvo financí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených po účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené ministerstvem nebo Komisí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění, nejde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena.
11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.
Čl.XIII
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl.XIV
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad")" nahrazují slovy "Česká národní banka".
2. V § 1 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
3. V § 1 odst. 7 se slovo "vyhláška;" nahrazuje slovy "opatření České národní banky,".
4. V § 1 odst. 8 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
5. V § 1a odst. 1 písm. f) a g) se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
6. V § 1a odst. 1 písm. l) se slovo "dozorem" nahrazuje slovem "dohledem" a slovo "dozor" slovem "dohled".
7. V § 1a odst. 2, § 2a odst. 1, § 2b odst. 5, § 2d odst. 3 na obou místech a odst. 4, § 2e odst. 2 na obou místech, § 2g odst. 1 a 3, § 2h odst. 1, odst. 2 na všech místech a odst. 3, § 2i, § 4b odst. 3 a 4, § 7 odst. 7 na obou místech, § 8a odst. 2 a 4, § 22 odst. 3 na obou místech, odst. 4, odst. 5 na obou místech, odst. 6 a odst. 7 na obou místech, § 22a odst. 1 až 3, § 27d odst. 3, § 27f odst. 2 a v § 28 odst. 1, 11 a 12 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
8. V § 1a odst. 2 se slovo "oprávněn" nahrazuje slovem "oprávněna".
9. V § 2a odstavec 4 zní:
"(4) O žádosti o udělení nebo změně povolení rozhodne Česká národní banka po posouzení podmínek pro udělení povolení nebo změnu povolení do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení a v této lhůtě rozhodnutí doručí. Nebyla-li žádost úplná a Česká národní banka si vyžádala její doplnění, rozhodne Česká národní banka do 12 měsíců ode dne zahájení správního řízení a rozhodnutí v této lhůtě doručí. Bylo-li Českou národní bankou vyžádáno doplnění žádosti, přičemž doplněná žádost není úplná, nebo není-li dodržena ze strany žadatele lhůta stanovená Českou národní bankou na její doplnění, je Česká národní banka oprávněna správní řízení o udělení povolení zastavit. Česká národní banka si před vydáním rozhodnutí o udělení nebo změně povolení vyžádá stanovisko Ministerstva financí. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení konzultuje Česká národní banka svůj záměr s orgánem dohledu nad družstevními záložnami příslušného státu, pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva.".
10. V § 2a odst. 7 písm. a) se slova "nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena," zrušují.
11. V § 2a odst. 7 písm. d) se za slovo "osoby," vkládají slova "u které byla zavedena nucená správa nebo".
12. V § 2a se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 3c zní:
"d) jde o likvidátora, který splnil zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu pro předluženost likvidované společnosti3c).
3c) § 31a odst. 4 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 3c se označuje jako poznámka pod čarou č. 3d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
13. V § 2a se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
"(11) Česká národní banka stanoví vyhláškou seznam listin a jejich náležitosti k prokázání
a) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně podle odstavce 6 písm. a),
b) způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena v souladu s ustanovením odstavce 6 písm. d).".
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
14. V § 2a odst. 12 se slova "Úřad" nahrazují slovy "Česká národní banka" na všech místech a slovo "Úřadu" se nahrazuje slovy "České národní banky".
15. V § 2a se doplňuje odstavec 13, který zní:
"(13) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli družstevní záložny, členy orgánu družstevní záložny nebo jsou navrhovány jako řídící osoby.".
16. V § 2b odstavec 3 zní:
"(3) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne alespoň 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo se jinak stát osobou ovládající družstevní záložnu, je povinna požádat o předchozí souhlas Českou národní banku. K dosažení vyššího limitu, než pro který byl dříve udělen souhlas, je třeba udělení nového souhlasu. Stejnou povinnost má i osoba jednající ve shodě. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit, nebo osoby jednající ve shodě (dále jen "dotčená osoba") jsou zároveň povinny prokázat způsobilost podle § 2a odst. 6 písm. d). Listiny prokazující tuto způsobilost musí být přiloženy k žádosti. Rozhodnutí o žádosti vydá Česká národní banka do 90 dnů ode dne doručení úplné žádosti. Nevydá-li Česká národní banka v této lhůtě alespoň rozhodnutí v prvním stupni, platí, že souhlas byl udělen. V rozhodnutí o předchozím souhlasu může Česká národní banka stanovit lhůtu, ve které je dotčená osoba oprávněna nabýt kvalifikovanou účast. Česká národní banka souhlas neudělí též v případě, když by kvalifikovaná účast dotčené osoby byla v rozporu s ustanovením § 1 odst. 6 písm. b). Účastníky řízení jsou všechny dotčené osoby. Osoba, která hodlá snížit svou kvalifikovanou účast na družstevní záložně, která představuje alespoň 50 %, 33 %, 20 % nebo 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, pod tyto limity, nebo jinak pozbýt postavení osoby ovládající družstevní záložnu, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit České národní bance. Stejnou povinnost mají i osoby jednající ve shodě.".
17. V § 2b odst. 5 ve větě první se slovo "oprávněn" nahrazuje slovem "oprávněna", na konci textu věty první se doplňují slova " , práva požadovat svolání členské schůze a práva podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze".
18. V § 2b odst. 5 se za větu první vkládá věta "Pozastavit lze pouze výkon všech výše uvedených práv.".
19. V § 2b odst. 5 se ve větě poslední slova "Podané odvolání" nahrazují slovy "Podaný rozklad".
20. V § 2b odst. 6 se ve větě první slova "Úřad pozastavil právo účastnit se členské schůze a hlasovat" nahrazují slovy "Česká národní banka pozastavila práva podle odstavce 5".
21. V § 2b odst. 6 se ve větě poslední slova "práva účastnit se členské schůze a hlasovat na ní Úřad" nahrazují slovy "práv podle odstavce 5 Česká národní banka".
22. V § 2b odst. 7, § 6 odst. 10 a v § 28a se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
23. V § 2b odst. 7 se slova "tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3" nahrazují slovy "při těchto změnách, i jednáním jiných členů, jsou překročeny nebo sníženy limity uvedené v odstavci 3".
24. V § 2d odst. 1, § 2e odst. 2 větě druhé, § 2i, § 4b odst. 3 na obou místech a odst. 4, § 5a odst. 3 a 4, § 13 odst. 4 a v § 25a odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "České národní banky".
25. V § 2d odst. 2 písm. e) se slova " ; pro prokazování těchto údajů se použije § 17a odst. 1 věta druhá" nahrazují slovy " , kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození".
26. V § 2e odst. 2 větě první, § 6 odst. 6, § 7 odst. 7, § 8a odst. 2 na obou místech a odst. 4 a v § 22 odst. 7 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "České národní bance".
27. § 2f zní:
 
"§ 2f
Má-li družstevní záložna v úmyslu provozovat činnosti na území hostitelského státu v rozsahu povolení uděleného jí Českou národní bankou bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti, oznámí písemně svůj záměr se specifikací vykonávané činnosti alespoň 60 dní před zahájením této činnosti České národní bance. Česká národní banka oznámí orgánu dohledu hostitelského státu záměr družstevní záložny provozovat činnost na jeho území do 30 dnů ode dne obdržení úplného oznámení družstevní záložny.".
28. V § 2j odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "k podnikání" zrušují.
29. V § 2j odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "je Úřad povinen vyžádat si" nahrazují slovy "si Česká národní banka vyžádá" a slova "nebo dozoru" se zrušují.
30. V § 2j odst. 2 se slovo "dozorovaných" nahrazuje slovem "dohlížených".
31. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slovo "měny" vkládají slova "v hotovosti".
32. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Výkon činnosti družstevní záložny podle odstavce 1 pro stát a jeho organizační složky, vyšší územní samosprávné celky a obce, právnické osoby jimi zřízené, nebo ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými podílníky, a pro další veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky není podmíněn jejich členstvím.".
33. V § 4b se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Rozhodnutí vydá Česká národní banka do 90 dnů ode dne doručení úplné žádosti.".
34. V § 5a odst. 3 se slovo "který" nahrazuje slovem "která".
35. V § 5ase na konci odstavce 3 doplňuje věta "Rozhodnutí členské schůze o zrušení, o fúzi a o rozdělení družstevní záložny bez předchozího souhlasu České národní banky je neplatné.".
36. V § 6 odst. 5 písm. a) se za slovo "záložně" vkládají slova "nebo bance" a na konci textu písm. a) se doplňují slova "nebo banky".
37. V § 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Členové volených orgánů družstevní záložny, kteří porušili své povinnosti z titulu člena voleného orgánu družstevní záložny vyplývající pro ně z právních předpisů nebo stanov, odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikne věřitelům družstevní záložny tím, že v důsledku tohoto porušení povinností těmito členy volených orgánů není družstevní záložna schopna plnit své splatné závazky.".
38. V § 7 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou "Výkon funkce člena představenstva družstevní záložny je neslučitelný s výkonem funkce v řídících nebo dozorčích orgánech nebo funkcí ředitele nebo prokuristy v jiné právnické osobě, která je podnikatelem.".
39. V § 8 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena e) až i).
40. V § 8 odstavec 3 zní:
"(3) Pro účely tohoto zákona se podřízeným dluhem rozumí úvěr, půjčka nebo vklad jednorázově splacený fyzickou či právnickou osobou družstevní záložně; smlouva o podřízeném dluhu musí splňovat náležitosti uvedené v odstavci 4.".
41. V § 8 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:
"(4) Pro účely započítávání podřízeného dluhu do kapitálu musí být splněna tato kritéria:
a) smlouva o podřízeném dluhu obsahuje podmínku podřízenosti podle zvláštního zákona10a),
b) částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena na družstevní záložnu,
c) podřízený dluh není přímo ani nepřímo financován ze zdrojů družstevní záložny,
d) podřízený dluh je nezajištěn,
e) podřízený dluh má lhůtu splatnosti nejméně 5 let od data jeho převedení na příslušný účet družstevní záložny, jistina podřízeného dluhu je jednorázově splatná. Pokud smlouva o podřízeném dluhu obsahuje ustanovení, podle kterého lze splatit tento dluh před dohodnutým termínem splatnosti (kupní opce), může být toto právo uplatněno nejdříve po 5 letech od data převedení částky podřízeného dluhu na příslušný účet,
f) podřízený dluh lze splatit nebo vyplatit před termínem splatnosti podle písmene e), pokud záměr splatit nebo vyplatit podřízený dluh byl oznámen a doložen popisem dopadů do kapitálu družstevní záložny České národní bance a Česká národní banka předčasné splacení schválila ve lhůtě 1 měsíce ode dne úplného doložení nebo v této lhůtě neinformovala o prodloužení lhůty nejvýše o 1 měsíc,
g) smlouva o podřízeném dluhu obsahuje ujednání smluvních partnerů o tom, že započtení pohledávky věřitele z podřízeného dluhu proti jeho závazkům vůči družstevní záložně není přípustné,
h) pohledávku z titulu podřízeného dluhu nelze přijmout družstevní záložnou jako zajištění,
i) podřízený dluh je vykazován jako součást kapitálu, pokud byl České národní bance předložen návrh smlouvy o podřízeném dluhu a Česká národní banka vydala do 90 dnů ode dne doručení veškerých podkladů nutných k rozhodnutí souhlas s podmínkami podřízeného dluhu uvedenými ve smlouvě upravujícími kritéria uvedená v písmenech a) až h). Jakákoli změna podmínek smlouvy o podřízeném dluhu dotýkající se kritérií uvedených v písmenech a) až h) podléhá souhlasu České národní banky. Provedení takové změny smlouvy o podřízeném dluhu bez souhlasu České národní banky je od samého počátku neplatné.
10a) § 34 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.".
42. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Pokud smlouva o podřízeném dluhu obsahuje kupní opci, podřízený dluh se snižuje pro účely stanovení kapitálu během posledních 5 let před dohodnutým termínem splatnosti pouze v tom případě, jestliže navýšení úrokové sazby podřízeného dluhu v případě nevyužití kupní opce je nejvýše 1,5 % p. a. Je-li dohodnuto navýšení úrokové sazby vyšší než 1,5 % p. a., částka podřízeného dluhu se pro účely stanovení kapitálu snižuje během posledních 5 let přede dnem, kdy lze poprvé kupní opci využít. Podřízený dluh se v obou případech snižuje podle odstavce 6.".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
43. V § 8 odst. 8 se slova "písm. a) až g)" nahrazují slovy "písm. a) až f)" a slova "písm. h) až j)" se nahrazují slovy "písm. g) až i)".
44. V § 8 odst. 9 se slova "písm. f) a g)" nahrazují slovy "písm. e) a f)", slova "písm. a) až e)" se nahrazují slovy "písm. a) až d)" a slova "písm. h) až j)" se nahrazují slovy "písm. g) až i)".
45. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Družstevní záložna nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti [odstavec 4 písm. a)] za jinou družstevní záložnou, bankou, finanční institucí nebo za jinou osobou mající kvalifikovanou účast v družstevní záložně samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou.".
46. V § 8a odst. 2 se slovo "který" nahrazuje slovem "která" a slovo "oprávněn" se nahrazuje slovem "oprávněna".
47. V § 8a odst. 2, § 23 odst. 1 a v § 28 odst. 1 písm. a) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
48. V § 8a odst. 4 větě druhé se slova "stanoví vyhláška" nahrazují slovy "stanoví Česká národní banka vyhláškou".
49. V § 11 odst. 1 větě první se za slovo "dodržovat" vkládá slovo "zejména", slovo "tržních" se zrušuje, na konci textu věty se doplňují slova " , a dále pravidla vnitřního řídicího a kontrolního systému".
50. V § 11 odst. 1 větě druhé se slovo "vyhláška" nahrazuje slovy "opatření České národní banky".
51. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "České národní banky".
52. V § 13 odst. 2 se slova "návrh Úřadu" nahrazují slovy "návrh České národní banky" a slova "opatření Úřadu" se nahrazují slovy "opatření uložená Českou národní bankou".
53. V § 13 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
54. V § 13 odstavec 6 zní:
"(6) Likvidátora družstevní záložny jmenuje a odvolává na návrh České národní banky soud. Likvidátorem může být pouze osoba splňující podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti podle § 2a odst. 7 až 10 a která nemá nebo neměla zvláštní vztah k družstevní záložně. V případě odnětí povolení podle § 28g a 28h nemůže být likvidátorem jmenována osoba, která v posledních 5 letech prováděla audit nebo se jinak podílela na zpracování a vedení účetnictví družstevní záložny.".
55. V § 13 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:
"(7) Soud rozhodne o návrhu České národní banky na jmenování a na odvolání likvidátora do 24 hodin od podání návrhu. Usnesení se vyvěsí toho dne, kdy bylo vydáno, na úřední desce soudu. Účinky jmenování likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, který usnesení vydal. Tímto okamžikem je toto usnesení účinné vůči každému. Usnesení se doručí České národní bance, jmenovanému nebo odvolanému likvidátorovi a družstevní záložně. Proti usnesení se může odvolat pouze účastník podle předchozí věty.
(8) Výši odměny likvidátora a její splatnost stanoví Česká národní banka s přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora. Stanovení výše odměny likvidátora a její splatnosti není rozhodnutím ve správním řízení. Při stanovení odměny likvidátora se vyhláška Ministerstva spravedlnosti vydaná podle § 71 odst. 9 obchodního zákoníku nepoužije. Náhrada hotových výdajů likvidátora a jeho odměna jsou placeny z majetku družstevní záložny. V případě, že majetek družstevní záložny nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí částky připadající na odměnu likvidátora a na jeho hotové výdaje Česká národní banka, které tím vznikne pohledávka za družstevní záložnou ve výši vyplacených částek.
(9) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní výkazy a doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s obchodním zákoníkem, a na základě výzvy podle § 27 odst. 2 další vyžádané údaje, doklady a informace.".
55. § 13a zní:
 
"§ 13a
(1) Družstevní záložny, které jsou účastníky platebních systémů provozovaných v souladu se zvláštním zákonem nebo platebních systémů, které provozuje Česká národní banka, si na území České republiky převádějí s ostatními účastníky těchto platebních systémů peněžní prostředky v české měně podle jednotlivých položek vytvořených na základě vlastních příkazů nebo příkazů svých klientů.
(2) Je-li družstevní záložna účastníkem platebního systému provozovaného Českou národní bankou, vede jí Česká národní banka na základě smlouvy účet mezibankovního platebního styku v české měně. Účet mezibankovního platebního styku nemůže být předmětem výkonu rozhodnutí nebo předběžného opatření.".
56. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:
 
"§ 13b
(1) Jestliže družstevní záložna na území České republiky nezúčtovala částku v české měně nebo nepoužila bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobila tím chybu v zúčtování, je povinna ji opravit opravným zúčtováním. Tato družstevní záložna je povinna bez odkladu převést na účet oprávněného příjemce peněžní prostředky ve správné výši a úrok vyplývající ze smlouvy za období, kdy s nimi nemohl nakládat. Úrok se nepřevádí, nepřesahuje-li částku 10 Kč, ledaže by jeho vrácení oprávněný příjemce výslovně požadoval. Opravné zúčtování odepsáním částky z účtu neoprávněného příjemce lze provést do 3 měsíců ode dne vzniku chyby v zúčtování. Vede-li účet neoprávněného příjemce chybně zúčtované platby jiná družstevní záložna, banka nebo pobočka zahraniční banky, je družstevní záložna, která chybu způsobila, oprávněna dát této družstevní záložně, bance nebo pobočce zahraniční banky podnět k odepsání částky z jeho účtu.
(2) Družstevní záložna, která vede účet neoprávněného příjemce chybně zúčtované platby, je při dodržení zásad stanovených v odstavci 1 oprávněna odepsat z jeho účtu částku ve výši opravného zúčtování a přepočítat úroky z peněžních prostředků tak, aby byl na účtu zachycen stav, jako by chybně zúčtovanou platbu neobdržel; pokud byla chyba v zúčtování způsobena jinou družstevní záložnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky, je povinna odepsat peněžní prostředky z jeho účtu na podnět této družstevní záložny, banky nebo pobočky zahraniční banky a vydat je této družstevní záložně, bance nebo pobočce zahraniční banky.
(3) Opravné zúčtování k tíži účtů správců daní se nepřipouští; družstevní záložna, která chybu v zúčtování způsobila, požádá o vrácení částky příslušného správce daně.
(4) Technické postupy družstevních záložen při opravném zúčtování stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
57. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
 
"§ 14
Všechny družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů podle části třinácté zákona o bankách17). Ustanovení zákona o bankách, která upravují práva a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek z vkladů, se vztahují na družstevní záložny obdobně. Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části třinácté zákona o bankách.
17) § 41a a následující zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".
58. § 15 až 21b se zrušují.
59. Nadpis nad § 22 zní: "Dohled nad družstevními záložnami".
60. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Dohled nad činností družstevních záložen vykonává Česká národní banka.
(2) Předmětem dohledu České národní banky podle odstavce 1 je dodržování tohoto zákona, zvláštních zákonů, vyhlášek Ministerstva financí vydaných podle tohoto zákona a právních předpisů a opatření České národní banky vydaných podle tohoto zákona, jakož i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou.".
