282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Schválený:
282/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. června 1991
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Změna: 149/2003 Sb.
Změna: 222/2006 Sb.
Změna: 167/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
 
§ 1
(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo").
(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.
(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7).
 
§ 1a
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Působnost inspekce v ochraně lesa
 
§ 2
Inspekce dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami.
 
§ 3
(1) Inspekce zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání.
(2) Inspekce vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.
(3) Inspekce provádí kontrolu uložených opatření. Zjistí-li, že opatření nejsou splněna, je oprávněna stanovit k jejich splnění náhradní lhůtu.
(4) Inspekce je oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.
 
§ 4
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,
b) při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,
c) vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,
d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů 1a) a tohoto zákona,
e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,1b)
a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.
 
§ 5
Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
 
§ 6
(1) O zahájení řízení o přestupku informuje inspekce současně příslušný orgán státní správy lesního hospodářství. 2)
(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o přestupku rozhoduje ministerstvo.
 
§ 7
(1) Inspektoři jsou oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním označením.
(2) Inspektoři jsou lesní stráží. 4)
 
§ 8
Inspektor může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle tohoto zákona.
 
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v.r.
Pithart v.r.
1a) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
2) § 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
6) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
7) § 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Související dokumenty