20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Schválený:
20/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1992
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Změna: 22/1997 Sb.
Změna: 119/2000 Sb.
Změna: 137/2002 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
Část první
Úvodní ustanovení
 
§ 1
(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 2
Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou
a) ministerstvo,
b) Úřad.
 
Část druhá
Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
 
§ 3
Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,
b) řídí Úřad a Český metrologický institut,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2)
 
§ 4
Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3)
b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3)
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7)
d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,
e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
Část třetí
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 7
(1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.
(2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.
 
§ 8
(1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.
(2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění.
 
§ 9
Osvědčení o autorizaci a akreditaci11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.
 
§ 10
Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.
 
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.
11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.

Související dokumenty