61. V § 22 odst. 4 písm. a) se slovo "zamítl" nahrazuje slovem "zamítla".
62. V § 22 odst. 5 se dosavadní poznámka pod čarou č. 18 označuje jako poznámka pod čarou č. 17a, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou. Ve větě druhé se slova "nebo dozoru" zrušují.
63. V § 22 odst. 7 větě první se slovo "jím" nahrazuje slovem "jí".
64. V § 22 odst. 7 větě poslední se slova "požádal, je oprávněn" nahrazují slovy "požádala, je oprávněna" a slovo "sám" se nahrazuje slovem "sama".
65. V § 23 odst. 1 se slova "podle § 22" nahrazují slovy "formou kontroly na místě".
66. V § 23 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
67. § 24 a 25 se zrušují.
68. V § 25a odst. 1 větě první se slova "a hospodařením" a slova " , Fondu, nebo provádějící nucenou správu," zrušují.
69. V § 25a odst. 2 se slova " , nucené správy" zrušují.
70. V § 25a odst. 3 se slova "nebo doplňkového dozoru nad osobami ve finančním konglomerátu3b) nebo dohledu" zrušují, slova "dozoru nad osobami" nahrazují slovy "dohledu nad osobami" a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova "a Komisi Evropských společenství".
71. V § 25a se odstavce 8 a 9 zrušují.
72. Za § 25a se vkládají nové § 25b a 25c, které včetně poznámek pod čarou č. 19 až 23 znějí:
 
"§ 25b
(1) Družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a o jeho obchodech s družstevní záložnou.
(2) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, je družstevní záložna povinna podat osobám pověřeným výkonem dohledu. Za porušení ustanovení odstavce 1 se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány dohledu a obdobných institucí jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 rovněž není sdělení údajů o členovi družstevní záložny a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního zákona19).
(3) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna bez souhlasu člena jen na písemné vyžádání
a) soudu pro účely občanského soudního řízení20),
b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon21),
c) správců daně za podmínek podle zvláštního zákona o správě daní a poplatků,
d) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zvláštní zákon19),
e) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které člen družstevní záložny dluží, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je člen družstevní záložny povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,
f) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které člen družstevní záložny dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
g) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona22),
h) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých členovi družstevní záložny ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků.
Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může družstevní záložna příslušnou záležitost identifikovat.
(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení nebo okresních úřadů ve věci řízení o vrácení dávky poukázané na účet po úmrtí příjemce dávky včetně jejího vymáhání identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Družstevní záložna je rovněž povinna po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání úřadu práce.
(5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a g) náleží družstevní záložně úhrada věcných nákladů.
(6) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu svého člena sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce číslo účtu svého člena včetně identifikačního kódu družstevní záložny a identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost družstevní záložny platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice družstevní záložně utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží družstevní záložně úhrada věcných nákladů.
(7) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu člena, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona23) tím nejsou dotčena.
(8) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového dohledu3b) orgánu, který tento dohled vykonává.
(9) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna poskytovat, je-li je potřebné poskytnout, ovládající osobě za účelem přípravy výkazů na konsolidovaném základě.
 
§ 25c
(1) Zaměstnanci a členové orgánů družstevní záložny jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů družstevní záložny a jejích členů. Z důvodů uvedených v § 25b odst. 2, 3, 4 a 6 je představenstvo této povinnosti zprostí.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu.
19) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) Občanský soudní řád.
21) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní § 25b, 25c a 25d se označují jako § 25d, 25e a 25f.
73. V § 25d odst. 2 a § 25e odst. 3 se slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled".
74. V § 25d odstavec 3 zní:
"(3) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu nad úvěrovými nebo finančními institucemi v zahraničí a má právo si s těmito orgány vyměňovat informace. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.".
75. V § 25d odst. 4 na obou místech, § 25e odst. 2, § 25e odst. 3 na obou místech a § 25f odst. 4 větě poslední se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
76. V § 25d odst. 4 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
77. V § 25d odst. 5 a § 25f odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "České národní bance".
78. V § 25e odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
"(1) Česká národní banka nevykonává dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad konsolidačním celkem, nad nímž vykonává dohled na konsolidovaném základě podle zvláštních právních předpisů24).
24) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.".
79. V § 25e odst. 2 se slova "družstevní záložny nebo" zrušují.
80. V § 25e odst. 2 písm. a) a v odst. 3 se slova "družstevní záložna" nahrazují slovy "úvěrová instituce".
81. V § 25e odst. 2 písm. b) se slova "skupiny je družstevní záložna" nahrazují slovy "skupiny je úvěrová instituce", slova "se sídlem v České republice" se zrušují a slova "družstevní záložnou" se nahrazují slovy "úvěrovou institucí".
82. V § 25e odst. 2 písm. b) část věty za středníkem zní: "mají-li obě stejně vysokou bilanční sumu, jestliže družstevní záložna obdržela povolení později než zahraniční úvěrová instituce.".
83. V § 25e odst. 3 se za slova "o stanovisko orgán dohledu" vkládají slova "nad úvěrovou institucí".
84. V § 25f odst. 1 a 2 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Česká národní banka".
85. V § 25f odst. 4 větě třetí se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
86. § 26 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 17a se zrušuje.
87. § 27 až 27c včetně nadpisů znějí:
 
"§ 27
(1) Česká národní banka stanoví opatřením obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací a podkladů vyžadovaných od družstevních záložen.
(2) Mimo informace a podklady podle odstavce 1 je Česká národní banka oprávněna vyzvat družstevní záložnu k předložení dalších údajů, dokladů nebo informací. Družstevní záložna je povinna předložit vyžádané údaje, doklady nebo informace do 3 dnů od doručení výzvy, není-li ve výzvě stanovena lhůta pozdější. Výzva není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou proti ní přípustné žádné opravné prostředky. Pro doručování výzvy platí přiměřeně předpisy o doručování rozhodnutí.
(3) Družstevní záložna je povinna informovat Českou národní banku o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě požadavku obchodního zákoníku nebo tohoto zákona. Ověřené stanovy a jejich změny musí být uloženy u České národní banky.
 
§ 27a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo ji zvýší tak, že dosáhne podílů na základním kapitálu nebo hlasovacích právech uvedených v § 2b odst. 3, bez předchozího souhlasu České národní banky, nebo
b) užívá označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "úvěrní družstvo" v rozporu s § 1 odst. 4.
(2) Zaměstnanec nebo člen voleného orgánu družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů družstevní záložny a jejích členů (§ 25c).
(3) Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje neprodleně Českou národní banku o skutečnostech uvedených v § 6 odst. 10.
(4) Člen úvěrové komise nebo člen družstevní záložny, jemuž byla podle stanov svěřena pravomoc rozhodovat o poskytnutí úvěru, se dopustí přestupku tím, že se stane ručitelem úvěru, o jehož poskytnutí rozhoduje.
(5) Fyzická osoba se jako člen družstevní záložny dopustí přestupku tím, že bez předchozího souhlasu České národní banky vloží další členský vklad tak, že její podíl na základním kapitálu družstevní záložny převýší 5 % v rozporu s § 4b odst. 3.
(6) Správce konkursní podstaty družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že na žádost České národní banky nesvolá do 30 dnů od doručení žádosti členskou schůzi družstevní záložny výhradně za účelem schválení řádné účetní závěrky (§ 5a odst. 4).
(7) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 200 000 Kč, za přestupek podle odstavce 6 pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavců 1, 2, 3 a 5 pokutu do 1 000 000 Kč.
 
§ 27b
Správní delikty právnických osob
(1) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává činnost v rozporu s vydaným povolením [§ 1 odst. 6 písm. a)],
b) nesplní požadavek České národní banky podle § 28 odst. 1 písm. a) nebo nesplní povinnost stanovenou v rozhodnutí České národní banky vydaném na základě § 28 odst. 1 písm. b) až e),
c) nezveřejní schválenou účetní závěrku, výroční zprávu, opis povolení a zprávu pro členy v souladu s opatřením České národní banky (§ 1 odst. 7),
d) neoprávněně nabude přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby, stane se členem, společníkem nebo akcionářem právnické osoby nebo jiným způsobem nabude vliv na řízení právnické osoby (§ 1 odst. 9),
e) připustí na členské schůzi účast osoby, které Česká národní banka pozastavila práva podle § 2b odst. 5,
f) neinformuje Českou národní banku o nabytí nebo změně kvalifikované účasti osob na družstevní záložně podle § 2b odst. 7,
g) zřídí pobočku na území hostitelského státu bez souhlasu České národní banky (§ 2d odst. 1) nebo změní skutečnosti týkající se činnosti pobočky na území hostitelského státu v rozporu s ustanovením § 2e odst. 2,
h) začne podnikat na území hostitelského státu bez založení pobočky, aniž by tento svůj záměr včetně specifikace vykonávané činnosti předem oznámila České národní bance (§ 2f),
i) její pobočka na území hostitelského státu nedodržuje opatření přijatá hostitelským státem v rámci jeho měnové politiky, nebo opatření přijatá Evropskou centrální bankou v případě států, které zavedly euro jako svou měnu (§ 2g odst. 1),
j) neposkytne na vyžádání hostitelského státu informace a pravidelná hlášení ve formě statistických údajů o podnikání své pobočky na území tohoto hostitelského státu v souladu s § 2g odst. 2,
k) svým jednáním nebo jednáním své pobočky na území hostitelského státu porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, a tento protiprávní stav přes výzvu orgánu dohledu hostitelského státu neukončí (§ 2g odst. 3),
l) nabude majetek v rozporu s ustanovením § 3 odst. 3,
m) přijme další členský vklad, který zvýší podíl člena na základním kapitálu družstevní záložny nad 5 %, bez předchozího souhlasu České národní banky udělenému družstevní záložně nebo jejímu členu (§ 4b odst. 3).
(2) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevypracuje výroční zprávu, nepředloží ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi do 6 měsíců po ukončení účetního období, za které je vypracovávána, nebo schválenou výroční zprávu nezašle České národní bance do 10 dnů od jejího schválení (§ 6 odst. 6),
b) poskytne členům volených orgánů družstevní záložny nebo svým členům, kteří v ní mají pracovní poměr, nebo osobám jim blízkým úvěr za výhodnějších podmínek, než jsou podmínky, za jakých poskytuje úvěry ostatním svým členům (§ 7 odst. 1),
c) neuvede ve výroční zprávě údaje o poskytnutí úvěrů členům volených orgánů družstevní záložny, členům družstevní záložny, kteří v ní mají pracovní poměr, a osobám jim blízkým v souladu s ustanovením § 7 odst. 4,
d) nedoručí České národní bance do 5 dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny nebo jmenování řídící osoby žádost o posouzení podmínek pro výkon jejich funkce, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek (§ 7 odst. 7),
e) nabude pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti v rozporu s § 8 odst. 10,
f) nezajistí ověření řádné a mimořádné účetní závěrky družstevní záložny auditorem (§ 8a odst. 1),
g) neoznámí České národní bance vybraného auditora nebo nového auditora v případě, že původně navržený auditor byl Českou národní bankou odmítnut (§ 8a odst. 2),
h) nezajistí, aby v případě vykázání ztráty členská schůze při schvalování řádné účetní závěrky rozhodla o úhradě této ztráty v souladu s ustanovením § 9 odst. 2,
i) nevypočte řádně příspěvek do Fondu pojištění vkladů nebo příspěvek řádně a včas nezaplatí (§ 14),
j) neprovede opravné zúčtování v souladu s ustanovením § 13b odst. 1,
k) poruší povinnost zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a jeho obchodech s družstevní záložnou (§ 25b),
l) neposkytne požadované informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo poskytne informace neúplné nebo neodpovídající skutečnému stavu, nebo nedodrží lhůty pro jejich předložení (§ 25f),
m) nepředloží nebo neposkytne informace nebo podklady v souladu s opatřením České národní banky vydaným podle § 27 odst. 1 nebo vyžádané Českou národní bankou podle § 27 odst. 2.
(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. g) a j) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 2 písm. a) a c) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až m) a podle odstavce 2 písm. b), d), e), f), h), i), k), l) a m) se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.
 
§ 27c
(1) Právnické osobě, která
a) nabude nebo změní svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně v rozporu s § 2b,
b) užívá označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "úvěrní družstvo" v rozporu s § 1 odst. 4,
se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
(2) Právnické osobě, která se jako správce konkursní podstaty družstevní záložny dopustí správního deliktu tím, že na žádost České národní banky nesvolá do 30 dnů od doručení žádosti členskou schůzi družstevní záložny výhradně za účelem schválení řádné účetní závěrky (§ 5a odst. 4), se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.".
88. V § 27d odst. 3 se slovo "nezahájil" nahrazuje slovem "nezahájila", slovo "dozvěděl" se nahrazuje slovem "dozvěděla" a číslo "5" se nahrazuje číslem "10".
89. V § 27d odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. Proti rozhodnutí České národní banky o správním deliktu lze podat rozklad, o kterém rozhoduje bankovní rada České národní banky.
(5) Pokuty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad.".
90. V § 27d odst. 6 se slovo "Fondu" nahrazuje slovy "státního rozpočtu".
91. V § 27d se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušuje.
92. V § 27f odst. 1 písm. a) se slova "nebo zvláštních právních předpisů" nahrazují slovy " , zvláštních zákonů, právních předpisů vydaných Českou národní bankou a právních předpisů podle § 2g".
93. V § 27f odst. 2 a § 28 odst. 1 se slovo "oprávněn" nahrazuje slovem "oprávněna".
94. V § 28 odst. 1 písm. a) se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".
95. V § 28 odst. 1 na konci písmene b) se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "nakládáním vkladatelů s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli jejich dispozice s vkladem,".
96. V § 28 odst. 1 písm. c) se za slovo "činností" vkládají slova "v něm" a slova "v § 3" se zrušují.
97. V § 28 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
98. V § 28 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. b) až g)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. b) až f)".
99. V § 28 odst. 4 písm. a) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
100. V § 28 odst. 4 písmeno b) zní:
"b) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, prováděcích předpisů vydaných podle tohoto zákona a právních předpisů a opatření České národní banky vydaných podle tohoto zákona, jakož i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou,".
101. V § 28 odst. 4 písm. j) se slova "odst. 1" zrušují.
102. V § 28 odstavec 5 zní:
"(5) Na řízení podle odstavce 1 písm. b) až f) a na jiná rozhodování České národní banky se vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak. Na postup podle odstavce 1 písm. a) se správní řád nevztahuje.".
103. V § 28 odst. 8 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Česká národní banka buď postupem podle správního řádu nebo".
104. V § 28 odst. 9 větě první se slova "odvolání k Ministerstvu financí prostřednictvím Úřadu" nahrazují slovy "rozklad k bankovní radě České národní banky".
105. V § 28 odst. 9 větě druhé se slova "Podané odvolání" nahrazují slovy "Podaný rozklad" a slova "c), d) a e)" se nahrazují slovy "c) a d)".
106. V § 28 odst. 12 se za slova "odstavce 1" vkládají slova "písm. b) až f)", slovo "dověděl" se nahrazuje slovem "dozvěděla" a číslo "3" se nahrazuje číslem "10".
107. V § 28 se odstavec 13 zrušuje.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 13.
108. V § 28 odst. 13 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Česká národní banka" a slovo "oprávněn" se nahrazuje slovem "oprávněna".
109. V § 28a se slova "Ministerstvem financí" nahrazují slovy "Českou národní bankou".
110. § 28b až 28f včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a se zrušují.
111. V § 28g odstavec 1 zní:
"(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v podnikání družstevní záložny Česká národní banka povolení odejme.".
112. V § 28g se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Česká národní banka odejme též povolení, jestliže zjistí, že kapitálová přiměřenost družstevní záložny je menší než jedna třetina poměru stanoveného Českou národní bankou.".
113. § 28i zní:
 
"§ 28i
Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku
a) pravidla a ukazatele podle § 11,
b) povinný obsah a způsob aktualizace zprávy pro členy podle § 1 odst. 7,
c) obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací a podkladů podle § 27 odst. 1,
d) rozsah informací předávaných ovládající osobou pro účely dohledu na konsolidovaném základě, včetně způsobu a periodicity jejich předávání podle § 8a,
e) seznam a obsah podkladů prokazujících odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby podle § 25f.".
Čl.XV
Přechodná ustanovení
1. Do doby vydání příslušného prováděcího právního předpisu České národní banky podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti prováděcí právní předpisy vydané ministerstvem na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "dosavadní znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech"), s tím, že tam, kde tyto prováděcí právní předpisy hovoří o Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, rozumí se tím Česká národní banka. Česká národní banka je oprávněna vydat vyhlášku, která zruší vyhlášku vydanou ministerstvem podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
2. Do doby vydání opatření České národní banky stanovujícího kapitálovou přiměřenost družstevní záložny Česká národní banka odejme povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen "družstevní záložna"), jestliže zjistí, že kapitálová přiměřenost družstevní záložny je menší než jedna třetina poměru stanoveného vyhláškou ministerstva.
3. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"). Dosavadní působnost Úřadu vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Úřadu na Českou národní banku. Závazky, práva a povinnosti Úřadu z majetkoprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z Úřadu na Českou národní banku, nestanoví-li tento zákon jinak. Rozpočtové prostředky Úřadu určené k plnění závazků a povinností uvedených v tomto ustanovení přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.
4. Nucené správy a likvidace družstevních záložen zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Pravomoc Úřadu v procesu nucené správy a likvidace přechází dnem účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.
5. Osoby, které byly povinny zachovávat mlčenlivost podle dosavadních předpisů, mají tuto povinnost i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") pohledávky Úřadu a závazky Úřadu vůči státu vzniklé v souvislosti s návratnými finančními výpomocemi poskytnutými Úřadu podle dosavadních právních předpisů.
7. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto Úřadu účastníkem řízení, v nichž vystupuje jako účastník Úřad, s výjimkou řízení souvisejících s pohledávkami Úřadu podle bodu 6, kdy se účastníkem těchto řízení stává Fond. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát.
8. Řízení zahájená v souvislosti s výkonem dohledu nad družstevními záložnami přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak.
9. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná Úřadem se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí Úřadu, proti němuž bylo podáno odvolání, rozhodne o tomto odvolání ministerstvo podle dosavadních právních předpisů. Pokud ministerstvo takové rozhodnutí Úřadu zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadních právních předpisů. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.
11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené Úřadem.
12. Byl-li stanoven den zahájení výplat náhrad přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje při dokončení vyplácení náhrad Fond podle dosavadních právních předpisů. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo odst. 4 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo byla-li družstevní záložna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušena s likvidací, postupuje se při stanovení dne zahájení výplat náhrad, vzniku nároku na náhradu za pojištěný vklad a při výplatě náhrady podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Práva Úřadu podle § 17 odst. 2 a § 19 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech vykonává Česká národní banka. Fond oznámí České národní bance nesplnění povinnosti podle § 17a odst. 1 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Při nesplnění povinností podle § 17a odst. 1 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech může Česká národní banka uložit povinným osobám podle dosavadních právních předpisů pokutu až do výše 100 000 Kč, a to i opakovaně.
