224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
224/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 241/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl.IV
V § 13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:
"u) kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování20a).
20a) § 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty