359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

Schválený:
359/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o zeměměřických a katastrálních orgánech
Změna: 107/1994 Sb.
Změna: 200/1994 Sb.
Změna: 62/1997 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 186/2001 Sb.
Změna: 175/2003 Sb.
Změna: 499/2004 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 88/2023 Sb.
Změna: 277/2019 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST
 
§ 1
(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 2
(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)
(2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)
(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.
 
§ 3
(1) Úřad
a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1. správy katastru nemovitostí České republiky,1a)
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d) řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,
f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)
g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,
j) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)
k) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,
l) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu 6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.
 
§ 3a
Zeměměřický úřad
a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)
b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
c) vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,
d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,
e) vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,
f) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem,2)
g) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)
h) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d)
i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.
 
§ 4
Inspektoráty
a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,
b) dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,
c) předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),
d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)
e) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a)
f) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu 9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.
 
§ 5
(1) Katastrální úřady
a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a)
b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,
c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)
d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
e) schvalují změny hranic katastrálních území,
f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,
g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.
(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, vyhlásí Úřad sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.10b)
 
§ 6
Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 11
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 2 odst. 1 bod 2. zní:
"2. Český úřad zeměměřický a katastrální,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 12
(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.
(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.
 
§ 13
Zrušují se:
1. Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.
2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
 
Příl.1
Sídla a územní působnost inspektorátů
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
 
Příl.2
Územní působnost a sídla katastrálních úřadů
1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 175/2003 Sb.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:
Katastrální úřad v Benešově,
Katastrální úřad v Berouně,
Katastrální úřad v Blansku,
Katastrální úřad Brno-město,
Katastrální úřad Brno-venkov,
Katastrální úřad v Bruntále,
Katastrální úřad v Břeclavi,
Katastrální úřad v České Lípě,
Katastrální úřad v Českém Krumlově,
Katastrální úřad v Českých Budějovicích,
Katastrální úřad v Děčíně,
Katastrální úřad v Domažlicích,
Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,
Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,
Katastrální úřad v Hodoníně,
Katastrální úřad v Hradci Králové,
Katastrální úřad v Chebu,
Katastrální úřad v Chomutově,
Katastrální úřad v Chrudimi,
Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou,
Katastrální úřad v Jeseníku,
Katastrální úřad v Jičíně,
Katastrální úřad v Jihlavě,
Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,
Katastrální úřad v Karlových Varech,
Katastrální úřad v Karviné,
Katastrální úřad v Kladně,
Katastrální úřad v Klatovech,
Katastrální úřad v Kolíně,
Katastrální úřad v Kroměříži,
Katastrální úřad v Kutné Hoře,
Katastrální úřad v Liberci,
Katastrální úřad v Litoměřicích,
Katastrální úřad v Lounech,
Katastrální úřad v Mělníce,
Katastrální úřad v Mladé Boleslavi,
Katastrální úřad v Mostě,
Katastrální úřad v Náchodě,
Katastrální úřad v Novém Jičíně,
Katastrální úřad v Nymburku,
Katastrální úřad v Olomouci,
Katastrální úřad v Opavě,
Katastrální úřad v Ostravě,
Katastrální úřad v Pardubicích,
Katastrální úřad v Pelhřimově,
Katastrální úřad v Písku,
Katastrální úřad Plzeň-město,
Katastrální úřad Plzeň-jih,
Katastrální úřad Plzeň-sever,
Katastrální úřad Praha-město,
Katastrální úřad Praha-východ,
Katastrální úřad Praha-západ,
Katastrální úřad v Prachaticích,
Katastrální úřad v Prostějově,
Katastrální úřad v Přerově,
Katastrální úřad v Příbrami,
Katastrální úřad v Rakovníku,
Katastrální úřad v Rokycanech,
Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou,
Katastrální úřad v Semilech,
Katastrální úřad v Sokolově,
Katastrální úřad ve Strakonicích,
Katastrální úřad ve Svitavách,
Katastrální úřad v Šumperku,
Katastrální úřad v Táboře,
Katastrální úřad v Tachově,
Katastrální úřad v Teplicích,
Katastrální úřad v Trutnově,
Katastrální úřad v Třebíči,
Katastrální úřad v Uherském Hradišti,
Katastrální úřad v Ústí nad Labem,
Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí,
Katastrální úřad ve Vsetíně,
Katastrální úřad ve Vyškově,
Katastrální úřad ve Zlíně,
Katastrální úřad ve Znojmě,
Katastrální úřad ve Žďáru nad Sázavou.
2. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem vykonávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost dosavadních katastrálních úřadů.
3. Na katastrální úřady zřízené tímto zákonem přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výkon práv a povinností ze služebního poměru, z pracovněprávních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů, vykonávajících svou působnost v okresech příslušného kraje.
4. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit s veškerým majetkem České republiky, se kterým byly k tomuto dni příslušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů. Současně tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu související s tímto majetkem.
1) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.
1a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
2) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
3) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
5a) § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.
5b) § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.
6) Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
6a) § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.
6b) § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.
6c) § 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.
6d) § 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) § 8 odst. 4, § 16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.
8a) § 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.
10) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.
10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).
10b) § 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Související dokumenty