13. Povinnost družstevních záložen hradit příspěvky Fondu za rok 2006 nevzniká. Družstevní záložny hradí příspěvky Fondu pojištění vkladů za celý rok 2006. Při výpočtu výše příspěvku do Fondu pojištění vkladů za rok 2006 se ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona užijí i pro období roku 2006 předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na družstevní záložny, u kterých nastala skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo odst. 4 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, nebo které byly zrušeny s likvidací přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Družstevní záložny, na které se nevztahuje ustanovení bodu 13, hradí do svého zániku příspěvky Fondu podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech ve výši 0,15 % průměrného objemu pojištěných vkladů podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Na družstevní záložny podle tohoto bodu se nevztahuje § 14 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na Fond dosavadní znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Předsedu a ostatní členy představenstva Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Ustanovení § 15 odst. 3 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se nepoužije. Statut Fondu vydává představenstvo po předchozím souhlasu ministerstva. Roční rozpočet Fondu a jeho řádnou účetní závěrku schvaluje ministerstvo. Fond je povinen zajistit ověření své řádné účetní závěrky auditorem nebo auditorskou společností.
16. Pokud Úřad vydal rozhodnutí podle § 27a až § 27c dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a toto rozhodnutí nabude právní moci, je pokuta příjmem Fondu.
Čl.XVI
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl.XVII
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.XVIII
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odst. 1 písm. o) se slova " , Zajišťovacího fondu družstevních záložen" zrušují.
2. V § 19 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl.XIX
zrušen
Čl.XX
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.XXI
zrušen
Čl.XXII
zrušen
Čl.XXIII
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl.XXIV
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl.XXV
V § 8 odst. 1 větě druhé zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb., se slova "Ministerstvu financí na jeho" nahrazují slovy "České národní bance na její" a ve větě třetí se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Česká národní banka".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
zrušena
Čl.XXVI
zrušen
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl.XXVII
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo "předpisu1)" vkládají slova "včetně převodů, které byly provedeny bez příkazu klienta,".
2. V § 1 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "a spořitelních a úvěrních družstev1b)".
Poznámka pod čarou č. 1b zní:
"1b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 1 odst. 1 písm. a) se v poslední větě za slovy "částku 50 000" nahrazuje čárka tečkou a doplňuje věta "U přeshraničních převodů prováděných podle zvláštního právního předpisu1) se stanovená hranice vztahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu,".
4. V § 1 odst. 1 závěrečné části se za slovo "příslušnost" vkládá slovo "českého" a za slova "(dále jen "arbitr")" se vkládají slova " , který je smírčím orgánem rozhodujícím spory podle tohoto zákona.".
5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech.".
6. V § 4 odst. 1 se zrušuje poslední věta a nahrazuje větou "Volba se koná nejpozději 2 měsíce před řádným uplynutím funkčního období arbitra nebo zástupce arbitra [§ 6 odst. 3 písm. a)]. V ostatních případech [§ 6 odst. 3 písm. b), c), d)] se volba koná tak, aby období ode dne skončení výkonu funkce arbitra nebo zástupce arbitra do dne zvolení nového arbitra nebo zástupce arbitra nepřesáhlo 2 měsíce.".
7. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Zpráva též obsahuje informace o projednávaných sporech bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů. Uvedením identifikačních údajů instituce ve zprávě není porušena povinnost mlčenlivosti podle § 22.".
8. V § 7 odst. 2 se za slova "své funkce" vkládají slova "závažným způsobem".
9. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Podání návrhu má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu.".
10. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
11. V § 10 odst. 4 se slovo "stanovené" zrušuje a za slova "ve lhůtě" se vkládají slova "do 15 dnů".
12. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "V odůvodněných případech může arbitr lhůtu na žádost navrhovatele a před uplynutím lhůty o 15 dní prodloužit, a to i opakovaně.".
13. V § 12 odst. 6 se za slova "je povinna" vkládají slova "do 15 dnů".
14. V § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "V odůvodněných případech může arbitr lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15 dní prodloužit, a to i opakovaně.".
15. V § 14 se za slovo "zastaví" vkládají slova "usnesením též" a slovo "navrhovatel" se zrušuje.
16. V § 14 písmeno a) zní:
"a) arbitr následně zjistil, že návrh je nepřípustný podle § 9,".
17. V § 14 písm. b) a c) se vkládá na začátek slovo "navrhovatel".
18. V § 15 odst. 1 se za větu první vkládají věty "Arbitr rozhodne ve věci do 30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit. Lhůta se staví po dobu, kdy běží lhůta podle § 10 odst. 4, § 11 a § 12 odst. 6.".
19. V § 16 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Arbitr rozhodne o námitkách do 30 dnů ode dne jejich doručení arbitrovi; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit.".
20. Za § 17 se doplňuje nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
 
"§ 17a
V nálezu, jímž arbitr vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 000 Kč. Zaplacení 10 000 Kč uloží i v případech, kdy předmětem sporu není peněžitá částka. Sankce je příjmem České národní banky, která ji vybírá a vymáhá a postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu3).
3) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
21. V § 19 odst. 1 a 2 se za slovo "Instituce" vkládá slovo "písemně".
22. V § 19 odst. 1 se za slovo "arbitrovi" vkládá slovo "nejpozději".
23. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Informační povinnost lze splnit též na formuláři vydaném arbitrem. Vzor formuláře pro splnění informační povinnosti s vysvětlením uveřejňuje arbitr též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
24. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Uvedením identifikačních údajů instituce ve výroční zprávě není porušena povinnost mlčenlivosti podle § 22.".
25. V § 21 odst. 3 se za slova "pomoc" vkládají slova "v souvislosti se zahájením řízení, zejména" a za slovo "návrhu" se vkládají slova " , a kdykoli v průběhu řízení".
26. V § 21 odst. 4 se za slovo "informuje" vkládají slova "při výkonu své funkce" a za slova "tohoto zákona" se vkládají slova "a o projednávaných sporech bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů. Uveřejněním projednávaných sporů s uvedením identifikačních údajů instituce není porušena povinnost mlčenlivosti podle § 22.".
27. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.
28. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "bez zbytečného odkladu. Arbitr rozhodne o námitkách do 30 dnů ode dne jejich doručení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit.".
29. V § 24 se za slovo "postupuje" doplňuje slovo "přiměřeně".
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.XXVIII
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "České národní banky".
2. V § 6 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1, § 10 odst. 2, § 11 odst. 3, 5 a 6, § 14 odst. 2, 3 a 8, § 21 odst. 3, 5 a 7, § 22 odst. 3 a 6, § 23, § 24 odst. 1 až 3, § 25 odst. 1 a 2, § 26 odst. 1 až 4, § 27 odst. 1 až 10, § 28 odst. 2 a 5, § 30 odst. 5, 6, odst. 8 na obou místech a odst. 9, § 33 odst. 4, § 35 odst. 3 písm. a) na obou místech a písm. b) na obou místech, § 36c odst. 1 až 3, 5, odst. 7 na obou místech, odst. 8 a 9, odst. 10 na obou místech a odst. 11 na obou místech, 36d.1§ 36d odst. 1, § 36e, § 36g odst. 1, 2, 3 větě první, odst. 4 a 5, § 36j odst. 1, § 36l na obou místech, § 37 odst. 1 písm. f), § 44 odst. 4 písm. c) na obou místech a písm. d) na obou místech, § 45 odst. 1 a 3, § 49 odst. 2, § 57 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 57 odst. 1 písm. h), § 57 odst. 3 a 5, § 74 odst. 1, 3 a 5, § 75 odst. 4, § 83 odst. 3, 5 a 8, § 89 odst. 1 až 3, § 103 odst. 2 a 4, § 104 odst. 2, § 104a odst. 3, 5 a 6, § 105 odst. 2, § 113 odst. 11, § 116 odst. 4, § 117 odst. 1, § 118 odst. 6, § 119 odst. 3, § 122 odst. 6, § 122 odst. 10 písm. c), § 122 odst. 11, 13 a 14, § 23 odst. 2, § 125 odst. 5, § 126 odst. 3, odst. 7 na obou místech, odst. 8 v úvodní části ustanovení na obou místech, odst. 8 písm. b), odst. 10, odst. 11 na obou místech a odst. 12, § 129a odst. 2 větě první, druhé a v části věty třetí před středníkem, § 130 odst. 1 a 11, § 132 odst. 5, § 134 odst. 2, § 135 odst. 1, 138.3-43 a 4, § 136 odst. 1 až 3, § 137 odst. 1 až 4 a 6, § 138, § 139 odst. 4 a 8, § 140 odst. 3 a 5, § 144 odst. 1 a 2, § 145 odst. 1, 2 a 5 až 7, § 146 odst. 1 až 3, odst. 4 větě první a druhé, odst. 5 a 6, § 147, § 148 odst. 1 a 3, § 149, § 151 odst. 2, § 152 odst. 1 a 4, § 153 odst. 2 a 3, § 156 odst. 1 a 2, § 191 odst. 2, § 192 odst. 3 a 4, § 193 odst. 2 až 4, § 196 odst. 1, § 198 odst. 1, 2 a 4, § 199 odst. 2 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
3. V § 6 odst. 1 písm. h) na obou místech, § 11 odst. 3 až 5, § 27 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. l), § 37 odst. 1 písm. e), § 74 odst. 1 písm. h), § 104a odst. 3 až 5, § 117 odst. 1, § 126 odst. 6 písm. c), § 135 odst. 1 a 3, § 150 odst. 2, § 151 odst. 1 písm. d) a e), § 152 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 152 odst. 2 písm. c), § 152 odst. 4, § 154 odst. 1 a 3, § 155 odst. 1, § 162 odst. 1 písm. d), § 176 písm. a), § 199 odst. 2 písm. b) a p) se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
4. V úvodní části § 8 odst. 1, § 11 odst. 3, § 21 odst. 4, 7 a 8, § 22 odst. 4, 6 a 7, § 23, § 25 odst. 2, § 27 odst. 6 a 10, § 36c odst. 4 a 10, § 36f odst. 1 a 2, § 36g odst. 2 až 4, § 104a odst. 3, § 135 odst. 3 písm. a), § 146 odst. 2 a 5, § 147, § 191 odst. 2 se slova "dozorový úřad" nahrazují slovy "orgán dohledu".
5. V § 8 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3, § 11 odst. 3, § 24 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 písm. a) a b), § 24 odst. 2, § 25 odst. 1 a 2, § 27 odst. 2, 7 a 8, § 28 odst. 2 písm. b), § 36c odst. 11, § 37 odst. 1 písm. e), § 104a odst. 3, § 135 odst. 3 písm. b), § 135 odst. 4 písm. a) a b), v nadpisu části deváté hlavy I dílu 3, § 146 odst. 3, § 147, § 191 odst. 1 se slova "dozorového úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu".
6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
7. V § 10 odstavec 1 zní:
"(1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky jako obchodníka s cennými papíry.".
8. V § 10 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 a 11, § 14 odst. 1, § 19 odst. 1, § 21 odst. 4, § 22 odst. 4, § 28 odst. 1 a 4, § 29 odst. 2, § 32 odst. 3, § 36g odst. 3 větě druhé, § 56 odst. 2, § 58 odst. 4, § 61 odst. 1, § 62 odst. 1, § 64 odst. 1, § 73 odst. 2, § 75 odst. 7, § 78 odst. 1, § 79 odst. 1, § 83 odst. 2, § 85 odst. 1, § 86 odst. 2 písm. b), v nadpisu § 89, § 103 odst. 1, § 104 odst. 4, § 104a odst. 1 a 11, § 104b odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 105 odst. 1, § 106 odst. 1, § 107 odst. 1, § 125 odst. 6, § 127, § 130 odst. 8 a 9, § 135 odst. 1, § 141 písm. a), § 148 odst. 2 a 4, § 154 odst. 1, § 157 odst. 1 písm. b), § 189 odst. 1 písm. b), § 190 odst. 1 písm. e), § 199 odst. 2 písm. q) se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky".
9. V § 10 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako c) až e).
10. V nadpisu § 11, v § 11 odst. 1 písm. a) až c), a § 11 odst. 9 písm. a) a c) se slova " , který není bankou" zrušují.
11. V § 11 odst. 4 na obou místech a odst. 5 na obou místech11.9.e, § 11 odst. 9 písm. b), § 16 odst. 5, § 19 odst. 1 na všech místech a odst. 3, § 20 odst. 2 a odst. 3 na obou místech a § 138 se slova " , který není bankou," zrušují.
12. V § 11 se za odstavec 11 doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"(12) Ustanovení odstavců 1 až 11 se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank1a).
1a) § 20 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 11 odst. 8 a 9, § 16 odst. 1 na obou místech, odst. 5 a 6, § 18 odst. 1 a 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 21 odst. 1 a 6, § 22 odst. 1 a 5, § 24 odst. 4, § 25 odst. 3 písm. b), § 28 odst. 6, § 32 odst. 3, § 33 odst. 5, § 35 odst. 3 písm. a) až d), § 36a odst. 3, § 36c odst. 11, § 36d odst. 2, § 36f odst. 1, § 36j odst. 1, § 41, § 44 odst. 4 písm. c) až f), § 47 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 2 a § 47 odst. 4, § 58 odst. 3 a 5, § 60 odst. 1 a 3, § 61 odst. 4, § 62 odst. 3, § 75 odst. 2, § 77 odst. 1 a 3, § 78 odst. 4, § 79 odst. 3, § 80 odst. 7 a 8, § 84 odst. 1 a 3, § 85 odst. 3, § 87, § 88 odst. 1, § 88 odst. 4 písm. b) a c), § 93 odst. 6, § 103 odst. 7, § 104a odst. 8 a 9, § 105 odst. 3, § 106 odst. 3, § 107 odst. 3, § 108 odst. 1, § 108 odst. 2 písm. a), § 118 odst. 1 na obou místech, odst. 4 a 7, § 119 odst. 1 na obou místech a odst. 4, § 120 odst. 2 písm. a), § 120 odst. 3 a 6, § 122 odst. 1, § 122 odst. 10 písm. b), § 123 odst. 1, § 125 odst. 1, 2, 4 a 5, § 125 odst. 7 písm. a), f) a h), § 127, § 135 odst. 1 písm. w) a y), § 140 odst. 2, § 148 odst. 5, § 154 odst. 2 a 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 1 písm. a) a c), § 158 písm. f), § 160 odst. 1 písm. c), § 161 odst. 1 písm. c), § 163 písm. a), § 164 odst. 1 písm. c), § 171 písm. a), b) a d), § 175 odst. 1 písm. a), § 199 odst. 2 písm. l) a m) se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
14. V § 16 odst. 2, § 28 odst. 2 písm. i), § 30 odst. 9, § 36c odst. 3, § 104 odst. 2, § 108 odst. 2 písm. b), § 116 odst. 1 až 3, § 118 odst. 5, § 124 odst. 5, § 126 odst. 5, § 128 odst. 2 písm. b), § 129a odst. 1, § 135 odst. 1 písm. x), § 136 odst. 2, § 137 odst. 4, § 161 odst. 1 písm. f), § 162 odst. 1 písm. a), § 164 odst. 1 písm. a), § 193 odst. 1 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
15. V § 16 odstavec 4 zní:
"(4) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat vlastní kapitál podle § 6 odst. 3, informuje Českou národní banku do 20 dnů od konce každého kalendářního měsíce o dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti. Ostatní obchodníci s cennými papíry plní tuto povinnost do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí.".
16. V § 16 se za odstavec 7 doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank.".
17. V § 19 odstavec 2 zní:
"(2) Žádost o povolení k fúzi obchodníka s cennými papíry s jiným obchodníkem s cennými papíry, žádost o povolení rozdělení obchodníka s cennými papíry, žádost o povolení převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo žádost o povolení převodu obchodního jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry obsahují údaje a doklady nezbytné pro posouzení důvodů fúze, rozdělení nebo převodu obchodního jmění. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.".
18. V § 19 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank.".
19. V § 20 odstavec 1 zní:
"(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, smlouvy o zastavení podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry nebo smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry je třeba povolení České národní banky.".
20. V § 20 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank.".
21. V § 21 odst. 3, 5 a 6, § 22 odst. 3 a 5, § 26 odst. 4 písm. a), § 27 odst. 1 a 5, § 36c odst. 10, § 135 odst. 4 písm. b), § 157 odst. 1 písm. b) a c) se slova "dozorovému úřadu" nahrazují slovy "orgánu dohledu".
22. V § 21 odst. 8 se za slova "v takovém případě" vkládají slova "Česká národní banka". Slova "Česká národní banka" na konci věty se zrušují.
23. V § 22 odst. 7 se za slova "v takovém případě" vkládají slova "Česká národní banka". Slova "Česká národní banka" na konci věty se zrušují.
24. V nadpisu § 27, v nadpisu § 36l a v § 146 odst. 4 se slova "dozorovými úřady" nahrazují slovy "orgány dohledu".
25. V § 32 odst. 2, v nadpisu § 135, § 136 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 136 odst. 1 písm. c) a d) se slova "státnímu dozoru" nahrazují slovem "dohledu".
26. V § 34 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova "dozoru nebo" zrušují.
27. V § 34 odst. 2 písm. d) bodech 6 a 7, § 35 odst. 1, § 36 odst. 3 a odst. 7 na obou místech, § 44 odst. 2 písm. o) bodech 1 a 2, § 75 odst. 3, § 83 odst. 7, § 126 odst. 9, § 130 odst. 3, § 143, § 154 odst. 2, § 193 odst. 1, § 198 odst. 4 písm. a) a b) se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
28. V § 34 odst. 2 písm. d) bodech 6 a 7, § 35 odst. 1, § 123 odst. 2, § 146 odst. 3 se slova "dozorovým úřadem" nahrazují slovy "orgánem dohledu".
29. V § 36c odst. 9 písm. b) se slova "stanovenými mezinárodními organizacemi komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "stanovenými mezinárodními organizacemi příslušných orgánů dohledu".
30. V § 36f odst. 1 se slova "úřad poskytnul" nahrazují slovy "orgán poskytl".
31. V § 41, § 57 odst. 1 písm. g), § 87, § 93 odst. 6, § 108 odst. 1, § 148 odst. 3 se slova "státního dozoru" nahrazují slovem "dohledu".
32. V § 97 odst. 1 písm. b) se slova "státní orgán" nahrazují slovy "správní úřad".
33. V § 97 odst. 4 se slova "Státní orgán" nahrazují slovy "Správní úřad".
34. V § 104b odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
35. V § 115 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) České národní bance pro účely
1. dohledu nad finančním trhem,
2. bankovního informačního systému podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost České národní banky,
3. sestavování platební bilance České republiky podle devizového zákona,".
36. V § 115 odst. 1 se písmeno f) zrušuje a dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
37. V § 117 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) dohledu nad finančním trhem,".
38. V § 117 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).
39. V § 126 odst. 7 se slova "dozorových orgánů" nahrazují slovy "orgánů dohledu".
40. V § 128 odst. 5 věta čtvrtá zní: "Nejméně 1 člen je jmenován z řad zaměstnanců České národní banky, a to na návrh bankovní rady České národní banky.".
41. V § 129a odst. 2 ve větě třetí se část věty za středníkem zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.
42. V § 130 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 2 až 11.
43. V § 130 úvodní část v odstavci 2 zní: "Garanční fond v dohodě s Českou národní bankou neprodleně uveřejní vhodným způsobem oznámení, které obsahuje".
