339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Schválený:
339/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2002
o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Změna: 178/2004 Sb.
Změna: 25/2014 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉ UNIE
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast evropské normalizace10) a upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.
(2) Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti (dále jen "služba"), včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.
(3) Nepřímým stanovením povinnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí stanovení povinnosti
a) v právních předpisech nebo rozhodnutích či opatřeních správních úřadů nebo orgánů samosprávy, které odkazují na technické požadavky nebo pravidla pro služby, anebo na profesní pravidla či pravidla správné praxe odkazující na technické požadavky nebo na pravidla pro služby, přičemž soulad s nimi je předpokladem shody s povinnostmi uloženými uvedenými právními předpisy nebo rozhodnutími či opatřeními správních úřadů nebo orgánů samosprávy,
b) ve smlouvách, v nichž je orgán veřejné správy smluvní stranou a které ve veřejném zájmu stanovují shodu s technickými požadavky nebo s pravidly pro služby, s výjimkou smluv uzavřených podle výsledků zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu,1a)
c) v právních předpisech nebo rozhodnutích či opatřeních správních úřadů nebo orgánů samosprávy obsahujících technické požadavky nebo pravidla pro služby související s daňovými nebo finančními opatřeními ovlivňujícími spotřebu výrobků nebo služeb tím, že podporují shodu s těmito technickými požadavky, s výjimkou předpisů v oblasti sociálního zabezpečení.
(4) Toto nařízení se nevztahuje na
a) technické předpisy a technické dokumenty, které
1. přejímají právní předpisy Evropské unie,
2. přejímají závazky vyplývající z mezinárodních smluv, které vedou k přijetí společných technických specifikací nebo pravidel pro služby v Evropské unii,
3. jsou ochranným opatřením podle zvláštního právního předpisu,2)
4. jsou opatřením při výskytu nebezpečného výrobku na trhu podle zvláštního právního předpisu,3)
5. jsou vydány na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie,
6. jsou změnou technického předpisu nebo technického dokumentu provedenou na žádost Evropské komise (dále jen "Komise"),
7. obsahují pravidla pro služby uvedené v příloze k tomuto nařízení,
b) právní předpisy nezbytné pro ochranu osob, zejména zaměstnanců, kteří výrobky používají, za předpokladu, že se tyto právní předpisy netýkají technických požadavků na výrobky.
(5) Službou informační společnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je zpráva odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat.
(6) Pravidlem pro služby se rozumí požadavek obecné povahy týkající se přístupu ke službám a jejich provozování, zejména požadavky týkající se poskytovatele služeb, služeb samotných a příjemce služeb, jestliže je z povahy tohoto pravidla zřejmý záměr služby regulovat.
Podrobnosti při poskytování informací v oblasti technických předpisů a technických dokumentů
 
§ 2
(1) Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka při zpracovávání návrhů technických předpisů a technických dokumentů (dále jen "návrh") v rámci své působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad")
a) předají návrh ve stadiu, kdy v něm mohou být ještě provedeny podstatné změny, nejméně ve lhůtě 100 dnů před plánovaným datem předložení návrhu ke schválení, spolu s
1. oznámením důvodů, pro které je nezbytné takový návrh předložit,
2. informacemi o technické normě, pokud návrh přejímá plné znění mezinárodní nebo evropské normy; v takovém případě není nutné poskytnout text návrhu,
3. údaji o právních předpisech, popřípadě jiných dokumentech, jestliže je jejich znalost nezbytná pro posouzení důsledků návrhu,
b) oznámí vyhodnocení a způsob vypořádání připomínek nebo podrobných stanovisek Komise nebo členských států Evropské unie (dále jen "členské státy"),
c) předají návrh znovu, jsou-li v něm provedeny podstatné změny; podstatnými změnami se pro tyto účely rozumí změny, které zásadně změní oblast nebo dobu působnosti návrhu, doplní specifikace či požadavky nebo požadavky zpřísní,
d) poskytnou bez zbytečného odkladu schválený technický předpis nebo technický dokument.
(2) Pokud se na návrh vztahuje také informační povinnost podle zvláštního právního předpisu, přejímajícího právní předpis Evropské unie, která zahrnuje informace uvedené v odstavci 1, postačí oznámení podle tohoto zvláštního právního předpisu, pokud je v takovém oznámení výslovně uvedeno, že je zároveň oznámením podle právního předpisu Evropské unie.1)
(3) U návrhů, které mohou omezit uvedení na trh nebo používání chemické látky, přípravku nebo výrobku z důvodu ochrany veřejného zdraví nebo ochrany spotřebitelů či životního prostředí, příslušný správní úřad předá Úřadu rovněž buď přehled všech příslušných údajů o dotyčné látce, přípravku či výrobku a o známých a dostupných náhražkách, nebo odkazy na ně, pokud jsou takové údaje dostupné, a dále sdělí předpokládané účinky na veřejné zdraví a ochranu spotřebitele a životní prostředí spolu s posouzením rizika chemické látky provedeným vhodným způsobem v souladu s obecnými zásadami hodnocení rizika chemických látek uvedenými ve zvláštním právním předpisu.4) Tímto ustanovením není dotčeno poskytování informací podle zvláštních právních předpisů.
(4) Právnická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem oznámí Úřadu veškeré žádosti, týkající se vypracování technických specifikací nebo technických norem pro konkrétní výrobky za účelem zpracování návrhu technického předpisu pro tyto konkrétní výrobky. Právnická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem uvede dále též důvody pro vypracování technické specifikace nebo technické normy.
 
§ 3
(1) Informace a dokumenty poskytované podle § 2 odst. 1, 3 a 4 předává Úřad bez zbytečného odkladu Komisi.
(2) Informace a dokumenty poskytnuté Komisí předá Úřad bez zbytečného odkladu příslušnému ministerstvu, jinému ústřednímu správnímu úřadu nebo České národní bance.
 
§ 4
(1) Ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka nepředloží ke schválení nebo návrh neschválí ve lhůtě 3 měsíce od data, kdy Komise obdrží oznámení o návrhu; o této skutečnosti informuje Úřad příslušné ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Českou národní banku.
(2) Lhůta podle odstavce 1 se prodlužuje na
a) 4 měsíce v případě návrhu technického dokumentu, který má formu dohody, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit technické překážky obchodu,
b) 4 měsíce v případě návrhu obsahujícího pravidla pro služby, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit překážky volného pohybu služeb nebo svobody podnikání poskytovatelů služeb v rámci vnitřního trhu Evropské unie,
c) 6 měsíců v případě návrhu, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit technické překážky obchodu,
d) 12 měsíců v případě návrhu s výjimkou pravidel pro služby, oznámí-li Komise svůj záměr navrhnout nebo přijmout právní předpis v této věci,
e) 12 měsíců v případě návrhu, včetně pravidel pro služby, oznámí-li Komise, že se návrh týká věci, která je v působnosti návrhu právního předpisu předloženého Radě Evropské unie,
f) 18 měsíců, přijme-li Rada Evropské unie společné stanovisko k případům uvedeným v písmenech d) a e).
(3) Lhůta podle odstavce 2 písm. d), e) a f) může být ukončena dříve, a to dnem, kdy
a) Komise informuje členské státy, že již nemá v úmyslu navrhnout nebo přijmout právní předpis nebo že svůj návrh či záměr vzala zpět, nebo
b) Komise nebo Rada Evropské unie přijme právní předpis v této věci.
(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka mají prokazatelné důvody pro závěr, že
a) Česká republika je z naléhavých důvodů způsobených vážnými a nepředvídatelnými okolnostmi souvisejícími s ochranou veřejného zdraví nebo s bezpečností, ochranou živočichů či rostlin a v případě pravidel pro služby též z důvodů mravnosti, zejména při ochraně nezletilců, nucena ve velmi krátké lhůtě připravit technické předpisy nebo technické dokumenty, nebo
b) Česká republika je z naléhavých důvodů způsobených vážnými okolnostmi souvisejícími s ochranou bezpečnosti finančního systému, zejména s ochranou vkladatelů, investorů a pojištěnců nucena okamžitě vydat a zavést pravidla pro investiční služby.
(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí pro technické předpisy a technické dokumenty, které zakazují výrobu, pokud nebrání volnému pohybu zboží, a dále na technické předpisy a technické dokumenty uvedené v § 1 odst. 3 písm. c).
 
§ 5
V každém technickém předpisu nebo technickém dokumentu, který byl oznámen v souladu s právním předpisem Evropské unie,1) musí být tato skutečnost uvedena.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Zastoupení ve stálém výboru
Zástupcem České republiky ve stálém výboru1) složeném ze zástupců jmenovaných členskými státy je fyzická osoba určená Úřadem z řad jeho zaměstnanců; zástupce může při výkonu své funkce využívat dalších odborníků nebo poradců.
 
ČÁST DRUHÁ
INFORMACE POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
 
§ 8
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) uvozujícího ustanovení a bodu 1 se použije přiměřeně i na postup ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, České národní banky a Úřadu při poskytování informací o technických předpisech, technických dokumentech a technických normách ve vztahu k zemím, s nimiž je sjednána mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.5)
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
 
Příl.
Pravidla pro služby, na která se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na pravidla pro služby
1. která nejsou speciálně zaměřená na služby informační společnosti,
2. v oblasti elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu6),
3. v oblasti cenných papírů podle zvláštních právních předpisů,7)
4. související s činnostmi podléhajícími vzájemnému uznávání podle zvláštního právního předpisu,8)
5. související s pojišťovacími a zajišťovacími činnostmi podle zvláštního právního předpisu,9)
6. vydaná
a) regulovanými trhy nebo pro regulované trhy podle zvláštních právních předpisů,7)
b) jinými trhy nebo orgány anebo pro jiné trhy nebo orgány, které pro regulované trhy provádějí clearingové nebo zúčtovací operace,
s tím, že pro případy podle tohoto bodu zůstává povinnost zaslat konečné znění návrhu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f).
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012.
1a) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
2) § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
3) § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.
4) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášená pod č. 191/1995 Sb.
6) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

Související dokumenty