44. V nadpisu části deváté, nadpisu části deváté hlavy I, v § 135 odst. 1, v nadpisu části deváté hlavě I dílech 3 až 5 a v § 148 odst. 1 se slova "Státní dozor" nahrazují slovem "Dohled".
45. V § 135 odst. 1 se slovo "Dozoru" nahrazuje slovem "Dohledu".
46. V § 135 odst. 2 se slova "Státnímu dozoru" nahrazují slovy "Dohledu".
47. V § 137 odst. 1 se na konci ustanovení doplňuje věta, která zní: "Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.".
48. V § 138 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který je bankou, nebo provozovatele vypořádacího systému, který je bankou, se použijí ustanovení zvláštního zákona, který upravuje činnost bank.".
49. V § 139 odst. 3 se na konci ustanovení doplňuje věta, která zní: "Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.".
50. V § 145 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Rozklad podaný proti rozhodnutí o odnětí povolení, souhlasu nebo registrace udělených podle tohoto zákona nemá odkladný účinek, ledaže jde o odnětí povolení, souhlasu nebo registrace na vlastní žádost.".
51. V § 146 odst. 4 se slova "dozorové úřady" nahrazují slovy "orgány dohledu" a slova "Komise je tímto" se nahrazují slovy "Česká národní banka je tímto".
52. V § 148 odst. 2 se slova "státní dozor" nahrazují slovem "dohled".
53. Nadpis části deváté hlavy II zní: "DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ".
54. V § 150 odstavec 1 zní:
"(1) Dohledem na konsolidovaném základě podle tohoto zákona se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je obchodník s cennými papíry, který není bankou, za účelem omezení rizik, kterým je tento obchodník s cennými papíry vystaven na základě své účasti v konsolidačním celku.".
55. V § 150 odst. 2 a § 152 odst. 1 se slovo "Dozor" nahrazuje slovem "Dohled".
56. V § 150 odst. 2 se slovo "dozorem" nahrazuje slovem "dohledem", slova "bankovní" a "nebo dozor" se zrušují. Za slovo "nad" se vkládají slova "bankami a".
57. V § 150 se odstavec 3 zrušuje.
58. V § 151 odst. 1 písm. a) se slova "skupina ovládající banky" zrušují.
59. V § 151 odst. 1 písm. a) na obou místech, písm. h) a písm. i), § 153 odst. 3 v úvodní části a § 156 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "společnosti" nahrazuje slovem "osoby".
60. V § 151 odst. 1 písm. b), § 153 odst. 3 písm. a) a b) se slovo "společnost" nahrazuje slovem "osoba".
61. V § 151 odst. 1 se písmena c), g) a k) zrušují.
Písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e), písmena h) až j) jako písmena f) až h) a písmeno l) jako písmeno i).
62. V § 151 odst. 1 písm. c) se za slovo "pojišťovna" vkládají slova "nebo zajišťovna".
63. V § 151 odst. 1 písm. c), d), f) a g) se slovo "společností" nahrazuje slovem "osobou".
64. V § 151 odst. 1 písm. e), f) a g) se slova "ovládanými osobami a přidruženými společnostmi" nahrazují slovy "ovládanými a přidruženými osobami".
65. V § 151 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. b) až e)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. b) až d)" a slova "tuzemským nebo zahraničním úřadem dozoru" slovy "zahraničním orgánem dohledu" a slova "obchodníky s cennými papíry" slovy "osobami s povolením k poskytování investičních služeb".
66. V § 151 se odstavec 3 zrušuje.
67. Nadpis § 152 zní: "Výkon dohledu na konsolidovaném základě".
68. V § 152 odst. 1 se slova "a doplňkový dozor" zrušují a za slovo "pokud" se vkládají slova "tento zákon nebo".
69. V § 152 odstavec 3 zní:
"(3) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje se zahraničními orgány dohledu nad bankami, osobami s povolením k poskytování investičních služeb nebo finančními institucemi a vyměňuje si s těmito orgány informace.".
70. V § 152 odst. 4 úvodní části se slova "a doplňkového dozoru" zrušují.
71. V § 152 odst. 4 písm. a) až d) se slova "nebo finančního konglomerátu" zrušují.
72. V § 152 odst. 4 písm. b) část věty za středníkem zní: "pokud jde o zahraniční osobu podléhající dohledu, o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě informuje příslušný zahraniční orgán dohledu,".
73. V § 152 odst. 4 písm. c) se slova "dozorový úřad, včetně zahraničního," nahrazují slovy "zahraniční orgán dohledu".
74. V § 152 odst. 4 písm. d) se slova "dozorového úřadu, včetně zahraničního," nahrazují slovy "zahraničního orgánu dohledu" a slova "dozorový úřad" se nahrazují slovy "zahraniční orgán dohledu".
75. V § 153 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
76. V § 153 odst. 1 věta první zní: "Česká národní banka může upustit od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem podle tohoto zákona, nad nímž je vykonáván bankovní dohled na konsolidovaném základě nebo jiný srovnatelný dohled; je-li tento dohled vykonáván v zahraničí, učiní tak, a to po vzájemné dohodě s příslušným zahraničním orgánem dohledu.".
77. V § 153 odst. 1 větě druhé se slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled".
78. V § 153 odst. 2 se slova "dozorovým úřadem" nahrazují slovy "zahraničním orgánem dohledu" a slovo "dozor" se nahrazuje slovem "dohled".
79. Nadpis § 154 a 155 zní: "Povinnosti osob podléhajících dohledu na konsolidovaném základě".
80. V § 154 odst. 1 se slova "finanční holdingová společnost" nahrazují slovy "finanční holdingová osoba" a slova "finanční holdingovou společnost" se nahrazují slovy "finanční holdingovou osobu".
81. V § 154 odst. 4 se slova "nebo finančního konglomerátu" zrušují.
82. V § 156 odst. 2 větě první se slova "skupiny finanční holdingové společnosti" nahrazují slovy "skupiny finanční holdingové osoby" a slova "finanční holdingové společnosti uložit" slovy "finanční holdingové osobě uložit".
83. V nadpisu § 176 a v úvodní části § 176 se slova "podléhající dozoru" nahrazují slovy "podléhající dohledu" a slova "a doplňkovému dozoru" se zrušují.
84. V § 192 odst. 6 věta první zní: "Pokuty za správní delikty podle tohoto zákona uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad.". Ve větě druhé se za slovo "papíry" a za slova "ostatních pokut" vkládají slova "podle tohoto zákona".
85. V § 192 se odstavec 7 zrušuje.
Čl.XXIX
Přechodná ustanovení
1. Vyhlášky vydané Komisí na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Komisi, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.
2. Osvědčení o registraci vydaná Komisí před účinností tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za osvědčení vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nejsou dotčena.
3. Člen správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry jmenovaný na návrh prezidia Komise podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za jmenovaného na návrh bankovní rady České národní banky podle § 128 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Česká národní banka může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XXX
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dluhopisech
Čl.XXXI
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se slova "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "Česká národní banka".
2. V § 3 odst. 3 větě první a § 38 odst. 3 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
3. V § 3 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
4. V § 8 odst. 1 větě první a druhé, § 8 odst. 3, § 8 odst. 4 větě první a druhé, § 8 odst. 5 větě první, § 9 odst. 1 větě první a druhé, § 12 odst. 2 větě první a druhé, § 12 odst. 3 větě první a druhé, § 13 odst. 5, § 14 odst. 1 větě první a třetí, § 14 odst. 2 větě první a druhé, § 37 odst. 1, § 38 odst. 1 až 3, § 40 odst. 3 a 4 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
5. V § 8 odst. 5 větě druhé a § 11 odst. 3 větě první se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
6. V § 9 odst. 2 větě první a třetí, § 9 odst. 4, § 10 odst. 1 větě první, § 12 odst. 4 větě první a třetí, § 12 odst. 5 větě druhé, § 14 odst. 3 větě první, § 14 odst. 4 větě první se slovo "Komise" nahrazuje slovy "České národní banky".
7. V § 9 odst. 2 větě první, § 12 odst. 4 větě první a § 14 odst. 3 větě první se slova "k prezidiu Komise" zrušují.
8. V § 9 odst. 2 větě druhé, § 12 odst. 4 větě druhé a § 14 odst. 3 větě druhé se slova "Prezidium Komise je povinno" nahrazují slovy "Bankovní rada České národní banky je povinna".
9. V § 9 odst. 2 větě třetí, § 12 odst. 4 větě třetí a § 14 odst. 3 větě třetí se slova "prezidium Komise" nahrazují slovy "bankovní rada České národní banky".
10. V § 9 odstavec 3 zní:
"(3) Informace o schválení emisních podmínek Česká národní banka uveřejňuje ve Věstníku České národní banky.".
11. V § 12 odst. 1, § 12 odst. 6 a § 12 odst. 7 se slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
12. § 14 odst. 3 se slova "rozhodnutí Komise" nahrazují slovy "rozhodnutí České národní banky".
13. Nadpis části třetí zní: "DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY".
14. V § 37 odst. 1 se slova "Státní dozor" nahrazují slovem "Dohled" a slova " , nestanoví-li tento zákon jinak" se zrušují.
15. V § 37 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
16. V § 38 odst. 1 se slova "státnímu dozoru" nahrazují slovy "jejímu dohledu".
17. V § 38 odst. 3 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Českou národní banku".
18. V § 38 odstavec 4 zní:
"(4) Porušení povinností stanovených emitentům hypotečních zástavních listů v § 28 odst. 3 až 5, § 29 až 32 a porušení opatření České národní banky vydaného na základě § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 je nedostatkem v činnosti banky, za který Česká národní banka ukládá emitentovi hypotečních zástavních listů opatření k nápravě a pokuty podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank.".
19. V § 40 odst. 5 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "místně příslušný finanční úřad".
20. V § 40 se odstavec 6 zrušuje.
Čl.XXXII
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
Čl.XXXIII
zrušen
Čl.XXXIV
zrušen
Čl.XXXV
zrušen
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Čl.XXXVI
V § 5 odst. 1 zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, se slova "předsedou nebo členem prezidia Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "členem bankovní rady České národní banky".
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
zrušena
Čl.XXXVII
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl.XXXVIII
V § 11 odst. 2 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl.XXXIX
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
2. V § 4 odst. 4 se slova "odstavců 2 a 3" nahrazují slovy "odstavce 3".
3. V § 5 odst. 3 se slova " , která si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí" zrušují.
4. V § 16 odst. 1 se věta "K rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu podle písmen b) a c) si Česká národní banka před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí." zrušuje.
5. V § 16a odst. 2 se poslední věta zrušuje.
6. V § 20 odst. 6 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "3 a 4".
7. V § 25a odst. 3 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu", slova "orgánu dohledu nad finančními institucemi nebo finančními trhy v tuzemsku nebo" se zrušují a na konci ustanovení se doplňují slova včetně poznámky pod čarou č. 6e "a poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle zvláštního právního předpisu6e)".
Poznámka pod čarou č. 6e zní:
"6e) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.".
8. V § 26c odst. 2 a v § 26e odst. 3 se slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled".
9. V § 26c odst. 3 se slova "s orgány dohledu nad finančními institucemi v České republice a" zrušují.
10. V § 26c odst. 4 se na obou místech slova "orgán dozoru" nahrazují slovy "zahraniční orgán dohledu".
11. V § 26d odst. 2 se za slovo "příslušným" vkládá slovo "zahraničním".
12. V § 26e odst. 1 se ve větě první slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled" a slova "orgánem dohledu nebo dozoru" se zrušují. Ve větě druhé se slova "tímto orgánem" nahrazují slovy "příslušným zahraničním orgánem dohledu".
13. V § 29 odst. 3 se slova " , která si vyžádá stanovisko Ministerstva financí," zrušují.
14. V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
15. V § 34 odst. 1 se slova " , která si vyžádá stanovisko Ministerstva financí," zrušují.
16. V § 38 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:
"d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci,
9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.".
17. V § 38 odst. 3 písm. e) se slova "zvláštní zákon,10)" nahrazují slovy "zvláštní právní předpis o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti10), a pro účely výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle zvláštního právního předpisu6e),".
18. V § 38 odst. 3 se čárka na konci písmene i) nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
19. V § 38b se slova "nebo dozoru" zrušují a slova "doplňkového dozoru" se nahrazují slovy "doplňkového dohledu".
20. V § 40 odst. 2 se slova " , která si vyžádá stanovisko Ministerstva financí" zrušují.
21. V § 40 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Česká národní banka informuje Ministerstvo financí o svých pravomocných rozhodnutích podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 16 odst. 1 písm. b) a c), § 27 odst. 1, § 29 odst. 3, § 34 odst. 1 a § 40 odst. 2.".
22. V § 41 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
Čl.XL
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl.XLI
V § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se na obou místech slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní bance" a slova "Komise pro cenné papíry" se nahrazují slovy "České národní banky".
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl.XLII
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl.XLIII
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 403/2002 Sb., zákona č. 101/2003 Sb., zákona č. 210/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 9 se slova "Komise pro cenné papíry,1f)" nahrazují slovy "České národní banky1f)," a slova "Komisi pro cenné papíry" se nahrazují slovy "České národní bance".
V poznámce pod čarou č. 1f se za slova "č. 308/2002 Sb." vkládají slova "a zákona č. 57/2006 Sb.".
2. V § 66e se slova "dozor nebo" zrušují a slova "(dále jen "orgán dozoru nebo dohledu")" se nahrazují slovy "(dále jen "orgán dohledu")".
3. V nadpisu § 66g, v § 66g odst. 1 na obou místech, § 66g odst. 4 a 5 a v § 66l se slova "dozoru nebo" zrušují.
4. V § 66q na obou místech, v nadpisu § 66s, v § 66s odst. 1 na obou místech, v § 66s odst. 4 na všech třech místech, v § 66s odst. 5 a v § 66t odst. 2 na obou místech se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl.XLIV
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 200f odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "Česká národní banka".
2. V § 200f odst. 2 se slovo "Komise" nahrazuje slovy "Česká národní banka".
3. V poznámce pod čarou č. 74 se doplňují slova "a zákona č. 57/2006 Sb.".
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl.XLV
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl.XLVI
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl.XLVII
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slova "státní správy" vkládají slova "nebo Českou národní bankou" a za slovo "celků" se vkládají slova " , Garančního fondu obchodníků s cennými papíry".
2. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo "celků" vkládají slova " , Garančního fondu obchodníků s cennými papíry".
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.XLVIII
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 8 větě první se za slovy "samosprávných celků" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "českých hraničních přechodech" se vkládají slova "a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou".
2. V položce 66 přílohy se v písmenu b) první odrážce na konci textu doplňují slova " , anebo výhradního pojišťovacího agenta".
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl.XLIX
V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se část osmnáctá zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl.L
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), se mění takto:
1. V názvu zákona a v nadpisu části první zákona se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
2. V § 1, § 2 písm. k) a l), § 5 odst. 5 a 6, § 6 odst. 1, 2 a 3, § 8 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 až 7, § 10 odst. 1 až 4, § 11 odst. 1, 2 a 4, § 12, v nadpisu hlavy IV, § 13 odst. 1 až 7, § 14 odst. 1 písm. a) a e), § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2 písm. h), § 15 odst. 3, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 až 4, § 18 odst. 1 a 2, § 19, § 20 odst. 3, 5 a 6, § 21 odst. 3 písm. a) až c), § 21 odst. 4, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1, 2 a 3, § 23 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 až 4, § 26 odst. 1 a 3, § 27 odst. 1 písm. a) a b), § 27 odst. 2 písm. a), § 28, 29 a 33 se slovo "dozoru" nahrazuje slovem "dohledu".
3. V § 2 písm. j) se slova "dozorem dozor nebo" nahrazují slovem "dohledem".
4. V § 2 písm. k), § 2 písm. l) bodě 1, § 9 odst. 1, v nadpisu hlavy III, v nadpisu § 10, § 10 odst. 2, v nadpisu § 11, § 11 odst. 3 a 4, § 13 odst. 7, § 15 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 a § 25 odst. 4 se slovo "dozor" nahrazuje slovem "dohled".
5. V § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a 3 se slovo "dozorem" nahrazuje slovem "dohledem".
6. V § 17 odst. 5 se vypouštějí slova "na spolupráci mezi příslušnými orgány dozoru v České republice a též" a slova "dozoru z třetích" se nahrazují slovy "dohledu z třetích".
7. V hlavě V se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 19a
Povinnost obezřetného výkonu činnosti
Osoby ve finančním konglomerátu jsou povinny provádět svou činnost obezřetně tak, aby svým jednáním nebo v jeho důsledku
a) neohrozily bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění jejích závazků vůči klientům,
b) nezpůsobily porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti regulovanou osobou ve finančním konglomerátu, nebo
c) nezpůsobily porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona regulovanou osobou ve finančním konglomerátu.
Osoby ve finančním konglomerátu zejména nesmí jednat způsobem, v jehož důsledku by regulované osobě ve finančním konglomerátu vznikal závazek k plnění, jež není úměrné poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění.".
8. V § 30 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která není regulovanou osobou, svým jednáním nebo v jeho důsledku
1. ohrozí bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění jejích závazků vůči klientům,
2. způsobí porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti regulovanou osobou ve finančním konglomerátu,
3. způsobí porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona regulovanou osobou ve finančním konglomerátu, nebo
4. způsobí regulované osobě ve finančním konglomerátu závazek k plnění, jež není úměrné poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění,".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
9. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:
"c) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která není regulovanou osobou, svým jednáním nebo v jeho důsledku
1. ohrozí bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění jejích závazků vůči klientům,
2. způsobí porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti regulovanou osobou ve finančním konglomerátu,
3. způsobí porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona regulovanou osobou ve finančním konglomerátu, nebo
4. způsobí regulované osobě ve finančním konglomerátu závazek k plnění, jež není úměrné poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění.".
10. V § 33 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Česká národní banka".
11. V § 34 se slova "Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a Komisí pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka".
Čl.LI
Přechodná ustanovení
1. Vyhláška vydaná ministerstvem na základě § 34 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vyhlášku vydanou Českou národní bankou na základě § 34 zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že tam, kde tato vyhláška hovoří o dozoru, rozumí se tím dohled.
2. Řízení vedená ministerstvem nebo Komisí podle § 9 odst. 2 a 7 zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna exekučního řádu
Čl.LII
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
Za § 33a se vkládají nové § 33b a 33c, které včetně poznámek pod čarou č. 7f až 7j znějí:
 
"§ 33b
V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje z informačního systému7f) o
a) státních občanech České republiky7b) v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
2. rodné číslo,
3. číslo smlouvy,
4. identifikační číslo stavební spořitelny,
b) cizincích v rozsahu7g)
1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
2. rodné číslo,
3. číslo smlouvy,
4. identifikační číslo stavební spořitelny.
 
§ 33c
V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje z informačního systému7h) o účastnících7i) v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny7j),
3. číslo smlouvy o penzijním připojištění,
4. identifikační číslo penzijního fondu.
7f) § 9a zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
7g) § 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
7h) § 42 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
7i) § 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
7j) § 27 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl.LIII
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.LIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty